Hoppa till sidans innehåll

Klubbens verksamhetsmål


Inledning

Färgelanda judoklubb startades 1981 och var vid starten Dalslands enda judoklubb. Färgelanda judoklubb har fostrat flera nationellt duktiga utövare, både män och kvinnor som varit framgångsrika både på nationella mästerskap och internationella tävlingar. Under några år på 90-talet var Färgelanda med i elitserien i judo.

Färgelanda judoklubb har också gjort sig kända för att ha duktiga ledare och funktionärer, något som resulterat i uppdrag både för distriktsförbundet och Svenska judoförbundet.

Framgångsreceptet i Färgelanda judoklubb stavas "att ha kul".

Att ha roligt tillsammans vet vi är grunden för att bygga en framgångsrik förening och ett framgångsrikt lag. Färgelanda judoklubb är en förening där vi inte tränar bredvid varandra, utan med varandra!

Värdegrund

Klubbens värdegrundarbete

Det finns ett ständigt pågående värdegrundsarbete i klubben, där målet är att alla medlemmar; små som stora, känner sig delaktiga, välkomna och respekterade. Alla får vara med och det utifrån sina förutsättningar.  Vi respekterar varandra, visar respekt till sina träningskompisar och tränare på och utanför judomattan. Vi lyssnar på varandra, stöttar och hjälper varandra.

Vi undervisar våra barngrupper om våra 8 värdeord och vad de praktiskt betyder.

Artighet

Att alltid hälsa och vara hjälpsam och vänlig mot andra människor

Mod

Att vara rättvis och skydda dem som är svagare

Ärlighet

Att säga vad man tycker utan att såra någon eller ljuga

Ära

Att hålla vad man lovar

Ödmjukhet

Att vara självkritisk och inte skryta

Respekt

Att vara lyhörd, tålmodig och respektera andra människor

Självkontroll

Att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och humör

Vänskap

Att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbning

 

Alla får vara med

Vi är en judoklubb, men vi erbjuder också andra träningsaktiviteter som passar in i vår verksamhet för mental och fysisk hälsa. Vi vill genom träning erbjuda människor möjlighet att utvecklas både som människor och atleter.

I Färgelanda judoklubb skall det finnas tillräckliga möjligheter för att förverkliga sitt träningsintresse, oavsett ambitionsnivå, förutsättningar och inriktning. Vi exkluderar ingen! I vår förening har det alltid pågått ett medvetet jämställdhetsarbete med fokus att alla skall kunna vara med – alla skall få vara med.

Färgelanda judoklubb är en idrottsförening som bygger på bredd och elit. Det innebär att det krävs ett kontinuerligt tillskott av nybörjare, samtidigt som de mest erfarna ges möjlighet att fortsätta att utvecklas. Föreningen ska vara öppen för alla som vill träna judo. Detta oavsett förutsättningar, ambition och ålder. Färgelanda judoklubb ska vara en förening med gott kamratskap och många aktiva.

Alla hjälps åt

Verksamheten i Färgelanda judoklubb bedrivs på ideell grund.

För att vi ska kunna upprätthålla mångfalden och kvalitén krävs att många är delaktiga i föreningsarbetet. Det ställer krav på medlemmarnas delaktighet. Alla medlemmar bidrar i föreningsarbetet utifrån sina förutsättningar.

För att det ska vara möjligt att driva Färgelanda judoklubb på ett professionellt och ekonomiskt försvarbart sätt måste alla bidra. Nyckelgrupper är vuxna, ungdomar och föräldrar. Det är styrelsens uppgift att skapa förutsättningar för en fungerande administration och organisation med så många aktiva som möjligt.

Som medlem kan man bidra enligt två huvudprinciper. Som icke-tävlande kan man i första hand arbeta för föreningen genom att ställa upp som klubbfunktionär och ledare när det gäller diverse göromål i vår träningsanläggning, hjälpa till vid våra event, hjälpa till vid tävlingar och andra engagemang. Man kan också engagera sig i någon av klubbens kommittéer.

Som tävlande bidrar man till föreningens utveckling genom att åstadkomma resultat. Men självklart kan dessa två huvudprinciper kombineras.

Organisation

Färgelanda judoklubb består av fyra kommittéer.

 • • Sportkommittén
 • • Anläggnings kommittén
 • • PR/Info-kommittén
 • • Ekonomikomittén

Det är ute i kommittéerna som allt praktiskt arbete sker. Kommittéerna styrs utifrån föreningsidé, mål, verksamhetsplan och budget. Kommittéerna driver sina egna projekt och tar beslut utifrån fastlagd plan, budget och föringsmål.

Styrelsen förvaltar, tar beslut, jobbar med stadgerevision, tillsätter kommittéordföranden och leder det strategiska arbetet.

Ekonomi

Färgelanda Judoklubb ska ha en sund och stark ekonomi. Utvecklingen går mot att en allt mindre del av verksamheten finansieras av kommunala och statliga bidrag. Det är därför sannolikt att anta att en allt större del av den externa finansieringen kommer från annat håll. Föreningen måste därför söka nya finansieringsformer. En viktig komponent i ekonomin är medlems och träningsavgiften. Men där sätter den privatekonomiska situationen gränser. Vi vill vara en förening med låg ekonomisk tröskel där alla skall ha möjlighet att vara med oavsett den egna ekonomiska bakgrunden. Därför kan inte medlems och träningsavgifterna höjas obegränsat. För att den enskilde medlemmen ska kunna begränsa sina kostnader för sina tränings och tävlingsaktiviteter och för att föreningen ska ha ekonomiskt utrymme, krävs en stor delaktighet av medlemmarna i Färgelanda judoklubbs verksamhet.

Klubbens informationsflöde

Färgelanda judoklubb skall ha en god informationsförmåga och verka för att medlemmars, massmediers, allmänhetens, kommunens, näringslivets och andra klubbars behov av information från oss kan tillgodoses. Informationen ska vara lättbegriplig, lämnas snabbt och regelbundet och vara korrekt och entydigt. Informationen ska utformas på ett sätt som gör budskapet tillgängligt för alla berörda.

Det finns ett ständigt pågående värdegrundsarbete i klubben, där målet är att alla medlemmar; små som stora, känner sig delaktiga, välkomna och respekterade. Alla får vara med och det utifrån sina förutsättningar.  Vi respekterar varandra, visar respekt till sina träningskompisar och tränare på och utanför judomattan. Vi lyssnar på varandra, stöttar och hjälper varandra.

Vi undervisar våra barngrupper om våra 8 värdeord och vad de praktiskt betyder.

 

 

Färgelanda judoklubbs verksamhetsmål 2017-2021

(fortfarande under bearbetning)

 

VERKSAMHETSMÅL Nr 1 :

Senast 2021 skall vi ha Sveriges mest välutbildade ledare

Då behöver vi: inventera vilka utbildningar som instruktörer/ledare i klubben idag har, samt identifiera vad vi behöver förstärka med.

Genom att;

 • ta fram ett register över alla våra tränare och instruktörer där det framgår vilka licenser och utbildningar de har
 • Hela tiden hålla registret uppdaterat

Då behöver vi: ha en utbildningsplan

genom att:

 • inventera vilka utbildningar som instruktörer/ledare i klubben idag har.
 • Sätta oss in i Judoförbundets utbildningsplan, samt de utbildningar SISU har att erbjuda.
 •  Identifiera vad vi behöver förstärka med för utbildningar.
 • Förstärka utbildningsansvarigs roll med hjälp av utbildning, tydligt mandat från styrelse/sportkommitté och samverkan med SISU.
 • Sätta ihop en utbildningskatalog

Då behöver vi: genomföra vår utbildningsplan

Genom att:

 • fortlöpande inventera utbildningsbehoven
 •  hålla utbildningskatalogen aktuell
 • årligen hålla en utbildningsträff med samtliga klubbens instruktörer och ledare
 • Skicka våra instruktörer/ledare på fortbildning och andra kurser
 • Utbilda nya instruktörer och ledare
 • Utbilda och ha egna metodikhandledare som kan hålla vissa utbildningar på klubben. T ex Plattformen

 Då behöver vi: samarbete på olika sportsliga arenor

 genom att:

 • använda SISUs expertis
 • delta i nationella utbildningar
 • Vara en aktiv klubb-aktör för att utveckla distrikt- samarbetet när det gäller utbildningsfrågor för att kunna samordna, effektivisera och kostnadseffektivisera utbildningsinsatserna
 • Söka samarbete med andra föreningar i kommunen där vi kan finna gemensam positiv utbildningssamverkan

 Då behöver vi: en ekonomi som tillåter det

Genom att:

 • Utbildning prioriteras i styrelsens och sportkommitténs budgetarbete
 • Att ge ekonomisk täckning för de årliga utbildningsaktiviteter som registrerats för budgetåret

 

VERKSAMHETSMÅL Nr 2 :

Senast 2021 skall vi ha Ökat antalet medlemmar till 500

Då behöver vi: ha en plan för vilka träningsgrupper vi skall ha och när de skall starta upp

Genom att:

 • Ta fram en tillväxtstrategi
 • Inventera behov av judogrupper och andra träningsformer/aktiviteter som passar in i vår verksamhet

Då behöver vi: en gemensam rekryteringsplan för alla klubbens samtliga rekryteringsaktiviteter

Genom att:

 • Gå igenom och lista de rekryteringsaktiviteter vi idag har
 • Gå igenom och föra upp andra rekryteringsaktiviteter vi behöver förstärka med
 • Ha en färdig agenda för året när det gäller våra rekryteringsaktiviteter med vem som ansvarar och när de skall genomföras

 Då behöver vi: synas mer i media

 genom att;

 • utveckla mediekontakterna
 •  öka vår närvaro i sociala medier
 • bygga nätverk med sportjournalister

 Då behöver vi: samarbeta med skolor på alla nivåer i vår kommun

Genom att:

 • vårda våra kontakter på kommunens skolor
 • återkomma till varje skolenhet varje år
 • anordna ”judovecka” i skolan
 •  ta fram presentationsfoldrar, affischer och flyers
 • samverka med andra föreningar i t ex gemensamma rekryteringssyften
 • Erbjuda judoträning minst en gång i veckan direkt efter skolan i sporthallen.

 

 Då behöver vi: genomföra uppvisningar och informationstillfällen i samband med kommunens eller andra organisationers olika event

Genom att:

 • finnas med på event som Harvens dag, julmarknad, barnens dag och valborgsmässofirenadet

 Då behöver vi: jobba aktivt med medlemsvård

Genom att:

 • vara hörsamma och ta in medlemmarnas behov och önskemål
 • starta upp ett ungdomsråd för att ta tillvara ungdomarnas intressen
 • öka antalet kvinnliga tränande
 • Att jobba med förebilder för att  våra unga skall ha någon/några att se upp till
 • Ha roliga event som t ex superkidz, som ständigt är i utveckling
 • Ha event som även medlemmar i tonåren vill deltaga i

Då måste vi samarbeta med andra klubbar och aktörer

Genom att:

 • Vi kan erbjuda t ex cirkelträning/kettlebells till andra idrottsklubbar
 • Använda varandras ”plattformar” nå ut med information om våra verksamheter. T ex Svenska kyrkan

 

VERKSAMHETSMÅL Nr 3 :

Senast 2021 skall vi vara 80 personer som kontinuerligt hjälper till med föreningsaktiviteter

Då behöver vi: Motiverade, engagerade medlemmar         

genom att:

 • Vara bra organiserade och påvisa ”ju mer som gör lite, ju bättre blir vi”
 • Bjuda in till delaktighet och visa att alla får vara med
 • Vara tydliga i vår kommunikation med föräldrar och medlemmar och visa på seriositet
 • Att ha en verksamhet och event som medlemmar känner betydelsefulla och viktiga
 •  be om hjälp

Då behöver vi:  kommunikationskanaler där medlemmar kan få information om vad klubben behöver hjälp med.

genom att:

 • Ha en sms-tjänst där man når alla medlemmar
 • En fortsatt tydlig informationsvägg
 • Ständig uppdaterad hemsida

 

VERKSAMHETSMÅL Nr 4 :

Senast 2021 ska vi Kunna erbjuda minst 8 aktivitetsformer utöver judo med högt deltagarantal.

Då behöver vi: kontinuerligt utvärdera möjligheter till att starta nya aktiviteter

genom att:

 • Att varje år ha en ”idékonferens” på klubben
 • Noga Följa trender och nya rön
 • Snegla åt andra håll och våga ta steget förbi det traditionella och invanda.

Då behöver vi: säkerställa att vi är synliga och att folk känner till vårt utbud.

genom att:

 • använda våra mediaplattformar för att göra reklam för våra aktiviteter
 • Skylta upp vår anläggning ordentligt så att man vet var vi finns
 • medlemmar blir bättre på att ”prata gott” om oss och de aktiviteterna vi har. (mun mot mun)

Då behöver vi: Utbilda fler instruktörer

genom att:

 • Ha en flexibel utbildningsplan där beredskap finns för att förutsättningarna kan ändras
 • Skapa förutsättningar för att vi har personer som vill gå utbildningar. Dessa kan vara sociala, ekonomiska eller situations -betingade.

 

VERKSAMHETSMÅL Nr 5 :

Senast 2021 skall vi Ha fräscha lokaler anpassade till våra verksamheter

Då behöver vi:ha tydliga verksamhetsmål för föreningen

genom att:

 • En plan över verksamheten tas fram som tydligt visar de anpassningar som måste göras i lokalerna för att bedriva den tänkta verksamheten

Då behöver vi:anpassa lokalerna till den tilltänkta verksamheten

Genom att;

 • Bygga om, renovera och bygga nytt för att det skall uppfylla mål och den tilltänkta standard som önskas
 •  ha en driftansvarig som garanterar att den dagliga driften av lokalerna fungerar

Då behöver vi:fungerande städ

Genom att;

 • ha en städansvarig som övervakar och delegerar ut städuppgifter med hjälp av städupplägg,  stödlistor och tydliga instruktioner var och hur det skall städas.

 

VERKSAMHETSMÅL Nr 6 :

Senast 2021 ska vi ha 10 judokas som tävlar på SM varav 5 placerar sig topp 7.

Då behöver vi: få upp ett tävlingsintresse i klubben

genom att:

 • Att ordna pokaltävlingar för unga åldrar
 • Att skapa en stark ”vi-känsla” ute på tävlingar och skapa en positivt och rolig upplevelse
 • Skapa starka förebilder och judo-idoler
 • tränarna uppmuntrar till tävling
 • tränarna har en lika stor del i sina elevers tävlande som i deras träning
 • Vara noga med hur vi matchar tävlingar för barn
 • Uppmuntra aktiva att tävla oavsett om de är barn, juniorer, seniorereller veteraner

Då behöver vi: skapa möjlighet till fler träningstillfällen

genom att:

 • Utöka judoverksamheten med ytterligare träningstillfällen för de tävlingsaktiva
 • Utveckla tävlingsjudo-träningen
 • samordnade träningar med andra klubbar
 • Ge de tävlingsaktiva möjlighet till att åka på träningsläger
 • Erbjuda andra träningsformer på klubben inom t ex styrka och uthållighet

Då behöver vi förstärka tränarstaben

genom att;

 • öka kompetensen hos elittränarna
 • genom att rekrytera fler elittränare
 • öka kompetensen hos barntränarna

Då behöver vi öka antalet tränande i våra åldersgrupper

genom att;

 • rekrytering
 • medlemsvård

Då behöver vi vara största och bästa klubb på distriktmästerskapen

 • Genom att DM blir en prioriterad tävling i vår kalender och får en status som en tävling att vara med i.
 • Att vi har många deltagare med

 

VERKSAMHETSMÅL Nr 7 :

Senast 2021 skall Graderingsmålen uppnås: 15 svartabälten, fasta graderingstillfällen, katautbildningar.

Då behöver vi: tydlig graderingsstruktur

genom att:

 • Klubben tar fram ett enhetligt och pedagogiskt graderingsupplägg
 • årligen fasta graderingstillfällen
 • ha ordning och reda på graderingsregistret

Då behöver vi: uppmuntra till att ta det svarta bältet

genom att:

 • tränaren positivt pushar och uppmuntrar till gradering
 • ordna katautbildningar på klubben
 • Skapa en ”svartbälteskultur” där det är självklart att man vill ta svart bälte

Då behöver vi: underlätta för att ta svartbälte

genom att:

 • Ha en kataansvarig
 • Samarbeta med andra närliggande klubbar för att ordna kata-utbildningar och kataträffar
 • Ha kontinuerliga kata-träningspass på klubben
Uppdaterad: 01 DEC 2016 21:54
Skribent: Thomas Karlsson
Epost: Adressen Gömd

SPONSORER

Postadress:
Färgelanda Judoklubb - Judo
Aspekullevägen 5
45830 Färgelanda

Besöksadress:
Stigevivägen 15E
45894 Stigen

Kontakt:
Tel: 070-552 61 26
E-post: This is a mailto link

Se all info