Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte

15 FEB 2020 07:00
Härmed kallas till årsmöte i Hammarby IF Friidrottsförening för verksamhetsåret 2019.
  • Skapad: 15 FEB 2020 07:00

Kallelsen finns i pdf-format här.

Inkomna motioner finns här.

När? Årsmötet för vår verksamhet avhålls tisdag 2020-03-10 med start kl 19. Vi inleder med fika och utdelning av årsmöteshandlingar kl 18.00 samt inledande presentation av året som gått kl 18.30.

Var? Årsmöteslokal är aulan i Kunskapsskolan (bredvid COOP).

Varför? Stadgarna föreskriver att föreningen årligen via ett årsmöte ska granska styrelsen och dess ledning av verksamheten med tillhörande ekonomi samt dess planer för nästkommande verksamhetsår.

Föreningens beslut avseende:

-Verksamhetsberättelse 2019 

-Förvaltningsberättelse 2019

-Verksamhetsplan och budget 2020 

-Revisorerna syn på styrelsens förvaltning samt beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2019 

-Föreningens val av styrelseordförande, styrelseledamöter inkl suppleanter, revisorer och valberedning.

VÄLKOMNA till avslutningen av verksamhetsåret 2019 och den formella starten av 2020.

I en förening är det medlemmarna som närvarar på årsmötet som bestämmer. Det är vi närvarande som tillsammans är Hammarby Friidrott under årsmötet. Vill du påverka föreningens inriktning och bemanning av ledningsfunktionerna så bör du komma på årsmötet och göra din stämma hörd och rösta. Det är viktigt att den nya styrelsen får möjlighet att känna ett tydligt stöd från föreningens medlemmar inför arbetet och utmaningarna kommande verksamhetsår.

Följande datum gäller för nedräkningen mot årsmöte för det gångna verksamhetsåret 2019:

ÅRSMÖTE 10/3

Behöriga att rösta är de som varit betalande medlemmar under 2019 eller är nya medlemmar som betalat sin medlemsavgift minst 4 veckor före årsmötet, dvs senast 2019-02-11. För att vara röstberättigad skall man under året fylla lägst 16 år.

MOTIONER inlämnade senast 11/2

4 motioner och 2 förslag till styrelsen/årsmötet samt ett inlägg med tankar som önskas framföras på årsmötet har inkommit från Eerika Kiili till kansliet inom föreskriven tid.

Motionernas rubriker är:

- Klubbkonferens

- Hammarbygalan

- Adjungerade styrelseledamöter

- Fonder, stipendier och bidrag

Förslagens rubriker är: - Relationer - Aktivitetsavgifter

Tankarnas rubrik är: - Neuropsykiska funktionsnedsättningar - Psykisk ohälsa

Allt inkommet material finns nu uppsatt på anslagstavlan i klubbhuset!

KALLELSE meddelas senast 18/2

Kallelse med föredragningslista meddelas på föreningens hemsida och anslås i klubbhuset senast 3 veckor före årsmötet.

VALBEREDNINGENS förslag meddelas senast 18/2

Valberedningens förslag meddelas på föreningens hemsida och anslås i klubbhuset senast 3 veckor före årsmötet.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR tillgängliga senast 3/3

Alla årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar inkl styrelseförslag och utlåtanden på inlämnade motioner senast 1 vecka före årsmötet.

Alla handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga i en pärm på kansliet senast from tisdag 3/3 2020 kl 18.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIF Friidrotts stadgar rörande ÅRSMÖTE, utdrag ur:

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna genom att minst kungöras på föreningens hemsida och på anslagstavla i klubbhuset. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, utträde ur Alliansföreningen, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Skribent: Mikael Thulin
Epost: Adressen Gömd

 

 

Vår Facebooksida

Facebook 

Våra Sponsorer

 

 

adidas_logo[1]

 

stadium_nylogga1

 

 

idrottensbingo2

Postadress:
Hammarby IF Friidrott - Friidrott
Enskede Idrottsplats, Enskedevägen 95
12263 Enskede

Besöksadress:
Enskede IP, Enskedevägen 95
12263 Enskede

Kontakt:
Tel: 086480320
E-post: info@hammarbyfriidro...