Hoppa till sidans innehåll

Historik


1896

Den första riktigt organiserade idrottsföreningen som grundades var en skidklubb i Gammelstad. Året var 1896. Den 26 januari 1896 var en söndag och den dagen höll skidklubben Friska Viljor sitt första ordinarie sammanträde, enligt protokoll som Gunnar "Julle" Sundström köpt av framlidne hemmansägaren Wille Berggren och som han sedan donerat till folkrörelsens arkiv. 30 namn, därav 15 damer finns med i det första protokollet. Till ordförande valdes löjtnant Erik Lundberg, till vice ordförande Anna Holmström och till skattmästare och sekreterare Oskar Bäckström. Övriga namn som fanns med på det första mötet var bl.a.


Anna Holmström P. A. G. Berggren
Euphrosyne Lind Emil Berggren
Hedvig von Essen Gustaf Andersson
Ellen Winsgård Lennart Brännström
Lotta Johansson Axel Wikberg
Sigrid Medins Carl Lindfors
Gertrud Sandelin Gustav Kihlmark
Ottilia Nyberg Olaf Genberg
Hanna Berggren Sven Tornberg
Lydia Ruth Oscar Bäckström
Signe Curtelius Hans Lysell
Elina Lindvall Helmer Hammarberg
Laura Lysell Erik Lundberg
Ida Curtelius G.A. Englund
Otto Bergström


Vidare i protokollet: Den som utan förfall uteblifer från söndagssammanträdet böte för hvarje gång 25 öre.
Friska viljor överlevde också sekelskiftet och Anders "Togo" Åström påstår att föreningen Friska Viljor byggde dansbana vid storbryggan och ordnade årliga skidtävlingar med prisutdelning i Togos Café. Det första, järnvägscaféet, flyttades senare till Brandt-gården. Även om de Friska Viljorna mattades så ordnades varje år den traditionella skidtävlingen och de tävlingarna var den direkta orsaken till att man 1927 bildade Gammelstads IF.

Några axplock från det första året 1896, från protokollen:

Inträdesavgiften skulle vara en krona

Uteblifen från söndagssammanträdet böter för hvarje gång 25 öre

För sen ankomst mer än en qvarts timme böter 15 öre

Köld öfer -20C eller svårt yrväder utgör förfall

Medlemmarna skall bära ett synligt märke i form af en rosett vid alla sammanträden och böter den som icke bär märket för hvarje sammanträde 5 öre. Märket tillhandahålles af sekreteraren till ett pris af 25 öre

Föreslogs till ledamöter i klubben ingenjör aug. Englund och häradshövding Eskil Stecksén, af vilken herr Englund intogs men icke herr Stecksén

Beslöts att klubben skulle betala en skuld på 1 krona 15 öre för diverse varor tagna hos handlanden Hjertstadt

Stadsbor, rutviksbor utom refvelsbor, björsbybor och säfastbor skulle befrias från plikt för utevaro från söndagssammanträdena, dock så att om medlem af nyss nämnda bostad för tillfället befinner sig i Gammelstad eller på Öhn då skulle vara pliktig vara närvarande

Fettisdagen skulle man samlas så många af klubbens medlemmar som möjligt på torget i Gammelstaden, åka till Gäddvik derstädes hos Hedströms intaga kaffe, dansa och äta qväll för en kostnad för deltagerne af 1 krona och 45 öre per person utom hvad musikant betingat sig 4 kronor. Bål, spritvaror, konfekt m.m. skulle de deltagande herrarna bjuda på, och bestämde dessa sinsemellan att kassan skulle förskottsvis, genom kassamannen, herr O. Bäckström som ock åtog sig uppdraget att anskaffa, betala hvad som behöfes till en bål, konfekt, kolsyrat vatten m.m. Hvaremot öfriga spritvaror, skulle af herrarna medföras enligt nu uppgjord fördelning

Vissa söndagar kallas man till backåkning å Tomholmen med samling kl. ½4 hos kronofogden Curtelius.

Första priset i skidtävlingen för herrar den 29 februari 1896 var 5 kronor men man måste åka under 2 timmar och 42 minuter

I kassan den 29 februari 1896 fanns 52 kronor och 65 öre.

Gammelstads IF bildas

Gammelstads IF är en anrik förening med historia ända tillbaka till 1927.
Under den här rubriken kommer Gammelstads IF:s historia att presenteras steg för steg. Dom tre första delarna är :

En förening föds
Verksamhetsårets 1927
Styrelseberättelse1927

En förening föds

Det första protokollet som skrevs i Gammelstads IF:s historia är daterat den 12 april 1927, och det var på ett konstituerande möte för bildande av idrottsförening.
Mötet öppnades av Anders Åström men till mötets ordförande utsågs John Wikström och sekreterare Hugo Bergqvist. Följande frågor framlades:

1) Dansbanans överlämnande till den eventuella nybildade föreningen.
2) De från dansbanan influtna medlen 167 kronor 50 öre överlämnande till den nya föreningen.
3) Skall gymnastikklubbens kassa sammanslås med dansbanan och överlämnas?
4) Skall byggnadsförening bildas?
5) Skall idrottsförening bildas?
6) Föreningens namn.
7) Styrelseval
8) Stadgar
9) Medlemsavgifter


På punkten 7 beslutades att idrottsförening skall bildas. Namnet blev Gammelstads Idrottsförening. Till styrelse i föreningen valdes:

ordförande John Wikström
vice ordf. Einar Selmath
sekreterare Hugo Bergqvist
bitr. sekr. Axel Bergqvist
kassör Hilding Bergström
materialförv. Hugo Sundén.
Suppleanter Felix Östling och Elof Sandström.

Protokoll fört vid GIF:s sammanträde den 19/4 1927 beslutades att antaga stadgar enligt IFK:s stadgar, dock sedan en del ändringar blivit gjorda . Samtidigt beslutades att inträdes- och årsavgiften skulle bli 1 krona resp. 2 kronor. 2 uppbördsmän valdes att indriva föreningens medlemsavgifter. Dessa två blev Pär Ekström och Ruben Hellström. För att vinna inträde i föreningen måste man vara fyllda 16 år.

Den 30/4 1927 beslöt mötet att föreningsmärket skulle antagas. 17 st medlemmar ingingo i den nya föreningen.

Den 8/5 1927 tillkom 5 nya medlemmar samt att damernas inträdes- och årsavgift skulle utgå med 50 öre resp. 1 krona. Mötet beslutade att rekvirera 100 st föreningsmärken.

Vid mötet den 29/6 1927 beslöts att inköpa 1 st fotboll, 1 st hoppställning samt 2 par målvaktshandskar. Mötet uppdrog åt Hugo Lundén, Elof Sandström och Hugo Bergqvist att försöka anskaffa en plan till ett pris som föreningen godkänner och skulle de om de anskaffar plan erhålla 50 kr av föreningen.

Det första året i Gammelstads IF:s historia hölls 5 protokollförda möten.

 

Verksamhetsåret 1927
Protokoll hållet vid konstituerande sammanträde för bildande av idrottsförening i Gammelstad tisdagen den 12 april 1927.

§ 1 Sammanträdet öppnades av And. Åström vilken hälsade
de närvarande välkomna.


§ 2 Till ordförande för kvällens förhandlingar valdes John Wikström
samt till sekreterare Hugo Bergqvist.


§ 3 Följande frågor framlades.


1) Dansbanans överlämnande till den eventuellt nybildade föreningen.
2) De från dansbanan influtna medlen, 167 kr 50 öre överlämnande till den nya föreningen..
3) Skall gymnastikklubbens kassa sammanslås med dansbanan och överlämnas?
4) Skall byggnadsförening bildas?
5) Skall idrottsförening bildas?
6) Föreningens namn.
7) Styrelseval.
8) Stadgar
9) Medlemsavgifter.


§ 4 På begäran lämnades härefter intressenterna i dansbanan
tillfälle att överlägga rörande de i punkt 1 - 3 härovan
upptagna frågorna. Överläggningen resulterade i att samtliga
förefintliga medel skulle tillfalla den nya föreningen,
dock först sedan diverse kontanta utlägg återbetalats. Beträffande
banan beslöts att densamma av den nya föreningen få nyttjas med det
förbehållet att banans underhåll bekostades av föreningen. Om den
nya föreningen gick framåt vore det sannolikt att föreningen i
sinom tid kunde påräkna som gåva få erhålla ifrågavarande dansbana.

§ 5 Gåvobrev å de i § 4 härovan överlämnade kontanterna skulle av
3 styrelseledamöter i den gamla föreningen utfärdas och tillställas
den nya föreningen.

§ 6 Angående frågan om bildande av byggnadsförening beslöts att för
dansbanans räkning skulle sådan sedan utses av intressenterna i densamma,
varför något beslut icke erfordrades vid nu förevarande sammanträde.

§ 7 På fråga av ordföranden beslöts enhälligt att idrottsförening i
Gammelstad skulle bildas. Föreningen skulle gå under namnet
Gammelstads Idrottsförening men densamma för närvarande icke inregistreras.

§ 8 Till styrelse i föreningen valdes:
Ordförande John Wikström,
v. ordf. Einar Selmath
sekreterare Hugo Bergqvist
bitr. sekr. Axel Bergqvist
kassör Hilding Bergström
materialförvaltare Hugo Sundén
Suppleanter Felix Östling och Elof Landström.

§ 9 Medlemsavgifterna skulle vid nästa sammanträde behandlas.

§ 10 Stadgar skulle av den nyvalda styrelsen upprättas samt framläggas vid
allmänna sammanträdet vilket utsattes till annandag påsk kl. 4 em.

§ 11 Härefter avslöts sammanträdet.


Justerat

John Wikström, Hugo Bergqvist

 

Styrelseberättelse för Gammelstads IF verksamhetsåret 1927.

Under året har avhållits 5 protokollförda möten, varvid behandlats följande viktigare frågor. Den 12 april hölls konstituerande sammanträde, då det beslutades att bilda idrottsförening samt att föreningens namn skulle bliva Gammelstads Idrottsförening, men att densamma tills vidare ej skulle inregistreras. Intressenterna i dansbanan beslutade att samtliga förefintliga medel skulle tillfalla den nya föreningen, dock först sedan diverse utlägg återbetalats.

Beträffande dansbanan beslöts att densamma av den nya föreningen få nyttjas, med det förbehåll att banans underhåll bekostades av föreningen, samt om den nya föreningen gick framåt, vore det sannolikt att föreningen kunde påräkna att erhålla densamma som gåva. Till styrelse i den nya föreningen valdes för år 1927 John Wikström ordf., Anders Åström vice ordf., Hugo Bergqvist sekreterare, Axel Bergqvist vice sekr., Hilding Bergström kassör, Hugo Lundin materialförvaltare samt som suppleanter Felix Östling och Elof Sandström. Till revisorer valdes Emil Bergman och Torkel Östling med Einar Johansson och Ruben Nordqvist som suppleanter.

Vid möte den 19 april beslutades att antaga stadgar, enligt IFK:s stadgar dock sedan en del ändringar blivit gjorda. Inträdesavgiften i föreningen beslutades skulle utgå med 1 kr, samt årsavgiften med 2 kr samt för att vinna inträde i föreningen hava fyllt 16 år.

Som juniorer vid skidtävlan beslöts åldern 18 - 20 år samt för seniorer 20 - 32 år. Den 30 april beslöt föreningen att uppdraga åt styrelsen att anskaffa fotbollsplan vilket styrelsen på bästa sätt har försökt att uppfylla men har det hittills varit omöjligt anskaffa lämplig plan. Vid mötet ingingo 17 st medlemmar.
Vid möte den 8 maj fastställdes inträdesavgiften för damer till 50 öre och årsavgiften skulle utgöra 1 kr. De damer som deltagit i föreningens basarkommitté skulle befrias från inträdesavgiften samt första årets årsavgift.

Vidare beslöts att träning i hopp och löpning skulle anordnas á den s.k. Tältgärdan. Dessa träningar har också avhållits men på grund av planens dåliga beskaffenhet har ej intresset varit så stort. Dessutom avhölls under mars månad en skidtävling varvid intresset var stort både av åkande och åskådare.
Under året har avhållits tvänne basarer för att stärka föreningens kassa och dessa hava lämnat gott ekonomiskt utbyte.

Då nu styrelsen ställer sina platser till föreningens förfogande, detta sker under känslan av att åtskilligt har brustit i kompetens och hoppas styrelsen på föreningens benägna överseende med bristerna. Bakom vårt arbete har det legat ärlig och god vilja att föra föreningen framåt.

Som ovan :

John Wikström
ordförande

Hugo Bergqvist
sekreterare

Hugo Sundén
Materialförvaltare


H. Bergström
kassör
Axel Bergqvist
v. sekreterare

Anders Åström
v. ordförande

Vid årets början 1928

Vid mötet den 5 februari 1928 fanns 2.206 kronor och 44 öre. Till klubbmästare valdes Felix Östling och vice klubbmästare Bror Bergman. Man beslöt även att anordna klubbtävlingar på skidor 30, 20 och 10 km för herrar samt 5 km för damer söndag den 26 februari 1928 .Segrare i tävlingen blev
30 km Verner Wennberg
20 km Hjalmar Ökvist
10 km K. Wennberg
5 km damer Gunhild Svanberg
Prisutdelning med dans i godtemplarhuset. Behållningen blev 37 kronor 30 öre.

Den första annonseringen i GIF:s historia gäller en pokaltävling på skidor för nederluleåbor söndagen den 18 mars 1928. Annonsering skall ske i Norrbottens-Kuriren och priset för annonsen skall vara högst 12 kronor.

Den 2 maj 1928 beslöts att föreningen skulle registreras, även en diskussion om inköp av idrottsplats ledde till resultat att föreningsmedlemmarna enades om att inköpa egendomen Holmstorp No 1 till ett pris av 5.500 kronor. För iordningsställande av fotbollsplanen valdes 4 personer, John Wikström, Ruben Nordqvist, Elof Lundström och Alis Bergman. Föreningens medlemmar skulle arbeta 66 timmar vardera på planen.
Till kapten för fotbollslaget 1928 valdes Felix Östling.

Vid Gammelstads IF:s ordinarie månadsmöte den 4 juli 1928 behandlades frågan om att föreningen skulle ikläda sig borgen för inköp av fotbollsskor. På förslag av Ruben Nordqvist uppdrogs till Elof Sandström och Bror Bergman att i föreningens namn inköpa fotbollsskor till de spelare som saknade sådana och skulle skorna sedermera av spelarna likvideras till föreningen senast 3 månader från köpet räknat. Antalet skor skulle ej överstiga 22 par.

I augusti 1928 rapporterade belysningskommittén att enär stadsdirektören från Luleå lovat resa till idrottsplatsen för påseende av möjligheterna till en eventuell belysningsledning från Notviken. Vidare rapport till nästa möte. Vidare beslöts att höbärgningen av idrottsplatsen utarrenderas till F.A. Wennberg för ett pris av 65 kronor.

4 oktober 1928 vid ordinarie möte beslutades att fotbollsspelarna skola rengöra och återlämna sina fotbollsdräkter till materialförvaltaren innan nästa månadsmöte.

6 december 1928 beslutades att deltaga med stafettlag Luleå - Boden och åter.
Man skulle även uppföra nyårsrevy. Bästa förslag skulle belönas med 25 kronor, styrelsen granskar inkomna förslag.

 

Verksamhetsåret 1928

Årsberättelse avgiven av Styrelsen för Gammelstads Idrottsförening, år 1928.

Föreningen har under året avhållit 11 ordinarie månadsmöten samt 1 extra möte. Vid årsmötet den 5 febr. 1928 beslöts att anordna klubbtävling å skidor söndagen den 26 februari 1928. Klubbmästare å de olika distanserna blevo: Verner Wennberg å 30 km, Hjalmar Ökvist å 20 km, Knut Wennberg å 10 km samt Gunhild Svanberg å 5 km för damer. Den 18 mars hade Föreningen anordnat stor propagandatävling för Nederluleå-bor, vilken tävling vann stor tillslutning av deltagare från samtliga byar i socknen. På grund av ogynnsamma väderleksförhållanden blev tävlingen oerhört krävande varför en del löpare blev tvungna bryta densamma. På kvällen förrättades prisutdelning i Konfirmandsalen av Doktor G. Vadenius, varvid en mängd värdefulla priser utdelades, skänkta av skidintresserade samt Föreningen själv. Efter prisutdelningen vidtog dans å Privathotellet, vilken liksom tävlingen i övrigt lämnade god ekonomisk behållning.
En av Föreningen tillsatt kommitté för anskaffande av idrottsplats, inledde underhandlingar med Johan Ökvist i Gammelstad, om inköp av egendomen Holmstorp No 1, vilken Föreningen kunde förvärva till ett pris av kr. 5.500:-. Men då föreningens tiillgångar vid denna tid endast uppgingo till kronor 2.697:49, såg det ganska mörkt ut för Föreningen. Genom tillmötesgående av Ordföranden John Vikström, erhölls av Honom ett lån å 3.500 kronor, varför utsikterna för kommittén betydligt ljusnade, och kunde Föreningen tack vare detta inköpa ovannämda egendom. För att ekonomisera Föreningen beslöts att låta uppföra en dansbana å den nyinköpta idrottsplatsen.Banan uppfördes och betingade ett pris av Kronor 1.400:-. Vid nämnda dansbana har under sommaren anordnats ett flertal basarer, vilka i allmänhet lämnat god ekonomisk behållning. Föreningen har under året inregistrerats i följande förbund: Svenska Gymnastik och Idrottsföreningarnas Riksförbund, Svenska Idrottsförbundet, Svenska Fotbollsförbundet samt Svenska Skidförbundet.
När man blickar tillbaka på det gångna arbetsåret kan föreningen anses hava gått betydligt framåt både sportsligt som ekonomiskt. Styrelsen får härmed ställa sina platser till Föreningens förfogande , sker detta under känslan av att åtskilligt har brustit i kompetens och hoppas Styrelsen på Föreningens benägna överseende med bristerna i vårt arbete.

Som ovan
John Wikström Sigurd Ekström
Ordförande Sekreterare

Anders Åström Ruben Nordq vist
vice ordförande vice sekreterare

Hj. Selberg Elof Sundström
Kassör Materialförvaltare

1929

Vid mötet 7/3 -29 beslutades att sända löpare till skidtävlingarna i Råneå och då skulle klubbmästerskapen gälla som uttagning samt att skidkommittén fick i uppdrag att uttaga och anmäla samtliga löpare och som färdledare valdes Elof Sandström.

Den 11/4 beslutades att anbud skulle infordras för kaffeservering å idrottsplatsen till den 25 april samt att föreningen skulle skaffa rättigheter för densamma. Man skulle också antaga Dragos kapell till musik å dansbanan. Även beslut att anordna tillställning valborgsmässo-
afton samt att 50 % av nettot skulle tillfalla Ingrids hem.

Mötet 2/5 1929. Att antaga Calle Norberg som skulle undervisa föreningens fotbollsspelare och att bussfrakter för honom skulle betalas av föreningen. Man skulle även inköpa 1 st fotbollströja, 1 st kastspjut, 1 par målvaktshandskar, 1 par knäskydd, 2 st flaggor samt 1 st fakturapärm. Föreningens klubbmästare skulle ordna den nuvarande fotbollsplanen till kommande säsong med tillhjälp av medlemmarna.

Den 6/6 1929. Rapport från kommittén under maj månad föredrogs och godkändes. Behållningen utgjorde 920 kronor 77 öre. Kommitterade lämnades full tacksam ansvarsfrihet. Föreningsmärke skulle fortfarande säljas till fulla priset 1,75 kr. Nödig upprustning av idrottsplanen skulle ske enligt charkmästare Bomans förslag, medlemmarna samlas å idrottsplatsen den 7/6 1929 kl. 7.30 em. Beslut att uthyra rättigheten för lyckohjul på idrottsplatsen till H. Byström med 30% av nettot som hyra fattades. Till fotbollssektionen valdes Axel B., Bror B., Bengt J., John V., Elof S. och till kapten för fotbollslaget valdes Bengt Johansson.
Verner S. anhållan om fotbollsdräkter till B-laget bordlades till nästa möte.

Den 3/7 1929. Ett 30-tal medlemmar förklarade mötet såsom ordinarie månadsmöte. Mötet beslutade att infordra anbud för höbärgning å idrottsplatsen till den 10 juli 1929 och anbudsgivaren erhöll 3 månaders betalningsanstånd. Även anbud om grindar skall inlämnas. Mötet beslutade att inköpa byxor och strumpor till B-lagets spelare. Till förrätta inköpen valdes Hjalmar S. och Felix Östling. Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att anskaffa ordningsmän å idrottsplatsen samt ordna rättigheter till bilparkering. Förslag om byggnad av tak å dansbanan bordlades.

Protokoll 7/8 1929.
Mötet beslutade att uppdra åt Elov Sandström att ordna belysningsfrågan å idrottsplatsen. John Wikström fick i uppdrag att anskaffa flaggor å stänger till fotbollsplanen.
F. Durangos musikkapell ersätts med 40 kr per kväll för musik å idrottsplatsen. Priset för inträde till idrottsplatsen skulle utgöra 25 öre när eftermiddagsfest var anordnad.

Protokoll 5/9 1929.
Mötet beslutade att belysning å idrottsplatsen för den tid som återstår i år skulle ersättas med luxlampa. Uthyrning av dansbanan kommer att ske under september månad fråntaget mikaelihelgen. Löparbanorna å idrottsplatsen godkändes av mötet. Hugo B. och Werner S. fick uppdraget att anordna lokal för inomhusidrott i vinter.

Protokoll 2/10 1929.
Beslut att enligt H. Byström m.fl. förslag att alla arbeten å idrottsplatsen skulle avbrytas i höst och skulle resterande arbeten fortsätta instundande vår. Fritiof Östlings anhållan om ersättning av 50 kr för bilskjutsar från idrottsplatsen till Luleå godkändes till betalning. En ny medlem C. Jansson anmäldes och intogs i föreningen. H. Byströms förslag om inköpen av den från elektriska AB Polen lånade slingan avslogs. Holger Lindströms förslag om uppförande av skjutbana och materialbod bordlades tills vidare.

Protokoll 9/10 1929
Vid GIF:s extramöte på förslag av Werner Sundström beslutade mötet att belysningsledning skulle framdragas och det nödiga arbetet därtill skulle utföras av föreningens medlemmar vilka skulle samlas lördag kl. 2 em. På förslag av H. Bergström beslutade mötet att uppdra åt Kullberg att inköpa och anskaffa billigaste materialet. På förslag av H. Bergström beslutade mötet att uppdraga åt H. Selberg att påskriva kontraktet i föreningens namn, angående lyset i samråd med Kullberg och Johan Rönngren.

Protokoll 7/11 1929.
Det av Kullberg upprättade kontraktet emellan GIF och Johan Rönngren godkändes och beslutades att desamma skulle undertecknas i föreningens namn av Hj. Selberg. Mötets beslut att utskriva räkning till SJ på 284 kbm matjord samt förbindelse på 100 kbm kolstybb som skulle levereras våren 1930. I enlighet med Werner Sundströms förslag skulle försök göras med änkefru Vesterlund om att få hyra dennes lägenhet vilket uppdrogs åt H. Byström och Werner Sundström att ordna desamma. Mötet beslutade att ordinarie månadsmöten i fortsättningen skulle vara på Beata Berlins Café.

Protokoll 2 jan. 1930.
På Hj. Selbergs förslag skulle årsmötet med Gammelstads IF hållas söndag den 19 januari 1930 å Gammelstads Privathotell samt efter årsmötet "The Dansante" till ett pris av högst 4,50 kronor per par.

1930

Vid årsmötet 1930 den 19 jan anmäldes tio nya medlemmar, Knut Lindström, Arne Hermansson, Georg Sandström, Hubert Holmvall, Thor Sandström, Gunnar Westerlund, Axel Åström, Hugo Karlsson, F A Wennberg och Axel Kullberg. Sekreterare för årsmötet var
A Bergman.

Inkomsterna uppgick till kr 3849,44. Fordran av SJ kr 568,- + 100 Kbm kolaska, fordran
R Nordqvist 64,-.

Utgifterna 3364,19. Återstående skuld hos J Wikström kr 2150,- + ränta.
Kontant behållning i kassan kr 486,25. Till styrelsen för år 1930 valdes Holger Lindström, Bror Bergman, Hj Selberg, Anders Åström, Felix Östling, Milfrid Byström. Sup., Elov Sandström och Alis Bergman. Revisorer; Helge Garbom, Torkel Östling, Materialförvaltare;
Ruben Hellström.
Mötet beslutade att ordinarie månadsmöten skulle avhållas som föregående år tills stadgar blivit utarbetade och godkända.
¨ Mötets beslut att icke antaga en erbjudan från Gammelgårdens styrelse att gratis förhyra densamma den 16 feb 1930. Efter detta beslut meddelade innehavarinnan av privathotellet att föreningen skulle få disponera hotellet sagda dag och få tillgodoräkna sig 25 % av nettot. Mötet antog detta erbjudande.
¨ E Nordberg valdes att indriva årsavgifterna för år 1930.
¨ På förslag av Hj. Selberg, att närvarande medlemmar efter avslutat möte skulle av Gammelstads IF erhålla fritt kaffe, föredrogs och godkändes, därefter avslutades mötet.

Månadsmöte torsdag 6 feb 1930

¨ Beslut att inga materialinköp utan kassörens rekvisition får förekomma och att alla inköp måste attesteras av materialförvaltaren.
¨ Styrelsen beslöt att godkänna som gåva 25 kr till syskonen Nordqvist.
¨ Mötet beslutade att uppdra till kassören att indriva föreningens fordran av Luleå Sportklubb.

Månadsmöte 6 mars 1930

¨ Mötet beslutade att Gammelstads IF:s stadgar skulle vara utarbetade och föredras vid nästa möte.
¨ Mötet beslutade i enlighet med A Bergqvist förslag att sända en grupp blommor till de medlemmar som nu ligga på Sandträsk Sanatorium. Varje skulle få betinga ett pris av kr 2.50. Anders Åström fick i uppdrag att inköpa och översända desamma.
¨ Mötet beslutade efter en längre diskussion att all så kallad "kaffepolitik" hädanefter skulle vara slut och uppmanade medlemmarna att försöka framskapa ett bättre samförstånd inom föreningen.

Extra möte med GIF 19 mars 1930

¨ Val av ombud för idrottsförbundet och fotbollförbundets årsmöte vidtogs. Valda blevo för idrottsförbundet Hj. Selberg och för fotboll H Byström.

Månadsmöte 6 april 1930

¨ Mötet beslutade att anordna en valborgsmässoafton.
¨ På W Sundströms förslag att anordna träningskvällar för intresserade i löpning antogs. Träningen skulle i första hand avse att klubben skulle försöka få fram några förmågor som skulle kunna deltaga i statslöpningen i Luleå. Till tränare valdes W Sundström.
¨ Beslutades att styrelsen skulle anmäla fotbollslaget för deltagande i kustserien.
¨ En framställan om att få inköpa en hålstans beviljades.
¨ En erinran om att de persedlar som medlemmarna innehade skulle inlämnas före den 15 april.
¨ Mötet beslutade att skulle ej dessa persedlar vara inlämnade före sagda dag skulle materialförvaltaren omedelbart utskriva räkning till de som innehade dessa.

Månadsmöte 8 maj 1930

¨ Gammelstads stadgar som av styrelsen blivit utarbetade blevo efter en del ändringar godkända och antagna.
¨ Upptogs till behandling om föreningen skulle låta trycka stadgar. På W Sundströms förslag att H Bergqvist skulle skriva dessa stadgar på maskin vilket H B lovade mottages med tacksamhet.
¨ W Sundström avlämnade rapport om sitt arbete däri ville han hava sagt att han ensam inte kunde få fram nog intresse bland medlemmarna . Han föreslog att föreningen skulle försöka finna utväg att lösa frågan. Efter diskussion framkom ett förslag av Hj Ökvist att det skulle anordnas vissa kvällar i veckan för träning. Detta förslag antogs och beslutade att tisdag och torsdag skulle träning för löpning äga rum. Vidare valdes en träningskommitte på 5 pers vilka personer även skulle utgöra fotbollssektion. Valda blev B Bergman, Hj Selberg, H Garbom, W Sundström och Alis Bergman.

Månadsmöte 5 juni 1930

¨ R Lundgrens anhållan om att Gammelstads IF skulle inköpa 2 par fotbollskor bifölls. På undertecknades förslag att inköpa 2 par bättre skor såsom provskor, bifölls.
¨ Beslutades att sända ett lag till löpning Luleå Runt.
¨ Beslutades att sända H Byström till fotbollsdomarkurs i Boden.
¨ Beslutades att söka fotbollsdomarecertifikat för A Bergqvist.

Månadsmöte 8 aug 1930

¨ Nya medlemmar vid detta möte : Kalle Östling, Artur Landström och Helge Pettersson

Månadsmöte 23 okt 1930

¨ En ny medlem Einar Henriksson
¨ Styrelsen meddelade att en present blivit inköpt till brudparet Wennberg. Räkningen godkändes till betalning.
¨ Beslutade att sända en krans till klubbkamraten H Sundens bår. Kransen skulle få betinga ett pris av 12 kr. A Åström valdes att frambära densamma.


Månadsmöte 4 dec 1930

¨ Beslutades att hålla träningstävlan den 14/12 1930 öppen för alla närliggande föreningar.
¨ Till spårkommitte utsågs Alis Bergman, Hj Ökvist, Nils Norberg, Knut Wennberg,
Elam Bergman, Tohr Sandström. Banans längd skulle vara 6 km och åkas 2 varv. Tävlingen skulle avhållas kl 1200 samma dag.
¨ Till tävlingskommitte valdes Hj Selberg, Ruben Hellström och Holger Lindström.
¨ Upptogs till diskussion hur det skulle vara att få till stånd en aftonunderhållning till trettondagen för att i någon mån stärka föreningens kassa. För att ordna detta valdes H Byström och sedemera inkomma med rapport

Styrelseberättelse för år 1930

Gammelstads Idrottsförening har under året hållit 11 ordinarie möten och 1 extramöte. Samtliga möten äro protokollförda.
Under året har föreningen arangerat en större skidtävling vilken anonserades som Distriktstävling .Till nämda tävling var 97 st löpare anmälda. Föreningen beslöt att till nämda tävling inköpa ett vandringspris å kr 75.
I den av Luleå Idrottsföreningar anordnade Stafettflöpningen Luleå runt Har föreningar deltagit med ett lag vilket placerade sig som 1sta pristagare i klass 2.
vidare har föreningens lovande sprinter Nils Braf hemfört Distriktmästerskapet för Juniorer i löpning 100 m å tiden 12.1 sek.
Vidare har föreningen under sommaren deltagit i kustserien i Fotboll. Under året har styrelsen i samråd med Ekonomiföreningen upprättat stadgar för nämda förening. Vidare har föreningen under året förvärvat 600 st andelar kr 10-pr andel i nämda förening.
Under året har samarbetet inom styrelsen varit fritt från störande slitningar Och uppmanas medlemmarna städse iaktaga ett för föreningen hedrande uppförande såväl på föreningens möten som anorstädes.
Styrelsen år fullt medveten om att under året mycket brustit från deras sida beroende många gånger av orsaker som styrelsen ej kunnat råda över.
Till sist ber styrelsen om överseende för vad som under året brustit Och tillönskar föreningen och dess blivande styrelse större framgångar såväl sportligt som ekonomiskt under kommande verksamhetsår.

Gammelstad den 25 Jan 1931

 

1931

7 feb - 1931 Årsmöte

Till ordförande att leda årsmötesförhandlingar valdes Elof Sandström, sekr Helge Lindström och justeringsnämnd Hj Ökvist och Tor Ekström. Av revisionsberättelsen framkom att föreningens inkomtster voro 1192 kronor 35 öre plus fordringar av Ruben Nordqvist 64 kronor. Utgifter voro 1191 kronor, behållning 65 kronor 32 öre avgår fordringar 64 kronor. Kontant i kassa 1 krona 32 öre. Därefter förrättades styrelseval för år 1931. Valda blevo ordf Emil Norberg, vice ordf Hj Ökvist, sekr Helge Lindström, vice sekr Carl Segergren, kassör Hilfrid Byström, suppl Ernst Bergqvist, Axel Ökvist, materialförvaltare Knut Wennberg. H Byströms förslag av föregående årsstyrelse att de långvarigt sjuka skulle vara befriade från årsavgiften tills de blivit friska beviljades.Föreningen beslutade att inköpa ett hederspris till 10 kronor åt bäste fotbollsspelaren för säsongen vilket skulle tillfalla Knut Vennberg. Därefter avslutades mötet.

Vid ordinarie månadsmöte 5 mars 1931.

Förslag av styrelsen att representera Norrbottens Idrottsförbunds distriktsmöte. till repr valdes And Åström med H Byström som suppleant. Ombudet fick i uppdrag att försöka få in K Nordvall till ledamot i distriktsstyrelsen.
Föreningen beslöt att avhålla klubbmästerskap onsdag 25 mars 1931 i skidåkning. Rapport från danstillställnig fettisdagen den 17 feb 1931 föredrogs och godkändes. Inkomsterna för dansen voro 44 kronor och 50 öre, utgifter 30 kronor och 65 öre. Avgår till hyra enligt överenskommelse 50 %. Nettobehållning 6 kronor 95 öre.
Beslut att deltaga i Bensbystafetten den 29 mars 1931 och att de löpare som åkte bäst i klubbmästerskapen skulle gälla som uttagning. En inbjudan från skidans vänner i Piteå till vinterspelen lördag och söndag 14 och 15 mars lades till handlingarna.

Vid ordinarie månadsmöte den 9 april 1931

Beslutades att inköpa kaffeståndet ute på idrottsplatsen av Elof Sandström till ett pris av 150 kr samt att inköpa inventarier till kaffeståndet av Elof Sandström för 130 kr.
Beslut fattades att försälja matjord ute på idrottsplatsen. Ombud till Norrbottens Fotbollförbunds årsmöte valdes H Byström med Selberg som suppleant. Inbjudan från BBK till sprinterloppet lades till handlingarna.
Beslut att de som skulle ha tid skulle samlas på torget kl 7 den 10 mars för snöskottning av dansbanan.

Månadsmöte 7 maj 1931

Föreningen beslutade att hyra dansbanan för sommaren av ekonomiföreningen med förbehåll att ekonomiföreningen skulle ha det överskott av behållningen sedan admistrasionskostnad äro frånräknad. Styrelsen fick i uppdrag att ordna musik för dansbanan. Två medlemmar ströks ur föreningen för bristande betalning enligt deras hörande nämligen Helmer Åström och Karl Rönngren. Föreningen beslutade att deltaga i kustserien. Förslag till fotbollsdomare blev Axel Bergqvist och H Byström. Förslag av And. Åström att fotbollslaget skulle vara ansvarig för sommarens fotbollsmatcher och att de ägde rätt att välja domare för träningskvällarna bifölls. Till plankommitte valdes Ruben Hellström, Arne Hermansson, Halvdan Berg och Verner Sundström. Samtliga beviljades fritt inträde till matcherna om de fullgjorde sina plikter. Beslut fattades att deltaga i stadslöpning i B-klassen. Beslut att inköpa 10 st vita tröjor till tävlingsdräkt uppdrogs åt H Byström och Knut Vennberg. Föreningen beslutade att medlemmarna skulle kostnadsfritt anskaffa snäshärmarna kring dansbanan. John Åström lovade att skänka föreningen en ordförandeklubba till nästkommande möte.

GIF:s ordinarie månädsmöte 4/6 -31.
på förslag av H Byström att styrelsen skulle vara ansvarig för arrangemangen för midsommarhelgen med rätt att leja därest ej folk skulle finnas men med tillägg av Felix östling att de som godvilligt ville vara ute på dansbanan skulle anmäla sig godkändes av föreningen. De som godvilligt skulle vara ute på banan och svara för festen voro Felix Östlling, Knut Vennberg, Axel Bergqvist, Bror Bergman, Erik Engberg, Axel Vennberg, Axel Vesterlund och Tor Sandström.
Rapport av H Byström från pingstfesten. Inkomster voro 828 kronor och 18 öre och utgifter 302 kronor 15 öre. Beslut fattades att juniorlag skulle spela i DM för juniorer. Beslut att skicka 4 st till instruktionskursen i Boden den 13-14 juni, valda blevo Bror Bergman, Verner Vennberg, Felix Östling och H Byström. Beslut att fotbollsspelarna skulle åka med F Östlings stora buss för ett pris till 55 kr till Piteå. Beslutades att inköpa en ny fotboll.

 

Ordinarie månadsmöte GIF den 2 juli 1931

Ett klagomål framkom angående inköpta diverse fotbollsbyxor och benskydd utan föreningsbeslut behandlades. Inköpen godkändes till betalning. erinrades att inköp får ej göras utan föreningens beslut. Tor Ekström fick i uppdrag att infordra provex till nya mössmärken. Beslutades att realilsera föreningens rockslagmärken till ett pris av 75 öre per styck. Föreningen beslutade att E Bergman skulle representera i löpning 1500 m i Boden den 5 juli. Till fördledare valdes Tor Ekström. Mötet beslutade att ett tillägg skulle göras till 20 paragrafen i protokollet av 7/5 -31 lydande att E Bergman skulle förses med nödig tävligsutrustning.

GIF:s extramöte onsdag 15/7 1931

Mötet beslutade att anordna dans med basaranordningar i idrottsparken lördag 18/7 -31 om musik kunde anskaffas. Ett antal mössmärken hade inkommit men slopades. Mötet beslutade att frågan om mössmärkets utseende skulle bordläggas till kommande ordinarie månadsmöte.

Ordinarie månadsmöte 6/8 -1931

Rapport från midsommarhelgen förelåg uppvisande inkomster 344 kronor 85 öre, utgifter 261 kronor 81 öre. Behållning 83 kronor 4 öre.
Mötet beslutade att hos ekonomiföreningen teckna andelar för 125 kronor. till kommitte för idrottsplatsen att kvarstå hela månaden valdes Bernhard Englund, Knuth Lindström, Einar Hermansson, Erik Vennberg och Arne Hermansson.

Ordinarie månadsmöte 3/9 -1931

Till kommitte att fungera till och med Mikaelihelgen blevo valda H Byström, Åke Östling, K Vennberg, H Berg, E Bergqvist, H Englund, Einar Hermansson, A Norberg, H Wickström, A Vennberg, A Hermansson, E Vennberg och V Sundström.

Ordinarie månadsmöte 8/10 1931

Behållningen från Mikaelihelgen 181 kronor 40 öre. Mötet beslutade att ingå med en begäran till skolrådet om att få använda gymnastiksalen i nya skolan för gymnastik vissa kvällar i veckan. Till ombud för föreningen å ekonomiföreningens årsmöte valdes E Nordberg, Tor Ekström, A Åström, H Selberg, A Bergqvist, H Lindström och B Bergman. Ett pris bestående av ett cigarettetui i gammalt silver överlämnades från föreningen till Erik Nordgren för gott arbete inom fotbollslaget sommaren 1931.

Ordinarie månadsmöte 5 november 1931

Elam Bergmans utträdesansökan beviljades. Styrelsen rapporterade att de ej erhållit något svar från skolrådet angående begäran att få använda gymnastiklokalen i nya skolan. På Holger Lindströms förslag beslutades ingå med en begäran till skolrådet att få hyra en av gamla skolorna för gymnastikövningar. Föreningen beslutade att alla fotbollsspelare tillhörande A-laget senast intill nästkommande månadsmöte avge kvitto på samtliga sina persedlar samt att övriga föreningsmedlemmar som innehava föreningens persedlar eller tillhörigheter senast nästkommande månadsmöte skola hava inlämnat dessa till matrialförvaltaren i annat fall förbli de ersättningsskyldiga. Föreningen beslutade att hädanefter skall på dagordningen finnas en stående punkt: uppbörd.
en kommitte bestående av R Lundren, H Holmvall, V Lundström valdes för att underhandla med hotellet för att där anordna någon tillställning med bästa möjliga ekonomiska resultat. Emil Norberg, Holger Lindström, Hjalmar Öqvist valdes för att underhandla om möjligheterna att hyra Godtemplarhuset eller smarbeta med logen under någon helg.

Extra månadsmöte 26/11 1931

Delade meningar ha funnits huru som det skulle vara behövligt med ekonomiförening. Efter en utförlig diskussion beslutades att ekonomiförening skulle finnas. Som förslag till ekonomistyrelse uppsattes följande kandidaterE Norberg-I Ekström- A Åström - H Selberg - A Bergqvist - H Lindström - B Bergman - E Öqvist - H Öqvist - V Vennberg - V Sundström - E Bergqvist - H Bergkvist - H Englund - R Lundgren. Mötet beslutade enligt B Bergmans förslag som även åtog sig att framföra frågan på ekonomiföreningens årsmöte att försöka sälja tomten där gamla dansbanan varit belägen. Mötet beslutade å uppdrogs att styrelsen skulle hos iddrottsförbundet begära att få anordna distriktstävlingar på skidor i februari 1932. Knuth Vennberg framkom med förslag om att kommitte skulle väljas för att undersöka möjligheterna om att få hyra den s k gammelgården. Mötet beslutade efter en häftig debatt enligt B Bergmans förslag efter votering att Gammelgårdsfrågan skulle vila tills svar hunnit anlända från byggnadsstyrelsen för godtemplarhuset.

Ordinarie månadsmöte 3 december 1931

en kommitté bestående av 3 personer valdes enligt A Åströms förslag nämligen B Bergman, E Norberg, V Sundström för att hos jurist förhöra sig om konsekvenserna av upplösande utav ekonomiföreningen. På förslag av V Sundström valdes de tre sista årens materialförvaltare Hj Öqvist, Ruben Hellström, Knuth Vennberg att i möjligaste mån tillrättaskaffa och upprätta en lista över föreningens materialer. V Sundström rapporterade att någon tillställning på hotellet ej vore möjlig inom den närmaste tiden. A Bergqvist hade inkommit med förslag om iordningställande av ny plan. Mötet beslutade att bordlägga frågan till årsmötet och uppdrogs åt styrelsen att till dess utarbeta ett arbetsförslag. Styrelsen fick i uppdrag att besvara de frågor som kommit i ett cirkulär från fotbollsförbundets tekniska kommitté.

 

(Tillbaka till toppen)

 
 
 
KM-Tvätten
Teamsportia
Alltryck
Kuriren
SunOff
Elbolaget
Lulebo
SSAB
Po
WikaM
ThordO

Statoil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 08 JUN 2016 01:20 Skribent: Camilla Södersten

Postadress:
Gammelstads IF
Stadsötorget 1 B
95431 Gammelstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info

Ocay_Logo_White_GreenBackground_RGB

 

 

LLT-logo 

Ismobile

HB_SMALL_RGB

Gammelstads gästhem logga

Luleå kommun

Risbergs Isolering

Petterssons chark

Thord Olhlsson logga

 

 

Anders sportfoto

sisu

SKANSKA

Varsego

Hertz

WIKSTRÖMS POTATIS