Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


                                                                      

                                                 Stadgar för

Boo Sportklubbs Boulesektionen

 

Stadgarna fastställdes ursprungligen den 22 februari 2005.

 

Följande rättningar gjordes den 19 februari 2019

§ 5 Avseende medlemsavgift för hedersordförande och hedersledamot.

§10 Antalet ledamöter i styrelsen ändrat från minst 5 till minst 4 stycken.

 

                                                                                

 

     "IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

 

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

 

Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

 

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde."

 

(Beslut av riksidrottsmötet 1977)

 

 

STADGAR

för

Boo SK Boulesektion

 

                                                             ÄNDAMÅL

# 1                

Föreningen har till uppgift att främja och genom sina medlemmar utöva boulesporten.

För detta ändamål skall föreningen verka för boulesportens bästa, välja ändå­målsenliga verksamhetsformer, anpassa sin verksamhet efter samhällets krav samt verka för samarbete och förståelse mellan idrottsföreningar och de myndigheter, instutitioner och organisationer som berörs av verksamheten.

Föreningen är en sektion i Boo Sportklubb och medlem i Svenska Bouleförbundet (SBF).

 

                                                          MEDLEMSKAP

# 2

Medlemskap beviljas, efter ansökan, av föreningens styrelse.

 

# 3

Medlem skall erlägga av föreningens årsmöte fastställda medlemsavgifter.

 

# 4

Medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen har rätt att med styrelsens medgivande representera sektionen vid allmänna tävlingar.

 

# 5

Medlem kan av föreningens styrelse kallas till ständig medlem.

Medlem kan på styrelsens förslag av föreningens årsmöte kallas till hedersordförande eller hedersledamot i föreningen.

Hedersordförande och hedersledamot betalar 25 % av fastställda årsavgifter och klubben betalar licens för hedersmedlemen.

 

# 6

Medlem, som uppnått myndighetsålder och som för det löpande eller det nästföre­gående kalenderåret erlagt stadgad medlemsavgift, har vid val och fattande av beslut i föreningen yttrande-, förslags- och rösträtt. Medlem, som inte uppnått myndig­hetsålder, har dock yttrande- och förslagsrätt. Rösträtten får inte utövas genom ombud.

 

# 7

Medlem som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter och inte vill kvarstå i föreningen, skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse och är därmed omedelbart skild från föreningen.

 

# 8

Medlem, som under två år i följd inte erlagt årsavgifter, anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem, som uppenbarligen motverkar föreningens syften eller handlar i strid mot dessa eller RF:s stadgar och beslut, kan av styrelsen uteslutas. Innan beslut därom fattas skall medlemmen genom skrivelse från styrelsen anmodas att senast fjorton dagar efter skrivelsens mottagande yttra sig i frågan. Skrivelsen skall sändas som rekommenderad försändelse med mottagningsbevis eller överlämnas personligen av styrelseledamot i föreningen.

Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delges medlemmen på samma sätt.

Medlem, som uteslutits, har rätt att på föreningens årsmöte eller extra föreningsmöte söka ändring i beslutet, om han inom fjorton dagar efter beslutets mottagande hos styrelsen skriftligen begärt detta. Sådant ärende skall särskilt anges i kallelsen till det möte till vilket klaganden minst fjorton dagar före kallas genom rekommenderat brev eller genom personligt överlämnande.

 

                                                             STYRELSE

# 9

Föreningens högsta ledning utövas av dess styrelse. Det åligger styrelsen särskilt att bereda frågor som skall behandlas av föreningens årsmöte och extra föreningsmöte, att

•        verkställa nämnda mötens beslut,

•        planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

•        ansvara för och förvalta föreningens medel,

•        till föreningens årsmöte framlägga verksamhetsberättelse med kassaberättelse eller resultat- och balansräkningar,

•        i särskild arbetsordning meddela föreskrifter och riktlinjer för föreningens verksamhet.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

 

# 10

Styrelsen består av ordförande samt minst fem ledamöter, alla utsedda på föreningens årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare ledamöter.

Vidare får styrelsen tillsätta de kommitéer som behövs för verksamhetens ändamåls­enliga bedrivande.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till arbetsut­skott eller kommittéer.

 

# 11

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Varje styrelseledamot har en röst.

Beslut fattas med enkel majoritet.

Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten om så begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor har sammanträdesordföranden utslagsröst, dock att vid sluten omröstning lotten skall skilja.

 

# 12 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, på så sätt styrelsen beslutar.

Styrelsen äger rätt att placera föreningens likvida medlem på postgiro, bank eller i statens premieobligationer.

 

                                ÅRSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSMÖTE

# 13

Föreningens årsmöte hålles senast tre månader efter avslutat räkenskapsår. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen, som utlyser detsamma genom kallelse till samtliga medlemmar, minst fyra veckor i förväg.

Styrelsen kan på samma sätt utlysa extra föreningsmöte med minst två och högst fyra veckors varsel. Begär föreningens revisorer skriftligen inkallande av sådant möte, skall styrelsen senast två veckor efter mottagandet av nämnda begäran utlysa mötet som skall äga rum senast fyra veckor efter anmodans mottagande.

 

# 14

Vid årsmöte skall förekomma

a)       fråga om mötets behöriga utlysande

b)      val av ordförande för mötet

c)       val av sekreterare för mötet

d)      fastställande av dagordning

e)       val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

f)       föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhets- och räkenskapså­ret

g)       föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

h)      fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

i)       ärenden föreslagna av styrelsen

j)       motioner, som senast tre veckor före ordinarie årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande

k)      fastställande av budget för innevarande år

l)       fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år

m)     val av föreningsordförande för en tid av ett år

n)      val av minst två styrelseledamöter för en tid av två år

o)      val av tre ledamöter i en valberedning, varav en sammankallande, som skall fungera t.o.m. nästa årsmöte

p)      val av minst en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år

q)      övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen

 

# 15

Styrelsens ledamöter och revisorer är skyldiga att delta i årsmötet såvida inte förfall föreligger.

Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som medlemmarna utom i frågor om ansvarsfrihet, där de endast har yttranderätt.

Revisorerna har därest dessa inte är medlemmar, enbart yttrande- och förslagsrätt i de ärenden årsmötet behandlar.

 

# 16

Motion till årsmötet kan väckas av enskild medlem.

Motion skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande över inkommen motion inför årsmötet.

 

# 17

Vid extra föreningsmöte skall förutom punkterna a – e i # 14 endast de ärenden förekomma, som föranlett mötets sammankallande.  Dessa ärenden skall anges i kallelsen.

 

# 18

Vid årsmötet och extra föreningsmöte har varje närvarande medlem som uppfyller villkoren i # 6 en röst.

Beslut fattas av enkel majoritet om inte annat stadgas.

Omröstning sker öppet om inte annat begärs.

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, dock att vid val lotten skall skilja.

 

                                   VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

# 19

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden den 1 januari - 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte t.o.m. ordinarie årsmöte året därpå.

 

                                                              REVISION

# 20

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet minst en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.

Revisorerna skall till föreningens årsmöte avge revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna får delta i samtliga inom föreningen förekommande sammanträden och möten.

 

                                                        VALBEREDNING

# 21

För val av styrelse och övriga val, som årsmötet har att förrätta, skall årsmötet utse en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en sammankallande. Årsmötet fastställer instruktion för valberedningen.

 

                                                      STADGEÄNDRING

# 22

Förslag om ändring av dessa stadgar får endast upptas till avgörande vid föreningens årsmöte. Förslaget måste anges i kallelsen till mötet. För godkännande av ändringsför­slag fordras beslut av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid mötet.

 

                                                           UPPLÖSNING

# 23

För beslut om föreningens upplösning fordras en majoritet av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Medlemmar skall kunna styrka att de fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.

Boo Sportklubbs huvudstyrelse och SBF skall omedelbart underrättas om föreningens upplösning genom avskrift av protokollen från de årsmöten som beslutat åtgärden, balans- och resultaträkning eller kassaberättelse samt revisionsberättelsen.

Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar.

 

                                      MEDLEMSKAP I BOO SPORTKLUBB

# 24

Föreningen är medlem i Boo Sportklubb. Detta medför rättigheter att företräda Boo Sportklubb i officiella sammanhang. Föreningen är skyldig att använda de emblem, färger och andra symboler som är specifika för Boo Sportklubb i tävlings- och andra idrottssam­manhang.

 

                                               ÖVRIGA BESTÄMMELSER

# 25

Utöver dessa stadgar gäller till efterrättelse;

•        RF:s stadgar, allmänna tävlingsbe­stämmelser och övriga föreskrifter och anvisningar,

•        SBF:s stadgar, tävlingsbe­stämmelser och övriga föreskrifter,

•        Boo Sportklubbs stadgar och bestämmelser,

•        Av föreningen i särskild ordning meddelade bestämmelser.

 

 

                                                                                              

Uppdaterad: 08 MAJ 2018 12:07
Skribent: Dan Backne

Postadress:
Boo SK - Boule
Dag Hervieu, Diligensvägen 96
13148 Nacka

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info