Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte Protokoll


Årsmöte Aspeboda Ridklubb 2016-02-21

Närvarande

  • Sandra Hällström
  • Carolin Rosman
  • Per Lindström
  • Ida Hjelm
  • Denise Jonsson
  • Eva Lindberg
  • Daniel Juvas
  • Sara Nyberg Hansson

 

1)      Mötet öppnas

2)      Sandra Hällström valdes till ordförande för mötet.

3)      Carolin Rosman valdes till sekreterare för mötet.

4)      Årsmötet fastställer att de som haft medlemskap under föregående år har rösträtt på mötet, dvs. Sandra, Carolin, Ida, Denise, Eva, Daniel och Sara.

5)      Denise och Daniel valdes till protokolljusterare. Daniel är rösträknare.

6)      Dagordningen godkänns efter att punkt 19 blir rättad i årtal. (19, Fastställande av årsavgift 2017).

7)      Årsmötet fastställer att mötet har blivit tydligt utlyst med mail till alla medlemmar samt inlägg på facebooksidan ”Aspeboda Ridklubb”.

8)      Sandra berättar verksamhetsberättelsen och den godkänns med ett tillägg om att en mening om att under föregående år så har Aspeboda Ridklubb även lagt om parkeringen.

9)      Sara berättar att hon gått igenom årets handlingar och föreslår i sin revisionsberättelse att styrelsen beviljas ansvarsfrihet

10)   Sara går igenom balans och resultat. Föreningen har gått plus ekonomiskt, men inte så mycket så det räcker till ett staket.

11)   Årsmötet beviljar styrelsen 2015 ansvarsfrihet.

12)   Årsmötet väljer att ha 1 ordförande, 3 ledamöter, 1 suppleant, 1 revisor och 1 revisorssuppleant.

13)   Carolin Rosman väljs till ordförande. (1 år) Nyvald.

14)   Ledamot: Caroline Lindman (1 år kvar)

Ledamot: Ina Horn (1 år kvar)

Ledamot: Ida Hjelm (2 år) Nyvald.

Suppleant: Denise Jonsson (1 år) Nyvald.

15)   Revisor: Anna Fredriksson (1 år) Nyvald.

Revisorssuppleant: Ida Nordahl (1 år) Nyvald.

16)   Vi väljer att följa stadgarna när det gäller antalet ledarmöter i valberedningen.

17)   Valberedning(Ordförande): Daniel Juvas (1 år) Nyvald

Valberedning: Eva Lindberg (1 år) Nyvald

Valberedning: Per Lindström (1 år) Nyald

18)   Val av person som ska agera ombud för Aspeboda Ridklubb till SvRF och distriktets möten kommer styrelsen bestämma inför kommande aktivitet.

19)   Vi fastställer medlemsavgiften till 2017 till

250 kr Enskild medlem

500 kr Familj

20)   ” Förslag till regler vid klubbtävlingar som arrangeras av Aspeboda Ridklubb Falun Aspeboda Ridklubb Falun har som målsättning − Att arrangerade tävlingar som passar så många nivåer av ridande som möjligt i klubben. − Att klubbtävlingarnas syfte är att fungera som träning och utbildning för såväl hästar som ryttare samt att vara ett stimulerande och roligt inslag i verksamheten. − Att god sportsmanship och ’code of conduct’ alltid genomsyrar tävlingsverksamheten. Vad säger TR? Moment 120.6 Klubbtävling Tävlingen är öppen endast för arrangerande klubbs medlemmar. Alla klasser kan ingå. För klubbtävling ska reglementet gälla i alla moment som rör säkerhet, handhavande av hästen samt uppträdande mot funktionärer, medtävlande o.dyl. Vad gäller tävlingens tekniska utförande i övrigt lämnas detta till arrangören. I tävlingsledningen ska en av Ridsportförbundet utbildad funktionär, såsom instruktör, domare, banbyggare, tränare eller motsvarande ingå. Som medlem räknas den som erlagt helårsmedlemsavgift hos den arrangerande klubben. Resultat vid klubbtävling räknas ej som kvalificerande.

 Vem får delta i klubbtävlingar? För att få delta i klubbtävlingar på Aspeboda Ridklubb måste man vara medlem i klubben. Det innebär att man måste erlagt årsmedlemskap innan starten. Läs mer på hemsidan för aktuell avgift samt hur du betalar. Obligatoriskt för alla tävlande Den som är anmäld till klubbtävling är skyldig att vid anmälan ange vilken funktionärsroll man avser att hjälpa till med inför under eller efter tävlingen. Om man inte tar sig an ngt kommer man att tilldelad ett ansvar. Om önskat område är taget blir man tilldelad annat. Under tävlingsdagen är det viktigt att alla hjälps åt för att tävlingen skall genomföras på ett säkert och trevligt sätt för samtliga deltagare såväl som publik och funktionärer. Den som upprepande gånger ej fullgör sitt åtaganden kan bli avstängd från kommande tävlingar. Tävlingsansvarig kan i samråd med styrelsen besluta om sådan avstängning. Tävlingsverksamheten är inte en självgående verksamhet, det krävs jobb för att arrangera en tävling och därför är din insats som funktionär viktig! Tänk på att du själv är beroende av att det finns funktionärer på plats när du ska tävla. Då gäller också att du själv kan ställa upp och hjälpa till på andra tävlingar. Allas insatser är lika värdefulla och tänk på att om alla hjälps åt blir det mycket roligare och bättre tävlingar! Ett alternativ kan vara att be kompisar och släktingar att ställa upp som funktionär när du själv rider. På varje tävling behövs olika funktionärer som ser till att tävlingen flyter på.

Alla kan vara funktionärer! Det krävs ingen utbildning eller tävlingsvana. Uppgifter som funktionär kan vara:

● In/utsläpp

● Sekretariat

● Prisutdelare

● Banpersonal

● Tidtagare hoppning

● Löpare dressyr (hämtar resultat från domare och går med dem till sekretariatet)

● Domarsekreterare, dressyr

 ● Framhoppning (minst 18år)

 ● Speaker

● Kioskpersonal

Det är en skyldighet för alla som har varit med och tävlat att hjälpa till att ta bort hinder/dressyrstaket, mocka ridbanan mm efter tävlingen, samt se till att det är snyggt på anläggningen. Ryttarens klädsel vid klubbtävling Vid klubbtävling skall ryttarens klädsel vara hel, ren och för ridsporten ändamålsenlig. Vita ridbyxor och kavaj är inte nödvändigt, däremot givetvis godkänd hjälm och skor/stövlar med klack. Skyddsväst rekommenderas i hoppning. Tröja eller jacka med huva är av säkerhetsskäl inte tillåtet på några hopptävlingar. Detta rekommenderas således heller inte vid träning. Om du har långt hår ger det ett prydligare intryck om du sätter upp det i flätor, hästsvans eller använder hårnät än om det hänger löst. Spö och sporrar Spö får inte användas på dressyrtävlingar, däremot är det tillåtet med spö på framridningen enligt TR:s bestämmelser. I hoppning är det tillåtet att använda spö enligt TR:s bestämmelser. Sporrar får, enligt de bestämmelser som anges i TR, användas vid klubbtävlingar i hoppning och dressyr. Hästens utrustning Vid dressyr är inga inspännings-/hjälptyglar tillåtna (gäller även på framridningen). Endast de bett som är godkända enligt dressyr-TR/hoppTR får användas (gäller även på framridning). Vid dressyr får benskydd/benlindor endast användas på framridning, ej på tävlingsbanan. Anmälan Hur anmälan sker framgår av propositionen för respektive tävling. Återbetalning av startavgift är möjligt fram till sista anmälningsdatum, därefter är anmälan bindande. Vid uppvisande av läkar/veterinärintyg kan halva startavgiften återbetalas även efter sista anmälningsdag. Normalt tillåts två starter per häst. Men efter att TR gett utrymme för fler starter (TRII mom 204 & TR III mom 301) tillåts att häst/ponny från och med 7 års ålder kan göra upp till 3 starter i klasser till och med LC. Detta kan ske med två eller tre olika ryttare. Två av hästens tre starter kan ske i samma klass, i detta fall med två olika ryttare. Ett ekipage kan inte göra mer än två starter/dag oavsett status på tävlingen. Clear Round Vid hopptävling med bedömningen clear round (CL) rider du en hinderbana utan omhoppning. Rosett delas ut till alla felfria ekipage. I händelse av uteslutning får du möjlighet att rida banan ytterligare en gång, mot en avgift på 50kr. Denna avgift skall betalas på plats, denna andra start sker utom tävlan. Om du har blivit utesluten p.g.a. avfallning/omkullridning vill vi att du lämnar banan till fots. Om du vill och under förutsättning att du och häst/ponny är oskadda får du möjlighet att rida banan en gång till senare, enligt ovan. Vid dressyrtävlingar med clear round bedömning räknas samtliga ekipage över 50% som placerade. Om uteslutning på hopptävling Ekipage som blir uteslutna erbjuds att hoppa ett valfritt hinder innan de lämnar banan. Önskvärt är att banpersonalen hjälper till och om ryttaren så önskar modifierar hindret så ekipaget tar sig över ett hinder innan de lämnar banan. Vid clear round bedömning erbjuds en omstart, utom tävlan enligt ovan. Placeringar På klubbtävlingar tävlar ponnyer och storhästar separat. I varje klass samt häst/ponny utses 3 placerade. Vid fler än 8 startande i en klass/kategori följs TR. För att bli placerad måste ekipaget ha fullföljt sin start. KM På ett KM erbjuds ryttare att rida flera olika klasser, men endast en start ses som KM start. Vilken start detta är beror på ekipagets tidigare tävlingsresultat. I dressyr skall ekipage rida det program som de tidigare under tävlingsåret presterat 62% eller högre. Alternativt i den klass som motsvarar ekipagets träningsnivå. Detta anges av ryttaren vid anmälan. Vid hoppning skall ekipage starta på den höjd där de tidigare under tävlingsåret placerat sig (inkl clear round) alternativt träningsnivå. Detta anges av ryttaren vid anmälan.

Vanliga frågor Måste hästen vara vaccinerad?

● Nej, däremot så måste hästen vara fullt frisk och inte såvitt ryttare/ägare vet bära på någon smittsam sjukdom.

 Kan jag vara med utan att vara medlem?

● Nej klubbtävlingarna är för våra medlemmar, man får gärna bli medlem.

 Kan jag vara med på en triangelmärkt häst?

 ● Nej, alla hästar måste vara i tävlings och träningsmässig kondition.

 Hur anmäler jag mig?

 ● Se respektive tävlings proposition. ”

Det har kommit in några synpunkter på detta som vi har valt att ta upp.

1, Säkerhetsväst SKA användas av personer under 18 år vid hoppning. (7 stycken röstade JA till detta förslag)

2, Procentenheterna i dressyren LD-LC -> CR över 55% LB och uppåt -> CR över 60 %. (5 stycken röstar JA, 2 avstår.)

3, Ingen avgift för omstart på klubbnivå. Blir ekipaget uteslutet under gången så får personen UTAN EXTRA AVGIFT fullfölja banan alternativt andas och börja om från början utom tävlan. Målet för våra tävlingar är att alla ska komma i mål. (5 stycken röstade JA, 2 stycken avstår.)

4, Hjälm SKA bäras vid ALL form av hinderaktivitet av personer under 18 år på Aspeboda Ridklubbs anläggning, detta är pga. Säkerhetsrisk. Till personer över 18 år lämnar vi en stark rekommendation om hjälm. Tänk på att vi är förebilder för de yngre. ( 7 stycken röstar JA).

5, Funktionärspost är bindande vid anmälan till tävling för Aspeboda Ridklubb. (6 stycken röstade JA, 1 röstade NEJ. )

6, Nationaldagsdressyr vill genomföras detta år och ha stående som ett arrangemang för klubben. Lokal nivå. ( 7 stycken röstade JA).

7, Det är inget säljtvång för Aspeboda Ridklubb år 2016. Vi kommer arrangera Pay & jump/-ride som förhoppningsvis ska ge mycket inkomster till klubben. (7 stycken röstar JA).

21)   Mötet förklaras avslutat.

 

 

 

Daniel Juvas, Justerare

 

 

 

Denise Jonsson, Justerare

 

 

Carolin Rosman, Årsmötessekreterare

Uppdaterad: 13 MAR 2016 19:22 Skribent: Carolin Rosman

Kontakt Webmaster
Vakant roll, maila vid intresse
e-post, This is a mailto link

 

Sisu

 

Våra Sponsorer:

 

av28wksxttgeip1jkkxr

logo     

Hööks

 

Ornäs Pizzeria

Bilmetro logga

Masmästaren

Dalarnas försäkringsbolag

Byggmax

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Aspeboda Ridklubb - Ridsport
Natalie Larsson, Sveaborgsgatan 34 A
78467 Borlänge

Kontakt:
Tel: 0764161535, 0739436360
E-post: This is a mailto link

Se all info