Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll


Organisationsplan

 

Årsmötesprotokoll 2007

 

FRÄMMESTADS IK                                                                                                                     PROTOKOLL

                      Skid-, friidrotts och-                                                                                                                         ÅRSMÖTE

                      orienteringssektion                                                                                                                          2008-02-13

 

 

Närvarande:

Robert Jessen, ordf., Birgitta Andersson(70), sekr., Berith Ivehag, kassör, Kent Bäckström, Bengt Andersson, Andreas Rom, Thomas Karlsson, Henrik Sahlström, Kennet Ivehag, Lennart Karlsson, Birgitta Andersson(57), Johan Andersson (gick under p. 8), Bengt-Åke Jansson, Jörgen Lindh, Arne Svahn och Birgitta Odby Jansson (kom under p. 7).

 

 

                      1                    MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Robert Jessen hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

                      2                    FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Årsmötet har utlysts genom meddelande på hemsidan, mail till medlemmar, i NLT under lagen och meddelande i FIK bladet.

                                            Årsmötet ansåg att mötet utlysts i behörig ordning.

 

                      3                    VAL AV ORDFÖRANDEN FÖR MÖTET

                                            Robert Jessen utsågs till ordföranden för mötet.

 

                      4                    VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET

                                            Birgitta Andersson(70) utsågs till sekreterare för mötet.

 

                      5                    VAL AV JUSTERINGSMÄN

                                            Birgitta Andersson(57) och Arne Svahn utsågs att justera protokollet.

 

                      6                    EVENTUELLA TILLÄGG TILL DAGORDNINGEN

Dagordningen lästes upp, tillägg av val till representant som åker till VOF:s årsmöte.

 

7          DISKUSSION OCH GENOMGÅNG AV FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLANER FÖR 2008.

Verksamhetsplan för orientering, skidor och friidrott lästes igenom och antogs av mötet med vissa justeringar i verksamhetsplanen för skidor.

 

8          FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I ORGANISATIONSPLAN FÖR SKID-, FRIIDROTT- OCH ORIENTERINGSSEKTION 2007.

Valberedningen redogjorde för hur de arbetat och det förslag de har på hur organisationen ska se ut framöver. Framöver ska all operativ verksamhet skötas i kommittérna och ansvaret läggs mer ut i kommittérna att arbetet bli utfört. Valberedningen visar förslag på hur organisationen kan se ut. Under styrelsen ligger 5 kommittér ( OL har två - träning och ungdom, Öjetrampen, Skidor och Friidrott). Varje kommitté ska lämna in verksamhetsplan, ekonomisk plan och verksamhetsberättelse. Detta för att styrelsen ska få uppgifter att gå på inför budgetarbetet. Inför nästa år titta mer på organisationen och minska antalet styrelseledamöter, ev. 1+4. Blir disskusion varför vi ska vänta till nästa år och ej börja med arbetet med en gång. Efter omröstning bestäms att vi ska börja med arbetet enligt den nya organisationen med en gång, men den förändringen att det också ska vara med en suppleant. Valberedningen tar en liten paus för att justera de som ska väljas till styrelsen. Även omröstning ang. vem som ska väljas till suppleant. (Den nya styrelsen finns namngiven här nedan.) Den nya styrelsen får i uppdrag att justera organisationsplanen på de punkter som gäller styrelsearbete.

 

9        VAL AV SEKTIONSSTYRELSE

Ordf,: Robert Jessen, Sekr,: Birgitta Andersson(70), Kassör: Berith Ivehag

Ledamöter: Bengt-Åke Jansson och Bengt Andersson.

Suppleanter: Henrik Sahlström.

                     

Att disponera föreningens bankkonto i Swedbank, Sparbanken Skaraborg samt föreningens postgiro valdes kassören Berith Ivehag, persnr: 440515-6185 och ordföranden Robert Jessen, persnr: 521122-5655 , var för sig.

Organisationsnr: 8684000634.

Kontonr: 7563-28-01551  och bankgiro 759-4047.

 

9                                 VAL AV LEDAMÖTER I KOMMITTÉER MM

 

                                            TRÄNINGSKOMMITTÈ

Bengt Andersson (sammankallande), Jörgen Lind, Johan Andersson, Kaj Abrahamsson.                                                 

 

                                            UNGDOMSKOMMITTÉ

Birgitta Andersson(70) (sammankallande), Malin Tengström, Richard Tengström och Stefan Johansson.

 

ÖJETRAMPSKOMMITTÈ

Bengt-Åke Jansson (sammankallande), Robert Jessen och Lennart Karlsson.

 

SKIDKOMMITTÈ

Sune Andersson(sammankallande), Andreas Rom, Henrik Sahlström och Marie Andersson.

 

FRIIDROTTSKOMMITTÈ

Ralph Hagberg(sammankallande), Kenneth Ivehag och Kent Bäckström.

 

UTBILDNINGSANSVARIG

Karin Lind

 

IDROTTSPLATSOMBUD

Sune Andersson och Kent Bäckström.

 

FIKBLADSMEDARBETARE

Malin Tengström

 

MATERIALFÖRVALTARE

Robert Jessen och Andreas Rom

 

PRISER TILL UNGDOMSFEST OCH ÅRSFEST

Birgitta Andersson(70)

 

TÄVLINGSANMÄLARE

Andreas Rom

 

STATISTIKFÖRARE

Andreas Rom

 

INFORMATÖR

Bengt Andersson

 

PRESSKLIPPARE

Arne Svahn (NLT) och Birgitta Andersson(70) (SKLT)

 

10                               VAL AV VALBEREDNING

Thomas Karlsson och Lennart Karlsson.

  

11                               EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR 2007

Kassören redogjorde för budgetutfallet 2007. Revisionsberättelse sätts i pärmen.

 

                      13                  PRESENTATION AV BUDGETFÖRSLAG 2008

Kassör och ordföranden presenterade budgetförslaget för 2008. Mötet godkände förslaget.

 

14        ÄNDRADE RUTINER FÖR STYRELSEMÖTE/MEDLEMSMÖTE.

Förslaget är att ha färre styrelsemöte och ha några medlemsmöte mellan. Styrelsemöte i januari, mars, maj, september och oktober. Årsmötet blir i februari som vanligt. Medlemsmöte i april, augusti och november. Årsmötet beslutar att börja arbeta efter detta. Styrelsen får se till att det fungerar.

 

15                               INFORMATION ANG. ÖJETRAMPEN 2009.

OK Kullingshof har sagt ja till samarbete vid nästa års Öjetramp. Ska bilda Öjetrampskommittér från båda klubbarna, träffas efter årets Öjetramp. Samarbete ett år i taget.

 

16        ÖVRIGA ÄRENDEN

·         Diskussion kring om man är anmäld till tävling och sedan ej startar. Årsmötet beslutar att om man ej meddelar (ringer eller mailar) tävlingsanmälare så debiteras man startavgiften. Även tänka på att meddela de som åker från samma samlinsplats.

·         Träningsrummet är iordninggjort. Ansvaret ska ligga hos Skidkommittén för att se efter hur det sköts. Sköts det ej av de som använder rummet kommer det att stängas och bara de som har nyckel dit får använda det.

·         Förslag till vad som mer kan göras på Råglannaruset (5-årsjubilerande) och Hälsoloppet tas tacksamt emot av Kenneth Ivehag resp. Bengt Andersson.

·         Kenneth Ivehag kom med förslag att ev. ordna något liknade Bonnamarknad i Råglannaparken. Ska lämnas vidare till Huvudstyrelsen.

 

15         MÖTETS AVSLUTANDE

Ordf. tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

                     

 

                                            Vid protokollet

 

 

 

                                            Birgitta Andersson

 

 

                                            Justeras

 

 

 

                                            Birgitta Andersson                                                          Arne Svahn

Uppdaterad: 08 MAJ 2012 14:58 Skribent: Viktor Claesson

Postadress:
Främmestads IK - Orientering
Birgitta Andersson, Tengene St Källstorp 3,
46792 Grästorp

Kontakt:
Tel: 051424290, 0730657243
E-post: frammestadsik.ol@gma...

Se all info