Hoppa till sidans innehåll

ÅTK´s stadgar


Stadgar för Åkersberga Tennisklubb

 

Åkersberga Tennisklubb bildades i Österåkers kommun den 22 september 1966 under namnet Åkerstorps Tennisklubb. Klubben har som övergripande mål att skapa förutsättningar så att alla tennisintresserade i Österåkers kommun ska kunna spela tennis på sin fritid. För att uppnå denna övergripande målsättning ska klubben arbeta för

-          Att stimulera tennisintresset i kommunen genom att erbjuda organiserade aktiviteter för barn och ungdomar samt nybörjarkurser för vuxna,

-          Att på olika sätt stödja de ungdomar som vill satsa på att förkovra sig som tävlingsspelare,

-          Att stimulera tävlingsaktiviteter för dem som inte tillhör elitskiktet, bland annat genom klubbmatcher för juniorer samt olika former av seriespel för motionärer,

-          Att organisera lämpliga aktiviteter som passar speciella målgrupper, tex pensionärer.

 

1 § Medlemskap

 

Medlem i ÅTK är den som erlagt årsavgift som fastställts av ordinarie årsmöte. Medlemsavgiften ska inbetalas vid den tidpunkt som bestäms av årsmötet.

 

Enskild medlem som på ett utmärkt sett och under flera år har främjat klubbens verksamhet kan av ordinarie årsmöte utnämnas till hedersmedlem. Klubbens hedersmedlemmar är befriade från årsavgiften och medlemskapet är icke tidsbegränsat.

 

Rätten att utnyttja klubbens kontraktstider samt deltagande i de aktiviteter som organiseras av klubben kräver medlemskap.

 

2 § Utträde och uteslutning

 

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

Medlem kan uteslutas om denne försummat att betala av klubben beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller på annat sätt uppenbarligen skadat klubbens intressen. Uteslutningen får begränsas till att omfatta viss tid. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger kan medlem istället ges en varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

 

3 § Styrelsen

 

Styrelsen, som är klubbens högsta beslutande organ, väljs av ordinarie årsmöte och har till uppgift att arbeta utifrån klubbens övergripande målsättningar. Det betyder att styrelsen ansvarar för

-          ekonomisk planering

-          anställningsförhållanden

-          investeringar

 

Styrelsen har dessutom ansvar för

-          Att årsmötets beslut verkställs

-          Att klubben följer gällande lagstiftning och andra bindande regler

-          Att revisorerna får tillgång till klubbens räkenskaper

-          Att nödvändiga förberedelser görs inför årsmötet

 

Styrelsen består av ordföranden och minst fyra ordinarie ledamöter samt en till två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, ekonomiansvarig samt övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får även utse adjungerade ledamöter, t ex klubbchef samt internrevisor. Adjungerad ledamot har ej rösträtt, men yttrande- och förslagsrätt om styrelsen så beslutar.

 

Styrelseledamot måste vara medlem i klubben. Ledamöterna väljs av ordinarie årsmöte för en tid av ett eller två år – ordförande dock alltid för ett år i taget. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant enligt angiven turordning i dennes ställe fram till nästföljande årsmöte.

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst tre ordinarie styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften är närvarande. Vid sammanträdet ska protokoll föras. Protokollet ska justeras av ordföranden samt särskilt utsedd protokolljusterare.

 

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

Styrelsens ordförande är klubbens officiella representant och leder styrelsens förhandlingar och arbete. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe.

 

4 § Firmatecknare

 

Klubbens firma tecknar av styrelsen i sin helhet eller – om styrelsen så bestämmer – av två ledamöter i förening, alternativt av särskilt utsedd person, enskilt eller i förening med ledamot.

 

5 § Årsmöte och rösträtt

 

Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmöte skall ske senast tre veckor före mötets genomförande.

 

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter, och under mötesåret fyller lägst 15 år, samt hedersmedlemmar har rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Icke röstberättigad medlem har yttrande och förslagsrätt.

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

 

Med undantag för upplösning av förening (13 §) samt stadgeändring (14 §) avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Vid val av ledamöter anses den som erhållit flest röster vara vald.

 

Vid omröstning som inte avser val av ledamot gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för mötet, förutsatt att denne är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Vid val av ledamot skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

6 § Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande punkter behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. fastställande av föredragningslista
 4. val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. val av protokolljusterare och rösträknare
 6. styrelsens verksamhetsberättelse
 7. fastställande av resultat och balansräkning
 8. revisorernas berättelse
 9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. fastställande av medlemsavgifter
 11. fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
 12. behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
 13. val av ledamöter:
  1. styrelsens ordförande för en tid av ett år
  2. ordinarie ledamöter till styrelse för en tid av ett eller två år
  3. suppleanter till styrelsen för en tid av ett år
  4. revisorer för en tid av ett år
  5. valberedningen
 14. övriga frågor

 

För att inkomna motioner skall kunna behandlas av årsmötet måste dessa vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över inlämnade motioner.

 

7 § Extra årsmöte

 

Vid behov kan extra årsmöte inkallas. Detta skall ske när styrelsen så bestämmer. Extra årsmöte skall även inkallas – senast inom en månad – när en revisor så önskar eller minst en tiondel av föreningens medlemmar begär detta.

 

Begäran om extra årsmöte skall ske skriftligen till styrelsen. Kallelse ska ske senast två veckor innan mötets genomförande.

 

Vid extra årsmöte får endast den fråga som föranlett mötet tas upp till behandling.

 

8 § Valberedningen

 

Valberedningen består av tre till fyra ledamöter. Ordförande utses inom gruppen. Samtliga ledamöter väljs av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst två ledamöter så bestämmer.

 

Valberedningen skall senast en månad innan årsmötet göra sonderingar bland såväl sittande styrelseledamöter som övriga medlemmar för att finna lämpliga kandidater. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen presentera sitt förslag på lämpligt sätt för medlemmarna.

 

 

 

9 § Verksamhets och räkenskapsår

 

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

 

10 § Revisorer

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

11 § Internrevisor

 

Förutom ordinarie revisor kan styrelsen eller årsmötet utse en internrevisor för ett år i taget. Internrevisorns uppgift är

-          Att fungera som rådgivare för styrelsen i ekonomiska frågor

-          Att för medlemmarnas räkning kontrollera att klubbens ekonomi hantera ansvarsfullt

-          Att vid behov bistå ordinarie revisor vid bokslutsarbetet.

 

Klubbens internrevisor kan, om styrelsen så beslutar, adjungeras som ledamot av styrelsen.

 

12 § Tillhörighet

 

Åkersberga Tennisklubb följer de allmänna målsättningar som styr den svenska idrottsrörelsen, det vill säga att bedriva en verksamhet som utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Klubben är medlem i Svenska Tennisförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund.

 

13 § Upplösning av klubben

 

För upplösning av Åkersberga Tennisklubb krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet angivna röster. I beslut av upplösning av klubben skall klubbens tillgångar användas till något idrottsfrämjande ändamål.

 

14 § Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

Uppdaterad: 22 OKT 2017 11:14 Skribent: Klas Bergström

 

 

ICA kvantum

nordea2

Wilson

Diadora
dunlop

Postadress:
Åkersberga TK - Tennis
Box 26
18421 Åkersberga

Besöksadress:
Österskärsvägen 22
18450 Åkersberga

Kontakt:
Tel: +46854023737
E-post: This is a mailto link

Se all info