Hoppa till sidans innehåll

Invigningstal Gullbergshed


Övering. Olle Widèns tal vid invigningen av nya skjutbanan ”Gullbergshed”

den 16/9 1956.

 

Gullbergs Härads Skyttegille bildades år 1894 och kan sålunda se tillbaka på en verksamhetstid av icke mindre än 62 år. Den ursprungliga skjutbanan var belägen vid Gullbergshögen. På grund av att området kring banan så småningom blev bebyggt måste densamma nedläggas och under en följd av år förde gillet  en tynande tillvaro. Utbrottet av det andra världskriget väckte emellertid åter liv i gillets verksamhet. I februari 1940 igångsattes verksamheten, vilken omfattades med allmänt och stort intresse.

Jag vill gärna i detta sammanhang nämna den första styrelsens sammansättning. Den bestod av följande personer: Herr O.Widen, ordf. Herr Karl Asp, V.ordf.Herr Einar Wahlström, sekr.

Herr Age Zettlin, v. sekr. Herr Gunnar Engström, kassör. Herr Gunnar Polstam, materialförv.

Herr John Magnell. Suppleanter: Herr Olle Pettersson. Herr Arvid Lind.

De, som känner dessa personer vet ju att långt ifrån alla var aktiva skyttar. Det var helt andra bevekelsegrunder, som gjorde att man den gängen ställde sig till skytterörelsens förfogande.

Den nyvalda styrelsens första uppgift blev att skaffa skyttegillet en skjutbana och att denna kom till utan större dröjsmål, därom kan ju alla de skyttar som var med på den tiden vittna.

Banan förlades till Dottersäter. På grund av de topografiska förhållandena kom den inte att bli den allra bästa. Man fick skjuta över ett kärr och möjligheterna att komma till och från blinderingen var inte de bästa. Man måste gå en lång väg över kärret och för varje gång en markör under pågående skjutning skulle uppsöka blinderingen, måste skjutningen avbrytas.

Ljusförhållandena var långt ifrån idealiska. Skjutbanan låg helt enkelt i fel riktning. Många tävlingar har emellertid utkämpats på denna bana under årens lopp och de långt ifrån idealiska förhållanden har tydlingen inte haft någon menlig inverkan på gillets livaktighet. En nackdel var också att markägaren måste utnyttja markområdet mellan skjutvall och blindering såsom betesmark och därför ingick också i avtalet den överenskommelsen att skjutning skulle föregås av meddelande till markägaren i god tid. Jag vill gärna erinra om dessa förhållanden

för att vi skall få en klar uppfattning om vad vi fått genom tillkomsten av den nya skjutbanan. För två år sedan gick arrendetiden ut och markägaren ville inte på några villkor förnya arrendet. Detta blev nästan en chock för oss i styrelsen, ty vi förstod ju att skyttegillets verksamhet stod och föll med dess skjutbana. I dag är vi enbart tacksamma för att vi inte fick stanna kvar vid Dottersäter  Arrendeuppsägningen gav styrelsen ett allvarligt problem och under många sammanträden har olika förslag dryftats. Svårigheten låg främst i att finna en ny plats för skjutbanans förläggning. En av styrelsens ledamöter framkastade slutligen förslaget att vi skulle undersöka möjligheterna att förlägga skjutbanan  till skogsområdet inom Södra    Sockenmarken . Vi var t o m i tysthet och tittade på marken och vi lekte också med tanken huru en banan skulle ligga. När vårt förslag mognat, vände vi oss till markägaren, godsägare Nieglick, men vi möttes här omedelbart av ett bestämt nej. Sällan har emellertid ett nej kommit att så uppskattas som detta, ty anledningen till herr Neiglicks avslag var den, att han ville erbjuda oss någonting bättre. ”Kom skall jag visa Er var skjutbanan skall ligga”, sade han. ”Får Ni för myndigheterna, så får Ni för mig”. När vi hade tittat litet närmare på platsen, vände vi oss omedelbart till Kungl. Majt:s ombud, kapten Segerstéen, som strax var ute hos oss och konstaterade, att endast gott var att säga om platsen. Att vi i godsägare Neiglick fått en av idealistiska motiv stödjande vän har vi erfarit på många sätt. Den långa arrendetiden, den låga arrendeavgiften och det under byggnadstiden aldrig sviktande intresset för banans tillkomst utgör exempel härpå. Jag vill begagna detta tillfälle att rikta ett särskilt tack till godsägare Nieglick, utan vilkens stöd vi inte stått här idag.
Skjutbanan skulle emellertid också byggas och härtill fordrades pengar. Såsom det skedde vid tillkomsten av skjutbanan i Dottersäter, var styrelsen beredd att gemensamt teckna borgen för det lån, som måste upptagas. Det gällde emellertid andra summor den här gången. 20.000 kronor måste upplånas. Ännu hade inte lånerestriktionerna hunnit ta form, varför vi hos Gullbergs Härads Sparbank fick teckna lånet.
Sparbanken har tidigare stött oss ekonomiskt och så skedde även denna gång vid räntesättningen. Jag ber att få framföra gillets varma tack till bankens styrelse för dess välvilliga medverkan. Givetvis föregicks lånets tecknande av en ekonomisk undersökning. Vi visste att vi kunde räkna med stöd från skytteförbundens överstyrelse och vi visste också, att vi kunde räkna med stöd från Vreta klosters kommunalfullmäktige. Vi räknade dessutom med att på annat sätt inhämta erforderligt kapital. Stor blev vår överraskning, när vi fick meddelande om, att praktiskt taget halva kostnaden för den nya skjutbanan komme att täckas genom stöd från staten via skytteförbundens överstyrelse. Jag vill härmed uttrycka Gullbergs härads skyttegilles stora tacksamhet för detta.
Ett mycket välvilligt stöd för den sortsatta finansieringen av gillets verksamhet utgör det anslag, som vi årligen erhåller av Vreta klosters kommunalfullmäktige. Jag ber kommunalfullmäktiges ordförande, överlärare Gustaf Pettersson, som gästar oss idag, emottaga och till fullmäktige vidarebefordra gillets vördsamma tack för det stöd vi åtnjuter från kommunens sida.
Vår tacksamhet riktar sig också till ordförande i Östergötlands skytteförbunds styrelse, överstlöjtnant Kugelberg, till dess sekreterare, fanjunkare Josef Andersson och till Kungl. Majt:s ombud, kapten Segerstéen, som med sådant intresse hjälpt och stött oss med den rent organisatoriska delen av arbetet.
Utan det stöd som vi fått in natura i samband med skjutbanans byggande hade vi emellertid inte kunnat hålla kostnaderna nere. Disponent Svenfelt, Cloetta, har välvilligt ställt bilar till förfogande för transporter och godsägare Eckers har tillhandahållit det erforderliga gruset. Styrelsen tackar varmt för den visade välviljan.
I anslutning till invigningen av skjutplatsen har Gullbergs härads skyttegille inbjudit elitskyttar från Skytteförbundet. Det är ett bland skytteföreningarna allmänt känt förhållande, att anskaffningen av priser för tävlingarna är ett bekymmersamt kapitel. Man brukar vädja till för skyttesaken intresserade personer om ett bidrag i form av något lämpligt föremål att utdelas såsom pris. Så har vi tillåtit oss göra även till dagens tävling och vår fädjan har icke förklingat ohörd. Till givarna framför gillet ett uppriktigt tack.
Jag har emellertid sparat en person till sist, nämligen den man, som tekniskt svarat för uppförandet av vår nya skjutbana, vår v. ordf. gamle skyttekamraten byggmästare David Gustafsson. När David Gustafsson åtog sig uppgiften att bygga skjutbanan, så visste han, att ett belopp av 20.000 kronor stod till förfogande och att han inte fick överskrida detta. Som bekant håller aldrig några kalkyler i dessa dagar, då man skall räkna på en byggnadsverksamhet, men hur nu David Gustafsson har burit sig åt, så har kalkylerna hållit. Han har skilt sig från sin uppgift med all heder och vi är honom i dag i gillet mycken tack skyldiga för allt det oegennyttiga arbete han nedlagt på uppförandet av vår skjutbana. Jag har personligen vid många sammanträden framfört en stilla undran, hur projektet skulle utveckla sig ekonomiskt, men David Gustafsson har alltid lika tryggt svarat: ”Du skall se det ordnar sig nog.” och  det har ordnat sig och vår gemensamma skyttevän David kan i dag känna uppriktig tacksamhet och uppskattning inte blott från medlemmarna i vårt gille utan vida kring i våra skyttekretsar. Vi har nämligen fått en skjutbana att glädjas åt. Den är centralt belägen och lätt åtkomlig för skyttar från kommunens alla delar. Dess geografiska belägenhet är sådan, att den bjuder en idealisk skjutriktning och goda belysningsförhållanden. Den stora skogsridån verkar hämmande på störande vind och utgör dessutom ett utmärkt ljudskydd gentemot kringliggande bebyggelse. Med alla dessa fördelar har skjutbanan dessutom kommit att ligga på ett område, som rimligtvis inte kommer att tas i anspråk för bebyggelse inom det halvsekel, under vilket vår skjutplats´ placering är garanterad.
Jag hälsar alla, som kommit tillstädes i dag för att deltaga i vår lilla invigningshögtid, såväl inbjudna gäster som skyttar och övriga intresserade, hjärtligt välkomna till Gullbergshed, som blivit namnet på denna plats och vänder mig nu till ordförande i Östergötlands Skytteförbunds styrelse, överstelöjtnant Kugelberg, med anhållan om att han måtte inviga och officiellt öppna vår skjutplats.

Det finns inget album kopplat till denna sida.


Postadress:
Gullbergs Härads SG - Skyttesport
Hornstäve Hornsborg 1
59076 Vreta Kloster

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: gullbergsh.skg@gmail...

Se all info