Hoppa till sidans innehåll

Förenings/Tävlings-policy


Gällivare Sportklubbs föreningspolicy

Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

 • Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar.
 • Vi strävar efter bredd men tar också hand om våra talanger.
 • Alla medlemmar visar tolerans mot varandra oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning.
 • Vi strävar efter en jämställd verksamhet.
 • Verksamheten bygger på engagemang av alla medlemmar.
 • Genom dialog och samarbete når vi en stor delaktighet.
 • Alla medlemmar bär ansvar för föreningens utveckling.
 • Vi är öppna och ärliga.
 • Vi visar ett socialt ansvar genom att bry oss om varandra.
 • Rent spel är en självklarhet.
 • Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn/ungdomar delta i vår verksamhet.
 • Vi vill motverka utslagning inom idrotten.
 • Toppning inom barnidrott får inte förekomma.
 • (Definitionen av barnidrott är enligt Riksidrottsförbundets riktlinjer barn upp till och med 12 år).
 • Deltagande i vår verksamhet ska vara roligt och utvecklande.
 • Vi vill att medlemmarna utvecklas till goda samhällsmedborgare med sund livsstil.
 • Gott uppträdande i och utanför föreningen är en ledstjärna.
 • Föreningen ska vara en angelägenhet för hela familjen och genom verksamhet i klubben ska klubbkänslan byggas upp.
 • Vi vill vara en mångsidig förening med ett stort utbud av attraktiva aktiviteter.
 • Vi uppmuntrar att barn och ungdomar prövar på olika idrotter.
 • Vi ska sträva efter att ha både kvinnliga och manliga ledare och att ta tillvara både kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter i föreningens verksamhet.
 • Vi ska också uppmuntra unga tjejer och killar att engagera sig som ledare och funktionärer.
 • Vi vill att fler ska hålla på längre.
 • Vi ska sträva efter att ungdomarna fortsätter att utvecklas inom seniorverksamheten och att alla individer ska känna glädje genom sitt deltagande i vår förening.
 • Vi ska plantera in ett bestående idrottsintresse hos våra barn och ungdomar.
 • Vi ska sträva efter att ha välutbildade och engagerade ledare.
 • Alla som vill ska erbjudas utveckling och utbildning.


Styrelseansvar Huvudstyrelsen ska:

 • följa upp policydokumentet och besluta om eventuella förändringar.
 • följa upp att policyn hålls levande och är förankrad i föreningens alla sektioner.
 • pröva policyn efter varje kalenderår och informera om den på årsmötet.


Sektionsstyrelserna ska:

 • se till att policyn är känd, hålls levande och respekteras av alla i sektionen,
 • stötta ledarna i arbetet att föra ut policyn
 • vid behov biträda när problem uppstår Ledaransvar Ledarna ska värna om gemenskap och kamratanda samt förmedla en sund livsstil.


Ledaren ska tänka på att:

 • Vara positiv och förtroendeingivande
 • Skapa vi-känsla och laganda
 • Vårda sitt språk och uppträdande – vara en god förebild
 • Vara först på plats och lämna sist
 • Ställa upp på arrangemang som föreningen anordnar
 • Skapa bra föräldrakontakt – göra dem delaktiga i verksamheten
 • Fortbilda sig – utveckla sig
 • Se och höra alla – upptäcka signaler
 • Uppmuntra alla i med- och motgång
 • Vara lojal mot föreningens policy och de beslut som styrelsen fattat.
 • Ledaren har ansvar för att policyn förs ut till såväl föräldrar som aktiva och håller diskussionen levande.


Föräldraansvar:
Föräldrarna har tillsammans med ledarna en oerhört viktig roll.

 • Ni är inte bara mammor och pappor, ni är också viktiga förebilder för era och andras ungdomar och ni representerar GSK.
 • Vi vill att ni föregår med goda vanor, d.v.s. tänker på språkbruk och uppträdande.
 • Ni är en viktig resurs i föreningen.
 • Det finns många uppgifter som föräldrar kan hjälpa till med.
 • Prata med er ledare, om vad just Du kan hjälpa till med.
 • Vi ser gärna att det bildas föräldragrupper som kan ges möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.


Tips och råd till föräldrar:

 • Hjälp ditt barn att komma i tid till träning och matcher/tävlingar och att de har rätt utrustning med sig.
 • Följ gärna med ditt barn på träning och matcher/tävlingar.
 • Visa ditt barn positiv uppmärksamhet även om framstegen inte alltid är så stora.
 • Kritisera aldrig ditt barn vid ett misslyckande.
 • Rädsla för att misslyckas kan vara en ung idrottares värsta fiende.
 • Hjälp föreningen med de uppdrag/uppgifter som de ber dig om.
 • Det är bättre om fler kan göra mindre än att få gör mycket. Tillsammans kan vi se till att föreningen fungerar väl.
 • När föreningen har något evenemang, så delta gärna med hela familjen.
 • Låt föreningens ledare ansvara för ditt barn under träning och match/tävling. Din inblandning kan verka förvirrande för den aktive.
 • Ta del av information som kommer från föreningen i form av lappar och info-blad.
 • Seger och framgång inom idrotten får inte bli viktigare för dig själv än för ditt barn.
 • Hjälp ditt barn att planera så att det blir tid för både skolarbete och idrott.
 • Låt aldrig ditt sjuka eller skadade barn delta i träning eller tävling/match. Aktivas ansvar
 • Uppträd som en kamrat i alla lägen. Stötta och uppmuntra dina kamrater när det går tungt och dela glädjen när det går bra. Uppträd som en god förlorare.
 • Respektera ledare, funktionärer och domare i deras respektive roller.
 • Se till att ha med dig rätt utrustning och kom i tid till rätt plats.
 • Förutom rätten att få information om allt som rör ditt engagemang i föreningen har du också en skyldighet att själv hålla dig informerad. Fråga om allt du inte förstår.
 • Var en god representant för föreningen. Tänk på ditt språkbruk och uppträdande både i och utanför föreningen. Du är alltid en förebild för andra!
 • Gör alltid ditt bästa utifrån dina egna förutsättningar. Kom ihåg att GSK står för Rent Spel! Att du följer och tar ansvar för policyn är en förutsättning för att du ska få representera GSK.


Alkohol- och drogpolicy Målsättning:

 • Gällivare SK verkar för en drogfri verksamhet.
 • Vi vill erbjuda alla barn, ungdomar och vuxna en trygg och utvecklande miljö.
 • Våra ledare och äldre aktiva ska vara positiva förebilder.
 • Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i verksamhet anordnad av GSK.
 • Vi ställer oss bakom samhällets och idrottsrörelsens mål att minska alkoholkonsumtionen och att senarelägga ungdomars alkoholdebut.
 • Policyn är ett stöd för ledare, tränare, aktiva och klubbens medlemmar i hur man ska förhålla sig till olika frågor.


Alkoholpolicy

 • Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare, deltagande/medföljande föräldrar eller aktiva i samband med exempelvis träningsläger, matcher/tävlingar och resor till och från dessa.
 • I klubbens kläder är du en förebild. När man representerar klubben är det alkoholfritt som gäller.
 • Alla föreningens arrangemang där barn och ungdomar upp till 18 år deltar ska vara alkohol- och drogfria. Det gäller till exempel säsongsavslutning, kick-off, ledarträff där minderårig deltar.


Handlingsplan:

 • Alla i klubben har ett gemensamt ansvar för att policyn efterlevs och hålls levande.


Om någon inte följer policyn:

 • Ska diskussion om händelsen tas på plats och personen får avbryta aktiviteten
 • Ledare ansvarar för att minderårigas föräldrar underrättas.
 • Om det gäller aktiva eller ledare ska styrelsen kontaktas

Tobakspolicy:

 • Användandet av tobak är skadligt för människans hälsa.
 • Vi vill verka för en tobaksfri miljö.


Därför vill vi att:·

 • Aktiva och ledare undviker att använda tobak i samband med träning, tävling och matchtillfällen.
 • GSK´s verksamhet bedrivs i rökfria miljöer.


Handlingsplan:

 • När minderåriga brukar tobak ska föräldrarna kontaktas av ansvarig tränare/ledare.

Dopingpolicy:

 • Allt bruk och hantering av dopingpreparat är oacceptabelt.
 • GSK verkar för en ren idrott. Det är varje aktivs eget ansvar att hålla sig uppdaterad kring gällande dopingregler, t.ex. vid bruk av mediciner.
 • Tränare och ledare ska stötta den aktiva med information och aktuella kunskaper.


Handlingsplan:

 • Alla sektioner ska jobba igenom ”Vaccinera klubben mot doping”.
 • Material finns på www.rf.se/vaccinera.
 • Där görs en handlingsplan.

 

Gällivare SK Friidrotts tävlingspolicy

Uppdaterad 2018

För att få delta i tävlingar krävs regelbunden träning i klubben.

Vilken typ av tävlingar bör man satsa på i olika åldrar?

7-8 år (Grupp 3)
tävlar på hemmaplan

9-11 år (Grupp 2)
Tävlingar inom länet, ett fåtal per år, maximalt 4 per år.
Inledningsvis endagstävlingar, exempelvis ArcusCampen

12-17 år (Grupp 1)
Tävlingar företrädesvis inom länet. Deltagande i UDM.
Föreningen står för kostnaden för den som blir uttagen till länslaget.
Regelbunden träning med friidrotten. Deltagande på Tävlingar i länet och nationellt. Krav för att få delta är att man kan uppvisa planerad utvecklings schema upprättad av tränare och satsande tillsammans. 

Styrelsen tar i samarbete med tränarna fram en årskalender för tävlingar som sanktioneras av föreningen. D.v.s. att anmälningsavgiften till 3 grenar per dag betalas av föreningen samt gemensam resa till tävlingen.

Den som vill delta i tävlingar som inte finns med i årskalendern (fastställt tävlingprogram) får göra det, men bekosta det själv.

 18 år och uppåt samt elit satsning (16 och uppåt.)
Regelbunden träning med friidrotten (min 2/3 närvaro). Deltagande på Tävlingar i länet och nationellt. Krav för att få delta är att man kan uppvisa planerad utvecklings schema upprättad av tränare och utövare gemensamt.


KLUBBELIT

 • · Anmälnings avgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige.
 •  · Reskostnad.

SM-CHANS

 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige.
 • Reskostnad.
 • Hotellkostnad vid behov.

SM-FINAL

 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige.
 • Anmälningsavgifter till (förutom tävlingar i Sverige) max 3 tävlingar inom Europa.
 • Reskostnad.
 • Hotellkostnad vid behov.

SM-ELIT

 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige.
 • Anmälningsavgifter till (förutom tävlingar i Sverige) max 6 tävlingar inom Europa.
 • Reskostnad.
 • Hotellkostnad vid behov.

VILLKOR

RESKOSTNAD

 • Reskostnad inom Sverige betalas ut för resa med buss, tåg eller egen bil.
  För resa med egen bil betalas den skattefria ersättningen enligt Skatteverkets regler. För de som har rätt att tävla utanför Sverige kan ev. flyg användas. Detta skall dock bokas av kansliet, billigaste alternativ skall väljas (helst lågprisbolag).
  Om möjligt skall samåkning ske till tävlingar.

(HOTELLKOSTNAD)

 • Vi bor på gemensammt på förslagvis skola.
 • Hotellstandard upp till liknande Scandic skall väljas.

TRAKTAMENTE

 • Traktamenten betalas ej ut enligt tävlingspolicyn.

Skattefri del av traktamenten kan betalas ut om det tas från Elitbidraget.

 • Ersättning för förlorad arbetsinkomst för aktiv och tränare ersätts ej.

PROJEKTTÄVLINGAR

 • Vid s.k. projekttävlingar (ex Världsungdomsspelen) subventioneras kostnaden av klubben. Klubben bestämmer hur stor kostnad som skall tas ut av den aktive. Denna avgift betalar samtliga deltagare, oavsett vilken grupp man tillhör.
 • Regler för att få delta i projekttävlingar bestäms av tränarrådet.

SM-TÄVLINGAR

 • Vid SM-tävlingar (exkl. Veteran-SM och Skol-SM) betalar klubben både reskostnad och hotellkostnader för samtliga deltagare.
 • Vilka som skall deltaga i dessa tävlingar bestäms av tränarrådet. Aktiv skall finnas med på 20 bästa listan i Sverige.

UPPDRAG FÖR SFIF

 • · Om aktiv och / eller tränare är uttagna till aktivitet av SFIF står klubben för de kostnader för både aktiv och tränare som ej bekostas av SFIF

Styrelsen tar i samarbete med tränarna fram en årskalender för tävlingar som sanktioneras av föreningen. D.v.s. att anmälningsavgiften till 3 grenar per dag betalas av föreningen samt gemensam resa till tävlingen.

Den som vill delta i tävlingar som inte finns med i årskalendern (fastställt tävlingprogram) får göra det, men bekosta det själv.

 

Hur många grenar bör aktiva i olika åldrar delta i på en tävlingsdag?
Upp till 14 år – 3 per dag rekommenderat
Från 15 år efter individuell utvecklingsplan.

Vilka tävlingar ska vi arrangera?
Julkul
(kommunmästerskap, SkolKul)

Vilka tävlingar ska vi resa tillsammans till?
Enligt årsplanen för tävlingar

Barn som reser ensamma till tävlingar utan föräldrar (minst 12år.)
Måste själv kunna ansvara för utrustning, mediciner, matintag.
Vi ser helst att någon vuxen följer med eller ansvarar för den aktive.

Hur många ledare per tävlande ska finnas med till tävlingar?
Det ska helst finnas med minst 1 ledare/tävling som finansieras av föreningen. Medföljande föräldrar bör anlitas som hjälpledare. Utövare över 18 år inget krav.

När får man börja tävla, efter hur långt medlemskap i föreningen?
2 mån, regelbunden träning.

Klubbkläder
Vid tävlingar bär man klubbens kläder. Ta ett resonemang i styrelsen.

Utrustning, skor m.m.
Alla bör ha lämplig utrustning för idrotten. Bra skor är viktigt. Lämpligt att använda spiskor från ca 12 år (kolla upp det om Sv Friidrottsförbundets).

Fickpengar
Fickpengar så att det räcker till mat.

Medlemskap i föreningen, för alla, även ledarna med anledning av försäkringsfrågan

Uppdaterad: 16 SEP 2018 18:09 Skribent: Mats Hillblom

sparbankennord-logo

Postadress:
Gällivare SK - Friidrott
Fri-Idrottsektionen, Kvarnbacksvägen 4
98235 Gällivare

Besöksadress:
Stuga nr 4, Gällivare Camping, Kvarnbacksvägen 4
98235 Gällivare

Kontakt:
Tel: 097055825
E-post: This is a mailto link

Se all info