Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR
FÖR

 

 

Bildad 1948
Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar
fastställda av Förbundsstyrelsen 1992–11–29


§ 1 Ändamål
FALBYGDENS HÄSTSPORTFÖRENING är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (Ridsportförbundet), och är därigenom ansluten till Svenska Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl.a. främja ridningen i Sverige på ett sätt som anges i Ridsportförbundets stadgar.

§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Falköping.

§ 3 Medlemskap
Envar väl känd person, som anmäler sig till inträde och som erlägger medlemsavgift, antages som medlem.

Person som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens syfte, kan av styrelsen förvägras medlemskap.

§ 4 Hedersmedlem
Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter ett förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 5 Avgifter
Medlem erlägger årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen varje år, fastställes av årsmötet.

Årsavgift skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

Av avgifterna skall till distriktsorganisationen och till Ridsportförbundet inbetalas så stor del som resp. årsmöte fastställt. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

§ 6 Utträde och uteslutning
Medlem, som under ett helt år trots påminnelser underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Ridsportförbundets, distriktets eller föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada föreningen eller dess verksamhet.

För beslut om uteslutning fodras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar efter dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev.

Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort.

Beslutet om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 7 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Stadgetolkning
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för distriktet och Ridsportförbundet.

I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte (extra årsmöte) eller avgörs av frågan interimistiskt av styrelsen i trängande fall.

§ 10 Stadgeändringar och upplösning
Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av en enskild medlem.

För stadgeändringar fordras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet angivna röster vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring i stadgarna skall godkännas av Svenska Ridsportförbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportförbundet.

§ 11 Rösträtt
Vid årsmötet samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 12 §, men ej rösträtt.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 12 Beslut och omröstning vid allmänt möte
Omröstning sker öppet, dock ska frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 4 § och 10 § avgöras vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 13 Årsmöte
Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst en månad i förväg på det sätt som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall a styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

§ 14 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande för mötet

 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

 3. Upprättande av röstlängd

 4. Val av protokolljusterare och rösträknare

 5. Fastställande av dagordning

 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning

 8. Revisorernas berättelse

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 10. Behandling av sektionernas verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning

 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

 12. Val av ordförande för föreningen

 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

 14. Val av ev. sektioner förutom ungdomssektion (se § 24)

 15. Anmälan av av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant

 16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen

 18. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

 19. Fastställande av årsavgifter

 20. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmötet

§ 15 Extra allmänt möte
Extra allmänt möte hålles då förhållanden enligt 10 § föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, eller då minst 10 % av medlemmarna eller revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att en sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag av stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelsen skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet.

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i 14 § samt ärenden för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

§ 16 Valberedning
Valberedningen består av 2 ledamöter jämte 1 suppleant, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t.o.m. nästa årsmöte.

Medlem i förening får senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande valberedningen inlämna förslag på kandidater till de befattningar, för vilka val ska ske.

Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som har inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatförslag kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedningen inges till denna men valberedningen ger i detta fall ej eget yttrande.

Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater.

§ 17 Styrelsen
Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 4 och högst 6 ordinarie ledamöter samt lägst 4 och högst 6 suppleanter. I styrelsen ingår även minst en, av ungdomssektionens årsmöte utsedd ungdomsledamot jämte suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelseledamot.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande - och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordförande när anledning till sammanträde föreligger. Ordförande är dessutom skyldig att kalla till sammanträde om minst 2 ledamöter så påfordra. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordförande jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

§ 18 Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl.a. att:

 1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten

 2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten

 3. Handha och ansvara för föreningens medel

 4. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning

 5. Bestämma dag och plats för allmänna möten.

 6. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten

 7. Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m.fl.

 8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad

§ 19 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i föreningen med annan styrelseledamot eller eljest på sätt som styrelsen bestämmer.

§ 20 Ekonomiskt ansvar
För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

§ 21 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorsuppleanter utses av årsmötet.

§ 22 Särskilda bestämmelser
utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, distriktets och Ridsportförbundets stadgar eller som RF, distriktet eller Ridsportförbundet från tid till en annan beslutar.

§ 23 Ungdomssektion
Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.

Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

§ 24 Övriga sektioner
Föreningen är organiserad i sektioner som fastställs av årsmötet.

 

Kommentarer till typstadgar för föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet

Uppdaterad: 04 APR 2011 17:09 Skribent: Åsa Gustavsson

Falbygdens Hästsportförening har sin verksamhet på Klockaregården strax nordväst om Falköping, längs vägen till Skara.

På anläggningen finns två ridhus, två utebanor, stallar med plats för 50 hästar och många hagar.

Vi har runt 300 medlemmar i alla åldrar och varje vecka görs ungefär 350 uppsittningar på ridskolan - ett antal elever rider alltså flera gånger i veckan.

11 av de 26 ridskolehästarna och ponnyerna ägs av föreningen 2019.

FHF driver ridskolan i samarbete med Frida Andersson, som också är arrendator på anläggningen.

FHF har ett drygt 60-tal aktiva tävlingsryttare på alla nivåer och ordnar också flera tävlingar under året i hoppning och dressyr.

Sisu

Postadress:
Falbygdens HSF - Ridsport
Friggeråker, Klockaregården
52194 Falköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info