Hoppa till sidans innehåll

Handlingsplan – Trygga idrottsmiljöer


Handlingsplan – Trygga idrottsmiljöer inom ÄAIK

Här presenteras Älandsbro AIK:s handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

 1. Inledning

Inför utformandet av denna handlingsplan har vi inledningsvis definierat begreppen mobbning, diskriminering och kränkande behandling på följande sätt:

 Mobbning är när en person upprepade gånger under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.

Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Detta kan förekomma öppet som t.ex. glåpord eller dolt som t.ex. blickar och miner.

Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av till exempel kön, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, utseende, inkomst, sexuell läggning, religiös åsikt eller politisk åsikt etc.

Följande dokument/beslut utgör en slags grund för vår handlingsplan

 2. Syfte och värdegrund för handlingsplanen

Samtliga medlemmar och deltagare i vår verksamhet ska känna sig trygga i den idrotts­miljö som Älandsbro AIK på lika villkor erbju­der alla som deltar i våra träningar, matcher och/eller i andra förenings­aktiviteter.

Älandsbro AIK:s värdegrund för arbetet mot mobbning, diskriminering och kränkande behand­ling bygger på och ska präglas av följande punkter;

 • Känna till.
 • Förebygga.
 • Påverka
 • Agera.

 3. Övergripande mål

 Älandsbro AIK:s övergripande mål för arbetet mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling redovisas här.

 • Tränare/ledare/funktionärer/barn/ungdomar/föräldrar ska få möjlighet att delta i arbetet med att utforma, genomföra och följa upp kompletteringar och even­tuella justeringar av handlingsplanen.   
 • Samtliga medlemmar och deltagare i vår verksamhet ska när handlingsplanen är fastställd av styrelsen få information och kunskap om handlingsplanen. 
 • ÄAIK har nolltolerans mot kränkande uttryck och kränkande uppträdande. 
 • Samtliga ledare/tränare i ÄAIK ska känna till Handlingsplanen inklusive hur man ska agera i fall när åtgärder krävs. 
 • Vi ska ha en aktiv och fungerande stödgrupp som på delegation från styrelsen behandlar och agerar vid händelser som inte följer handlingsplanen. I gruppen ingår för närvarande Claes-Göran Grahn och Roger Fahlén.

 Mål ledare/tränare: ÄAIK:s mål för våra ledare/tränare redovisas här:  

 • Ledarna/tränarna i föreningen ska aktivt medverka vid           utformandet av och vid revidering av handlingsplanen.
 • Ledarna/tränarna i föreningen ska känna till föreningens handlingsplan mot mobbning diskriminering och kränkande särbehandling.
 • Ledarna/tränarna i föreningen ska känna trygghet i att man vet hur de ska agera vid incidenter och händelser som innebär mobbning, diskriminering och/eller kränkande behandling.
 • Ledarna/tränarna i föreningen ska på träningar, matcher och på andra aktiviteter aktivt jobba för att förebygga mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

 Mål föräldrar: ÄAIK:s mål förföräldrar till barn/ungdomar i föreningen redovisas här:

 • Föräldragruppen ska ges möjlighet att påverka utformningen av handlings­planen.
 • Föräldrarna ska få information om föreningens handlingsplan.
 • Föräldrarna ska känna trygghet i att man vet hur föreningen agerar vid incidenter och händelser som innebär mobbning, diskriminering och/eller kränkande behandling.
 • Föräldrarna ska även få information om föreningens övriga värdegrunds- och policydokument så att man känner trygghet när deras barn/ungdomar deltar i föreningens verksamhet.
 • Föräldrarna ska ha möjlighet till en öppen dialog med föreningen om dess värdegrundsplaner, handlingsplaner och policydokument.

 Mål barn/ungdomar: ÄAIK:s mål för deltagande barn/ungdomar i vår förening redovisas här:

 • Barn/ungdomar i föreningen ska ges möjlighet att aktivt medverka vid utformandet och vid revidering av handlingsplanen.
 • Barn/ungdomar i föreningen ska få information och utbildning mm om vår handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.
 • Barn/ungdomar i föreningen ska känna till föreningens stödgrupp och vilken typ av hjälp de kan få av stödgruppen.
 • Barn/ungdomar i föreningen ska känna trygghet i att kunna kontakta stöd­gruppen och/eller tränare/ledare i föreningen om man känner sig mobbad, kränkt, eller känner sig utsatt för kränkande behandling.
 • Barn/ungdomar i föreningen ska känna till grundreglerna för det före­byggande arbetet mot mobbing, diskriminering eller kränkande behandling inom vår förening nämligen

     1. Lyssna på tränarna/ledarna.

     2. Lyssna på dina kompisar.

     3. Säg hej och hej då till alla när vi börjar träningen/matchen                och när vi slutar.

     4. Berätta alltid för någon vuxen om någon eller du själv är                  ledsen. 

 4. Aktiviteter - förebyggande arbete

 Följande aktiviteter beskriver det förebyggande arbete vi genomför i föreningen;

 Ledare/tränare

 • Hålla diskussionen levande vid olika ledarträffar, utbildningsträffar och andra typer av träffar med koppling till idrottsaktiviteter.
 • Bygga på sammanhållning och kommunikation mellan ledare/tränare genom värderingsövningar för att säkerställa ett klimat med högt i tak så att man ska kunna ta upp saker som händer och känns jobbiga.
 • Se till att vi är minst två tränare/ledare på varje träning för att ha möjlighet att se till att alla deltagare blir sedda och hörda.
 • Se till att minst en tränare/ledare håller koll på omklädningsrummet före och efter träning för att förebygga kränkande beteenden.
 • Se till att minst en tränare/ledare håller koll på att alla barn blir hämtade efter träningar/matcher.
 • Se till att vi i föreningen har en väl fungerande kommunikation mellan ledare/tränare och föräldrar.

  Föräldrar

 • Föräldrar ska känna sig trygga med att lämna/hämta barn/ungdomar till/från träningar, matcher och andra aktiviteter.
 • Upprätthålla en tydlig kommunikation med föräldrar bl.a. genom mail- och sms-konversation.
 • Föräldrar ska vid träningar och matcher uppträda korrekt och då i positiv anda mot egna och andras barn.
 • Föräldrar ska vid träningar och matcher uppträda korrekt och då i positiv anda mot ÄAIK:s tränare/ledare och vid matcher även mot samtliga motståndare.
 • Föräldrar ska vid matcher uppträda korrekt och inte på något sätt kritisera domarna.
 • Hålla regelbundna möten med föräldrar.
 • Genom kommunikation och aktiviteter sträva efter att få en god sammanhållning i föräldragruppen.
 • Följa de regler för föräldrars uppträdande som finns i bl.a. Fotbollens leka och lär.

 Barn och ungdomar 

 • Arbeta på olika sätt med sammanhållningen i grupperna, så att alla lär känna varandra.
 • Under träningar och samlingar diskutera; vad är en bra kompis, hur det förväntas att man ska bete sig för att vara en bra kompis, att man inte ska kalla varandra dumma saker samt att fokusera på det som är bra och inte på det som är dåligt. 
 • Tränare/ledare ska vara observanta på hur barn/ungdomar uppträder och agerar mot varandra.

 5. Åtgärder

Vid de fall där mobbning, kränkande beteenden eller diskriminering upptäcks ska denna åtgärdsplan användas:

 Steg 1 – Någonting har hänt

 • Reflektera över vad som hänt, prata med övriga ledare/tränare för aktuellt lag och värdera det som inträffat.
 • Meddela någon i föreningens stödgrupp om vad som hänt och få stöd för hur vi lämpligen går vidare med händelsen.

 Steg 2 – Något som upprepas

 • Agera! Ett upprepat dåligt beteende måste uppmärksammas.
 • När en tränare/ledare har ett upprepat dåligt beteende så prata direkt med någon av övriga ledare/tränare för aktuellt lag samt med någon i före­ningens stöd­grupp som i sin tur pratar med styrelsen. Aktuell tränare/ledare ska snarast informeras om eventuell åtgärd.
 • När en förälder har ett upprepat dåligt beteende så prata direkt med föräldern och visa på klubbens ”föräldrapolicy”. Meddela även någon i föreningens stödgrupp.
 • När ett barn/en ungdom har ett upprepat dåligt beteende så prata med övriga tränare/ledare för aktuellt lag samt med någon av spelarens föräldrar. Ta även hjälp av föreningens stödgrupp.

 Steg 3 -  Det dåliga upprepade beteendet förbättras inte trots tillsägelse.

 • Kontakta föreningens stödgrupp som kontaktar inblandad part och meddelar åtgärd/varning.

 Steg 4 -  Det dåliga beteendet förbättras inte trots varning

 • Föreningens stödgrupp föreslår styrelsen åtgärd/bestraffning varvid styrelsen avgör på vilket sätt det upprepade dåliga beteendet ska åtgärdas/bestraffas exempelvis genom
 • Begränsning/avstängning från träning/match/annan aktivitet.
 • Annan åtgärd ex.vis byta lag, få individuell hjälp/utbildning, ta en paus.
 • Uteslutning ur föreningen enligt föreningens stadgar.       

 6. Barn/ungdomar som far illa

När man jobbar med barn är det viktigt att vara uppmärksam på tecken som kan tyda på att barnet far illa i sin vardag. Det kan till exempel vara psykisk/fysisk misshandel, sexuella övergrepp, trakasserier eller annat.

 • Om jag som förälder/tränare/ledare oroar mig för att, eller fått vetskap om att ett barn far illa kontaktar jag föreningens stödgrupp om hur ärendet ska hanteras vidare.
 • Föreningens ordförande tillsammans med någon i stödgruppen kontaktar vid behov kommunens socialtjänst.
 • Föreningens stödgrupp informerar barnet/ungdomen.
 • Föreningens stödgrupp informerar även berörda/drabbade övriga barn/ungdomar.

 7. Förankring och levandehållande av handlingsplanen

 För att få en förenings handlingsplaner och policydokument ”levande” visar erfarenheterna att det är av stor vikt att handlingsplaner/policies utarbetas och

processas fram efter dialog med alla inblandade parter i föreningen. Det gäller styrelsen, kommittéer, arbetsgrupper, tränare, ledare m. fl. samt med föräldrar till barn/ungdomar när det gäller planer/policies speciellt anpassade till föreningars barn/ungdomsverksamhet. Det är vidare viktigt att hålla planer/policies levande genom kontinuerliga uppföljningar inom föreningen.

Föreningens handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling har därför processats fram med deltagande av alla inblandade parter, inklusive föräldragruppen. För att hålla handlingsplanen levande har vi fastställt att uppfölj­ningen av planen ska ske på följande sätt:

 • Föreningens stödgrupp har möten minst två gånger per år.
 • Handlingsplanen förmedelas till tränare/ledare minst en gång per år.
 • Handlingsplanen finns tillgänglig på föreningens hemsida http//www.alandsbroaik.se
 • Förebyggande arbete mot mobbning, diskriminering och kränkande beteende tas regelbundet upp på ledarträffar inom föreningen.
 • Föräldraansvar och föräldrabeteenden tas löpande upp på föräldraträffar.
 • Barn/ungdomar informeras inför varje säsong om föreningens handlingsplan.
 • Vid träffarna enligt punkterna ovan tar vi upp behovet om justeringar av befintlig handlingsplan.
 • Ändringar/justeringar av handlingsplanen fastställs av föreningens styrelse.   

 8. Handlingsplanens fastställande

 Älandsbro AIK:s handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande beteende har godkänts av styrelsen vid mötet 2015-02-12. Styrelsen är ansvarig för handlings­planen men har delegerat vissa uppgifter i handlingsplanen till föreningens valda stödgrupp. Handlingsplanen fastställdes av årsmötet i mars 2015 och då valdes också Claes-Göran Grahn och Roger Fahlén till ledamöter i föreningens stödgrupp. Dessa ledamöter utgör fortfarande (valda vid årsmötet i mars 2017) föreningens stödgrupp. 

Uppdaterad: 19 SEP 2017 10:30
Skribent: Mats Gilliusson
Epost: This is a mailto link

Hi5_Webbknapp_Final_5

 Postadress:
Älandsbro AIK - Fotboll
Box 22
87010 Älandsbro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info