Hoppa till sidans innehåll

BOSS Breddpolicy


Breddpolicy
Bromöllaortens Simsällskap har antagit en breddpolicy som röstats fram och fastslagits av styrelsen första gången
2009-08-19.
Detta för att försäkra oss om att klubbverksamheten drivs i den anda och med de mål- och riktlinjer som vi anser vara viktiga och riktiga för vår verksamhet.
Medlemskap
Som medlem räknas den som betalt sitt medlemskap för det år medlemskapet avser. Att vara medlem innebär att man automatiskt har rätt att bli behandlad demokratiskt, ärligt och kamratligt.
Med detta menas att det spelar ingen roll vilken kulturell, religiös, eller politisk bakgrund den enskilda individen har, alla i klubben arbetar och deltar på samma villkor:
⦁ Kamratanda, genom bra och positiv kommunikation
⦁ Känsla av gemenskap, VI-anda
⦁ Lika värde
⦁ Ställa upp för varandra
⦁ Mobbing såväl psykisk som fysisk tillåts ej
⦁ Alla ska känna sig välkomna
När det gäller psykiskt, fysiska och neurologiska handikapp kan våra medlemmar alltid förvänta sig att våra representanter arbetar för att vara empatiska, förstående och tillmötesgående. Vi arbetar alltid för ”ALLAS RÄTT ATT VARA MED” och denna rättighet ska följas i den mån det finns pengar och tränare med rätt utbildning.
Som medlem har du också skyldigheter. Den som inte följer vår policy kommer att genom först muntlig tillsägelse bli påmind om detta. Hjälper inte detta kommer även medlemmen att få en skriftlig tillsägelse.
Styrelsen har rätt att avstänga medlemmar som avviker från den fastställda policyn.
Föräldrar
Som förälder förväntas du vara positiv och stödja ditt barn, engagera dig i mån av tid (t. ex. köra till tävling och vid de tillfällen träningen tillåter närvarar.) Som förälder har du ansvar för ditt barn före och efter utsatt träningstid.
Tävlingar
Den aktive bestämmer själv om den vill delta eller inte vid tävling. Tränaren finns där för stöttning och för att ge råd. Vid seriesim ska alla erbjudas möjligheten att vara med, vid stort deltagarintresse ska rullande schema tillämpas för att alla ska få vara med.
Vid ogiltig frånvaro efter anmälan till en tävling får simmaren själv stå för en del av startavgiften.
Ledare
Ledare är de som på ett eller annat sätt har hand om sim undervisning.
Vi förväntar oss att våra ledare:
⦁ Är välutbildade
⦁ Har motivation
⦁ Har en positiv människosyn
⦁ Är glada, positiva. Tillmötesgående och lyhörda
⦁ Är bra förebilder för våra deltagare.
Endast medlemmar har rätt att vara ledare och har genom sitt medlemskap samtyckt till och är skyldig att utföra all undervisning och kontakt med andra medlemmar på det sätt som föreningens policy innefattar.
Om ledaren har några frågor kring något ska detta alltid läggas fram vid tränarmöten och vid behov även framföras till styrelsen.
Det är genom kännedom och upplysning som klubben ska utföra sitt arbete noggrant och väl utfört.
Mål- och riktlinjer för simundervisning
Idrott ska inriktas så att varje individs förutsättningar kan tillvaratas.
Den ska utveckla människan såväl psykiskt och fysiskt som socialt och kulturellt.
Den ska ha en icke-kommersiell grund och sträva efter att ge simkunnighet.
Den ska vara lyhörd för nya rön och ny kunskap vad gäller att på bästa sätt utföra simundervisning och ge simkunskap.
Den ska vara mötesplats för människor där respekt, lika värde, rättvisa och ärlighet ska vara självklara ingredienser.
Bromöllaortens Simsällskap har också en ”Alkohol- och drogpolicy”.
Styrelsen
För att vara styrelseledamot krävs medlemskap inom klubben och därmed har man samtyckt till föreningens stadgar, policy och dessutom har man ett självklart ansvar att se till att dessa efterlevs.
Styrelsen leder och fördelar arbetet inom klubben genom:
⦁ Ett samarbete nedåt i klubben
⦁ Att vara ytterst ansvarig för att föreningens stadgar och policy efterlevs
⦁ Att jobba för att simundervisningen ska vara aktuell.
För ledare hålls kontinuerliga tränarmöten där arbetet följs upp och där idéer och förslag sedan förs fram av tränarrepresentant till styrelsen för vidare hantering.
Kommunikation
Styrelsen ansvarar för att vår breddpolicy finns tillgänglig för alla medlemmar.
Breddpolicyn i sin helhet ska finnas tillgänglig på vår hemsida. För att alla våra medlemmar ska få vetskap om att den finns har vi en hänvisning till hemsidan i informationshäften ”Välkommen till BOSS” som delas ut till samtliga medlemmar vid terminsstart samt finns uppsatt på vår anslagstavla vid simhallens entré.
Styrelsen ska revidera Breddpolicyn årligen vid första styrelsemötet efter årsmötet.
Bromölla den 14 april 2021
Uppdaterad: 11 APR 2021 11:47 Skribent: Ute Malmquist Huber
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Bromöllaortens SS - Simidrott
Storgatan 62, Box 70
29521 Bromölla

Kontakt:
Tel: 045625004
Fax: 045625004
E-post: bromollaortens.simsa...

Se all info