Hoppa till sidans innehåll

Q&A


Sju vanliga frågor om vår gemensamma värdegrund

Varför behöver Djurgårdens IF en gemensam värdegrund?

Det har saknats en gemensam värdegrund som säger vad Djurgården står för och står upp för. En gemensam värdegrund håller samman våra 20 föreningar, supporterföreningar och alla som vill verka med föreningen. Den skapar en röd tråd för aktiva, ledare och arbetande i alla Djurgårdsföreningar samt supportrar och det stärker all verksamhet. Den gör det tydligt för externa partners och omvärlden vad vi verkar för. Med värdegrunden skapar vi en inspirerande ambition för såväl föreningar som enskilda djurgårdare.

Vad är speciellt med Djurgårdens gemensamma värdegrund?

Den har varit helt öppen för alla att bidra i, oavsett man är idrottare, ledare, organisation, supporter eller ideell arbetande. Den har involverat över 8 000 personer från alla delar av Djurgårdsfamiljen i ett långsiktigt värdegrundsarbete som spänner över alla alliansföreningar och supporterföreningar. Den bygger på tusentals timmar av feedback till föreningen från medlemmar och anhängare, och den innehåller våra viktigaste lärdomar om vad som har gjort oss framgångsrika genom åren. Den breda involveringen och uppslutningen kan alla känna stor stolthet över.

Vilken nytta kan värdegrunden bidra till?

Ett starkare och mer långsiktigt stabilt Djurgårdens IF. Ett än mer attraktivt DIF som lockar till sig de bästa talangerna och ännu fler aktiva, ledare, supportrar och partners. Ett DIF som fostrat fler människor till att bättre kunna hantera utmaningar och möjligheter i sitt liv som bidrar till ett bättre samhälle. Allt resulterande i ett DIF med bättre förutsättningar sportsligt, socialt och ekonomiskt, vilket ökar våra möjligheter till större sportsliga framgångar i fler idrotter.

Hur blir värdegrundsarbetet något mer än fina ord?

Genom att varje djurgårdare börjar verka i linje med värdegrunden i sin vardag. Att alla Djurgårdsföreningar och supporterföreningar börjar med att spegla sina verksamheter i den gemensamma värdegrunden och att alla djurgårdare individuellt gör detsamma, är ett första steg. Att det tas samtal inom föreningen och andra berörda om det sker saker som av flera uppfattas gå på tvärs med värdegrunden. Ett andra steg är ta beslut och skapa aktiviteter med värdegrunden som avstamp.

Hur kan jag som djurgårdare börja använda mig av värdegrunden?

Det är lätt. Börja med att läsa den och fundera över vad den innebär för dig. Du kan titta på det du själv gör och det du möter omkring dig. Värdegrunden ska synas genom allt du möter inom föreningen. Ser du nå- got vi skulle göra mer av så berätta gärna det för din förening. Ser du något vi borde göra mindre av så berätta det också. Det bästa du kan göra är att använda värdegrunden som ett par glasögon som du använder för att se på det du själv gör och det som andra inom föreningen gör.

Varför ska jag börja agera i linje med värdegrunden?

För att du är viktig för Djurgårdens IF. Du är djurgårdare och alla som agerar i linje med värdegrunden hjälper Djurgårdens IF att blir bättre, starkare och mer framgångsrikt.

Vad händer om en eller flera djurgårdare agerar på ett sätt som uppfattas gå emot det som står i värdegrunden?

Det är i första han upp till varje enskild förening att hantera efter bästa förmåga i linje med vår gemensamma värdegrund.

 

 

Ytterligare 17 frågor om värdegrundsarbetet för dig som söker mer information

 

Hur ska värdegrunden implementeras?

Det finns en framtagen plan för det första halvåret som inkluderar både utbildningsmaterial och utbildningar. Därefter sker implementeringen stegvis i egen regi i varje förening. Arbetet kommer ske metodiskt och med en realistisk tidsplan med start under våren. Planen innehåller bland annat:

- Egna reflektioner. Varje förening och supporterförening samlas vid lämplig tidpunkt och reflekterar över befintlig verksamhet med värdegrunden som grund enligt en och samma mall. Vi rekommenderar även alla djurgårdare att individuellt göra detsamma, att reflektera över hur vi idag agerar som djurgårdare med värdegrunden som grund.

- Utbildning. Utbildning för samtliga verksamma inom samtliga föreningar, supporterföreningar och nyfikna djurgårdare kring hur värdegrunden kan användas för att ytterligare förbättra verksamheten. Sker vid olika tillfällen framöver, som annonseras av respektive förening.

- Samtal mellan föreningar och supportrar Som ett led i implementeringen av värdegrunden bjuder alliansen, fotboll och hockey in supporterorganisationerna som varit med och ta fram och står bakom värdegrunden till ett samtal framöver. I detta forum kommer man bland annat diskutera den information som värdegrundsarbetets informationsfas gav.

- Input från Djurgårdsfamiljen framöver. Djurgårdsalliansen kommer även framöver arbeta med ambitionen att ta input från Djurgårdsfamiljen som en del av värdegrundsarbetet. Bland annat genom en mailadress på varje förenings värdegrundssida dit man som djurgårdare kan mejla reflektioner gällande värdegrunden.

Hur förhåller sig de befintliga värdegrunderna som finns i våra olika föreningar till den nya gemensamma värdegrunden?

Värdegrunden är övergripande och integrerar tidigare och befintliga arbeten. Den både tillåter och uppmuntrar varje förening att fortsätta arbeta med värderingsarbeten.

Kan jag som djurgårdare ge input till det fortsatta värdegrundsarbetet?

Ja, varje förening ska inom kort på sin webbsida ha en sida som heter ”Värdegrund”, med en e-postdress till varje förenings värdegrundsansvarige. Till denna adress kan man mejla reflektioner, åsikter och frågor kring värdegrunden.

Måste alla DIF-föreningar förhålla sig till den nya värdegrunden?

Ja. Det finns bara en värdegrund. Sedan kan varje förening driva egna värdegrundsstödjande projekt.

Skiljer det sig hur aktiva, ledare och organisation ska förhålla sig till värdegrunden jämfört med hur supporterorganisationer och supportrar ska förhålla sig till den?

För alla som vill agera i föreningens namn gäller samma värdegrund och vi förväntas alla att ha ambitionen att agera i linje med värdegrunden.

Vad händer med den information som värdegrundsarbetets informationsfas gav? Som tex den stora webbundersökningen?

Värdegrundsarbetets informationsfas gav DIF en oerhört mängd viktigt och angeläget material. Bland annat 7 736 kvalitetssäkrade svar, över 20 000 fritextsvar i den stora webbenkäten och observationer från intervjuer, samtal och workshops som involverat över 500 djurgårdare. Materialet kommer vara tillgängligt för föreningar och supporterföreningar i deras interna och gemensamma arbeten för att implementera värdegrunden framöver.

Vad menas med formuleringen ”för samhället bästa” i vår gemensamma vision?

En idrottsförening av Djurgårdens IF:s kaliber är en viktig samhällsfaktor. I vår verksamhet får tusentals ungdomar uppleva hur det är att utvecklas med andra på lika villkor. Termen 'för samhällets bästa’ innebär bland annat att vi är en verksam plattform i samhället där alla bedöms lika, där människor får lära sig att vägen till bättre resultat är rättvisa villkor som gäller alla. Kort och gott: Djurgårdens verksamhet leder till ett bättre samhälle.

Vad menas med "ledande idrottsförening” i vår gemensamma position?

Det handlar om att alltid vilja utvecklas och utveckla. Vi är Sveriges mest framgångsrika förening i flest idrotter, men det vi ska vara är Sveriges ledande idrottsförening. Vi tror att den som leder utvecklingen och som vågar vilja leda utvecklingen når bäst resultat i slutändan. Men då kan man behöva bortse från kortsiktiga vinster. Ledande handlar om att vara den som skapar nästa generations idrottsförening och att vårda det man vet fungerar - samtidigt som man utmanar det, eftersom framtiden kan ha andra krav och möjligheter.

Vad är Djurgårdsalliansen och vad är Djurgårdsalliansens roll i värdegrundsarbetet nu och i framtiden?

Alliansen är ett samlande organ för alla föreningar som till huvuddelen består av de delaktiga föreningarnas representanter. Den har i uppgift att vårda det gemensamma bästa för varumärket och symbolvärdet i Djurgårdens IF som begrepp och logotyp. Djurgårdsalliansens styrelse har framöver en viktig stödjande roll för alla föreningar, i värdegrundsarbetet och andra frågor som berör varumärket Djurgårdens IF.

Vem/vilka beställde värdegrunden?

Beställare av arbetet är Djurgårdsalliansens 20 föreningar med våra största föreningar Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey i spetsen. Ansvariga beställare av arbetet är därför Lars Erbom, ordförande Djurgårdsalliansen, Kaarel Lehiste, ordförande Djurgården Hockey och Lars-Erik Sjöberg, ordförande Djurgården Fotboll.

Vilka har drivit arbetet att ta fram den gemensamma värdegrunden? 

Operativt har arbetet drivits av en extern projektorganisation bestående av Tom Davidson (projektledare), Thomas Brenemark (processledare) samt stöd av SelfLeaders (processledare). De har verkat i samarbete med arbetsgrupper ur de 20 föreningarna, supporterorganisationer och djurgårdare som anmält intresse.

Vad har processledare och projektledning för erfarenhet av värdegrunds- och föreningsarbeten?

Den process som används är anpassad till Djurgårdens IF från erfarenheter som processledarna har av värderings- och varumärkesprocesser för såväl myndigheter som företag. Projektledningen har tidigare genomfört arbeten som arenautredningen för Djurgården Fotboll 2011 och supporterinsamlingen FairPlay 2014 för Djurgården Hockey där stora delar av föreningen involverats och aktiverats.

Hur har värdegrunden finansierats – av vilka och varför?

Det är medlemmar i supporterorganisationen och insamlingsstiftelsen DNA som finansierar värdegrundsarbetets externa och operativa projekt- och processledning. Det görs med riktade medel endast avsedda för värdegrundsarbetet. Vissa tillkommande, mindre omkostnader för värdegrundsarbetet har delats solidariskt mellan beställarna Djurgårdsalliansen, Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey. Stiftelsen DNA:s syfte är att bidra till utvecklingen av ett långsiktigt starkt, hållbart och framgångsrikt Djurgårdens IF, socialt, ekonomiskt och sportsligt. För att kunna nå det målet anses en föreningsgemensam värdegrund vara en förutsättning och därför högsta prioritet för DNA. Det nuvarande projektet är ett komplement till de insatser där man framför allt stöttar fotbollen och hockeyn. Projektledaren för värdegrundsarbetet, Tom Davidson, är medgrundare och vd för insamlingsstiftelsen DNA och processledaren Thomas Brenemark är medlem i DNA. Det har gjort att man kunnat säkra maximal kompetens och engagemang för Djurgårdens IF till vä- sentligt lägre kostnad än normalt.

Vilka driver värdegrundsarbetet framöver?

Det finns en övergångsperiod fram till sommaren 2016 men generellt övergår värdegrundsarbetet till föreningarna i samband med 125-årsjubileet. Det utgör startpunkt då värdegrundsarbetet i sin helhet övergår till att drivas av våra 20 föreningar med stöd av Djurgårdsalliansens styrelse. Under första halvåret 2016 genomförs externt finansierade utbildningar.

Vad kommer värdegrundsarbetet framöver att kosta föreningarna? Värdegrundsarbetet drivs med befintliga resurser som en del av föreningarnas verksamhet från och med lanseringen. Inga extra kostnader är budgeterade i någon förening.

När ska värdegrundsarbetet vara klart?

Ett värdegrundsarbete kan aldrig anses som klart, utan det måste alltid finnas ett pågående engagemang för att föreningarna och Djurgårdens IF som helhet ska få ut maximalt av värdegrunden.

Hur har värdegrunden tagits fram?

Genom en process anpassad efter den struktur som Djurgårdsalliansen och Djurgårdsfamiljen är formad efter. Hela Djurgårdsfamiljen har vid flera olika tillfällen via alla tillgängliga DIF-kanaler inbjudits att delta, bidra eller följa värdegrundsarbetet. Värdegrunden har tagits fram gemensamt av alla föreningar, supporterföreningar och nyfikna djurgårdare. Totalt har över 8 000 djurgårdare bidragit till arbetet.

 

Processen för värdegrundsarbetet har, i stora drag, sett ut så här:

 

Förberedande fasen

Maj 2014

 

-Beslut tas av samtliga föreningar i Djurgårdsalliansen att ta fram en gemensam värdegrund av och för samtliga Djurgårdens föreningar, supporterföreningar, aktiva, ledare, organisation och supportar i tid till föreningens 125-årsjubileum den 12 mars 2016.

 

Maj-oktober 2014:

Supporterföreningen DNA får i uppdrag att försöka finansiera arbetets första fas och finna lämplig kompetens då Djurgårdsalliansen saknar resurser för ett värdegrundsarbete av den här omfattningen. Finansiering av externa resurser säkras och Djurgårdsalliansen beslutar att Thomas Brenemark och Selfleaders ska genomföra värdegrundsarbetets första fas som processledare tillsammans med Tom Davidson, DNA som projektledare och att samtliga föreningar och supporterföreningar ska involveras i arbetet och hela Djurgårdsfamiljen bjudas in. Maximal input från maximalt antal djurgårdare är den uttalade målbilden från projektledningen.

 

Informationsfasen

 

November 2014-mars 2015:

- Informationsmöten om värdegrundsarbetet för samtliga föreningar och supporterorganisationer och avstämning med dessa kring hur värdegrundsarbetets första fas bör genomföras.

- Bildande av arbetsgrupper med syfte att ha en bred representation för varje sk drivkraftskluster, aktiva, ledare, organisation och supportrar

- Intervjuer med ett stort antal djurgårdare som de senaste 30 åren varit i ledande positioner inom och kring förening, idrottare, ledare, styrelseledamöter, ordföranden, vd:ar och vanliga supportrar. Syftet var att undersöka vad som gjort oss framgångsrika genom åren och vad som hänt när vi misslyckats.

- Inhämtande av historisk information om DIF samt aktuella och tidigare värdegrundsarbeten inom Djurgårdens olika föreningar.

- Lansering av värdegrundsarbetet gentemot Djurgårdsfamiljen med denna film (länk) där alla som vill bidra till arbetet uppmanas att anmäla sig.

 

April-juli 2015

- Workshops med djurgårdare från varje sk drivkraftskluster - supportrar, anställda, ideellt arbetande, aktiva, ledare, styrelser. Här diskuterades bl a vad vi är stolta över, vad vi brinner för, vad vårt större syfte är, vad vi behöver förändra för att bli mer framgångsrika, upplevda sanningar och vart vi vill någonstans.

- Baserat på information från informationsmöten, intervjuer och workshops skapades en webbenkät ämnad för alla djurgårdare som pilot-testades av ca 100 personer.

 

Augusti-september 2015

- Avrapporteringsmöten dit samtliga som medverkat i värdegrundsarbetet bjuds in och diskussioner om nuläget i arbetet förs.

- Marknadsföringskampanj för den stora webbenkät som alla djurgårdare bjuds in att göra genomförs i alla DIF-föreningar samt Tele2 Arena och Hovet. Bl a genom 13 filmer med 30 djurgårdare (länk)

- Genomförande av webbenkät som ger 7 736 svar och över 20 000 fritextsvar. Syftet med webbenkäten är att undersöka hur den information arbetet fått in i sina fysiska möten med ca 400 djurgårdare (infomöten, intervjuer workshops) stämmer överens med vad den breda massan djurgårdare tycker, tänker och känner kring Djurgårdens IF.

 

Analysfasen

 

Oktober-november 2015

- All information som inhämtats gås igenom och diskuteras med alla föreningar, supporterföreningar och arbetsgrupper

- Q&A med svar på vanligt förekommande frågor publiceras och alla djurgårdare som ännu inte engagerat sig i värdegrundsarbetet får en ny inbjudan.

 

Skapandefasen

 

December 2015-mars 2016

- Baserat på den information och det analysarbete som lagts ner inleds en skapandefas med syfte att fastställa vad värdegrunden ska bestå av och hur vi börjar arbeta med värdegrunden efter lansering.

- Denna fas inleds och avslutas med öppna möten för alla djurgårdare som vill bidra eller söker mer information.

- Arbetet att fastställa vad värdegrunden ska bestå av och innehålla sker i samarbete mellan de 20 föreningarna, supporterföreningarna, arbetsgrupper och djurgårdare som anmält sitt intresse och koordineras av projekt- och processledning. Det är en kreativ och krävande process där alla möjliga modeller, innehåll och tillvägagångssätt testas och utvärderas av samtliga intressenter och successivt tas framöver.

- Slutresultatet blir en vision, en position och nio framgångsprinciper – samt en plan för hur alla föreningar, supporterföreningar och djurgårdare kan börja ta till sig och arbeta med värdegrunden efter lansering i samband med 125-årsjubileet.

- När alla föreningar, supporterföreningar, arbetsgrupper och involverade djurgårdare ställt sig bakom värdegrunden och första implementering fastslås den gemensamma värdegrunden på Djurgårdsalliansens årsmöte 9 mars.

Uppdaterad: 30 AUG 2018 15:39 Skribent: Kansliet

 

Aktuellt

220425 Anmälan till Pingisskolan VT22 Omg 2 är öppen.

211211 Deltar i Tyresös Decemberduellen, 11-12/12

211211 Damer div 3 sammandrag inför slutspelet

211206 Anmälan öppnar till Pingisskolan VT21 Omg 1. Start i januari.

211026 Anmälan till Pingisskolan är åter öppen.

210929 All verksamhet är åter igång.

210427 Seriespelet denna säsong har ställts in.

210322 DM inställt

210308 Ny omgång av Pingisskolan öppnar för anmälan 22 mars 2021.

210308 Fira Djurgårdens 130 år på fredag den 12 mars. Digitalt jubileum.

210125 Information från GIH att de öppnar igen för ungdomsträning och Pingisskola. Exakta tider meddelas via mejl till respektive grupp (inkl. nyanmälda).

210104 Anmälan till Pingisskolan öppnar. Mejla kansliet på This is a mailto link för aktuell info.

201118 Anmälan till Pingisskola har stängt.

Anmälan till nästa omgång öppnar prel. 4 januari 2021. 


201106 Anmälan öppnar för Pingisskolan den 9 nov. 


 200904 Upptaktsveckor för Pingisskolan börjar.


 200902 Seniorlagen och ungdomsgruppen startar.


 200526 Nästa Pingisskola öppnar (prel.) i aug/sept.

Anmälan och köplats sker via mejl till kansliet (This is a mailto link).  

Postadress:
Djurgårdens IF BTF - Bordtennis
c/o Riihonen, Lorensbergsgatan 1
11733 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0701437007
E-post: This is a mailto link

Se all info