Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för föreningen Angarns Ryttare 

§ 1 Ändamål 

Angarns Ryttare, en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportens Centralförbund (SRC), är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl.a. främja ridningen.

 

§ 2 Säte 

Föreningen har sitt säte i Vallentuna kommun, Örsta gård, Angarn.

 

§ 3 Medlemskap 

Envar välkänd person som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages såsom medlem.

Företag eller enskild person kan vara stödjande medlem.

Person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas som hedersledamot. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

 

§ 4 Avgifter 

Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek för varje år fastställs av årsmötet. Genom att på en gång erlägga en avgift av minst 10 ggr årsavgiften kan medlem bli ständig medlem.

Stödjande medlem erlägger en årsavgift om minst 50:- kronor.

Årsavgifterna skall erläggas till föreningens kassör eller på annat sätt som styrelsen bestämmer.

 

§ 5 Utträde och uteslutning 

Medlem som trots påminnelse under ett år underlåtit att erlägga medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall göra anmälan därom till styrelsen.

Styrelsen kan besluta att medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål eller eljest handlar på sådant sätt att föreningens anseende skadas, som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller som på något sätt skadat eller skäligen kan aras komma att skada föreningen eller dess verksamhet, uteslutes.

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.

Beslut om uteslutning kan överklagas hos distriktsstyrelsen och - därest klaganden ej åtnöjer sig med distriktsstyrelsens beslut - därefter hos centralstyrelsen.

 

§ 6 Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Högsta beslutande organ är de två förstnämnda.

 

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

§ 8 Stadgetolkning 

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för den distriktsorganisation och den huvudorganisation (de distrikts- och de huvud-organisationer) som föreningen skall tillhöra.

I händelse av tvekan om stadgars riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma, vilka ej varit förutsedda i stadgarna, hänskjutes frågan i vad gäller föreningens stadgar till nästa allmänna möte eller avgörs frågan i trängande fall interimistiskt av styrelsen. Beträffande distrikts- resp. huvud-organisations stadgar hänskjuts frågan till ifrågavarande organisation. 

 

§ 9 Stadgeändring, upplösning 

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag till stadge-ändring skall inges till styrelsen senast två månader före allmänt möte och av styrelsen hållas tillgängligt för enskilda medlemmar senast en månad före sådant möte.

För stadgeändring fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten, varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar.

 

§10 Rösträtt 

Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem en röst, om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter första februari äger varje medlem en röst, om medlemsavgiften för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Hedersledamot och stödjande medlem äger yttrande- samt förslagsrätt i den ordning som sägs i

§ 12, men ej rösträtt.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

 

§11 Beslut och omröstning vid allmänt möte 

Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som ska väljas.

Samtliga ärenden utom de i § 3, stycke 3 och § 9 avgörs genom enkel röstövervikt.

Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträddes av ordföranden om denna är röstberättigad. Är han/hon Icke röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

§ 12 Årsmöte 

Årsmöte äger rum senast den sista februari.

Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet om annat än stadgeändring (vilket behandlas i § 9) skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag till styrelsen hålls tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet.

Årsmöte är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

 

§ 13 Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val avordförande för mötet
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av balansräkning

10.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 16 andra stycket angivna ledamöter

11.  Val av ordförande för föreningen i den mån sådant val skall förekomma

12.  Val av revisorer och revisorssuppleanter

13.  Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedning

14.  Val av ombud till huvudorganisation och distriktsförbunds allmänna möten

15.  Fastställande av årsavgifter.

16.  Övriga ärenden enligt § 12 kan upptas till beslut på årsmötet.

Vid årsmötet kan därjämte olika kommittéer o.dyl, som befinns erforderliga för föreningens verksamhet, utses.

 

§ 14 Extra allmänt möte 

Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt § 9 föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10% av medlemmarna eller då revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det sådan begäran inkommit.

Kallelser skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall anges de ärenden som föranleder mötet.

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i § 13 samt ärende för vilket mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

 

§ 15 Valberedning 

Valberedningen består av 2 ledamöter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t.o.m. nästa årsmöte.

Medlem i föreningen får senast en vecka före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag till kandidater för de befattningar, för vilka val skall ske.

Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla föreslagna skall ha accepterat nomineringen.

Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater.

 

§ 16 Styrelsen 

Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 6 och högst 13 ordinarie ledamöter samt lägst 2 högst 4 suppleanter. Mandattiden avser två år från årsmöte till årsmöte. Halva antalet styrelseledamöter och suppleanter väljes vid varje årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare får ej väljas till styrelseledamot.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal vinner den mening som ordförande biträder.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordförande är dessutom skyldig att kalla till styrelsesammanträde om minst 3 ledamöter så påfordra. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte en i sammanträdet deltagande ledamot.

 

§17 Styrelsens åligganden 

Styrelsen åligger bl.a. att:

 1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten
 2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten
 3. Handha och ansvara för föreningens medel
 4. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning
 5. Bestämma dag och plats för allmänna möten
 6. Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m.fl.
 7. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten
 8. Övervaka stadgamas riktiga efterlevnad

 

§ 18 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller eljest på sätt styrelsen bestämmer.

 

§19 Ekonomiskt ansvar 

För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

 

§ 20 Revision 

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet.

 

§ 21 Tvister 

Mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller mellan enskild medlem och allmänt möte eller styrelsen eller styrelseledamot möjligen uppkomna tvister får ej dragas inför allmän domstol utan skall avgöras av skiljemän, utsedda i enlighet med bestämmelserna i gällande lag om skiljemän.

 

§ 22 Särskilda bestämmelser 

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter och skyldigheter som framgår av distrikts- eller huvudorganisations stadgar eller som distrikts- eller huvudorganisation från tid till annan beslutar.

 

§ 23 Skrivelser till central myndighet

Skrivelse (framställning) från förening till regering eller central statlig myndighet skall insändas över distriktsorganisationen.

 

24 Ungdomssektion

Inom föreningen kan bildas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar för sin verksamhet. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.

Föreningsstyrelsen kan ha en representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen. Sektionsstyrelsen bör ha minst en representant jämte suppleant I föreningsstyrelsen.

 

 

Uppdaterad: 01 APR 2014 18:22 Skribent: Therese Jacobsson

Postadress:
Föreningen Angarns Ryttare - Ridsport
Johan Andersson, Heimdalsvägen 13
18451 Österskär

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@angarnsryttare....

Se all info