Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Garphyttans IF

Stadgarna fastställda vid årsmötet 23 februari 2009

Föreningen har sin hemort i Garphyttan, Örebro kommun

Föreningen bildades den 5 april 1929

 

 

§ 1                Föreningen har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för              att höja medlemmarnas fysiska och mentala hälsa och för att skapa god kamrat- och idrottsanda. Föreningen ska också verka för att alla ska kunna delta i före-ningens verksamhet. Föreningen består av de sektioner som årsmötet fastställer. 

 

§ 2                Som medlem räknas den, som under året erlagt den av ordinarie årsmöte fast-ställda årsavgiften. Endast huvudstyrelsen har rätt att utesluta medlem.

                     Medlem kan av ordinarie årsmöte kallas till ständig medlem eller till heders-medlem. Ständig medlem erlägger en engångsavgift, som fastläggs av ordinarie årsmöte. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

 

§3                  Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningens or­gan.

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
                      upplösning av för­e­ningen,

• skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

§4                 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före­ningens verksam­het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts­dagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen för detta redovisas samt anges på vilket sätt medlemmen skall kunna överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen sändas till den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

§ 5                Föreningens angelägenheter beslutas av en huvudstyrelse, bestående av minst 5 och högst 13 ledamöter.

                     Styrelsen utses av ordinarie årsmöte.

                     Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

                     Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar perioden 1 januari till 31 december.

§ 6                När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt §11, och förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för­eningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreterarens uppgift är att

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
  betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

                      Kassörens uppgift är att

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar
  beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
  organisationer m.fl.
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över för­eningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 •  i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 •  föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade
  priser införs,
 •  se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som förening­ens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 § 7               För varje sektion utses vid ordinarie årsmöte en sektionsstyrelse, bestående av minst 5 och högst 9 ledamöter. En av dessa väljs till ordförande för sektionen och att som ledamot ingå i huvudstyrelsen.

                     Sektionsstyrelsen har till uppgift:

 • att konstituera sig samt lämna in en förteckning över sektionens sammansättning till huvudstyrelsen senast tre veckor efter ordinarie årsmöte
 • att leda sektionens verksamhet och protokollföra de möten sektionsstyrelsen håller.
 • att upprätta förslag till budget och arbetsplan för nästkommande år
 • att upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för gångna året
 • att anordna tävlingar och matcher och liknande inom respektive specialidrott
 • att på huvudstyrelsens uppdrag medverka till att utföra vissa andra uppdrag och arbetsuppgifter av gemensam karaktär

 

§ 8                Medlem se § 2 får inte utan huvudstyrelsens eller sektionsstyrelsens medgivande representera föreningen utåt. Medlem skall vid representation följa respektive specialförbunds stadgar och regler.

 

§ 9                Årsmötet/extra årsmöte, som är förenings högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad.     

                     Kallelse till årsmöte utfärdas senast tre veckor före mötet, genom brev till varje medlemshushåll.

                     Årsmötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande.

                     Röstberättigad är den som fyllt 13 år före årsmötet och betalat föregående års medlemsavgift.

                     Motion till ordinarie årsmöte kan avges av enskild medlem eller sektion inom föreningen. Motion skall vara huvudstyrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Huvudstyrelsen ska avge skriftligt yttrande över motion.

                     Datum för årsmöte beslutas på föregående årsmöte.

 

§ 10              Styrelse är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av förenings röstberättigade medlemmar begär det. Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte på eget initiativ.

 

§ 11              Revisorerna ska ha tillgång till räkenskaper, protokoll samt övriga handlingar de anser sig behöva senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

                     Revisorerna uppgift är:

 • att granska sektionernas och huvudstyrelsens verksamhet, förvaltning och    räkenskaper under det gångna året
 • att till huvudstyrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte överlämna revisionsberättelsen

 

§ 12               Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma och protokollföras:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av a. Mötesordförande

                 b. Mötessekreterare

                 c. 2 protokolljusterare tillika rösträknare

 1. Sektionsstyrelsernas och huvudstyrelsens verksamhetsberättelser
 2. Sektionsstyrelsernas och huvudstyrelsens ekonomiska berättelser
 3. Revisionsberättelse
 4. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

11. Fastställande av medlemsavgift

12. Fastställande av arbetsplaner för innevarande år

13. Fastställande av budgetar för innevarande år

14. Val av ledamöter till huvudstyrelsen      

 1. Ordförande 1 år                                                                        
 2. Kassör         2 år

     c.   Sekreterare  2 år

     d.   Ev. ytterligare ledamöter 2 år

15. Beslut om vilka sektioner som föreningen ska ha.

16. Fastställande av sektionsordförande och sektionernas styrelser för1 år

17. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant för1 år.

18. Val av valberedningsgrupp innefattande 1 ledamot från varje sektion.

     Årsmötet utser valberedningens sammankallande.

19. Övriga val:

 1. En lotterieföreståndare
 2. Automatkommitté
 3. Fritidsgruppsredovisare
 4. Ev. ytterligare val

                     20.Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte

                     21.Ev. avtackningar och utmärkelser

                     22.Övrig information

                     23.Avslutning

 

§ 13              Beslut fattas med bifallsrop eller votering (öppen eller sluten). Vid votering bestäms utgången (utom i frågor som berörs i § 15) genom enkel majoritet. Vid votering i fråga om personval gäller alltid sluten votering. Vid lika röstetal skall det förslag gälla som biträdes av ordförande vid möte om ordförande är medlem annars avgör lotten. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

                    

§ 14              Protokoll från ordinarie årsmöte skall inom tre veckor skickas till revisorerna, sektionsstyrelserna, huvudstyrelsens medlemmar samt hållas tillgängligt för föreningens medlemmar på bl.a. föreningens hemsida.

 

§ 15              Ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen får endast ske om förslaget bifalles med minst 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte.

                     Beslut om upplösning måste dessutom bifallas med enkel majoritet vid extra möte som hålls tidigast en månad efter ordinarie årsmöte.

                     Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delges respektive specialförbund med bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning samt föreningens stadgar.

 

§ 16              Utöver dessa stadgar gäller också Riksidrottsförbundets och respektive specialförbunds stadgar och föreskrifter.

                     Skulle dessa stadgar komma i konflikt med ovan nämnda, så gäller i första hand, Riksidrottsförbundets stadgar, i andra hand specialförbunds stadgar och i tredje hand dessa stadgar.

                     Styrelsen är kollektivt ansvarig för att stadgarna efterlevs och hålls tillgängliga för föreningens medlemmar.

 

§ 17              I frågor som varken finns upptagna i Riksidrottsförbundets, specialförbunds eller dessa stadgar avgör mötet huruvida föreningens ställningstagande skall vara.

 

                     Garphyttan 23 februari 2009

Det finns inget album kopplat till denna sida.
 
 

sl_8164_c_pos_r2_web_131x46

Postadress:
Garphyttans IF
Härdvägen 4
71940 Garphyttan

Kontakt:
Tel: +46 19 298766, +46 708819773
E-post: This is a mailto link

Se all info