Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


awclogga

Stadgar för Åhus Windsurfing Club – stiftad 1975

Föreningens mål och inriktning

Definition – windsurfing är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning – windsurfing skall inriktas på att utveckla individen i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Windsurfing skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Föreningen skall verka för att förbättra möjligheterna för alla att utöva windsurfing i Åhus med omnejd.

Windsurfing skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Windsurfing skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med ovanstående mål och inriktning.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Åhus.

Medlemskap

§1

Medlem intages i föreningen efter det att årsavgift betalats.

Medlemskap får avslås av styrelsen om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen stadgas i 9 § RF:s stadgar.

§2

Medlem som inte har betalat årsavgift anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§3

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen för detta redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § i RF:s stadgar.

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

Medlem

§4

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.

Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§5

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av årsmötet.

Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Medlemskap får inte överlåtas.

§6

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Styrelsen

§7

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att;

 • tillse att  för föreningen bindande regler iakttas;
 • verkställa av årsmötet fattade beslut;
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;
 • ansvara för och förvalta föreningens medel och
 • förbereda årsmötet. 

§8

Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter.

§9

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i 22§ bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilket enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9§ andra stycket RF:s stagar.

§10

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§11

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§12

Ordförande är föreningens officielle representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl förreningens stadgar som övriga för förreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • Att förbereda styrelsens sammanträden och förreningens möten
 • Att föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • Att registrera och förvara skrivelser
 • Att tillse att fattade beslut verkställs
 • Att om ordförande inte bestämmer annat underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa samt
 • Att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassören

 • Att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter
 • Att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl som finns att få
 • Att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa
 • Att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper
 • Att i förkommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivar- respektive kontrolluppgifter
 • Att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
 • Att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
 • Att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp, samt
 • Att utarbeta underlag för budget.

Verksamhets- och räkenskapsår mm

§13

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 till 31/12. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

Revision

§14

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Sektioner

§15

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

Möten

§16

Ordinarie möten – med föreningen hålls årsmöte i januari och möten 4 gånger årligen.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

Kallelse jämte dagordning för årsmötet publiceras på klubbens hemsida senast tre veckor före mötet eller kungörs på annat lämpligt sätt så att alla medlemmar kan ta del av kallelse och dagordning.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§17

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte.

Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.

Medlem, som inte har rösträtt dvs sponsormedlemmar och medlemmar under 15 år, har yttranderätt och förslagsrätt.

§18

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§19

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Val av
 11. a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  c) två suppleanter med för dem fastställda tur ordningen för en tid av två år
  d) revisor jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  e) två ledamöter i valberedning för en tid av ett år, av vilken en skall vara sammankallande
 12. Behandling av förslag som inkommit senast en vecka innan årsmötet, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före årsmötet.
 13. Övriga frågor

Fråga om ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Extra möte

§20

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokal eller dylikt.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§21

Om rösträtt på extramöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 och 18 §§.

Beslut, omröstning

§22

Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för de i 23 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall av händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor m m

§23

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.

Möte som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

§24

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall Omedlbart delges vederbörande SF.

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

§25

Utöver dessa stadgar gäller RF: s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdande föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:01 Skribent: Per Lindahl

      Annika Sten
Medicinsk Fotvård

  Sommarro Tel 0708-994 494
        Även hembesök

Sponsor Taur.se

Sponsor ABK

 

Sponsor Dan Nilsson tak

 

Sponsor Gammlegårdens grekiska restaurang

 

_______________________

Följ oss på

facebook-new-logo-2013 instagram-logo-transparent-background_zps6befc220 youtube_logo

Postadress:
Åhus WC - Segling
Harkranksvägen 23, C/o Patrik Steen
29633 Åhus

Kontakt:
Tel: 044241677
E-post: Patrik_steen@hotmail...

Se all info