Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan


Verksamhetsplan 

 

                                                                 Hallstavik    Golfklubb

 

2019

Det viktigaste för Hallstavik Golfklubb är dess medlemmar. Medlemmarnas förväntningar, beteende och agerande på och utanför golfklubben styr och påverkar golfklubbens verksamhet och synen på densamma. Det är medlemmarna som är golfklubben. De är klubbens stamkunder medan sponsorerna är Vip-kunder och tillsammans bör de utgöra grunden för verksamheten. Greenfeegästerna är klubbens  bonuskunder.

 

Som medlem har man både rättigheter och skyldigheter. Man har rätt att boka tider, använda klubbens områden för träning och dess klubbhus m.m. Som medlem har man också skyldighet och ansvar att följa de regler som finns, att verka för klubbens bästa och vara en bra medlem genom att tala gott om klubben både inom och utanför klubben. 

Hallstavik  Golfklubb är en ideell förening och måste således följa de regler och normer som finns för dessa. Klubben är beroende av ideella insatser och medlemmarnas engagemang  i olika uppgifter och frågor. Utan detta skulle klubben inte klara sig vare sig ekonomiskt eller verksamhetsmässigt. Bana och fastighet  drivs och förvaltas av Häverödalens Fastighets AB där aktiemajoriteten bör innehas av klubbens medlemmar för att skapa samsyn och undvika intressekonflikter mellan klubb och anläggning. Vad som sägs härunder gäller därför i tillämpliga delar även för detta bolag.

 

 

 

 

INNEHÅLL

 

 1. Verksamhetsidé ........................................................................................................................  ....... 4
 2. Vision  ......................................................................................................................................  ....... 4
 3. Delmål ......................................................................................................................................  ....... 4
 4. Styrelsen ...................................................................................................................................  ....... 4
 5. Kommittéer...............................................................................................................................  ....... 5
 6. Service ......................................................................................................................................  ....... 5

6.1        Sponsorkommitté ...................................................................................................................... 5

6.2        Klubbkommitté……………………………...…………………………………………………6

 

 1. Idrott .........................................................................................................................................  ....... 6

7.1        Juniorkommitté......................................................................................................................... 7

7.2        Elitlag…………………………………………………………………………………….......7

7.3        Damkommitté…………...……………………………………………………………………7

7.4        Seniorkommitté

7.5        Tävlingskommitté..................................................................................................................... 9

7.6        Handicap- och Regelkommittén ............................................................................................... 9

 1. Anläggning ............................................................................................... …………………… ....... 9

8.1        Fastighetskommitté .................................................................................................................. 10

8.2        Bankommitté ............................................................................................................................ 10

8.3        Miljökommitté...........................................................................................................................10

 

 

1.   Verksamhetsidé

Hallstavik Golfklubb skall bedriva sin verksamhet med beaktande av golfsportens grundläggande värden där känslan för klubben och ärligt spel är honnörsord. Vi ska sträva efter att förbättra kunskaperna och känslan för golfregler och golfetik. Vi arbetar efter att hela tiden utveckla medlemskapet och fylla det med olika värden för den enskilde medlemmen. Klubben vill skapa en trygg framtid med en stabil ekonomi. Hallstavik Golfklubb ska vara en klubb där det är lätt att trivas och där man som golfare finner ett Mervärde i att vara medlem. 

 

Hallstavik Golfklubb tillhör Svenska Golfförbundet, Upplands Golfdistriktsförbund och därigenom Svenska Riksidrottsförbundet. Detta förpliktigar oss att följa deras stadgar och att arbeta mot samma mål. Särskilt viktigt är samarbetet med GKplus-familjen samt lokala klubbarna inom Roslagenregionen. Vidare ska vi samarbeta med andra golfklubbar i olika syften.

 

Syftet med klubbens verksamhet är att bedriva idrotten golf. Verksamheten ska inriktas mot:

 • Träningsverksamhet
 • Tävlingsverksamhet
 • Motion och rekreation
 • Social samvaro

 

2.   Vision 

 

Hallstavik Gk skall vara en klubb där medlemmar och gäster, oavsett ålder och kön trivs. Vår bana skall vara välskött, inbjudande och utmanande. En målsättning är att alla besökare, medlemmar som gäster skall uppleva ett mervärde, dvs erfara att de får mer än de betalar för!  

Denna vision är något vi ska sträva mot. Det finns ingen tidsram för visionen utan den finns där som en ledstjärna för klubben och dess verksamhet. 

 

3.   Delmål

Styrelsen skall arbeta med en långsiktig handlingsplan för att uppnå visionen. 

Detta innebär att inom ramen för ekonomiska förutsättningar skall Hallstavik Golfklubb erbjuda:

 • en attraktiv bana, skötsel- och trivselmässigt 
 • en utmanande bana spelmässigt
 • en högkvalitativ träning för alla grupper
 • en stabil ekonomi genom att utveckla klubben med målsättningen att uträtta mycket men att vara återhållsam med utgifter.

 

4.   Styrelsen

Funktion och befogenheter

 • Styrelsens uppgift är bl a att verkställa de beslut som tas av årsmötet, som genomförs av ett höst-och ett vårmöte. Styrelsen är vald av medlemmarna och ska således tillgodose medlemmarnas gemensamma intressen.
 • Styrelsen skall arbeta både kort- och långsiktigt med att utveckla och förbättra golfklubben och dess anläggning. 

 

Styrelsen skall föra en dialog med kommittéerna för att erhålla och  nå ut med information och beslut till övriga medlemmar.

 • Styrelsen skall verka för att främja de ideella insatserna i klubben.
 • Styrelsens och kommitteérnas medlemmar skall vara väl igenkända av medlemmarna och finnas med namn (gärna även foto) i klubbhuset och på hemsidan.

         

5.   Kommittéer

Funktion och befogenheter

Kommitteérna skall, var och en inom sitt verksamhetsområde vara styrelsens förlängda arm till medlemmarna och verka för att de ideella insatserna kanaliseras där de bäst behövs. 

 

Kommitteordföranden (eller ställföreträdande) skall i möjligast mån beredas tillträde till styrelsemötena för att informationen mellan styrelse och medlemmar skall bli så effektiv som möjligt. Samtidigt ökar möjligheten för styrelsen att fånga upp idéer och synpunkter från medlemmarna.

6.   Service

Under servicedelen ligger reception-, shop, café  och kansli.

 

Mål

 • Att erbjuda medlemmar, gäster och sponsorer god service genom ett generöst öppethållande i klubbhuset alla dagar under säsong.
 • Ha ett fungerande informationsflöde som når ut till alla medlemmar på ett tillfredställande sätt.
 • Att medlemmarna känner samhörighet och gemenskap att de är en del i Hallstavik Golfklubb.

 

         Medel

 • Att ha kompetent och välutbildad personal. En personal som trivs i klubbens organisation och som känner ett mervärde i att jobba i Hallstavik Golfklubb
 • Utveckla vår hemsida och göra den mer informativ för våra medlemmar, gäster och sponsorer genom frekventa uppdateringar året runt..
 • Att låta medlemmar, gäster och sponsorer få information via hemsidan.
 • Nyhetsbrev via mail till medlemmarna ca en gång i månaden.
 • Nyhetsbrev till sponsorer och i förekommande fall gäster, några gånger per år.
 • Att öka medlemmars och sponsorers kunskaper i hur organisationen styrs och hur verksamheten är uppbyggd.
 • Uppmuntra och verka för ett större deltagande genom ökad marknadsföring av klubbens tävlingar.
 • Klubbchefen skall leda klubbens dagliga verksamhet och genom egna och personalens insatser, samt med biträde av kommittéerna ge medlemmar , gäster och sponsorer relevant service.

 

6.1  Sponsorkommitté

 

Nyckelordet för kommittén är kvalitet.

Sponsorkommitténs uppgift är att sälja produkten Hallstavik Golfklubb.

 

Mål

 • Våra sponsorer skall känna att de får mervärde när de sponsrar Hallstavik GK. 

Att produkten Hallstavik Golfklubb står för kvalitet och utveckling.

 • Att upprätthålla en god relation mellan sponsor och klubb. 
 • Att skapa en personlig kontakt med samtliga sponsorer. 
 • Att stärka Hallstavik Golfklubbs varumärke.

 

 

Medel

 • Att följa upp de avtal som klubben har skrivit med de olika sponsorerna.
 • Att förhandla om och skapa nya avtal med såväl gamla som nya intressenter.
 • Att ordna olika aktiviteter för våra sponsorer som verkar för att sponsorn känner ett värde i att vara en del av klubben.
 • Att ge sponsorn information om vad som händer i klubben och vilka planer som finns för framtiden så att sponsorn känner delaktighet.

 

6.2   Klubbkommitté (Saknas f n)

 

Klubbkommitténs syfte

 • Medlemsvård
 • Välkomna nya medlemmar
 • Marknadsföra klubbens ”mjuka värden” och värdegemenskap

 

         Verksamhet:

 • Genomföra aktiviteter i syfte att öka gemenskapen och trivseln på klubben
 • Avslappnade och roliga tävlingar (2 st. per år)
 • I anslutning till dessa eller självständigt anordna (grill)fester på klubben under den varma delen av säsongen
 • Ansvara för trivseln på banan
 • Föreslå andra aktiviteter för att öka trivseln på banan

 

Välkomna nya medlemmar genom att

 • Erbjuda en personlig kontakt med någon i klubbkommittén för frågor 
 • Hjälpa nya medlemmar i HGK att komma igång med sin golf och lära känna klubben och banan
 • Genomföra ett uppföljningssamtal efter 2-3 månader

 

Mål 2017

Att etablera klubbkommittén

 

7. Idrott

Idrott utgörs av den verksamhet som bedrivs inom Damkommittén, Seniorkommittén, Juniorkommittén, Tävlingskommittén samt av elitlaget. Idrottens mål är att bedriva en verksamhet som berikar värdet av medlemskapet.

 

Övergripande målsättning

Det skall i Hallstavik Golfklubbs verksamhet finnas möjlighet till träning, tävling och social samvaro för alla klubbens medlemskategorier. 

 

Medel

 Klubben ska bedriva träning för medlemmarna i olika former.  Klubben ska arrangera tävlingar för alla medlemskategorier.

Klubben ska marknadsföra sig som en familjeklubb och försöka attrahera nya medlemmar i alla åldrar.

 

 

 

7.1   Juniorkommitté (under bildande)

 

Verksamheten riktar sig i första hand till knattar och ungdomar upp till 21 år.

 Avsikten är att inför säsongen 2017 få igång en juniorkommitté, bl a med hjälp av SGFs juniorkonsulent. 

En fungerande juniorverksamhet är väsentlig för klubbens långsikitiga utveckling.

 

7.2  Elitlag

 

Klubbens elitlag spelar i div. 1. Efter två säsonger där vi lyckats hålla oss kvar, hoppas vi på att 2017 kunna klättra högre upp i tabellen och utmana om en elitserieplats. Elitlagets spelare har sina rötter i Hallstavik eller i klubben. Vi fortsätter att sponsra våra mest lovande elitspelare med de resurser klubben kan erbjuda.  

 

Målsättningen för Hallstavik GK:s elitlag är:

-      att etablera sig i toppen av div 1, Uppland

-      att söka nå elitserien 

 

7.3  Damkommitté (under bildande)

 

Damkommitténs syfte

Damkommitténs syfte är att stimulera klubbens damer i sitt golfspel, skapa trivsel och gemenskap samt medverka till att bevara och förstärka en trevlig klubbanda.

 

Damkommitténs verksamhetsidé

Damkommittén ska erbjuda tävling och andra aktiviteter som skapar utveckling och trivsel bland Hallstavik Golfklubbs damer

 

Damkommitténs målgrupp

Damkommitténs målgrupp är alla damer i Hallstavik Golfklubb.

 

        Damkommitténs mål

 • Alla damgolfare ska känna sig välkomna
 • Att verka för att damer aktiverar sig i seriespel
 • Att verka för att öka kunskapen inom regler
 • Att med varierat program aktivera fler damer oavsett ålder och handicap.
 • Att verka för ett ökat tävlingsdeltagande bland damerna.

 

7.4   Seniorkommitté 

        

Seniorkommitténs syfte

Att ta tillvara Hallstavik Golfklubbs seniormedlemmars golfintresse.

 

Seniorkommitténs verksamhetsidé

Seniorkommittén ska erbjuda medlemmarna i Hallstavik Golfklubb träning, tävling, läger och gemenskap.

 

Seniorkommitténs målgrupp

 

         Alla medlemmar i Hallstavik Golfklubb som är minst 50 år för damer och 55 år för herrar. 

 

Seniorkommitténs mål

 • att verka för att klubbens seniorgolfare utvecklas i idrotten golf
 • att öka regelkunskapen
 • att tävla mot andra klubbar
 • att öka färdigheten genom organiserad träning. 
 • Klubben ska ha som mål att vara representerad  i seriespelet i lämpliga åldersklasser  att klubben ska ha deltagare på DM

 

 

7.5  Tävlingskommitté

 

Tävlingskommitténs syfte

Tävlingskommittén har som uppgift att skapa ett intressant och varierat tävlingsprogram som ska attrahera så många medlemmar och gäster som möjligt.

Tävlingskommitténs mål

Att vi kan nå så många spelare som möjligt i Hallstavik  Golfklubb. Att hitta olika typer av tävlingar allt från social samvaro till elit nivå.

Tävlingskommitténs arbetsuppgifter

 • Ta fram ett brett tävlingsutbud där förhoppningsvis alla medlemsgrupper i klubben ska kunna hitta några tävlingar som passar dem.
 • Ordna priser och sponsorer i dialog med sponsorkommittén till klubbens olika tävlingar.
 • Se till att ordna tävlingsledare till alla klubbtävlingar  och ta hjälp av de övriga idrottskommittéerna så att alla tävlingar har en hög kvalité .
 • Ordna utbildningsdagar  för tävlingsledare i samarbete med kansliet.
 • Se till att marknadsföra alla tävlingar i god tid. Använda våra informationstavlor och hemsida.

 

 

7.6     Handicap- och Regelkommitté

 

Handicap-och Regelkommittén ansvarar för uppföljning och revidering av medlemmarnas handicap och sköter frågor om regler som faller utanför övriga kommittéers ansvarsområden samt är rådgivande i regelfrågor.

 

 

8.    Anläggning

 

Verksamhetsidé och arbetsuppgift

 • att erbjuda anställda, medlemmar och gäster välskötta och anpassade fastigheter/lokaler till klubbens olika verksamheter.
 • att erbjuda medlemmar och gäster en välskött och varierande 18-hålsbana med tillhörande övningsområde.

 

Arbetsuppgifter

 • att presentera en miljöanpassad golfanläggning enligt gällande lagar och riktlinjer.

 

 

Mål

 • att ha kompetent och välutbildad personal med ansvar för banan och fastigheterna
 • att samverka med andra organisationer inom natur, kultur och miljöområdet

 

 

8.1   Fastighetskommitté 

 

Fastighetskommitténs syfte och verksamhetsidé

Fastighetskommitténs verksamhetsidé är att underhålla och utveckla klubbens fastigheter samt verka för att de är så ändamålsenliga för klubbens verksamhet som möjligt.

 

Klubbens fastigheter och anläggningar är:

Klubbhus med omklädningsrum och toaletter

Nya huset 

Maskinhallen med tillhörande personalutrymmen

Toaletten hål 4

Pumphuset

Rangehuset

Globen

Vägar och parkering

                       

8.2   Bankommitté

 

Bankommitténs syfte

Bankommitténs syfte är att utveckla och förbättra banan och dess omkringliggande områden.

 

Bankommitténs verksamhetsidé

Bankommitténs verksamhetsidé är att erbjuda medlemmar och gästspelare en utmanande golfbana av mycket god kvalitet. 

Vi ska erbjuda personalen möjligheter att arbeta under säkra förhållanden på banan.

Vi ska erbjuda medlemmar och gäster möjlighet till träning  under säsong 

Vi ska erbjuda medlemmar och gäster en säker anläggning. Målet är att utöka säkerheten på och intill anläggningen.

 

Själva golfbanan är klubbens viktigaste tillgång och en långsiktig plan för utveckling av banan  ska påbörjas

 

Ansvarsområden

 • Banan och banans närområden
 • Vårstädning av banan 
 • Maskinparken

 

Övergripande målsättning

Atttillhandahålla en bana med övningsområden som uppfyller de krav och förväntningar som klubbens medlemmar och klubbens verksamhet kräver.

 

Bankommitténs uppgifter

 • att tillsammans med banchefen planera samt utveckla banans kvalité och layout
 • att vara banchefen behjälplig i den ekonomiska planeringen av inköp och investeringar till  banan
 • att agera bollplank när det gäller utveckling och skötsel av banan
 • att hjälpa banchefen och banpersonal samt kunna avlasta dessa vid speciella arbeten.

 

 

8.3   Miljökommitté

           

           Miljökommittén skall arbeta för 

 

 • att hushålla med resurser vid skötsel av bana och fastigheter för att minimera negativ miljöpåverkan och att effektivisera användandet av naturresurser och energi.
 • att  verksamheten ska drivas så att lagar och förordningar inom miljöområdet efterföljs
 • att rätt sköta dammar och vatten för att utveckla banans ekologiska möjligheter
 • att erbjuda utbildning i miljöämnen till anställda och förtroendevalda
 • att aktivt kommunicera vårt miljöarbete hos anställda medlemmar, sponsorer, gäster och allmänhet. 

 

Miljökommitténs mål för det närmaste året 

 att följa upp och förvalta klubben i enlighet med vårt miljöcertifikat.

 

 

 

FacebookGilla oss på Facebook för att ta del av bilder och annan rolig information
UGF

 

Postadress:
Hallstaviks GK - Golf
Box 72
76322 Hallstavik

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info