Hoppa till sidans innehåll

Föreningens stadgar


 

 

Utdrag ur RF:s normalstadgar för idrottsföreningar

Smärre ändringar och tillägg kan förekomma i nedanstående utdrag.

 

 

 

STADGAR

För den ideella föreningen Gävle Godtemplares IK:s Fotbollsklubb. (GGIK Fotboll)

Med hemort i Gävle Kommun.

Bildad den 12/5 1993

Stadgarna moderniserade och senast fastställda av ordinarie årsmöte 2011-03-29.

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Föreningen bedriver fotbollsverksamhet för framförallt barn och ungdom och skall varje år starta verksamhet för barn i 6-årsåldern. Föreningen kan tänka sig att starta och driva ett A-lag under förutsättning att 2/3 av spelarna kommer från föreningens upptagningsområde och att detta lag bär sina egna kostnader.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "idrottsrörelsens verksamsidé", samt SvFF:s Mål och riktlinjer för svensk ungdomsfotboll.

I sin verksamhet verka för en dopingfri och drogfri idrott och ett drogfritt samhälle.

 

 

2 § Sammansättning

Föreningen består av fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 § Tillhörighet med mera

Föreningen är medlem i Svenska Fotbollförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör även Gästriklands Fotbollförbund och Distriktsidrottsförbundet (DF).

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsgegler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

 

4 § Föreningens beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av en eller flera personer i styrelsen, gemensamt eller var för sig.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tidenfr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i § 33.

 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna skall vara skriftligt och får avges av betalande medlem.

 

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges, dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar skall arkiveras, t.e.x. folkrörelsearkiv eller liknande. Beslutet, jämte bestyrkta protokoll, balans och resultaträkningar skall omedelbart lämnas till vederbörande SF.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. En accepterad inbetald medlemsavgift på postgiro eller liknande bekräftar medlemskapet. Medlem som inte betalar sin årsavgift inom föreskriven tid får av försäkringsskäl inte delta i varken träning eller match utan medgivande från styrelsen. I övrigt gäller texten i RF:s normalstadgar för idrottsföreningar när det gäller 10 §.

 

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen (helst skriftligt) och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte betalar medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår anses ha begärt utträde ur föreningen.

 

12 § Uteslutning med mera

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

 

Medlem

... Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.

... Har rätt till information om föreningens angelägenheter.

... Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa

i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

... Har inte rätt till föreningens behållning eller egendom vid upplösning av

föreningen.

... Skall betala medlemsavgit och övriga avgifter som beslutas av föreningen senast den 30 April årligen.

 

 

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under vedertagna former och på samma villkor som övriga medlemmar.

 

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av Mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna eller kunggöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på lämplig plats. Om förslag av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar har väckts skall det anges i kallelsen.

 

Medlemmarna har rätt att ta del av verksamhets- och förvaltningsberättelser liksom revisorernas berättelse före årsmötet.

 

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17 § Rösträtt samt yttrande - och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem utan rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18 § Beslutförhet

Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

 

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den/de som erhållit högsta antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftes med klubbslag.

 

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

a) Föreningens ordförande för en tid av ett (1) år

b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett (1) eller två (2) år.

 

 

 

12. Val av:

c) Revisor/Revisorer för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter

inte delta.

d) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år , av vilka en skall

utses till ordförande.

e) Beslut om val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har

rätt att representera med ombud.

13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. Mötet skall hållas inom två (2) månader från erhållen begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. Rösträtt och beslutmåssighet enligt 17§ och 18§.

 

VALBEREDNINGEN

Valberedningen består av ordföranden och två (2) övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade. Senast två (2) veckor före årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag.

 

REVISORER

Revisorn/Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorn/Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper och överlämna en revisionsberättelse senast sju (7) dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

Styrelsen består av ordföranden samt minst fyra (4) övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot, denne får utses till befattning inom styrelsen.

 

 

26 § Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer och i medlemmarnas intresse.

Det åligger styrelsen särskilt att:

... Tillse att föreningen följer gällande lagar och bindande regler och avtal.

... Verkställa av årsmötet fattade beslut.

... Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

... Ansvara för och förvalta föreningens medel.

... Tillställa revisorerna räkenskaper m.m.

... Förbereda årsmöte.

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Styrelsen skall besluta om arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren:

... Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.

... Föra protokoll över styrelsens sammanträden.

... Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt.

... Ansvara för att föreningens historia dokumenteras.

... Se till att fattade beslut har verkställts.

... Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören:

... Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter.

... Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.

... Svara för förenings bokföring enligt god föreningssed.

... Årligen upprätta balans- och resultaträkningar.

... Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.

... Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.

... I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift,

kontrolluppgifter samt övriga föreskrivna uppgifter inom skatte och avgifts-

området

... Se till att såväl föreningens medlemmar som föreningens idrottsmateriel och

övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

 

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

 

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

I brådskande fall får ordförande besluta att ärendet skall avgöras via e-post eller telefonsammanträde.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till enskild medlem eller till kommitté.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt ovan skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

29 § - 32 § Sektioner

 

TVIST

33 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnader för den skiljeman man utsett. Ordförandes kostnader, inklusive kostnader för eventuell sekreterare delas lika mellan parterna.

 

BILAGA

Förslag till föreningspolicy för GGIK Fotboll finns som separat dokument.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningspolicy

25 § Sammansättning

24 § Revision

23 § Sammansättning, åligganden

15 § Tidpunkt, kallelse

10 § Medlemskap

7 § Stadgetolkning med mera

Idrott är fysisk aktivetet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för ungdomar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

 

I barnidrotten leker vi och tillåter barnen att hålla på med olika idrotter. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens egna villkor.

 

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

 

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande.

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

... den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.

... alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön och nationalitet får vara med.

... de som deltar får vara med och ta ansvar för sin verksamhet.

... den ger alla som deltar kamratlig och social gemenskap.

 

 

1 § Ändamål

 

Uppdaterad: 29 MAJ 2016 15:16 Skribent: Poul-Erik Jensen

,   

logotype

Logga 

Länsförsäkringar 

Postadress:
Gävle GIK FK - Fotboll
Ivan Alvarado, Kaplansgatan 18C
80320 Gävle

Kontakt:
Tel: 0700943518
E-post: mario.alvarado@live....

Se all info