Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 18 mars 2021


Som medlem kallas du härmed till årsmöte för Hellas Friidrottsklubb preliminärt torsdagen den 18 mars kl. 18.30 i Annexet bakom Hellasgården.

Välkommen! 

Du har möjlighet att lämna in motioner till mötet. Skickas senast 30 november 2020 till This is a mailto link!
Dit kan du också lämna förslag på nya styrelseledamöter.

Som vanligt måste du betalt medlemsavgiften för att ha rösträtt på mötet!

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

1. Årsmötets öppnande av föreningens ordförande
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret med redogörelse för verksamheten samt resultat- och balansräkning jämte förslag i anledning av uppkommen vinst eller förlust.
8. Revisorernas berättelse över granskning av styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Redogörelse verksamhetsplan och budget för det pågående verksamhetsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. *
13. Val
      a.Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
      b.Beslut om antal övriga ledamöter samt val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
      c.Val av två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år
      d.Val av två revisorer och två revisorssuppleanter får en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter och suppleanter delta
      e.Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses tillsammankallande

14. Övriga frågor.

(Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte funnits med i kallelsen till mötet.)

15. Mötets avslutning.

Utdrag ur stadgarna avseende årsmötet:

Årsmöte

16 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet skall hållas mellan den 1 mars och den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet jämte förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före mötet skriftligen tillställas medlemmarna per brev, elektronisk post, eller via förenings webb-plats (www.hellasfriidrott.se).

Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen och material i ärendet bifogas.

Här jämte skall styrelsen bilägga förslag från valberedningen.

Styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall genom styrelsens försorg finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

17 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem om stadgeändring, upplösning eller sammanläggning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 30 november.

Förslag från medlem i annan fråga skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftliga yttranden över inkomna förslag.

18 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på årsmötet. Rösträtt tillkommer även ständiga medlemmar och hedersmedlemmar.

Medlem som inträtt under mötesåret och betalat medlemsavgift samt under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på årsmötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

19 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

20 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med acklamation (= ja- eller nejrop) eller om så begärs efter votering (=omröstning med rösträkning).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid votering alla frågor genom enkel majoritet.

Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till det totala antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet genom handuppräckning. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske med slutna sedlar.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall dock i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag. 

21 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare hos föreningen eller SoIK Hellas får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

Uppdaterad: 10 NOV 2020 08:29 Skribent: Peter Fernström

 

<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>

Du kan även sponsra klubben
genom att använda

för dina inköp!

Du sparar också pengar! 

<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>

Mattes-minnesfond

<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>

 Köp dina tränings- och
tävlingkläder i vår

WEB-SHOP!

<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>

Samarbetspartners
Sponsorer


BStenson


 

Prinero_v3_med ny slogan_CMYK

 

 


Stockholms stad_logotyp2014


Postadress:
Hellas Friidrottsklubb - Friidrott
Box 4027
13104 Nacka

Kontakt:
Tel: 0793335528
E-post: lars.holm@hellasfrii...

Se all info