Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy GJC


Gävle JudoClub:s Integritetspolicy

Information om GÄVLE JUDO CLUB:S behandling av personuppgifter - Integritetspolicy

Med denna integritetspolicy vill Gävle Judo Club(”GJC”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) förklara hur vi behandlar dina personuppgifter när du är medlem hos oss och hur vi ser till att personuppgiftsbehandling utförs på ett ansvarsfullt sätt och enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1. Inledning

1.1               Gävle Judo Club är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, dvs. varför vi behandlar dina uppgifter och hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen kan du kontakta oss via uppgifterna nedan.

1.2               Vi respekterar våra medlemmars och andra individers integritet och har antagit den här policyn i syfte att åstadkomma ett starkt skydd för de personuppgifter som vi behandlar. Vi är angelägna om att skydda och respektera din integritet och eftersträvar en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter. Vi har därför vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Vad är en personuppgift och en behandling?

2.1               En personuppgift är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till en nu levande person. Exempel på sådana uppgifter är namn, bild, personnummer, e-post- och vanlig postadress samt uppgifter om kompetens, utbildning eller tidigare erfarenheter.

2.2               Med behandling av personuppgifter avses i princip alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, användning för olika ändamål, lagring, utlämnande, blockering eller förstöring.

3. Vår behandling av dina personuppgifter

3.1               Inledning

3.1.1          I det följande avsnittet beskrivs bl.a. vilka personuppgifter som vi behandlar inom ramen för ett medlemskap samt för vilka ändamål/syften som behandlingen sker.

3.2               För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Administration

3.2.1          Vi behandlar dina personuppgifter för det övergripande ändamålet att administrera och organisera arbetet inom klubben. Detta omfattar att fullgöra de skyldigheter som åvilar oss som förening, exempelvis behandlar vi dina uppgifter i syfte att administrera medlemskap och försäkringar (t.ex. medlemsavgift, träningsavgift, judoförbundets försäkring etc.), graderingar, tävlingsresultat, etc.

3.2.2          Vi behandlar även personuppgifter tillhörande dina målsman/anhöriga i syfte att kunna kontakta dem vid en eventuell olycka.

 

Kompetens- och organisationsutveckling

3.2.3          Under ditt medlemskap kommer du erhålla olika grader på bältet. Klubben ansvara för att hålla register över vilken grad som erhållits. Har man erhållit 1 Dan (svart bälte) eller högre håller även Svenska Judoförbundet register över vilka som erhållit vilken grad.

3.2.4          Vi registrerar även om man har licens av något slag. Det kan vara domarlicens, tränarlicens eller liknande.

Loggning

3.2.5          De som har nyckel till lokalen loggas i särskild liggare för ändamålet.

Övrig behandling

3.2.6          Utöver ändamålen ovan publicerar vi även personuppgifter (bilder och kontaktuppgifter) på vår externa hemsida samt i våra sociala mediakanaler så att såväl potentiella nya medlemmar, anhöriga, andra judoklubbar, etc kan kommunicera på ett effektivt sätt.

3.3               Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

3.3.1          Majoriteten av de behandlingar som utförs är behandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som förening (t.ex. administration av avgifter och medlemskap) och även i övrigt fullgöra våra skyldigheter.

3.3.2          En del av de behandlingar som sker grundar sig på våra avtalsrättsliga skyldigheter gentemot Svenska Judoförbundet, Riksidrottsförbundet, sponsorer, etc.

3.3.3          En del av behandlingarna, t.ex. personnummer, grundar sig på rättsliga skyldigheter som följer att vi måste rapportera detta till myndigheter ( t.ex. ansökningar om aktivitetsstöd)

3.3.4          För det fall vi publicerar foton via våra externa kommunikationskanaler (hemsida, sociala medier, etc.) inhämtar vi inget särskilt samtycke till sådan behandling/publicering. Information om att så sker har givits när ansökan om medlemskap lämnas in. Vill man inte ha sin bild publicerad är man själv skyldig att informera föreningen om detta. Föreningen kommer självklart respektera denna önskan.

3.3.5          I de fall där känsliga personuppgifter (såsom uppgift om hälsa) behandlas, t.ex. inom ramen för försäkringsärenden görs det för att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter inom försäkringsrätten. Vi kan även komma att notera uppgifter som rör misstanke om brott i samband med uppsägning. Behandlingen avser då endast enstaka uppgift och är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. Vi kan komma att behöva behandla ditt personnummer för myndigheter eller lagar som vi lyder under kräver ditt personnummer.

3.4             Vilka personuppgifter samlas in och hur länge lagras dem?

3.4.1          Vi kommer att behandla sådana personuppgifter som krävs i syfte att administrera ditt medlemskap hos oss. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, nummer på judopass, autogironummer, kontaktuppgifter, adress, dokument och intyg som krävs för att verifiera att du har uppnått en viss grad, licens eller liknande.

3.4.2          Vi behandlar även uppgifter i form av bilder/foton som publiceras via våra sociala medier och i vissa fall på vår hemsida. För det fall bilder används i marknadsföringsmaterial kommer vi alltid att inhämta ditt samtycke till publicering innan sådan marknadsföring sker.

3.4.3          Samtliga uppgifter sparas under den tid som du är medlem hos oss och merparten av uppgifterna raderas vid medlemskapets upphörande. Observera dock att vissa uppgifter måste sparas under en längre tid enligt lag, även om ett medlemskap har upphört. Exempelvis måste uppgift om personer som ingått i en ansökan om aktivitetsbidrag sparas under längre tid med anledning av kravet på bokföringsskyldighet. Inga uppgifter om dig kommer dock att sparas under längre tid än vad som är nödvändigt eller på ett sätt som inte är förenligt med lag.

4. Utlämnande av personuppgifter

4.1               Vi är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter. I vissa fall är det dock nödvändigt att låta andra få ta del av dina uppgifter för att vi ska kunna administrera anställningsförhållandet som vi har med dig. Exempelvis lämnas uppgifter till försäkringsbolag, Svenska Judoförbundet, Riksidrottsförbundet, Gävle Kommun, studieförbundet SISU och förmånssamarbetspartners i enlighet med vad som beskrivs ovan i syfte att vi ska kunna erbjuda förmåner/försäkringar till dig.

4.2               Det kan förekomma att en tredje part får ta del av dina personuppgifter i samband med tillhandahållande av tjänster till oss. Dessa bolag är framförallt sådana som administrerar eller supporterar våra IT-system.

4.3               Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter som t.ex. polisen, skatteverket eller annan myndighet vid utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

5. Dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning

5.1               Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

5.1.1          I den mån behandling av personuppgifter sker med stöd av ett samtycke, är det frivilligt för dig att lämna ett sådant samtycke och du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla det. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kommer återkallandet inte att påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

5.2               Notera att några av rättigheterna ovan enbart gäller i vissa situationer, t.ex. rätten till dataportabilitet som enbart gäller för det fall behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och behandlingen sker automatiserat. För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter eller veta mer om någon av rättigheterna eller förutsättningarna för att utöva dem, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges nedan.

5.3               Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Uppdaterad: 19 JUN 2018 19:05 Skribent: Harri Rutanen
Epost: This is a mailto link

p_k0mijayf5dafddccgk

 

Följ oss på Facebook. 

 

SISU hemsida

 

140609_vk_puff1_340x135dpi

 

GDPR-policy

 

Värva en kompis.docx

 

 

 

Budo Nord 2015

Postadress:
Gävle JC - Judo
Idrottshuset - Kamp och kraftsport, Utmarksvägen 33 B
80291 Gävle

Kontakt:
Tel: 0703162559
E-post: This is a mailto link

Se all info