Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för den ideella föreningen Expedition Altitud Klätterförening Matfors med hemort i Matfors, Sundsvalls kommun. Stadgarna antogs vid Föreningens bildande 2006­-04-­06.

Dessa stadgar finns även i PDF format.


1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningen vill främja klättring och högfjällssport samt ge intresserade från Västernorrland med omnejd ökade möjligheter till utövande av sådan sport till kamratlig samvaro.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet mm

Föreningen är medlem Svenska Klätterförbundet (SKF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets­ och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

7 § Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom föreningen angiven ordning.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3­delar av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt klätterfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans­ och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Svenska Klätterförbundet.

10 § Åligganden

 • Följa RF:s stadgar samt SKF:s stadgar samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 • Inom av förbundsstyrelsen angiven tid insända rapport enligt fastställt formulär samt den av förbundsmötet fastställda årsavgiften.
 • På begäran av RS eller vederbörande SF, SDF eller DF­styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
 • Föra räkenskaper och upprätta förvaltningsberättelse, med resultat­ och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning.
 • Hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 • På begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden.
 • Utse en accessansvarig samt aktivt arbeta för att bevaka, hantera och informera kring accessfrågor.
 • Föreningen skall årligen utse ombud till SKF:s förbundsmöte.

2 Kap Föreningens medlemmar

1 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap kan avslås om man redan har motarbeta föreningens ändamål, det skall gå genom ett styrelsebeslut om medlemsansökan skall godkännas, beslutet beslutas då vid nästkommande styrelsemöte. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

2 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

3 § Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

4 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 Kap 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala medlemsavgift senast den 15 februari samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen
 • skall underställa sig svenska klätterförbundets syn på kristallknackning och chipping 

3 Kap Årsmöte och extra årsmöte

1 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

3 § Rösträtt samt yttrande­ och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

4 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

5 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 1 Kap 8 § första stycket och 1 Kap 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

7 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans­ och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets­/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets­/räkenskapsåret.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av:
Styrelseledamöter för en tid av ett år
Revisor och suppleant för en tid av ett år, I detta val får inte styrelsens ledamöter delta Valberedning för en tid av ett år
Access ansvarig för en tid av 1 år
Ombud till SKF:s förbundsmöte
Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

8 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 3 Kap 3 § och 3 Kap 4 §.


4 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen skall före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.


5 Kap Revisorer

1 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse före årsmötet.


6 Kap Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, och minst två övriga ledamöter.
Styrelsen utser inom konstituerande möte ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser inom sig personliga suppleanter.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande­ och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel
 • Tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 5 Kap 1 § och förbereda årsmöte. 

Ordförande

 • Ordföranden är föreningens officiella representant.
 • Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
 • Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
 • Ordförande jämte kassör skall i samråd skriva under och godkänna inköp.

Sekreteraren

 • Föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt
 • Se till att fattade beslut har verkställts
 • Om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar

Kassören

 • Se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen
 • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
 • Årligen upprätta balans samt resultaträkningar
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • Föra medlemsförteckning
 • Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
 • Kassör jämte Ordförande skall i samråd skriva under och godkänna inköp/utgifter.

3 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Uppdaterad: 27 FEB 2017 19:23 Skribent: Roel Wijtmans

Postadress:
Expedition Altitud KF Matfors - Klättring
Jan Lundström, Näverbacken 13
86531 Alnö

Kontakt:
Tel: +460730826662
E-post: info@expedition-alti...

Se all info