Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Fliseryds Jaktskytteklubb

 

§ 1.

Föreningen vars namn är Fliseryds Jaktskytteklubb, ska vara ansluten till Svenska Jägarförbundet i Kalmar län och ha till ändamål att främja intresse och färdighet i jaktskytte. Detta syfte ska klubben nå:

 

a)    Genom att förena personer i Fliseryd med omnejd vilka är intresserade av jaktskytte i alla former,

b)    Genom övningar och tävlingar enligt Svenska Jägareförbundets och Svenska Sportskytteförbundets bestämmelser,

c)    Genom att i övrigt verka för god jaktvård, samt höjd jaktkultur och på detta område samarbeta med vederbörande Länsförening i Jägareförbundet.

 

 

§ 2.

Föreningen ska ha sitt säte i Fliseryd.

 

 

§ 3.

Medlemmar betalar den medlemsavgift som beslutats på ordinarie årsmöte. Medlem som ej betalat sin medlemsavgift, äger ej tillträde till föreningens KM. Medlem som inte vill vara med i föreningen, anmäler detta till sekreteraren. Ej erlagd medlemsavgift utesluter medlemmen automatiskt ur föreningen, tills ny medlemsavgift betalats.

 

 

§ 4.

Styrelsen och föreningens skjutledare äger rätt att tillrättavisa alla som vistas på skjutbanorna, som visat grov vårdslöshet vid handhavande av vapen under skjutningar, eller som på annat sätt motverkar föreningens intressen.

 

 

§ 5.

Föreningens verksamhet sköts av en styrelse. Styrelsen ska bestå av en ordförande och minst 4-6 st. styrelseledamöter samt 2 st. suppleanter, utsedda på ordinarie årsmöte för en tid av 2 år. Första gången ska av dessa 6 st. styrelseledamöter, 3 st. väljas för en tid av 1 år. Styrelsen utser på konstituerande möte vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen ska sammanträda då minst 2 st. styrelseledamöter så önskar.

 

 

 

§ 6.

Styrelsen kan inte gå till beslut, om inte minst 2 st. ledamöter och ordföranden är närvarande. Vid omröstning gäller enkel röstövervikt och vid lika antal röster, har ordförande utslagsröst.

 

 

§ 7.

Det åligger styrelsen att:

 a)    att ta hand om föreningens verksamhet och förvalta föreningens tillgångar,

b)    att på ordinarie årsmöte avge verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

 

 

§ 8.

Föreningens räkenskaper avslutas varje kalenderår.

Räkenskaperna ska vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari. Då ska även styrelsen avge verksamhetsberättelsen för föregående år till revisorerna.

 

 

§ 9.

Revisionen ska varje år vara verkställd och revisionsberättelse överlämnad till styrelsen senast den 15 februari.

 

 

§ 10.

Ordinarie årsmöte ska äga rum före den 1 april på tid och plats som styrelsen meddelar.

 

 

§ 11.

På årsmötet ska följande punkter finnas på dagordningen:

 

  1. Val av justeringsmän att justera årsmötesprotokollet.
  2. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
  3. Kassörens rapport för det gångna året.
  4. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  5. Val av ordförande och 3 st. styrelseledamöter samt 2 st. suppleanter för en tid av 2 år.
  6. Val av 2 st. revisorer samt 2 st. revisorssuppleanter.
  7. Inkomna skrivelser eller förslag som väckts av styrelse eller medlem, ska skriftligen lämnas till styrelsen före den 15 februari.

 

 

§ 12.

På årsmötet äger varje närvarande medlem en röst. Med undantag av frågor rörande ändringar i föreningens stadgar, fattas alla beslut med enkel röstövervikt.

Vid lika antal röster, gäller den mening som biträdes av ordföranden.

 

 

§ 13.

Kallelse till årsmöte eller extra möte sker genom skriftlig kallelse minst 1 vecka före mötet.

 

 

§ 14.

Vid skjutningar på föreningens skjutbanor tillhandahåller föreningen hagelammunition och lerduvor. Lerduva som kastats, men ej skadats, tillfaller föreningen. Ammunition för kulgevär tillhandahålls i begränsad omfattning.

 

 

§ 15.

Styrelsen äger rätt att till länsjaktvårdsföreningen, lokal jaktvårdsorganisation och annan jaktklubb eller jaktlag samt övriga intresserade hyra ut föreningens skjutbanor till det pris som styrelsen beslutat.

 

 

§ 16.

Föreningens skjutbanor är öppna för medlemmar och intresserade personer på dagar och tider som styrelsen beslutat. Under tiden fr.o.m 1 april t.o.m 30 juni ska föreningens skeet- och trapbana vara öppen minst 3 dagar/månad. Under hösten är föreningens skjutbanor öppna fr.o.m 1 augusti t.o.m lördagen innan älgjaktens start.

Under juli månad är alla föreningens skjutbanor stängda.

Tillstånd till extra skjutningar lämnas av skjutbanechef.

 

 

§ 17.

Vid tävlingar gäller de regler, som antagits av Svenska Jägarförbundet och Svenska Sportskytteförbundet.

 

 

§ 18.

Förslag om upplösning av föreningen eller ändring av föreningens stadgar, får endast behandlas på ordinarie årsmöte. Förslaget ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 februari samma år. För upplösning av föreningen och för stadgeändringar, krävs 2/3 röstövervikt.

Uppdaterad: 21 MAJ 2017 20:44

Postadress:
Fliseryds JSK - Skyttesport
Sam Almlöf, Åbyvägen 32
38473 Fliseryd

Besöksadress:
Östra Läggevivägen 21
38473 Fliseryd

Kontakt:
Tel: +46702690797
E-post: This is a mailto link

Se all info