Hoppa till sidans innehåll

Stadgar för Furuboda IF


STADGAR

för

FURUBODA IDROTTSFÖRENING, FIF

antagna vid årsmötet den 19 mars 1987

och reviderade vid årsmötet den 17 mars 2005 och klubbade 28/3 2006.

 

§ 1

Föreningens skyldigheter: Furuboda idrottsförening är underkastad följande riksorganisationers grundstadgar. Riksidrottsförbundet RF, Frivilliga skytterörelsen FSR samt Föreningen Furuboda.

 

§ 2

Allmänt: Furuboda Idrottsförening är lokalavdelning till i § 1 nämnda riksorganisationer. Verksamhetsåret är kalenderår. Föreningen har sitt säte i Kristianstad kommun.

 

§ 3

Föreningens uppgift är att ge medlemmarna en god fostran och utbildning och därvid skapa samhällsmedvetenhet och intresse för föreningsverksamhet, skapa en meningsfylld fritidsverksamhet, öka ansvarskänsla, självdisciplin och viljestyrka samt främja all idrott som folksport.

 

§ 4

Medlemmar: Aktiva som deltaga i verksamheten samt passiva vilka utan att deltaga i verksamheten av intresse för föreningen vill understödja föreningens verksamhet. Medlemmen skall erlägga avgift fastställd av årsmötet.

 

§ 5

Beslutande organ: Föreningens beslutande organ är dess årsmöte.

 

§ 6

Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Extra föreningsmöte skall hållas om minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär detta av styrelsen. Styrelsen kan på eget initiativ besluta att extra föreningsmöte skall hållas.

 

§ 7

Föreningens styrelse bestämmer tid och plats för årsmötet. Ordföranden sammankallar årsmötet. Extra föreningsmöte skall hållas inom en månad sedan begäran gjorts.

 

§ 8

Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall göras senast fjorton dagar före mötet. Kallelse skall ange tid och plats för mötet. Kallelse till extra föreningsmöte skall ange fråga som föranlett mötet.

 

§ 9

Medlem i föreningen får lämna förslag till årsmötet för beslut. Förslag skall lämnas före första februari. Varje medlem har en röst vid mötet. Fullmaktsröstning får ej ske.

 

 

§ 10

Beslut fattas enligt majoritetsprincipen. Ordföranden äger utslagsröst utom vid val. Val avgöres vid lika antal röster genom lottning. Vid val skall begärd omröstning vara sluten.

 

§ 11

Vid årsmötet skall följande punkter upptas på dagordningen:

A                   Val av ordförande för mötet

B                   Val av sekreterare för mötet

C                   Val av två justeringsmän

D                   Årsmötets utlysning

E                   Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

F                   Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

G                   Fastställande av verksamhetsplan med budget för närmast följande

                      räkneskapsår

H                   Medlemsavgifter

I                     Av styrelsen föreslagna ärenden

J                    Enligt § 9 föreslagna ärenden

K                   Val av ordförande för en tid av ett år

L                    Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år

M                   Val för ett år av ombud till i § 1 nämnda organisationers årsmöte samt suppleant för ombudet

N                   Val av revisorer och suppleanter för en tid av ett år

O                   Val av valberedning för en tid av ett år

P                   Övriga frågor

 

§ 12

Vid extra föreningsmöte skall följande punkter upptas på dagordningen:

A                   Val av ordförande för mötet

B                   Val av sekreterare för mötet

C                   Val av två justeringsmän

D                   Mötets utlysning

E                   Fråga som föranlett mötet

 

§ 13

Föreningens verkställande organ är dess styrelse, som består av: ordförande

och minst fyra ledamöter som väljs av föreningens årsmöte.

 

§ 14

Endast medlem är valbar till föreningens styrelse. Styrelsen får adjungera en

eller flera personer för särskild uppgift.

 

§ 15

Föreningens styrelse skall förutom för konstituering sammanträda minst fyra

gånger per verksamhetsår.

 

§ 16

Vid konstituerande möte efter årsmötet väljer styrelsen inom sig vice

ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör samt beslutar om

firmateckning.

§ 17

Ordföranden bestämmer tid och plats för styrelsens sammanträden. Begär minst

två styrelseledamöter att styrelsen skall sammanträda, skall ordförande göra

detta inom fjorton dagar.

 

§ 18

Styrelsens uppgift:

A                   Verkställa årsmötets beslut

B                   Föra medlemsmatrikel

C                   Handha föreningens ekonomi

D                   Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget

E                   Ansöka om bidrag för verksamheten

F                   Förbereda föreningsmöte

G                   Upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning

                      för senaste verksamhetsåret.

H                   Årligen insända årsredovisning till berörda Riksorganisationer eller dess lokalorganisationer.

I                     Verka för att nya medlemmar rekryteras

J                    Verka för att medlemmarna deltar i kurser, läger och tävlingar

K                   I övrigt verka för de mål som angetts i § 3

 

§ 19

Protokoll skall föras vid föreningens föreningsmöte och styrelsesammanträde.

 

§ 20

Styrelsen handhar föreningens ekonomi. Kassabok skall föras. Vid årets slut

upprättas resultat- och balansräkning vilka skall ingå i verksamhetsberättelsen.

 

§ 21

Revision verkställs av de av årsmötet valda revisorerna.

 

§ 22

Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning jämte räkenskaper samt

protokoll skall senast tjugo dagar före årsmötet lämnas till revisorerna.

 

§ 23

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast sju dagar före årsmötet. I

Revisionsberättelsen skall ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter tillstyrkas

eller avstyrkas, i det senare fallet med motivering.

 

§ 24

Medlemsmatrikel: Skall föras över föreningens medlemmar med angivan om namn,

personnummer, adress och telefonnummer.

 

§ 25

Samarbete: Föreningens medlemmar skall på alla sätt samarbeta med de i § 1

berörda organisationerna.

 

 

 

§ 26

Föreningsmötet är beslutsmässigt om minst tio medlemmar deltar. Styrelsen är beslutsmässig om minst två ledamöter deltar.

 

§ 27

Medlem må uteslutas vid grovt åsidosättande av de mål som föreningen verkar för. Beslut som avses i denna paragraf fattas av styrelsen och skall för att bli gällande godkännas av riksorganisationerna.

 

§ 28

Föreningen upplöses efter enhetligt beslut på årsmötet. Kan icke sådant enhälligt beslut vinnas, krävs fyrafemtedelsmajoritet på två efter varandra följande föreningsmöte, varav det ena skall vara årsmöte. I intet fall kan dock föreningen upplösas om minst fem medlemmar önskar att verksamheten fortsätter

 

§ 29

Har beslut som § 28 sägs fattas, skall föreningens behållning överlämnas till Föreningen Furuboda.

 

§ 30

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet. För ändring krävs minst trefjärdedelar av årsmötets deltagande medlemmar förenar sig om beslutet eller beslut enligt § 9 på två av varandra följande föreningsmöte, varav det ena skall vara årsmöte. För ändring av 1, 2 och 9 §§ krävs beslut varom samtliga vid årsmötet deltagande medlemmar förenar sig. Sådant beslut skall anmälas till riksorganisation.

 

 

 

Att förestående stadgar blivit av föreningen antagna vid årsmötet bestyrkes:

 

Magnus Johansson                                                   Tord Skoog

Jan Nilsson                                                                                       Ingvar Andersson

Rune Svensson                                                          Carl-Axel Carlsson

Ulla Rasmusson

 

 

Att ovanstående stadgar blivit av föreningen reviderade vid årsmötet

2005-03-17 bestyrkes:

 

Eric Sandström                                                           Rune Svensson

Christina Lindberg                                                      Agneta Strömberg

 

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Furuboda IF - Parasport
Furuboda IF, Furubodavägen 247
29686 Åhus

Besöksadress:
Furubodavägen 247
29686 Åhus

Kontakt:
Tel: 0739414613, 0447814600
Fax: 0447814601
E-post: This is a mailto link

Se all info