Hoppa till sidans innehåll

Gösta informerar


Gösta Bender, ordföranden för Alliansen Varbergs Boulehall informerar här om aktuella frågor för Boulodromen efter styrelsemötena.

Varberg den 21 november 2017

Rapport från styrelsemötet den 21 mars

Alliansstyrelsen har haft sitt sista möte för året.

 

Efter de inledande formalia rapporterade kassören att när de senaste större investeringarna betalats har Alliansen fortsatt en god ekonomi. Ljud och ljusprojekten är betalda.

 

Arbetsgrupperna rapporterade att fastighetsgruppen fullgjort de beslutade arbetena med ljus och ljud förbättrande åtgärder och att en värmepump kommer att justeras/monteras genom Derome Els försorg fredagen den 24/11 2017. Utegruppen skall köpa in en gasolbrännare för att bekämpa ogräs. Ogräset skall brännas på våren. Bangruppen kommer att  märka ut bankanterna Ett arbete som de genomför i samråd med Mats Peterson.

 

I köket kommer Gyll att fortsätta sin anställning säsongen ut tillsammans med de tidigare beslutade, Ann-Marie och Ann-Kristin, detta i samråd med Varbergs Föreningsråd. Ann-Kristin kommer att ha semester veckorna 6-7 och då kommer Föreningsrådet att bistå med en vikarie, som får introduktion under vecka 5.

 

Styrelsen konstaterade att det är av vikt att föreningarnas representanter i de olika arbetsgrupperna tar del av de instruktioner som finns för arbetet i de olika grupperna. För att underlätta arbetet för våra "uthyrare" uppmanas föreningarna att meddela Christer Sandberg när föreningarna skall ha årsmöten/julfester mm så att han kan lägga in detta på hemsidan. Detta förutom att man skriver i den svarta boken i köket.

 

Kyldisken i Caféterian har gått sönder och behöver åtgärdas. Huscomfort, som har levererat den, har kontaktas och kommer att kontrollera vad som behöver åtgärdas. Det troliga är att vi behöver byta ut disken. Till vidare har Alliansen fått låna två kylskåp, ett på ELON Trivas Varberg och ett privat.

 

Som avslutning önskade ledamöterna varandra En God Jul och Ett Gott Nytt År och då nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till den 16 januari drygt en månad före Alliansens årsmöte, uppmanades ledamöterna att ha kontakt med sina föreningars valförberedare i god tid före årsmötet 2018.

Med vänlig hälsning
Gösta Bender
Alliansens ordförande


Varberg den 23 mars 2017

Rapport från styrelsemötet den 21 mars

Efter mötets öppnande och formalia dagordning, val av justerare o.s.v. lämnade, i kassörens frånvaro, ordföranden Gösta Bender en kortfattat ekonomirapport. Alliansens ekonomi är god, några större utgifter är inte att vänta den närmsta framtiden och fakturor till  medlemsföreningarna rörande hyror för träningstider är utsända.

Innesäsongen lider mot sitt slut och den 31 mars stänger Caféterian och vi får förlita oss på medhavd skaffning .

Varbergs föreningsråd har kallat till årsmöte och vår kassör Bengt Alvhage bemyndigades att företräda Alliansen på detta möte.

 

Efter flera år, som ansvarig för Boulodromens Caféteria, har Ellinor Olsson skriftligen valt att avsäga sig uppdraget. Ellinors förening PRO, som initialt har uppgiften att finna en ersättare, säger sig inte kunna finna någon PRO:are som kan åtaga sig uppgiften. Det blir nu en fråga för oss alla att lägga manken till för att hitta någon som kan axla Ellinors mantel. Någonstans i någon förening bland Alliansens 450  medlemmar skall väl denna person finnas. Gräv där ni står. Sök bland de som finns runt er. Talas vid bland kamraterna om saken. Det får inte bli så att vi står utan "Kökschef" till hösten för då kan vi inte ha den fina servicen utan måste äta medhavd fika.

Torsdagsserien avslutas 30 mars med prisutdelning och "Trippelspel"

Onsdagsserien avslutas med prisutdelning

Uppgifter från de olika klubbarna, vilka medlemmar som åtagit sig uppgifter i de olika arbetsgrupperna, namn och telefon, skall meddelas till styrelsen så det kan läggas ut på hemsidan och noteras i Boulodromen.

Under sommaren kommer ett arbete med akustikförbättrande åtgärder genomföras.

Medel för detta har sökts och beviljats från Varbergs Sparbanks Stiftelse.

Genom SISU:s försorg ( Gratis) har en byggnadsingenjör besiktigat Boulodromen och vad han muntligen meddelade så var han nöjd med fastighetens omvårdnad och skötsel. Det som han direkt pekade på var att dörrarna mellan hall och kaféteria skall vara stängde då det är två olika ventilations och värmesystem. En energibesparande åtgärd som sparar pengar.

Mats Peterson informerade om vårens upplaga av "Boulens Dag" 20 maj.

Nu är det bara några vårveckor till sedan kan vi gå ut och spela/träna vår Boule i det vackra Halländska vädret.

/Gösta

 


Varberg 18 januari 2017

Info från Styrelsemötet tisdag den 17/1 2017

Formalia och info om "Onsdagsserien"
Efter de inledande formella procedurerna som val av sekreterare, justeringsman och föregående mötets protokoll o.s.v. informerade Mats Peterson om Onsdagsserien vilken nu ser ut att komma igång. Seriestarten är uppskjuten till den 1 feb. och det är nu 6 lag anmälda och några "på gång".
Det är en serie som främst väder sig till icke etablerade boulespelare men om någon spelare med licens deltager i något lag möter det inget hinder.
Mats talade om att det var två lag från Varbergs Sjukhus, som anmält sig, och möjligen något företag. Det är därifrån man hoppas få in anmälningar  då serien främst ses som ett rekryteringsprojekt för icke tidigare Boulespelare.
Ekonomisk rapport.,
Kassören Bengt Alvhage rapporterar att ekonomin är god och i balans. Ett bokslut och en Resultat och balansräkning förelades styrelsen som, efter en föredragning, beslutade att förelägga årsmötet detta. Bengt presenterade också ett budgetförslag där man kan se att kostnaderna för personalen stiger med 25 % på lönekostnaden till Varbergs Föreningsråd. En skatt som skattemyndigheten lagt på Föreningsrådet och som Alliansen är tvungen att betala. I år blir det inga hästtävlingar och där med ingen inkomst därifrån. Mer utgifter och mindre inkomster. Bengt ser det dock som så att med en nedförhandlad ränta och en allmän försiktighet med utgifterna så ska ekonomin gå ihop även detta år utan att vi behöver höja våra avgifter.
Budgetförslaget skall föreläggas årsmötet.
Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen kommer att innehålla uppgifter om byte av belysning, värmepump, uppsnyggning av P-plats och ny Hemsida mm.
Serieavslutning med tävling.
Bosse Karlberg presenterade ett förslag om en avslutande tävling efter årets "Vinterserie". Torsdagen efter sista seriematchen spelas en trippeltävling där varje lag i serien har rätt att anmäla två lag. Alla inkomna anmälningsavgifter 100:- per trippellag går ut i priser och det blir gemensam prisutdelning med denna tävling och seriespelet. Inbjudan kommer genom seriegruppens försorg.
Söndagspotten.
Söndagspotten "tuggar på" men medlemmarna visar ett njuggt intresse, förra söndagen var det 22 spelare och det är för lite med tanke på att vi sålt 360 hallkort. Vill medlemmarna/spelarna inte spela Söndagspott får vi kanske lägga ner, vilket vore synd.
Ljudanläggning och övriga akustikproblem
Ljudanläggningen är inte bra med högtalarna över huvudet på åhörarna blir det inte bra, möjligen skulle de flyttas till andra sidan, för att flytta åhörarna är svårare. När arbetet med akustikförbättringar, uppsättande av plattor i taket mm. är klart ( I sommar ) kommer det att undersökas vad man kan göra åt högtalaranläggningen.
/Gösta

Varberg 20 december 2016

Resumé över gårdagens styrelsemöte

Ekonomi

Alliansstyrelsen hade i går måndag årets sista styrelsemöte och kassören rapporterar att ekonomin ser bra ut, och även om det finns några utgifter att reglera före årsskiftet, så är kassan på plus och bättre än vid samma tid föregående år.

Arbetsgrupperna rapporterar

Köket/kaféterian stänger fr.o.m. 22/12 och öppnar igen den 9/1 nästa år. De som tränar i denna mellantid får ha med sitt eget fika. Och glöm då inte att hålla efter städningen framför allt på toaletterna.

Utegruppen har, på en av höstens regnigaste dagar, gjort iordning P-platsen med stolpar och plankor. En dag, i en inte alltför lång framtid, ska man märka upp plankorna för att vi ska få klart för oss var och i vilken ordning vi skall parkera. Parkering ska inte förekomma utmed gräskanten nedan Ishallens P-plats och inte heller på så sätt att man blockerar vägen fram till stora porten på "Boulodromens" södra gavel. Några handicapplatser kommer också att markeras upp närmast entrén.

Befattningsbeskrivningar

Arbetet med "Befattningsbeskrivningarna" har kommit långt. L-G Fast har tillsammans med sammankallande i arbetsgrupperna dokumenterat uppgifterna och samlat dem i en pärm där det tydligt framgår "Vem gör vad, när och hur ?"

Ny moms

Efter ett möte med Varbergs Föreningsråd rapporterar ordf. och kassören att skatteverket har funnit att vi - Alliansen - skall betala 25 % moms på den del av våra anställdas lön som vi betalar. En beräknad merkostnad för Alliansen på 30 000:- per år. Pengar som måste tas fram i 2017 års budget. Denna "skattechock" kommer att drabba alla föreningar i Varberg som har anställda från Föreningsrådet. Totalt 1,2 miljoner i höjd skatt från de ideella föreningarna i kommunen. Kommunens politiska ledning och opposition har förklarat att man på något sätt ska lösa detta och en tjänsteman har fått i uppgift att ta fram förslag till lösning. Under tiden, fram till beslut o.s.v. får föreningslivet betala skatten. Riksidrottsförbundets juridiska avd. har förklarat att så är regelverket. 90 personer är berörda och riskerar sina arbeten. Alliansens ekonomi klarar sina åtagande gentemot sina anställda, den här säsongen, och så får vi hoppas på det bästa inför framtiden. (Mer ink. mindre utg.)

Årsmöte

Styrelsen beslutade också om förberedelserna inför Årsmötet 22 feb 2017. Dagordning, budget, Verksamhetsberättelse, Bokslut mm.


Uthyrning av Boulodromen till tävlingar

Sedan förra styrelsemötet hade AU fått förfrågan från en arrangör, utanför Alliansen, om möjligheten att hyra "Boulodromen" för en "Lördag söndags tävling". Då fråganden och AU inte kommit överens om hyran kommer tävlingen att gå av stapel på annat håll, vilket är att beklaga. AU fick styrelsens uppdrag att arbeta fram ett förslag till prisbild inför framtiden.

Onsdagserien

Mats Peterson föredrog från arbetet med en förestående "Onsdagserie", som är tänkt starta den 18/1 2017.

Då styrelsens nästa möte satts till den 17/1 2017 kl.10.00 önskades alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Styrelsen önskar på detta sätt alla spelare/medlemmar i Alliansen
God Jul och Gott Nytt År. 


Varberg 15 nov 2016

Resumé över dagens styrelsemöte

I ordinarie sekreterares frånvaro blev en av de stora frågorna som skulle lösas  att få fram en mötessekreterare, men efter att den samlade styrelsen deklarerat varför man inte kunde, eller inte hade tid –( Vi har ju så mycket på våra respektive agendor vi pensionärer )-så åtog sig Arne Friberg att sköta uppgiften och mötet kunde gå vidare. Tack Arne.

Ekonomi

Den ekonomiska rapporten visar att Alliansen står på god grund även ekonomiskt, vilket styrelsen tacksamt konstaterade. Två års Hästtävlingar, Sparbankens välvilliga tillskott av pengar till ”Ljusprojektet” samt lägre utgifter för reparationer. räntor och El-kostnader o.s.v.har bidragit till den goda ekonomin. God ekonomi men försiktig sparsamhet är några av styrelsens ledord. Naturligtvis ska nödvändiga driftskostnader och investeringar göras.

Parkeringen

Från arbetsgrupperna rapporteras  sådant som att utegruppen kört undan de stora stenarna på P-platsen Stenarna skall ersättas med plankor på stolpar. Detta är ett projekt som styrelsen tidigare beviljat pengar till. Stolparna skulle i jorden för nåra veckor sedan, men då var den för ändamålet inhyrda maskinen trasig. Under tiden som maskinen lagats har gruppen tagit fram uppgifter om vad som finns under marken. Det har då visat sig att det tvärs över P-platsen går två högspänningsledningar under mark .

Med facit i hand kan man säga att det var tur att ”Stolpmaskinen” gick sönder Projektet kommer nu att färdigställas under de kommande dagarna. Fastighetsgruppen rapporterar att man kommer att slå igen glasluckan till kontoret vid TV-n Det kommer att sättas upp målade träskivor på båda sidor av väggen. Gruppen kommer också att ta fram kostnadsförslag för solskydd över fönstren – Persienner, Markiser, Rullgardiner eller Solfilm. Styrelsen kommer sedan att ta beslut i ärendet.

Kassaregister, kort och swish

Styrelsen konstaterade också att i dagsläget är det inte av nöden påkallat att införskaffa apparatur för kort- swich eller kassaregister därför lades förslaget tillhandlingarna i avvaktan på större behov och ett enklare system.

Torsdagsspelet

Serieansvariga för ”Torsdagsspelet” äskade pengar för ”Prispengar” och styrelsen beslutade att tillföra samma summa som året innan. 7 000:-

Vid nästa styrelsemöte kommer frågan om 10-årsjubiléet åter att ventileras Därför fick styrelsemedlemmarna i uppgift att tänka fram/förhöra sig hos medlemmarna/spelarna om ett bra sätt att manifestera Boulodromens första 10-år. Har du förslag vänd dig till en styrelserepresentant.

Fanny

När klubbarnas anslagstavlor sattes upp blev det på bekostnad av ”Fanny” Om detta kan man tycka mycket – etiskt, moraliskt, historiskt humanistiskt - men i varje Boulehall av dignitet finns en ” Fanny” så också hos oss. Vår  ” Fanny ”är tillverkad av en av våra medlemmar och är ett konsthantverk av klass. Vår ”Fanny” sitter nu på sin forna plats på bekostnad av SPF:s anslagstavla, som flyttas längst ut i hörnet där tidigare en Witheboard satt. Whiteboarden flyttades ner på golvet bakom ett bord och kan lyftas upp och användas vid behov. Historien om ”Fanny” kommer att skrivas ner på ett snyggt och fint sätt på bra papper för att sedan ramas in och sättas upp som en tavla på väggen just under själva ”Fanny”

Årsmöte

Till sist styrelsen beslutade att årsmötet stadgeenligt skall hållas onsdagen den 22 feb. 2017 i Boulodromen kl. 17.00


Varberg 18 okt 2016

Allians Info

Ekonomi.
På tisdagens möte med alliansstyrelsen rapporterade kassören Bengt A. att Alliansens ekonomi är god. Någon med perspektiv, och som minns tiden då Alliansen levde mer ”Ur hand i Mun” frågar sig Varför ? Då kan vi konstatera att arbetet med Hästtävlingarna, några andra ”Kick offer” samt en hälsosam försiktighet med utgifterna. Detta  sammantaget har gett ett bra ekonomiskt utfall. Medlemmarnas engagemang, glädje och ansvar gör att Alliansens ekonomiska ställning är god. Bra jobbat.

Hallkort
Sedan en tid säljer föreningarna säsongens hallkort. Några föreningar har sålt fler än vid den här tiden föregående år, andra färre. Du glöm inte att lösa ditt hallkort om du inte redan gjort det !.

Banorna
Bangruppens Håkan i Derome meddelade att gruppen kommit fram till att banorna skall vattnas måndagar och onsdagar samt att varje förening drar banorna med mattor efter varje träning och vid torsdagarnas seriematcher drar ”hemmalaget” efter avslutad match.

Ljuset
De nya armaturerna ger ett behagligt ljus i hallen, och ett flertal spelare har till styrelserepresentanterna uttryckt sitt gillande. Alliansen tackar Sparbanken, Derome-El och de medlemmar som arbetat med utbytet av ljusanläggningen.

P-platsen
Efter förslag från utegruppen med vidhängande offert beslutade styrelsen att anslå pengar till uppfräschning av P-platsen.

Dagordning
Ta dina tankar och idéer om vår gemensamma hall – Boulodromen – till din styrelseledamot så tar vi upp frågan på styrelsens dagordningen.

Lycka till
Lycka till med säsongens boulespel under parollen!

– Glädje, Gemenskap och Ansvar –

Gösta

Spara

Uppdaterad: 25 NOV 2017 10:37 Skribent: Gösta Bender
Epost: This is a mailto link

ÅRSMÖTE
Styrelsen kallar till Årsmöte med
Alliansen Varbergs boulehall
tisdagen den 19 februari kl. 17 

 

GYNNA VÅRA
SPONSORER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Postadress:
Alliansen Varbergs Boulehall
Bengt Alvhage, Dunörtsvägen 24
432 75 Träslövsläge

Besöksadress:
Stenåsavägen 5
432 32 Varberg

Kontakt:
Tel: 0340662166
E-post: This is a mailto link

Se all info