Hoppa till sidans innehåll

BOSS Stadgar


Idrottens mål och inriktning

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för all och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflyttande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning och framför allt att på icke-kommersiell grund ge äkta simkunnighet till alla inom föreningens upptagningsområde samt att främja bredd och tävlingsveksamhet inom simsporten.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Bromölla.

Medlemskap

§ 1

Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av Årsmötet. Styrelsen får uppdra at sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlem. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen. Genom beslut av Arsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot i Styrelsen stadgas i 9 § RF:s stadgar.

§ 2

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem som inte har betalat årsavgift under två år far anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 3

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). l beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning far överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

§ 4

Medlem

har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,

har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,

skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom fören ingen,

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 5

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Arsmötet.

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§ 6

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

§ 7

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall - inom ramen för

RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - verka för föreningens framåt skridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger Styrelsen särskilt att:

     Tillse att för föreningen bindande regler iakttas;

     Verkställa av Arsmötet fattade beslut;

     Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;

     Ansvara för och förvalta föreningens medel; och

     Förbereda Arsmötet.

§ 8

Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter, jämte 3 suppleanter.

Av övriga ledamöter skall Föräldraföreningens ordförande, vilken väljs av

Föräldraföreningen, vara självskriven ledamot.

§ 9

Styrelseledamöter och suppleanter, utöver övrig ledamot som väljs av Föräldraföreningen, väljs av Årsmötet för tid som sägs i 22 § bland föreningens medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden t .o.m. nästföljande Arsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga Befattningar som behövs.

styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 § andra stycket RF:s stadgar.

§ 10

Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.

§ 11


Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter
så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet
och minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i
protokollet.

 

 

Uppdaterad: 12 DEC 2017 15:48 Skribent: Jalil Chigha
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Bromöllaortens SS - Simidrott
Storgatan 62, Box 70
29521 Bromölla

Kontakt:
Tel: 045625004
Fax: 045625004
E-post: This is a mailto link

Se all info