Hoppa till sidans innehåll

Stagar


Stadgar för GÖTEBORGS FÄKTKLUBB

2004-01-01 reviderad 2014-03-17

Fastställda av SvFF genom beslut 2003-11-01

 

Allmänna bestämmelser

 

1  §     Ändamål och övergripande syn

Klubben, som är stiftad den 21 december 1911, har till ändamål att genom utövande av fäktning höja intresset för densamma och utbilda goda fäktare samt verka för en god andlig och fysisk fostran av medlemmarna samtt för främjande av god kamratskap- och idrottsanda.

Klubben verkar för en drog- och doping fri idrott. Klubben tar avstånd från all typ av diskriminering samt verkar för jämställdhet.

 

2  §     Sammansättning

Klubben består av fysiska personer som upptagits i klubben.

 

3  §     Tillhörighet

Klubben är medlem i Svenska Fäktförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Klubben tillhör dessutom Västsvenska Fäktförbundet.

Genom sin tillhörighet skall klubben representeras vid SvFF årsmöte enligt dess stadgar. Vid VSvFF skall också ombud och representanter utses. Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga beslut och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RF, SvFF, VSIF (motsvarande) och VSvFF är klubben skyldig att ställa klubben handlingar till förfogande samt lämna dess organ begärda uppgifter.

 

4  §     Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5  §     Firmateckning

Klubbens firma tecknas av styrelsemedlemmar gemensamt eller av utsedda enligt konstituerande styrelsesammanträde efter årsmöte.

 

6  §     Verksamhets- och räkenskapsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 01-01 t o m 12-31

 

7  §     Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i klubben att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras med inom idrotten angiven ordning.

 

8  §     Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubben tillgångar skall användas till bestämt idrottsbefrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötes protokoll i ärendet, skall omedelbart delges SvFF.

 

 

Klubbens medlemmar


10  §     Medlemsskap

Medlemskap uppstår vid erläggande av medlemsavgift. Om förhållande uppkommer som kan föranleda uteslutning eller risk för detta, behandlas detta enligt §12.

Person, som på ett utmärkt sätt främjat klubben och dess syften, kan av styrelse vid årsmötet föreslås som hedersmedlem,. Medlemskapet är avgiftsfritt och livslångt.

Medlemsavgift för kommande räkenskapsår beslutas vid årsmöte.

 

11  §     Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart lämnat klubben.

Medlem som inte betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur klubben. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12  §     Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har försummat att betala av klubben beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål och övergripande syn, eller uppenbarligen skadat klubbens intresse.

Fråga om uteslutning fåt inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslutet kan begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från dagen från beslut.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får klubben i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av klubbstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet, Beslut skall inom 3 dagar från beslutet tillställas den berörde.

 

13  §     Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar
 • har rätt till information om klubbens angelägenheter.
 • Skall följa klubbens stadgar och beslut som fattas a klubbens amt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • Betala de licenser och start avgifter som krävs av den enskilde
 • Har inte rätt till del av klubben behållning eller egendom vid upplösning av klubben.
 • Skall betala de avgifter som beslutas av klubben

 

14  §     Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att deltaga i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna för fäktning och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem äger rätt att starta i de tävlingar som upptagits i SvFF officiella tävlingsprogram och i de tävlingar so genomförs in VSvFF genom att anmäla sig på uppsatt tävlingsinbjudan i klubben. Medlemmar, som tillhör någon del av landslagen, meddelar fäktmästaren om uttagning till landslagstävlingar.

Medlem får ej som fäktare representeras klubben eller SvFF i tävling eller uppvisning där arrangören ej tillhör SvFF eller inte är anslutet till FIE utan att detta godkänts av SvFF

Övergång mellan klubbar sker företrädesvis vid kalenderårsskifte och erläggande av fäktlicens. Respektive klubbar kan besluta om annan ordning. Härvid måste anmälan till SvFF ske. Vid eventuelltvist i denna fråga hänskjuts till VSvFF eller SvFF.

 

15  §     Kallelse till årsmöte

Årsmötet, som är klubben högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 3 veckor före mötet tillställas medlemmarna samt anslag sättas upp i klubblokal med förslag till föredragningslista. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan klubb/förening eller annan fråga av betydelse för klubben eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas till gängliga senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

16  §     Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor för årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget

 

17  §     Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem, som har betalat förfallna medlemsavgiften och under mötesåret fyller lägst 15 år, har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18  §     Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.

 

19  §     Beslut och omröstning

Beslut fattar med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8§ och 9§ första stycket nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet.  Enkel majoritet kan antingen vara absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dess röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte det avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag

 

20  §     Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av klubben. Arbetstagare i klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben. För idrottsutövare föreligger inget hinder.

 

21  §     Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall nedan behandlas och protokollföras

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare för möte
 6.   
 7. Styrelsen verksamhetsberättelse för det gånga verksamhetsåret.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under set senaste verksamhets. /räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgiften
 12. Inriktning av kommande års verksamhet samt budgetplan för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 13. Val av
  1. Ordförande för en tid av ett år
  2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen på en tid av två år
  3. Eventuellt kompletteringsval på en tid av ett år.
  4. Halva antalet suppleanter på en tid av två år med turordning
  5. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, av vilken en skall utses till ordförande.
  6. Val av ombud till SvFF årsmöte
  7. Val av ombud till VSvFF årsmöte
 14. Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner
 15. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet

 

22  §     Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubben röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen till begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till ett sådant möte att hållas inom 2 månaders från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet. Kallelsen med förslag till föredragningslista anslås på klubben.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid detta gäller vad som sägs i i17§ och 18§.

 

 

Valberedningen

23  §     Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Sammansättningen skall vara fördelad på båda könen och olika åldersgrupper skall vara representerade.

Valberedningen sammanträder när någon i beredningen så önskar, normalt på initiativ av ordföranden

Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag genom anslag på klubben

 

 

Revisorer

24 §     Revision

Revisorerna har rätt till att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelse protokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före mötet.

 

 

Styrelsen

25  §     Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och 5 övriga ledamöter samt minst 4 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare om så behövs.

Vid förfall av ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd ordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m nästa årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelse ges yttrande- och förslagsrätt.

Han/hon får inte utses till befattning inom styrelsen.

 

26  §     Styrelsens åliggande

När årsmöte inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall inom ramen för RF’s, SvFF’s och VSvFF’s stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 • Tillse att för klubben gällande lagar och bindande regler följs
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbetet inom klubben
 • Ansvara för och förvalta klubbens medel
 • Fastställa avgifter för träning och kurser mm
 • Tillställa revisorerna räkenskaper enligt 23§ och
 • Förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant. Ordförande skall leda klubbens förhandlingar och arbete samt övervaka klubbens stadgar och övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall fatta beslut om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

Sekreteraren

 • Förbereder styrelsen sammanträden och klubbens möten
 • För protokoll över styrelsen sammanträden
 • Ser till att klubben handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt
 • Ser till att fattade beslut verkställs
 • Upprättar årligen förslag till verksamhetsberättelse
 • Beredd om inte annat beslut tas, att underteckna utgående post.

Kassören

 • Svarar för klubben bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok över klubben räkenskaper
 • Upprättar årligen balans- och resultaträkningar
 • Ser till så att klubbens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
 • Upprättar och avger allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer, och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet
 • Utarbetar underlag för budget och budgetuppföljning
 • Ser till att medlemmarn betalar beslutade avgifter till klubben
 • För medlemsförteckning
 • Ser till att klubben söker bidrag från stat och kommun samt idrottsorganisationer
 • För inventarieförteckning i vilken förvärvade priser införs.
 • Ansvarar för adekvat försäkring för såväl klubben som dess medlemmar

Övriga uppgifter / befattningar

Andra uppgifter såsom lokal- och boknings-, ungdoms-, sponsor-, utbildnings-, kurs- och träningsgrupps-, tävlingsansvarig, material-ansvarig/salsdirektör, ansvar gentemot föräldrar och ”supporterklubb”, ansvarig för tävlingsanmälningar mm fördelas efter årsmöte samt vid behov under året mellan styrelsemedlemmar, suppleanter och adjungerade. Här ingår eventuell ledamot i eventuell sektionsstyrelse.

 

27  §     Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning, brev eller mail, eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet justeras snarast av ordföranden samt genomgås och läggs till handlingarna vid nästa sammanträde. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

 

28  §     Överlåtelse av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt ovan skall fortlöpande underrätta styrelsen därom.

 

 

Sektioner

29  §     Bildande eller nedläggning av sektion

Beslut om bildande av sektion eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller extra årsmöte

En sektion kan vara supporterklubb eller en RF idrott som inte har tillräckligt med medlemmar för att vara en egen förening och har fäktning på programmet.

Vid ett eventuellt sektionsbildande av annan RF idrott behöver GFK’s stadgar ej omskrivas men till protokoll skall föras att sektionen NN tillhör klubben och paragraferna 3,9,14,21,26 påverkas av ytterligare specialidrottsförbund med distriktsförbund.

 

30  §     Sektionsstyrelse

Ledingen för sektionen utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väls årligen bland röstberättigade medlemmar vid klubbens årsmöte.

Härutöver kan klubbens styrelse utse en av sina ledamöter att ingår i sektionsstyrelsen.

 

31  §     Instruktion för sektionsstyrelse

Klubbens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelsen har.

 

32  §     Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under kommande år. Budgeten och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till klubbens skyldigheter i olika hänseenden, klubbens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

Uppdaterad: 23 MAR 2015 18:04 Skribent: Pär Toresson
Epost: This is a mailto link

Kontakta oss

RING PÅ 031-140910

Eller maila This is a mailto link

 

ICON_try

SPELA  PÅ IDROTTENS BINGO!

 Du som spelar bingo har nu en möjlighet att stötta GFK genom Idrotttens Bingo. Kom igång i fyra enkla steg:

- Skapa konto.
- Ange föreningskoden G45
- Sätt in 100kr, få ytterligare 100kr.
- Börja spela bingo.

Skapa konto här >>>

 

ICON_why

VARFÖR GFK?

Göteborgs Fäktklubb har haft många framgångar nationellt och internationellt. Allt från att vara Sveriges bästa ungdomsklubb de senaste 9 åren till att Emma Samuelsson i juni 2015 vann silver på VM!

 

ICON_about

OM GFK

Göteborgs Fäktklubb startade 1911 och håller till i stadsdelen Masthugget-Linnéstaden i Göteborg. Läs mer >>>

 

ICON_heart

GFK GILLAR:

Göteborgs Fäktklubb på Facebook

 

fencing.se

 

Idrottens Bingo

 

Stena Line

 

I love Göteborg

ParryOn

Postadress:
Göteborgs FK - Fäktning
Martin Roth Kronwall, Erik Dahlbergsgatan 30 lgh 1301
41126 Göteborg

Besöksadress:
Fjärde Långgatan 48
41327 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0702708774, 0737020836
E-post: This is a mailto link

Se all info