Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Årsmöte ska hållas före utgången av mars månad.

Förslag till årsmötet från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor för årsmötet.

Medlem som betalat medlemsavgifter och vi årsmötet är lägst 16 år har rösträtt på mötet.

 

Länk till Stadgar: Hemsjö IF stadgar

Senaste årsmötesprotokoll:

Protokoll årsmöte Hemsjö IF Byvallen 2018-03-21

§1 Mötets öppnande
Ordförande Kristina Petterson Post hälsade 16 gäster välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställelse av röstlängd för mötet
En närvarolista upprättade som mot kontroll av erlagd medlemsavgift för 2017 fick gälla som röstlängd för mötet vid eventuell omröstning.

§3 Val av ordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Kristina Pettersson Post och till sekreterare valdes Jessica Larsson.

§4 Val av protokolljusterare och rösträknare
Till justerare valdes Christian Balac och Gunnar Svensson

§5 Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
Mötet ansågs vara utlyst på behörigt sätt- annons i Alingsås Tidning, information på hemsidan och via mejl.

§6 Fastställelse av föredragningslista
Föredragningslistan som presenterades av mötesordföranden, fastställdes.

§7:1.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse delades ut och föredrogs (se bilaga).
§7:2.  b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
Förvaltningsberättelsen föredrogs av Christian Balac (Se bilaga) Årets resultat blev ett plus på 611 421kr. Bra jobbat!

§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhets- och räkenskapsåret
Ingemar Carlsson läste upp revisorernas berättelse (se bilaga) där man föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg

§10 Fastställande av medlemsavgifter
Mötet fastslog medlems- och träningsavgifter för 2019.
Medlemsavgiften går till föreningen. År 2019 höjs avgiften med 100kr senior, 50kr pensionär och ungdom.
Träningsavgifterna går till sektionen. Avgiften beräknas utifrån åldersspann. För år 2019 är avgiften följande (total avgift inom parantes)
0-7 år 300kr (650kr)
8-12 år 500kr ( 850kr)
13-18 år 600kr ( 950kr)
19år och äldre 900kr ( 1300kr)
Pensionärer 100kr ( 450kr)
Stödmedlem betalar 300kr

Ledare betalar ingen träningsavgift.
Familjerabatt – vid tre eller fler personer betalas max 900kr i medlemsavgift + träningsavgift för respektive person

En träningsavgift/sport, undantag pensionärer där boule och gymnastik räknas som en sport.

§11Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för den kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Klubbens samt samtliga sektioner förslag till budget gicks igenom och godkändes ( se bilaga).

§12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

§13 Val av huvudstyrelse, revisorer och valberedning ( se separat sammanställnig)
  a) Föreningens ordförande: Linus Holmkvist ( nyval 1år)
  b) Föreningens styrelseledamöter: Johan Engdahl, Sekr (nyval 2år), Emil Persson /kassör
(Mandat tom 2018), Mats Järkmyr ( mandat tom 2018), Christian Balac ( mandat tom 2018), Jessica Larsson (omval 2år), Lisa Andersson ( nyval 2år), Andreas Urech ( nyval 2år), Jonny Svensson/vice ordförande (mandat tom 2018), en plats vakant (ledamot) för styrelsen att besätta.
  c) Föreningens ersättare: Gunnar Svensson (mandat tom 2018), Styrbjörn Gustafsson (omval 2år), Kenneth Andreasson (omval 2år), Patrik Gustafsson (mandat tom 2018).
  d) Revisorer: Jonathan Bessou och Pernilla Wallin (båda nyval 2år).
  e) Revisorssuppleant: Ingemar Karlsson och Ellen Trost Lindblad (båda nyval 2år).
  f) Valberedningen: Emelie Gustafsson, Frida Pfister (båda nyval 2år), en plats vakant för styrelsen att besätta.
  g) Beslut om val av ombud till SDF-möten delegerades till respektive sektion att utse.

§14 Val av sektionsstyrelse och kommittéer-ordföranden utser sina representanter( se separat sammanställning)
 
a) Fotboll: Styrbjörn Gustafsson/ordförande (omval 2år).
  b) Bandy: Christian Balac/ordförande (mandat tom 2018).
  c) Boulesektionen: Kenneth Andreasson ordförande (nyval 2år).
  d) Pensionärssektionen: Gunnar Svensson/ ordförande (mandat tom 2018).
   e) Plan och fastighetskommittéer och sponsorgrupp tillsätts av styrelsen.

§15 Komplettering av stadgar gällande lagkassor (se bilaga)
Kompletteringen godkändes.

§16 Firmatecknare
Mötet utsåg följande personer med rätt att teckna firman var för sig: Ordförande Linus Holmkvist (921005-xxxx) och kassör Emil Persson (830625-xxxx).

§17 Övriga frågor
   a) Utveckling Byvallen, Vi har sålt fastigheten Pelabo och med pengar i kassan finns möjlighet att rusta upp Byvallen. Linus har haft en besiktningsman som gått runt i fastigheten Byvallen, inga större anmärkningar gjordes förutom ytskick och fukt i grunden. Vid beslut om större renovering får ett möte sammankallas.
  b) Anläggning av ny konstgräsplan, Hemsjö IF har varit i kontakt med Alingsås kommun och fått lägga fram att Alströmmers konstgräsplan skulle passa på Byvallen. Vi har fått muntligt att vi får halva och att kommunen gör allt läggningsarbete. Hemsjö IF behöver göra underarbetet. Den kommer att anläggas på grusplan och då parkeringar kommer ett försvinna är samtal med närliggande grannar om att lösa parkerings situationen.
  c) Fastställande av årets styrelsemöten, tas efter årsmötet
  d) Bror Åsbergspris 2018 gick i år till Linus Holmqvist efter nytänk och engagemang i klubben inte bara på plan som kapten utan också som ledamot i styrelsen.
  e) Kristina Pettersson Post och Per Svensson avtackades med blommor.
  f) Inget övrigt fanns att dryfta, kaffe, semla och mingel följde.

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Jessica Larsson, Sekreterare                               ____________________________________

Kristina Pettersson Post, Ordförande             ____________________________________

Christian Balac, justerare                                     ____________________________________

Gunnar Svensson, justerare                               _____________________________________

 

Uppdaterad: 12 APR 2018 22:22 Skribent: Kristina Pettersson Post

Följ oss på sociala medier!

 

Vår klubbshop finner ni här:

Klubbshop

 

Ett stort TACK till våra sponsorer!


 

 Stiftelsen Dunross

sparbanken

Intersport

 ICA MAXI

svenskfast

Länsförsäkringar

svenssonmolin

 

PGs persienn

 Inges bil

candidator

gigsant

alingsås röär

tommybyggare

MT Fastighetsskötsel

 

 

 

 

Postadress:
Hemsjö IF - Fotboll
Hemsjövägen 59
44196 Alingsås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info