Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar

STADGAR FÖR BOLLSTANÄS SPORTKLUBB BILDAD 1922-06-13

Reviderade vid årsmöte den 21/3 2007


MÅL OCH RIKTLINJER 

Målet med den idrottsliga verksamheten inom föreningen är i första hand, att ge alla ungdomar inom kommunen möjlighet till meningsfull sysselsättning och god kondition.

Från nyutbildning och under hela den aktiva tiden ska man få stöd av välutbildade tränare och ledare.

I de yngre åren ska verksamheten utformas så att alla ska kunna deltaga och ha kul. I takt med att ungdomarna blir äldre ska det även finnas bra förutsättningar, för de som vill satsa, att nå den absoluta toppen och att kunna göra detta inom föreningen eller dess samarbetspartner.

Fair Play genomsyrar klubbens verksamhet från nybörjare till seniorer.


HEMORT

Föreningen har som sin hemort Upplands Väsby kommun.

MEDLEMSKAP

§ 1 

Person skall betraktas som medlem efter att medlemsavgift för gällande period har erlagts. 

Medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

Beslut om att ny medlem förhindras inträde skall fattas av Huvudstyrelsen.

Genom beslut av årsmötet, på förslag av Huvudstyrelsen, får person kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Huvudstyrelsen stadgas i 3 kap 5§ i RF:s stadgar. 


§ 2

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligt meddela detta till Huvudstyrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Dispens från medlemsavgiften kan endast beslutas av Huvudstyrelsen.

Medlem som inte betalat årsavgift under två på varandra följande år anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Innan utträdet verkställs skall medlemmen meddelas skriftligt.

§ 3

Medlem i föreningen får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen försummat att betala beslutade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet och/eller ändamål eller skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Huvudstyrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av Huvudstyrelsen angiven tid (minst 14 dagar).


I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt också hur ett överklagande av fattat beslut skall gå till. Beslutet skall inom tre dagar från besluts datum skickas till den uteslutne medlemmen -befordran kan ske med post eller på annat betryggande sätt. 

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne medlemmen enligt reglerna i 15 kap 1§ i RF:s stadgar. 


MEDLEM

§ 4

Medlem 

 • skall ges möjlighet att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna 
 • har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter 
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som vederbörligen fattats inom olika delar av föreningen 
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen


§ 5

Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av årsmötet. Ständig medlem skall betala den engångsavgift som fastställts av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

§ 6

Medlem har rätt att deltaga i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning – som representant för föreningen - utan medgivande av Huvudstyrelse - eller Sektionsstyrelse i de fall Huvudstyrelsen delegerat ansvaret för sådana beslut.

Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige skall också vederbörande SF ge sitt godkännande. 

Är arrangören inte ansluten till det SF som ansvarar för den idrottsgren som tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen bara deltaga om berört SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.


HUVUDSTYRELSEN

 

§ 7 

Föreningens övergripande angelägenheter handhas av Huvudstyrelsen. Styrelsen skall, inom ramen för RF:s och berörda SF:s stadgar, verka för föreningens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger Huvudstyrelsen särskilt att 

 • tillse att för föreningens bindande regler iakttas 
 • verkställa av årsmötet fattade beslut 
 • planera, leda, och fördela arbetet inom föreningen och kansliet 
 • ansvara för och förvalta föreningens medel 
 • förbereda årsmötet


§ 8

Huvudstyrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter samt ordförande från var och en av föreningens olika sektionsstyrelser. 

§ 9

Huvudstyrelseledamöter väljs av årsmötet, enligt § 8 och 22, bland föreningens röstberättigade medlemmar.
Huvudstyrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningar som behövs.

Huvudstyrelsen utser vid behov utskott för behandling av särskilda frågor.
Huvudstyrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt regler i 3 kap 4§ i RF:s stadgar. 

§ 10 

Föreningens firma tecknas av Huvudstyrelsen eller, om Huvudstyrelsen så bestämmer, Huvudstyrelseledamot eller särskilt utsedd person. 

§ 11

Huvudstyrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. 

Huvudstyrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid omröstning i Huvudstyrelsen och vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 

Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. 

§ 12

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder Huvudstyrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga bindande regler och beslut efterlevs.

Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. 

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Huvudstyrelsens ledamöter enligt Huvudstyrelsens eget beslut.


VERKSAMHETS-OCH RÄKENSKAPSÅR M.M.

§ 13 

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari–31 december. 


REVISION

§ 14 

Huvudstyrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast 3 veckor före årsmötet. 

Revisorerna skall granska Huvudstyrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets - och räkenskapsåret samt till Huvudstyrelsen överlämna revisionsberättelse senast 2 veckor före årsmötet.


SEKTIONER

§ 15 

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner: 

 • herrfotboll 
 • damfotboll 
 • basket 
 • innebandy 
 • handboll


Beslut om bildande av ny sektion fattas av ordinarie årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga. 

Med sektion förutsätts att det i verksamheten finns minst 45 aktiva utövare och minst 5 ledare samt en Sektionsstyrelse enligt § 16. 

Sektionsstyrelsen ansvarar inför Huvudstyrelsen för att det finns verksamhetsplan, budget och uppföljning mot budget under löpande verksamhetsår. 

Huvudstyrelsen skall inför årsmöte inventera sektionernas medlemsomfattning. 

§ 16

Ledningen för varje sektion utövas av en Sektionsstyrelse. Styrelsen skall bestå av ordförande, 4-8 övriga ledamöter samt en adjungerad representant utsedd av och från huvudstyrelsen. 

Ordinarie sektionsårsmöte för val av Sektionsstyrelse skall hållas under decembervarje år. 
Kallelse till sektionsårsmöte anslås på kansliet , meddelas via hemsida och till ledarna senast två veckor innan mötet.

På sektionsårsmöte har följande rösträtt:

 • Aktiva, 15 år och äldre, som erlagt medlemsavgift och spelarkortsavgift för innevarande år.
 •  Registrerad ledare i sektionen, 15 år eller äldre, som erlagt medlemsavgift för innevarande år.
 • Föräldrar ( maximerat till 2 st ) till aktiva under 15 år och ledare enligt ovan, under förutsättning att familjemedlemskap erlagts och föräldrarna är registrerade som medlemmar.

Förtydligande av röstberättigad:

Man är röstberättigad när medlemsavgift och i förekommande fall spelarkortsavgift är erlagd för innevarande år och personen är registrerad som medlem, det datum då kallelse till sektionsårsmöte anslås.

Rösträtten är personlig och kan ej överlåtas på annan person genom fullmakt.

Vid sektionsårsmöte förekommer följande ärenden: 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera protokollet samt vara rösträknare
 6. Genomgång av verksamhetsberättelse samt ekonomiskt resultat
 7. Genomgång av verksamhetsplan samt budget
 8. Val av sektionens ordförande för en tid av ett år
 9. Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen
 10. Val av sektionens valberedning
 11. Val av ledamot till Huvudstyrelsens valberedning 

Sektionsordförande, vald  på sektionsårsmöte enligt ovan, ingår i Huvudstyrelsen från den 1januari respektive år
Nya sektionsstyrelsen ansvarar för verksamheten från den 1 januari respektive år.

 

§ 17
Eftersom sektionsstyrelserna inte väljs av årsmötet kan huvudstyrelsen, då så erfordras, fatta beslut om sektionsstyrelsernas befogenheter och sammansättning under löpande verksamhetsår. 


§ 18

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till verksamhetsplan och budget för kommande räkenskapsår. Verksamhetsplanen och budgeten inges till Huvudstyrelsen vid tid som Huvudstyrelsen beslutar. 
Huvudstyrelsen gör, i samråd med berörd sektionsstyrelse, de ändringar i verksamhetsplanen och budgeten som gemensamt bedöms som nödvändiga. Sektionernas verksamhetsplaner och budgetar fastställs slutgiltigt på Huvudstyrelsemöte innan föreningens årsmöte.


ÅRSMÖTE

§ 19 

Föreningen håller sitt ordinarie årsmöte före aprils månads utgång. 

Huvudstyrelsen bestämmer tid och plats för mötet. 

Kallelse till årsmötet översänds till medlemmarna minst fyra veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Huvudstyrelsen genom anslag i klubblokalen eller dylikt. 


§ 20

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sin medlemsavgift till föreningen och under året fyller minst 15 år, samt hedersmedlem, har rösträtt på årsmöte. Denna är personlig och kan inte överlåtas på annan person.

Förtydligande av röstberättigad:

Man är röstberättigad när medlemsavgift är erlagd för innevarande år och personen är registrerad som medlem, det datum då kallelse till årsmöte anslås.

Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.
 
§ 21

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

§ 22

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
 3. Fastställande av dagordningen 
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera protokollet samt vara rösträknare 
 6. Huvudstyrelsen och Sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser samt resultat - och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över Huvudstyrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Huvudstyrelsen för den tid revisionen avser 
 9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år 
 10. Fastställande av föreningens verksamhetsplan och budget  för kommande verksamhetsår 
 11. Val av
  a) föreningens ordförande, tillika Huvudstyrelsens ordförande, för en tid av ett år
  b) halva antalet övriga ledamöter i Huvudstyrelsen för en tid av två år.  
  c) tre revisorervarav en auktoriserad, för en tid av ett år ( i detta val får inte Styrelsensledamöter deltaga) 
  d) fem ledamöter till valberedningen, en representant per sektion, för en tid av ett år, varav en sammankallande 
 12. Information om Sektionsstyrelsernas sammansättning 
 13. Behandling av förslag som väckts av Huvudstyrelsen eller inlämnats skriftligen tillkansliet av Sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst två veckor före mötet


§ 23

Huvudstyrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte om sådant behövs. 

Huvudstyrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Om Huvudstyrelsen inte kallar till extra årsmöte inom två veckor, får den som krävt mötet själv kalla till detta.

Kallelse till extra årsmöte skickas senast sju dagar före årsmötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i orts pressen samt genom anslag i klubblokalen eller liknande. 

Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 24

För rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet gäller samma regler som under § 20 och 21. 

§ 25

Beslut fattas genom ja – eller nejrop (acklamation) eller efter votering om sådan begärs. 

Med undantag av de i § 26, första stycket, nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet ( se kommentaren till 3 kap 2§ i RF:s stadgar). Omröstning sker öppet om inte medlem begär att omröstningen skall vara sluten. Vid omröstning som inte gäller val, gäller att mötets ordförande, om denne är röstberättigad, har utslagsröst vid lika röstetal. Om mötets ordförande inte är röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 

STADGEFRÅGOR M M

§ 26 

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I dessa båda fall krävs att minst 2/3 av antalet röster är JA - röster för att beslut skall kunna fattas. 

Vid upplösande av föreningen krävs två på varandra följande årsmöten – ordinarie eller extra – med minst 2/3 majoritet.

Årsmöte som speciellt utlysts för detta får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

§ 27

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. 

Beslut jämte bestyrkta avskrifter av Huvudstyrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans - och resultaträkningar ska omedelbart delges vederbörande SF. 

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion ska översändas till vederbörande SF. 


§ 28

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 

Ordföranden och sekreteraren ska tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Uppdaterad: 23 NOV 2014 19:58 Skribent: Huvudstyrelsen

______________

 

Frågor till vår förening?!

Det går alltid bra att
maila in ditt ärende till  

This is a mailto link 
fotboll@bsk.nu
handboll@bsk.nu
basket@bsk.nu 

______________


Kansliet öppet

Måndagar och Torsdagar
kl 17–20

Under lov och helgdagar kan öppettiderna förändras.

______________

Postadress:
Bollstanäs SK
Box 2054, Borgbyvägen/Stora vägen
19402 Upplands Väsby

Besöksadress:
Borgbyvägen/Stora vägen
19468 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: 072-858 00 85
E-post: This is a mailto link

Se all info