Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Integritetspolicy/GDPR"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Integritetspolicy/GDPR


Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Hallstaviks Golfklubb, 802404-5885, och Häverödalens Fastighets AB, 556551-5565 , Box 72, 763 22 Hallstavik (nedan gemensamt kallade föreningarna) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningarnas verksamhet.

Föreningarna har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Föreningarna ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningarna behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningarna hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningarna behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Föreningarnas hemkommun.

Föreningarna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i Föreningarna
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i Föreningarnas träningsverksamhet
 • Deltagande i Föreningarnas tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av Föreningarna
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om Föreningarna vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningarna har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom Föreningarnas verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i Föreningarna

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i Föreningarnas träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i Föreningarnas tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av Föreningarna

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med Föreningarna

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningarna kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i Föreningarna har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Föreningarnas behandling av dina personuppgifter. Föreningarna ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Föreningarna ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Föreningarnas behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur Föreningarna arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om Föreningarnas personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du st

Inga nyheter är skapade

FacebookGilla oss på Facebook för att ta del av bilder och annan rolig information
UGF

 

Postadress:
Hallstaviks GK - Golf
Box 72
76322 Hallstavik

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info