Hoppa till sidans innehåll

Films SK integritetspolicy (utgåva nr 1, april 2018)

04 MAJ 2018 09:23
Parter och ansvar för behandlingen av medlemmarnas personuppgifter, enligt GDPR lagen om hantering av personuppgifter, som träder ikraft 2018-05-25.
 • Skapad: 04 MAJ 2018 09:23

Integritetspolicy (utgåva nr 1). för Films SK Sid 1 (av 4)

Parter och ansvar för behandlingen av medlemmarnas personuppgifter, enligt GDPR lagen om hantering av personuppgifter, som träder ikraft 2018-05-25.

Films SK, organisationsnummer 817 300-3339, med adress Björkparken 14, Film, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför, och hur, behandlar vi medlemmarnas personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande förenings-aktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlings-licens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansöknings-processen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

All administration sker internt, av föreningens anställda kanslipersonal, och endast ett begränsat fåtal av förenings förtroendevalda kommer åt personuppgifterna, som lagras endast på ett ställe. Films SK följer därmed lagkravet om att hålla antalet lagringsställen på ett minimum.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen

 • Föreningsadministration

 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet

 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

 • Licenshantering

 • Ansökan om bidrag sid 2 (av 4)

 • Sammanställning av statistik och uppföljning

 • Utbildningar arrangerade av föreningen

 • Kontakt med medlem

 • Besök på vår hemsida

 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)

 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela medlemmarnas person -uppgifter med tredje land kommer medlemmarna att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om medlemmen anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

 

 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi medlemmarnas personuppgifter? Sid 3 (av4)

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har medlemmarna?

Medlemmarna som registrerad i föreningen har flera rättigheter som de bör känna till.

Medlemmarna har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av sina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse medlemmen med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som medlemmen begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Medlemmar kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Medlemmarna har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Medlemmen kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Medlemmarna har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Medlemmen har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Medlemmen har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Medlemmarna kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen eller kansliet (se kontaktuppgifter nedan).

 

Sid 4 (av 4)

Vidare har medlemmarna rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om medlemmarna vill veta mer

Har medlemmarna frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva sina rättigheter, ska kontakt tas med styrelsen, i första hand via kansliet (tel 0295-41000, helgfria veckodagar, måndag-fredag, oftast mellan 0800-1200).

 

Policyn (utgåva nr 1) antogs vid styrelsemötet 2018-04-26.

 

 

Skribent: FSKs styrelse
Epost: This is a mailto link
 

Vi stödjer Films SK !SH bygg logga_vi_tar_ansvar
1184512  profil_03_logoICA BrukskanonenHandelsbanken Österbybruklogga1

 
logo_osth


 
 

 


Thumbnail CoopP.M. Ställningar & Allservice 

 

eaab_logga_emboss

 Vattenfall Forsmark


 


Swish


Postadress:
Films SK - Fotboll
Björkparken 14,Film
74892 Österbybruk

Kontakt:
Tel: 029541000
E-post: This is a mailto link

Se all info