Hoppa till sidans innehåll

HIF Klintens Stadgar


STADGAR

HIF KLINTEN


STADGAR för den ideella föreningen Handikappidrottsföreningen Klinten med hemort i Hässleholm kommun.

 

Bildad den 1985-03-25.

 

Stadgarna senast ändrade av årsmöte den 2012-02-26 (ändringar har gjorts i §5).

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 §                Ändamål    

 

Föreningens syfte är att bedriva aktiviteter inom verksamhetsområdena idrott och kultur, för att i första hand erbjuda personer med funktionsnedsättning fysiska och kreativa aktiviteter och social gemenskap.

Den idrottsliga verksamheten bedrivs i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé. 

Bedriva handikappidrott och att kunna erbjuda handikappade till fysiska aktiviteter och en social gemenskap.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

2 §                Sammansättning          

 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 §                Tillhörighet m m            

 

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Handikappidrottsförbundet ( SHIF )

och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom Skånes Idrottsförbund som är det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt Skånes Handikappidrottsförbund som är det specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DFstyrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 §                Beslutande organ         

 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 §                Firmateckning               

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

Styrelsen inom sig utser firmatecknare, som var för sig får teckna föreningen.

Styrelsen avgör även vilka rättshandlingar den eller dessa utsedda personer var och en får utföra för föreningens räkning.

Då avses rätt att teckna avtal med bank om tjänster som att öppna konton, giro, bankkort och internettjänster. Ta emot bankkort internetdosa och koder. Lösa in checkar och postväxlar plus/ bankgiroavier samt disponera föreningens konton. Ingå avtal med andra företag såsom försäkringsbolag och telefonbolag. Redovisningsansvar över de transaktioner som utförs följer med dessa uppdrag.

 

6 §                Verksamhets- och räkenskapsår   

 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

7 §                Stadgetolkning m m     

 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som
anges i 33 §.

 

8 §                Stadgeändring              

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 §                Upplösning av föreningen               

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 Vid en upplösning av föreningen tillfaller föreningens tillgångar Skånes Handikappidrottsförbund. Föreningen beslutar då var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 §              Medlemskap                   

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

11 §              Utträde       

 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 §              Uteslutning m m            

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

13 §              Medlems rättigheter och skyldigheter                

 

Medlem

•   har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

•   har rätt till information om föreningens angelägenheter,

•   skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

•   har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

•   skall betala medlemsavgift senast den 1 februari samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

För nya medlemmar gäller inbetalning efter 1 november även nästa års medlemskap.

 

14 §    Deltagande i idrottsliga och kulturella verksamheter                    

 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Medlemmar har rätt att delta i föreningens kulturella verksamheter på lika villkor.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

15 §              Tidpunkt, kallelse         

 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

16 §              Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till

årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

 

 

17 §              Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet          

 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 12 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18 §  Beslutmässighet

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

19 §              Beslut och omröstning                     

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet.
Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 §              Valbarhet   

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

21 §   Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

   1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

   2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

   3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

   4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

   5.     Fastställande av föredragningslista.

   6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

           för det senaste  räkenskapsåret.

   7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste    verksamhets-/räkenskapsåret

   8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

   9.     Fastställande av medlemsavgifter.

  10.     Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

          verksamhets- och räkenskapsåret.

 11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 12.     Val av

     a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.

     b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

     c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

     d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år.  I detta val får inte     styrelsens ledamöter delta.

     e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till

        ordförande.                      

      f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

22 §              Extra årsmöte                

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §17 och §18.

 

VALBEREDNINGEN

 

23 §              Sammansättning, åligganden

 

Valberedningen består av ordförande och en ledamot vald av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast vid årsmötet meddelar valberedningen röstberättigade medlemmar sitt förslag

 

REVISORER

 

24 §              Revision    

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

 

25 §              Sammansättning          

 

Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

26 §              Styrelsens åligganden

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen att

 

•   tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

•   verkställa av årsmötet fattade beslut,

•   planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

•   årligen skall minst fyra stycken styrelsesammanträden hållas,

•   ansvara för och förvalta föreningens medel,

•   tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och

•   förbereda årsmöte.

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren skall

 

•                     förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

•                     föra protokoll över styrelsens sammanträden,

•                     se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
                      betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

•                     se till att fattade beslut har verkställts,

•                     om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående
                      handlingar,

•                     årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

 

Kassören skall

 

•                     föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar
                      beslutade avgifter till föreningen,

•                     se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
                      organisationer m.fl.

•                     svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra
                      bok över föreningens räkenskaper,

•                     årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

•                     utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

•                     se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

•                     i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,
                      särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och
                      övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

•                     föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade
                      priser införs,

•                     se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet
                      som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga
                      tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

27 §              Kallelse, beslutsmässighet och omröstning    

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

28 §              Överlåtelse av beslutanderätten    

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

TVIST

 

29 §              Skiljeklausul                   

 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Uppdaterad: 08 JAN 2013 13:33 Skribent: Marlene Persson

komplettass_logo

handihand logga vit   

 

  logga Kompis ass

 

 intersport logga

 

idrott för alla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Samarbetspartners

skåneidrotten

 

 

logo

norräng

Postadress:
HIF Klinten - Parasport
Löjtnant Granlunds väg 12
28152 Hässleholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info