Hoppa till sidans innehåll

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling


INLEDNING

Färgelanda Ridklubbs verksamhet är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen.

Hur vi vuxna och personalen agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en policy för föreningens gemensamma regler som fungerar som riktlinjer och stöd för våra medlemmar.

VISION

FRK vill att elever och medarbetare ska trivas och må bra. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller känna sig utsatt för kränkande behandling. Vi vill att alla på ridskolan ska känna sig välkomna, trygga och sedda. Det ska vara trevligt och roligt att vara på FRK.

Planen ska vara väl känd bland, personal, medlemmar, elever och föräldrar och ska tillämpas i hela vår verksamhet.

MÅLSÄTTNING

Alla medarbetare, förtroendevalda och medlemmarna har ett gemensamt ansvar för att motverka mobbning, trakasserier och annan kränkande särbehandling. De vuxna på anläggningen har ett särskilt ansvar att hindra mobbning. Upplever du dig kränkt eller mobbad ska du berätta detta för styrelsen som agerar i sakfrågan.

FRK arbetar aktivt för att förebygga och motverka alla former av kränkning. Personal ska ha kunskaper att upptäcka mobbning tidigt och kunna agera på lämpligt sätt.

I FRK är vi alla överrens om att kränkningar, mobbning, fördomar och förolämpningar inte är tillåtna.

 • Alla ska behandlas likvärdigt, med hänsyn tagen till människors olika förmågor.
 • Alla Hästar ska behandlas likvärdigt utifrån varje hästs behov .. 
 • Elever och personal ska mötas med respekt och tillit.  
 • Alla,elever, människor och hästar, ska känna sig trygga och respekterade.
 • Alla har rätt att få vara med och känna gemenskap.
 • Ingen ska behöva vara rädd för att komma till FRK.
 • Ingen ska bli illa behandlad på FRK.

 

 

 

Elever med olika bakgrund möts på ridskolan och har olika erfarenhet, social mognad och förutsättningar. Eleverna får ej missgynnas genom särbehandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Ridskolan skall möta och utveckla alla elever utifrån de 7 diskrimineringsgrunderna.

 

 • Kön – Vi arbetar aktivt för att öka elevernas genusperspektiv.
 • Etnisk tillhörighet - Viarbetar för att alla människor accepteras, oavsett etnisk tillhörighet.
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck. – Vi arbetar för att alla har rätt att uttrycka sin identitet.
 • Religion och annan trosuppfattning - Vi arbetar vi för att alla religioner är välkomna och vi har stor förståelse för människor med olika trosuppfattningar.
 • Sexuell läggning - Viarbetar för förståelse för olika sexuella läggningar.
 • Funktionshinder - Vi arbetar för förståelse för människor med olika funktionshinder, både synliga och icke synliga.
 • Ålder - Vi arbetar för att det inte ska finnas någon åldersdiskriminering.

 

ATT UPPTÄCKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

 

All personal som misstänker att det förekommer eller bevittnar någon form av konflikt eller kränkande behandling är skyldig att ingripa och meddela händelsen till ridskolechefen som dokumenterar händelsen.

Ridlärarna ska ha en kontinuerlig dialog med eleverna, och följa upp tecken som kan tyda på kränkningar, trakasserier mm.

 

ATT UTREDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

 

Om någon på FRK får kännedom om att en elev,  är utsatt för kränkningar, diskriminering eller trakasserier, genom eleven själv, föräldrar, personal eller annan elev, så ska de ta kontakt med någon ur personalen.

 

Personalen ska omedelbart agera för att visa att sådant beteende inte accepteras. Arbetet ska påbörjas genast och kartläggning skall dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas.

 

Om en elev vid enstaka händelser uppträder olämpligt skall personalen uppmana eleven att ändra sitt uppförande. Om detta inte hjälper skall personalen kontakta elevens vårdnadshavare.

 

Även vid allvarlig och/eller upprepad kränkning gäller omedelbar tillsägelse. Dokumentation lämnas till styrelsen. Om kränkningen är av den grad att ett allvarligt samtal behövs, ansvarar berörd ridlärare för att dessa kommer till stånd. I möjligaste mån är man två vuxna i dessa samtal.

 

ATT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

 

Det första som måste ske när någon på FRK fått kännedom om att en elev/medlem är utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling är att få kränkningen att upphöra genom att:

 • Omedelbar tillsägelse från kamrat eller personal.
 • Samtal med berörda.
 • Finna en lösning som alla inblandade kan acceptera.
 • Följ upp med inblandade efter rimlig tid om lösningen fungerar.
 • Kontakt med föräldrar.

Om detta inte fungerar, så går vi vidare med:

 • Koppla in styrelsen.
 • Möte mellan elev, förälder, styrelsen, personal för samtal.

 

Om en medarbetare känner sig diskriminerad, trakasserad eller känner sig utsatt för annan kränkande behandling vidtas åtgärder enligt det som åligger FRK som arbetsgivare.

Alla händelser och vidtagna åtgärder dokumenteras.

KVALITETSSÄKRING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN

 

För att säkerställa att arbetet mot kränkande behandling sker på ett tillfredsställande sätt och att alla rutiner följs har FRK tagit fram följande ansvarsfördelning och insatser:

Styrelsen har…

det yttersta ansvaret för att planen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Styrelsen ansvarar också för att personalen kontinuerligt utbildas för att aktivt kunna arbeta mot kränkande behandling. Vidare ansvarar styrelsen för att all personal på FRK får ta del av planen och att den alltid finns uppdaterad på FRKS hemsida.

Personalen har…

ansvar för att eleverna får ta del av och förstår innebörden av FRKs plan i början av varje läsår. Personalen ska följa planen i sitt dagliga arbete med eleverna och arbeta aktivt mot kränkande behandling, både på och utanför lektionerna. Som personal på FRK skall man följa skolans värdegrund och uppdrag och vara goda förebilder för eleverna.

Elever har…

ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både personal och andra elever. Elever ska ta del av planen och handla utifrån den. Som elev på FRK förutsätts man respektera andra och visa hänsyn. Det är viktigt att man funderar över hur man uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta detta. Om man upptäcker att någon elev blir utsatt för kränkande behandling är det viktigt att du som elev ser till att personale eller någon ur FRKs styrelse får reda på detta, om du själv anser att du inte kan eller vågar göra någonting åt det.

Föräldrar har…

ett ansvar att aktivt läsa planen på hemsidan vid varje termins start. Som förälder är det viktigt att tala med sitt barn om kränkningar och visa att man tar avstånd från kränkande behandling. Föräldrar förväntas prata med sitt barn om hur de har det och ta kontakt med skolan om deras barn berättar om kränkningar i skolan, oavsett om kränkningarna är riktade mot barnet eller om det är barnet själv som kränker.

Uppdaterad: 27 MAR 2017 13:25 Skribent: Charlotte Olson
Epost: Adressen Gömd

 Lizzie och Önne i snön

 

Vi ingår i SVRF 

 

 Vi samarbetar med Sisu 

n1046923386_30266619_792474

ponnylag dressyr 2013Marianne kör släde med Prinsen

263114_234637789899501_5921616_n

Marianne o Yamaica

30896_124840077545940_100000598444859_199112_7620849_n

 

NÅGRA AV VÅRA SPONSORER..

Genom Sopnsorhuset kan 

du sponsra FRK 

 

 

 dalsbanken

 Gå med i Granngårdens kundklubb och stöd FRK 

 

 

ragnerudsjöns camping

 

 

 

" " " "

 

Postadress:
Färgelanda RK - Ridsport
Slätthult 182
45893 Färgelanda

Besöksadress:
Slätthult 182
45893 Färgelanda

Kontakt:
Tel: 052822122
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

""