Hoppa till sidans innehåll

Mötesprotokoll 2018


Mötesanteckningar från styrelsemötet 2018-11-25

Ekonomi, ridklubben går runt. I perioder är det svårare med cashflow. 2018 har haft färre tävlingar vilket vi är en utmaning 

och kommer kräva insatser framåt, då även 2019 är få tävlingar vi fått antagna. 

Styrelsen har ett arbetsmöte i december där vi går igenom div kalkyler inför nytt år och tittar på justering av priser.  

Tillsammans med kommunen pågår bygge av uteboxar för ridskolehästarna. Det är nästa steg i samarbetet med anläggningen. 

Renovering görs också av boningshuset.   

Kontakt med sponsorer och årsavgift för skylt i ridhuset kommer göras under december. 

Vi har tagit beslut om att inte dra in fiber. Kostnaden är för hög i dagsläget.  

LED-skärmen är vandaliserad och polisanmäld. Fortsatt arbete och beslut kring skärmen tas framöver. 

Föreberedelser för kommande årsmöte är igång.

**************************************************************

Mötesanteckningar från styrelsemöte 19 aug 2018

Ekonomi: Vi jobbar med överlämning av kassörsrollen från Jill Nordh till Katarina Hellsten. Vi ligger på dags datum
+/- 0 och inväntar fler intäkter inom kort.

Hagprojekt: BoRK har fått förslag på att göra en utfyllnad av hagarna vid paddocken som innebär dels avverka skog upp mot ridhuset och utfyllnad av befintliga hagar. Ett förslag som inte innebär några kostnader. Ett inriktningsbeslut är taget att påbörja detaljerna i projektet och få klartecken i instanser på arbetet.

BUS: Genomgång av BUS-möte och kommande aktiviteter

Medlemsstall:Vi har tagit beslut på ytterligare en hyresgäst i Medlemsstallet som flyttar in i början på september. Medlemsstallens kontrakt är uppdaterade med vilka arbetsuppgifter som utförs av hyresgästerna som sänker personalkostnader för klubben.

Vi kommer göra ett tillägg på kostnad för medlemsstallets hyresgäster maa ökade foderkostnader hö. För ridskolehästarna/elever så tittar man på annan lösning.

Ridverksamhet: Dags för uppstart och alla hästar har kommit. Det är ett par förändringar på hästar som känns bra. Vi är i dagsläget 2 hästar kort men som inom kort kommer fyllas. Tillfälligt lånas en häst in till verksamheten av medlemsstallet. Några fodervärdar är klara på hästarna och vi vill uppmuntra fler att bli fodervärd.

Tävling: vi har tävlingsmöte onsdag 22/8. Vi hoppas få många nya på mötet och planera för fullt för hösten.

Styrelsen: Vi planerar ha ett arbetsmötet, där vi bl a går igenom anläggningen tillsammans med nya styrelsemedlemmar och försöker skapa en så bra grund för alla som möjligt.

Nästa möte: 14/10- välkomna alla medelmmar som vill skicka in frågor till mötet: This is a mailto link

********************************************************************

Info från styrelsemötet 10/6: 

 • Ekonomin för klubben är stabil. Vid olika perioder på året så behövs cashflow. Halvårsbokslut/revision kommer ske inom kort.  
 • Jill fortsätter som kassör t o m augusti  
 • Förhandlingar pågår om utfyllnad av hagar, dels för att få bättre underlag och också större ytor. 
 • Information om ridskole-starten kommer kring månadsskiftet juni/juli, dels kring nyheter, våra hästar, fodervärdskonceptet och medlemmars ideella insatser. . 
 • Publicering av lagd verksamhetsplan 2018-2021 
 • Vi kommer titta på bygga uteboxar till ridskolehästarna under hösten innan vintern och projektplan håller på att fastställas men projektet bygger på att vi får sökta bidrag. 
Uppdaterad verksamhetsplan:

 

***********************************************

Extra allmänt möte ägde rum tisdagen 24/4 för att göra fyllnadsval till styrelse och kommande valberedning. Mer information om det kommer efter justerat protokoll.

Kvällen fortsatte med Styrelsemöte och här är följer information från mötet:

En arbetsgrupp kommer sätta sig tillsammans med Katarina, verksamhetsansvarig, för att titta på aktiviteter ihop med våra elever och lektionshästar för att öka samspel och intresset av att var i stallet. Arbetsgruppen kommer också att titta på att tydliggöra vad fodervärdskonceptet innebär och det stöd man har i samband med visat intresse.

 

Klubben kommer att titta vidare på hästköp och lösning för initialt två egen ägda förutom Riddaren samt hur vi ska möta upp kravet av boxar istället för spiltor. Arbetsgrupp jobbar fram projektplan för det inför nästa styrelsemöte. Alla ni som bidragit till Newbody-försäljningen, det blir inköp till en ½ häst! Stort tack!

 

Vi kommer att ha fixardagar 26-27 maj Vi är en ideell förening och beroende av insatser från alla. När du kommer till fixardagen finns det olika stationer där vi behöver fixa och dona. Uppmanar de som har bra verktyg, så som röjsåg, krattor eller liknade, att man tar med. Vi planerar ordnar med lite korvgrillning och häng med varandra. Vi kommer att annonsera dagarna när det närmar sig. Har du inspel på vad vi behöver fixa under dagarna så kommer du kunna skriv upp det på lista i stallet, både i södra och norra stallet.

 

BUS information – Film och grillkväll planeras till 11 maj mer information o det kommer.

 

Har du frågor är du välkommen maila This is a mailto link

Nästa styrelsemöte är 5 juni kl 19:00

***********************************************

Årsmötesprotokoll 2018 ska läggas här!

*********************************************** 

2017 här nedan; 

 1. Mötets öppnande

 • Val av ordförande för mötet

Hanseman Samuelsson valdes att leda dagens förhandlingar.

 1. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

Marie Blom Thordenberg

 1. Fastställande av röstlängd

36 röstberättigade medlemmar deltog i mötet. Röstlängden finns tillgänglig vid behov och lades

till handlingarna.

 1. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Annika Kroon och Annika Jonshede valdes till protokolljusterare och rösträknare.

 1. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

 1. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

Årsmötet befanns i laga ordning utlyst

 1. Behandling av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning, och desssa lades till handlingarna.

 1. Revisorernas berättelse  

               Revisionsberättelsen föredrogs av en av revisorerna och lades därefter till handlingarna.

                 En kopia av Revisionsberättelsen kommer att biläggas protokollet.

 1. Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning godkändes av mötet och lades till handlingarna.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Beslutet var enhälligt.

 1. Beslut om antal av styrelseledamöter jämte suppleanter inom ramen för det i 17§ andra stycket angivna antalet

Valberedningens förslag: 6 ordinarie ledamöter + 2 suppleanter.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 1. Val av ordförande för föreningen

På förslag från valberedningen omvaldes Göran Nordh till ordförande med en mandattid på 1 år.

 1. Val av ordinarie styrelseledamöter jämte suppleanter

Enligt valberedningens förslag valdes till ordinarie ledamöter:

Marie Blom Thordenberg, 2018 (omval)

Anna Lambert, 2018 (omval)

Susanne Delwér, 2018 (omval)

Petronella Andersson, 2017

Andreas Johansson, 2017

Tony Andersson, 2017


Till suppleanter valdes:

Pernilla Bärnsten, 2017 (omval)

Towe Norder, 2017 (omval)

 1. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant

Ingen kandidat var anmäld inför mötet.

Mötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram representanter från ungdomssektionen.

 1. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion

Inga övriga sektioner finns.

 1. Val av revisor

Enligt valberedningens förslag valdes till ordinarie revisorer:

Erika Njord, 2018

Katarina Krok, 2017   


Revisorssuppleant: Lennart Lundgren, 2017 

 1. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

Mötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall vara tre; en sammankallande och två ledamöter.

 1. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen

Gunnel Brolin (sammankallande), Anna Levinsson och Nicole Boyer.

Valberedningen väljs på ett år.

 

 1. Val av ombud till Ridsportförbundet och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

Styrelsen fick i uppdrag av mötet att välja ombud till Svenska Ridsportförbundet och Distriktet.

 1. Fastställande av årsavgifter för 2017

Junior 250 sek

Senior 350 sek

Familj 750 sek

Om SvRF/Distriktet beslutar om en höjning tillkommer även den. Vid datum för årsmötet vet vi att förbundet kommer att höja, men summan är ännu inte fastställd.

Som medlemmar i en familj räknas alla som anslutits och som delar samma folkbokföringsadress.

Mötet beslutar att anta ovanstående förslag. Beslutet var enhälligt.

 
 
 1. Sammanträdets avslutande

 

Vid protokollet
Hanseman Samuelsson Marie Blom Thordenberg

MötesordförandeSekreterare

 

Justeras


Annika KroonAnnika Jonshede

JusterareJusterare

 

Uppdaterad: 28 AUG 2018 07:17
   
Sponsorhuset

Klicka in på Sponsorhuset och näthandla!
Pengar till klubben!
 ARV_logo_RGB
 
 
 Hederdals
Maskin o Transport AB
Butik
 

  Johansson o Gunverth

 

 

 
 


Postadress:
Bollebygds RK - Ridsport
Holmen 29
51792 Bollebygd

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info