Hoppa till sidans innehåll

Föreningens Policy


 

OBS !

 

Policyn antagen på ordinarie Årsmötet 2011-03-29


 

 

 

 

Föreningspolicy för Gävle GIK Fotboll

 

 

Denna policy är tänkt som vägledning för spelare, ledare och föräldrar. Den innehåller riktlinjer och beskriver hur vi alla kan bidra till en bra verksamhet.


Övergripande

 

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har kommit ut med Mål och riktlinjer för svensk ungdomsfotboll, häftet heter “Fotbollens spela lek och lär”.

Här ges tydliga signaler om att det viktigaste är att erbjuda ALLA barn och ungdomar, flickor och pojkar, möjligheter att delta i fotbollsrörelsen. Där sägs också att barn och ungdomar ska ha roligt med sin idrott och att de ska idrotta på sina egna villkor. Alltså att fotbollen går ut på att Leka-Lära -Tävla. Observera att SvFF påpekar att det är i denna ordningsföljd som barnen bör få uppleva sin idrott.

Gävle GIK Fotboll

 

Gävle GIK Fotboll är en stadsdelsförening med Nordost, Öster, Nynäs och Centrala Gävle som rekryteringsområde. Personer som bor utanför vårt upptagningsområde är dock lika välkomna att delta i vår verksamhet. Moderklubben Gävle Godtemplares Idrottsklubb bildades den 6 maj 1906. Gävle GIK Fotboll bildades som egen juridisk förening den 12 maj 1993 och har huvudsakligen fotboll på programmet. Medlemsantalet (Juli 2010) uppgår till ca 185, varav ett 30-tal är ledare eller tränare.

Föreningen har antagit RF:S normalstadgar för idrottsföreningar. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Årsmötet hålls före utgången av Mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Värdegrunder

 

¤ Demokratiska värderingar.

¤ Allas lika värde.

¤ Respekt/Hänsyn. (Visa andra respekt och du blir själv respekterad)

¤ Integration.

¤ Alla barn har rätt att få stöd för att hitta rätt till vuxenlivet.

¤ Alla barn har rätt till att bli rättvist behandlade.

 

 

 

Verksamhetens inriktning

Gävle GIK Fotboll skall varje år starta fotbollsverksamhet för barn i 6-årsåldern. Målsättningen är att ha ett pojklag i varje åldersgrupp fram till senioråldern. Gävle GIK Fotboll är framför allt en ungdomsklubb, men klubben kan tänka sig att starta och driva ett A-lag under förutsättning att minst 2/3 av spelarna kommer från vårt eget upptagningsområde. Vidare krävs att A-laget självt skall bära sina egna kostnader. Klubben har också långt gående planer på att starta upp regelrätt verksamhet för flickor, men än så länge finns inte underlag och ledare för detta. Vi ser det som självklart att kunna förena skolarbetet med vår fotbollsverksamhet.

Styrelse, valberedning och ledare

Gävle GIK Fotboll strävar efter att få en jämn köns och åldersfördelning, liksom representation av ledare med utländsk bakgrund i styrelse, valberedning och bland ledarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för rekrytering, utbildning och utveckling av ledare. Styrelsen skall vidare lägga ner stort arbete för att få bibehålla ledare i alla led. Nya ledare skall alltid hälsas välkomna av några personer från styrelsen och vid samma tillfälle informeras om innehållet i föreningens stadgar och policydokument.

Träningarna

. . . Är till för både dem som vill “satsa“ och för dem som vill “hålla på” med fotboll.

. . . Syftar till att lära barn och ungdomar att fungera tillsammans i ett lag.

. . . Skall planeras så att de upplevs som roliga och stimulerande.

. . . Antalet träningar bör vara minst dubbelt så många som antalet matcher.

. . . Bör följa intentionen i SvFF:s mål och riktlinjer för svensk ungdomsfotboll.

Ledarna

Gävle GIK Fotboll strävar efter att alla lag skall ha minst två vuxna och en ungdom som ledare. Det bör klart och tydligt framgå vem som är huvudansvarig.

Ledarna i Gävle GIK Fotboll skall:

. . . Komma väl förberedda till träning och match.

. . . Vara engagerade och lyhörda samt vara ett gott föredöme för spelarna.

. . . Främja varje enskild spelares utveckling.

. . . Medverka till att det finns en utbildningsplan för alla ledare inför varje säsong.

. . . Delta regelbundet i erbjudna utbildningar och planerade ledarträffar.

. . . Medverka till att föreningens hemsida hålls uppdaterad (www.ggikfotboll.se)

. . . Kontinuerligt erkännas, uppmuntras och av styrelsen ges möjlighet till personlig

utveckling. Varje enskild ledare bör ha en kontaktperson i styrelsen.

Uttagning till match

Alla spelare som tränar regelbundet och har betalt medlems och deltagaravgifter får vara med och spela matcher. Obetalda avgifter innebär att spelaren är oförsäkrad och han eller hon får då inte delta i varken träning eller match utan medgivande från styrelsen.

Hur mycket man får spela beror på en kombination av följande faktorer:

. . . Träningsflit d.v.s. att man kontinuerligt deltar på träningarna.

. . . Träningsintensitet d.v.s. att man tar träningen på allvar och alltid gör sitt bästa.

. . . Uppförande, inställning och ansvarstagande för laget före, under och efter match.

 

Uppträdande allmänt

De följande umgängesnormerna skall gälla vid föreningsaktiviteter såsom träning, egna arrangemang och representation:

. . . Alla skall anstränga sig för att agera korrekt och vara lyhörda för varandra

(spelare-spelare, spelare-ledare, ledare-ledare) så att en positiv stämning råder.

Detta innebär bl.a. att uppmuntra och hjälpa varandra och aldrig skälla på någon

för ett misstag. Med andra ord ATT VARA EN BRA KAMRAT.

Uppträdande vid match

Spelarna och ledarna

. . . Respektera domarens beslut.

. . . Inte klaga på spelare eller ledare i egna laget.

. . . Ej håna eller uppträda nedlåtande mot motståndarna.

. . . Om någon motståndare blir skadad i en närkamp, gå fram och kolla hur det gick.

. . . Agera vänligt och välkomnande mot andra lag, ledare och funktionärer

Påföljder vid olämpligt uppträdande

. . . Eventuella konflikter skall redas ut så fort som möjligt (helst direkt på plats) och

i första hand mellan dem som är berörda.

. . . Påföljden skall stå i rimlig proportion till förseelsen.

. . . Spelare som beter sig olämpligt skall i princip först varnas. Vid upprepad

förseelse kan avstängning i en eller flera matcher ske. Ledaren avgör påföljden. I

tveksamma fall efter kontakt med styrelsen.

. . . Ledare som beter sig olämpligt skall i princip först varnas. Vid upprepad

förseelse tas ärendet upp på nästkommande styrelsemöte.

Föräldrar

Vi hoppas att du som förälder tycker att det är roligt att engagera dig i ditt/dina barns fotbollsintresse - se det som en förmån att få dela deras glädje i fotbollen. Föräldrar har stort inflytande över sina barns förhållande till fotboll, lagkamrater, ledare och domare. Föräldrar till unga aktiva bör tänka på att:

. . . Informera tränaren om det är något han/hon bör känna till om ditt barn.

. . . Se till att barnet/barnen kommer säkert till och från träningar och matcher.

. . . Ställa upp med att köra till träning och match.

. . . Visa intresse, och ge beröm till spelare och lag. Beröm ger självförtroende.

. . . Stöd både ditt och andras barn i både med och motgång.

. . . Aldrig tala illa om tränaren eller domaren.

. . . Det är tränaren/lagledaren som coachar under träning och match.

. . . Se till att ditt/dina barn äter i god tid innan träning och match.

. . . Gå på föräldramöten.

. . . Ställa upp på de arrangemang/arbeten som laget/klubben ordnar.

. . . Betala avgifter i tid. Då är barnet/barnen också försäkrade.

. . . Även DU som förälder representerar Gävle GIK Fotboll.

 

Kost och hälsa

Tänk på att det är viktigt att äta och dricka rätt för fotbollspelare i alla åldrar. Det är viktigt för både tränare och spelare att vara medvetna om matens betydelse för prestationsförmågan. Det finns tydliga tecken på att den kan förbättras genom bättre kost- och vätskevanor. SISU erbjuder utbildning i ämnet kost och idrott.

Tänk också på att inte träna eller spela match om du har feber och kraftig förkylning.

Vid penicillinbehandling är träning och match totalt förbjuden.

Vid skada är det ledarens uppgift att så snabbt som möjligt se till att spelaren får rätt vård. Använd benskydd både på träning och match.

Drogpolicy

Rökning är totalt förbjuden i och på Gävle Kommuns samtliga anläggningar liksom i de lokaler som föreningen använder sig av.

Det är inte tillåtet för föreningens spelare och ledare att använda cigaretter eller alkohol när de representerar klubben under träning eller match.

Att handskas med narkotika är ett brott

Trafiksäkerhet

Tänk på att du som ledare eller förälder ansvarar för ditt och andras barns säkerhet då du transporterar spelarna till match eller träning. Se till att alla använder bilbältet och ha inte fler passagerare än det finns bilbälten till. För att få köra barn och ungdomar bör man ha haft körkort i två år. När det gäller busstransporter så använd endast välkända och välrenommerade företag.

Ledare och föräldrar i Gävle GIK Fotboll ska medverka till en gemensam hållning när det gäller användat av cykelhjälm och följer den lag som finns för barn och ungdomar när det gäller cykelhjälm.

Krisberedskap

Behöver föreningen en krisberedskapsgrupp? Vet vi alla hur vi ska agera om en större olycka av något slag skulle inträffa under idrottsutövande eller resor?.

Cuper

Varje års Pojkar 13 erhåller ekonomiskt bidrag för cupdeltagande enlig tränarens upplägg.

Övergångar

Gävle GIK Fotboll strävar efter att ha kvar sina spelare så länge som möjligt.

Vid övergång till annan förening

Spelaren är välkommen tillbaka om han/hon så önskar.

Spelaren önskas lycka till i den nya föreningen.

 

 

 

Vid övergång från annan förening

Ledaren informerar spelaren om Gävle GIK Fotbolls policydokument och går igenom detta med spelaren och en förälder.

Gävle GIK Fotboll

Mer om cuper

? ? ? ? ?

Information, kommunikation och administration

Gävle GIK Fotboll har anammat och anslutit sig till idrottens nya webbverktyg för information, kommunikation och administration. Riksidrottsförbundets Idrottonline är svensk idrotts nya verktyg för kommunikation och administration. Föreningen får en egen hemsida (www.ggikfotboll.se) för hantering av egna nyheter, medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, årsrapport och redovisning och ansökan av det statliga LOK-stödet.

FOGIS,

. . . Ungdomsregistrera spelare 12 - 14 år.

. . . Administrera spelarlicenser (från det år spelaren fyller 15 år)

. . .

. . . Resultatrapportera.

 

I praktiken är det föreningens styrelse som ansvarar för föreningens ekonomi och fattar beslut angående olika ekonomiska frågor. Men det är hela föreningen, alla medlemmar som ska hjälpa till med att få ekonomin att gå ihop och få pengarna att räcka till den verksamhet man vill bedriva. Grundprincipen är att alla lag bidrar till att hålla ekonomin i ballans och inom budgeterade ramar.

Uppföljning

Ordföranden ansvarar i samråd med styrelsen för att en årlig uppföljning av detta policydokument blir utförd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi

Anmäla lag till olika serier.
fotbollens gemensamma informationssystem är framtaget av Svenska Fotbollförbundet i nära samarbete med distrikten. Gävle GIK Fotboll använder sig av detta verktyg för att bl.a. :
betalar inte några övergångsbelopp för spelare från andra föreningar.
skall spelaren hälsas välkommen och ledarna skall se till att han/hon snabbt kommer in i kamratkretsen.
skall spelaren först meddela sin ledare att han/eller hon vill byta förening.
enligt svensk lag och accepteras inte i någon form i Gävle GIK Fotboll. I stadgarna finns inskrivet att klubben skall verka för ett drogfritt samhälle. Om föreningen bjuder ledarna på fest med mat och dryck ingår måltidsdryck.

 

i Gävle GIK Fotboll skall uppträda på ett gott och trevligt sätt på och utanför planen och alltid göra så gott de kan. Detta innebär bl.a. att:

 

 

Uppdaterad: 29 MAJ 2016 15:16 Skribent: Poul-Erik Jensen

,   

logotype

Logga 

Länsförsäkringar 

Postadress:
Gävle GIK FK - Fotboll
Ivan Alvarado, Kaplansgatan 18C
80320 Gävle

Kontakt:
Tel: 0700943518
E-post: mario.alvarado@live....

Se all info