Hoppa till sidans innehåll

Stadgar för Bålsta CK


Stadgar för den ideella föreningen Bålsta Cykelklubb med nuvarande hemort i Bålsta.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål Föreningen skall bedriva cykelsport av tävlings- och motions-karaktär Vår verksamhetsidé Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att - den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll - alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningens idrottsverksamhet - den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar - de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet - den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Föreningen skall i sin verksamhet verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m.m. Föreningen är medlem i Svenska Cykelförbundet (SCF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrotts-förbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen - Uppsala Idrottsförbund samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen - Uppsala Cykelförbund. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. Föreningen är därutöver skyldig att följa det samverkansavtal föreningen ingått med Bålsta CKs Idrottsförening. På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF

4 § Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

5 § Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår om-fattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december.

7 § Stadgetolkning m.m. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall före-kommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

8 § Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 9 § Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisions-berättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Svenska Cykelförbundet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 § Utträde Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift efter anmodan och 2 påminnelser får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m.m. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem - har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, - har rätt till information om föreningens angelägenheter, - skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § - nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut. - har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen, - skall betala medlemsavgift senast den 31/12 under verksamhetsåret samt de övriga avgifter som beslutats av - föreningen.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

ÅRSMÖTET

15 § Tidpunkt, kallelse Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna med e-post till de adresser som är tillgängliga i medlemsregistret samt publiceras på klubbwebben. Till de medlemmar som inte anmält e-postadress i medlemsmatrikeln sänds särskilda kallelsekort med vanlig post. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet Medlem som har betalat förfallna medlems-avgifter har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutsmässighet Mötet är beslutsmässigt med det antal röst-berättigade medlemmar som är närvarande på mötet .

19 § Beslut och omröstning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket inne-bär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röst-berättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 2. Fastställande av föredragningslista. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 5.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 8. Fastställande av medlemsavgifter. 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret. 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11.Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd tur-ordning för en tid av 1 år; d) 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; 12. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragnings-lista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om besluts-mässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen skall bestå av kvinnor och män. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

REVISORER

24 § Revision Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning Styrelsen består av ordförande samt minst 6 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslut-ande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SCF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 § och förbereda årsmöte. Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ord-föranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av ar-betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören. Sekreteraren förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten, föra protokoll över styrelsens sammanträden, se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt, se till att fattade beslut har verkställts, om ordföranden inte bestämmer annat, under-teckna utgående handlingar, årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen. Kassören se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen, se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl., svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper, årligen upprätta balans- samt resultat-räkningar, utarbeta underlag för budget och budgetupp-följning, se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbörds-deklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet, föra medlemsförteckning, föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs, se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 28 § Överlåtelse av beslutanderätten Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

29 § Stadgarna antagna Stadgarna antogs vid bildandet av klubben den 06/10 2003.

Uppdaterad: 13 MAR 2019 14:56 Skribent: Mats Nordgren
E-post: Adressen Gömd

Du kan också följa oss i vår Facebook-grupp:

facebook

 

BÅLSTA CYKELKLUBBS SPONSORER

 

Ett-Måleri-logga

 

 

 

 

Logga-UVSkylt-2015-BCK

 

 

  

Postadress:
Bålsta CK - Cykel
Anne Rasmussen, Vetevägen 12
74634 Bålsta

Kontakt:
Tel: 0737344541
E-post: This is a mailto link

Se all info