Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR                                               Stadgar PDF


Hermanstorps Kör- och Ridklubb


Bildad 1984.

Stadgarna fastställda/ändrade vid årsmöte 1993-12-28

 

Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 1992-11-29


 

§1. Ändamål

Hermanstorps Kör och Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (Ridsportförbundet), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).


Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja rid­ningen i Sverige på så sätt som anges i Ridsportförbundets stadgar.


§ 2. Säte

Föreningen har sitt säte i Falkenberg.


§ 3. Medlemskap

Envar väl känd person, som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages som medlem.

Person som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens syfte, kan av styrelsen för­vägras medlemskap.


§ 4. Hedersmedlem

Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.


§ 5. Avgifter

Medlem erlägger årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen varje år, fastställes av årsmötet.


Årsavgift skall erläggas på så sätt som styrelsen fastställer.


Av avgifterna skall till distriktsorganisationen och till Ridsportförbundet inbetalas så stor del som re­spektive årsmöte fastställt. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.


§ 6. Utträde och uteslutning

Medlem som under ett helt år trots påminnelser underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.


Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Ridsportförbundets, distrik­tets eller föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något sätt skadat eller skä­ligen kan befara komma att skada föreningen eller dess verksamhet.


För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet av de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamö­terna.


Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).


I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakttaga vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för beslutet av sän­das till den uteslutne i rekommenderat brev.


Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats ärendet blivit slutligen avgjort.


Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.


§ 7. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.


§ 8. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.


§ 9. Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för distriktet och Ridsportförbundet.


I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förut­sedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte (extra årsmöte) eller avgörs frågan interi­mistiskt av styrelsen i trängande fall.


§ 10. Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem.


För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stadgar skall godkännas av Svenska Ridsportförbundet styrelse eller av utskott till vilken förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.


För föreningens upplösning fordras av två på varandra med minst en månads mellanrum följande möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om be­slutet ense. I samband med upplösningen beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med förening­ens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportförbundet.


§ 11. Rösträtt

Vid årsmötet samt extra allmänt möte som skall hållas senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.


Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordningen som sägs i § 13, men ej rösträtt.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.


§ 12. Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 4 § och 10 § avgöres genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstbe­rättigad. Är han inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


§ 13. Årsmöte

Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer.


Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast 3 veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgäng­liga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.


§ 14. Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för mötet.

 2. Anmälan av styrelsen val av sekreterare vid årsmötet.

 3. Upprättande av röstlängd.

 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 5. Fastställande av dagordning.

 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.

 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräk­ning.

 8. Revisorernas berättelse.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 10. Behandling av sektionernas verksamhets – och förvaltningsberättelser samt fastställande av de­ras balansräkning.

 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket an­givna antalet.

 12. Val av ordförande för föreningen.

 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.

 14. Val av sektioner förutom ungdomssektionen (se § 24)

 15. Anmälan av, av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.

 16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.

 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och leda­möter i valberedningen.

 18. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

 19. Fastställande av årsavgifter.

 20. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.


§ 15. Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt 10 § föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10 % av medlemmarna eller då revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med an­ledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkom­mit.


Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet.


Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1 – 5 i 14 § samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

§ 16. Valberedning

Valberedningen består av lägst 3 och högst 5 ledamöter jämte lägst 1 och högst 3 suppleanter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.


Medlem i förening får senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag på kandidater för de befattningar, för vilka val skall ske.


Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därför äga rum. Alla före­slagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedningen inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.


Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kan­didater.


§ 17. Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.


Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter samt lägst 3 och högst 5 suppleanter. I styrelsen ingår även minst en, av ungdomssektionens årsmöte utsedd ung­domsledamot jämte suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag för personliga sup­pleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje års­möte. Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelseledamot.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem.


Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.


Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röst­övervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.


Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst 2 ledamöter så påfordra. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kal­las.


Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.


§ 18 Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger bl a att:

 1. Verka för föreningens syfte och ansvara för den löpande verksamheten.

 2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten.

 3. Handha och ansvara för föreningens medel.

 4. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättel­ser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning.

 5. Bestämma dag och plats för allmänna möten.

 6. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten.

 7. Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisa­tioner.

 8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.


§ 19. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseleda­mot eller eljest på så sätt som styrelsen bestämmer.


§ 20. Ekonomiskt ansvar

För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.


§ 21. Revision

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet.


§ 22. Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, distriktets och Ridsportförbundets stadgar eller som RF, distriktet och Ridsport­förbundet från tid till annan beslutar.


§ 23. Ungdomssektionen

Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlig­het med Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.


Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.


§ 24. Övriga sektioner

Föreningen är organiserad i sektioner som fastställes av årsmötet.KOMMENTARER TILL TYPSTADGAR FÖR FÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET


Allmänt


Typstadgarna är utformade med hänsyn till att de


 1. skall täcka alla de vanligen förekommande förhållanden beträffande en ideell förening.

 2. skall tillgodose de krav som Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Ridsportförbundet (Ridsport­förbundet) har på sina föreningar.


Alla paragrafer är obligatoriska i den utformningen de har i typstadgarna. Föreningen får inte ha stad­gar som avviker från vad typstadgarna föreskriver. Typstadgarna innehåller minimikrav på vad stad­garna bör omfatta. En förening kan ha stadgar som fyller ut typstadgarna, t ex genom att reglera vad som åligger ordförande och sekreterare eller genom att specificera föreningens speciella inriktning, t ex ponny, lantlig. Om föreningen driver ridskola direkt i egen regi bör härav föranledda stadgebe­stämmelser sammanfattas i ett särskilt avsnitt som införs efter 24 §.


Vissa sektioner, t ex ungdomssektion eller handikappssektion, har egna typstadgar.


Alla föreningar måste vara anslutna till Ridsportförbundet och tillhöra en distriktsorganisation inom Ridsportförbundet. Uppbyggnaden är enskild medlem – förening – distriktsorganisation – central orga­nisation med förbundsstämma, förbundsstyrelse, generalsekreterare, sekretariat.


§ 1

På det tomma utrymmet ifylls föreningens namn. Namnet bör vara relativt neutralt och hänföra sig till en ort, en kommun eller liknande avgränsat område eller en gård, ett stall eller en ridanläggning, men inte ett personnamn. Det bör heller inte vara sådant att det täcker ett område i vilket det finns eller kan beräknas uppstå ytterligare en eller flera ridklubbar. I föreningens namn kan dess speciella inriktning anges, t ex körklubb.


§ 2

Föreningen får anses ha sitt säte där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Paragrafen är nödvän­dig för att man skall kunna fastställa till vilken distriktsorganisation föreningen skall höra och för att man skall kunna fastställa var föreningen juridiskt hör hemma.


§ 3

Person som skäligen kan befaras komma att skada föreningen eller dess verksamhet är inte att anse som väl känd.


§ 4

Till hedersmedlem kan utses person som synnerligen förtjänstfullt verkat för föreningens ändamål, t ex genom att skänka pengar eller verkat för föreningen i annat avseende, t ex för att få anläggning till stånd. Hedersmedlem skall ha verkat för den aktuella föreningen.


§ 5

Paragrafen kan kompletteras enligt önskemål.


§ 6

Beslut om uteslutning delges den uteslutne i rekommenderad försändelse. Överklagandetiden gäller dock från den dag beslutet avsänts. Den uteslutne kan inte genom att underlåta att lösa ut beslutet undandra sig detta.


§ 7

I paragrafen anges vilka som är föreningens beslutande organ. Beslutanderätten kan delegeras av styrelsen. Styrelsen har dock det yttersta ansvaret.


§ 8

Anna tid än kalenderår kan inte förekomma. Detta för att alla föreningar inom förbundet skall ha samma redovisningsperiod. Det har även betydelse för kommunala och statliga bidrag.


§ 9

Alla föreningar inom förbundet skall ha stadgar som ansluter sig till typstadgarna. Om föreningen avvi­ker från typstadgarna gäller, i händelse av oenighet eller tvekan om riktig tolkning, Ridsportförbundets typstadgar för föreningar.


§ 10

För att underlätta stadgeändringar har angetts att sådana beslut kan fattas av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra).


§ 11

Obligatorisk rösträttsbegränsning till 15 år har införts. Då föreningen har rösträttsbegränsning skall det finnas en ungdomssektion med av Ridsportförbundet fastställda typstadgar för ungdomssektionen. Fastställande av rösträttsåldern har stor betydelse. Principiellt bör ingen undre gräns för rösträttsål­dern fastställas utan alla medlemmar skall ha rösträtt. Detta är den demokratiskt riktiga ordningen och endast det antal medlemmar som har rösträtt får räknas som underlag för bidrag från kommun, från landsting och från staten. Å andra sidan kan det vara en olägenhet att ge alltför unga rösträtt, i syn­nerhet om föreningen driver ridverksamhet i egen regi eller eljest har relativt stor ekonomisk verksam­het. Därför måste det finnas en ungdomssektion där alla under 25 år har rösträtt. Härigenom elimine­ras olägenheterna beträffande bidragsunderlaget. Jämför kommentar till § 23.


§ 12

I paragrafen regleras hur beslut och omröstning vid allmänt möte skall ske. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal har ordföranden, om han är röstberättigad, utslagsröst. Annars avgör lotten.


§ 13

Kallelsetiden kan vara en annan, men aldrig understiga en vecka. Sättet att kalla måste vara sådant att kallelsen kan antas nå huvuddelen av medlemmarna, t ex genom annons i ortstidningen, genom anslag eller bäst, genom personlig skriftlig kallelse.


§ 14

Mötet skall fastställa dagordning. Det kan nämligen vara så att viss fråga bör behandlad före val av ordförande resp. ledamöter. Vidare bör protokolljusterare och rösträknare väljas före punkten om mö­tet blivit i behörig ordning utlyst. Om risk för votering föreligger bör protokolljusterare och rösträknare ej vara samma personer. Verksamhets- och förvaltningsberättelse skall tas upp innan frågan om an­svarsfrihet behandlas. Även sektionernas verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande av deras balansräkning skall behandlas på föreningens årsmöte. Det finns föreningar som bedriver en mycket omfattande verksamhet i självständiga sektioner. Det är därför viktigt att denna verksamhet redovisas på föreningens årsmöte.


På årsmötet skall väljas ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representeras med ombud. Årsmötet kan därvid besluta att uppdra åt styrelse att utse ombud.


Då endast fråga som väckts i behörig ordning kan förekomma på årsmöte skall punkten övriga frågor ej förekomma. Om punkten förekommer på dagordningen skall anges ”ej beslutsfråga”.


§ 15

Extra allmänt möte kan påkallas av styrelsen och av föreningens revisorer samt när minst 10 procent av de röstberättigade medlemmarna så begär. Extra allmänt möte får inte behandla annan fråga än den som angetts på kallelsen.


§ 16

Antalet ledamöter skall insättas på det tomma utrymmet.


§ 17

Beträffande antalet styrelseledamöter finns två huvudsynpunkter av varandra motsatt innebörd. Med hänsyn till effektivitet och arbetsbarhet önskar man ofta en liten styrelse om t ex fem personer, möjli­gen sju. Antalet bör vara ojämnt. Med hänsyn till de många arbetsuppgifter som föreligger inom en förening, kan det å andra sidan vara bättre med en väsentligt större styrelse. Olika intresseinriktningar bör vara representerade inom en styrelse. Ett styrelsemedlemskap förpliktigar ju till vissa insatser.


I stycke två skall antingen införas ett bestämt antal styrelseledamöter och suppleanter eller en högsta och lägsta gräns, t ex lägst sju och högst 11 ordinarie. Nackdelen med sistnämnda förfarande är att varje årsmöte måste bestämma antalet styrelseledamöter för kommande år, vilket kan bereda besvär för valberedningen som inte vet hur många platser som skall besättas. Fördelen är att man kan variera antalet styrelseledamöter efter behov utan att behöva göra en omständlig stadgeändring.


Av föreningen anställd befattningshavare kan inte väljas till styrelseledamot. Anställd kan adjungeras till styrelsen i fråga som berör dem.


I stycke fem skall tomma utrymmet ifyllas. En förening med över 200 medlemmar bör ha en styrelse om lägst fem ordinarie ledamöter. Huvudfunktionär i styrelsen (ordförande, vice ordförande, sekrete­rare och kassör) skall ha uppnått myndig ålder. Styrelsen Kan utse adjungerad ledamot till kassör. Av den anledning utser styrelsen inom sig enbart vice ordförande och sekreterare.


Den som äger och/eller driver ridverksamhet, hans nära familjemedlemmar, nära släktingar eller di­rekta medarbetare, får inte väljas in i styrelsen. Det är olämpligt att sådan person är medlem av styrel­sen då jävsfrågor ofta uppkommer. Sådan person kan adjungeras till styrelsen.


Omyndiga i styrelsen har samma ansvar för fattade beslut som övriga styrelseledamöter. Det är därför ej lämpligt att omyndiga deltar i beslut om större ekonomiska åtaganden.


§ 18

I paragrafen avser ett minimikrav på vad som åligger en styrelse, men tillägg kan ske.


§ 19

Fullständig firmateckning bör i en ideell förening alltid tecknas av två personer under det att firmateck­ning för vissa ändamål (bank, postgiro etc.) kan tecknas av en person. Firmateckning bör utformas så att det finns flera som kan teckna firman vid förfall för t ex ordföranden.


§ 20

I paragrafen anges att för föreningens skulder ansvarar endast föreningens tillgångar. Styrelseleda­möter bör inte gå i personlig borgen för föreningens skulder.


§ 21

I större föreningar och i föreningar som driver ridskola bör en av revisorerna vara yrkesrevisor, d v s auktoriserad revisor eller godkänd revisor.


§ 22

Ofta fattas beslut på förbunds- och distriktsnivå som berör föreningarna och som måste kunna effek­tueras skyndsamt utan stadgeändring.


§ 23

Då rösträttsbegränsning skett till 15 år måste alla föreningar ha en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion.


§ 24

I denna paragraf anges att föreningen kan vara organiserad i sektioner som fastställts av årsmötet. Sektionernas verksamhet skall redovisas på föreningens årsmöte.
Avskrivet från originalstadgar för HKRK av Monica Svensson 2008-01-21

Uppdaterad: 12 FEB 2018 12:02 Skribent: Maria Strand Carlsson

HKRK tackar

sina sponsorer!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 CONSELSOR AB

 

 

Postadress:
Hermanstorp Kör o RK - Ridsport
Mats Carlsson, Stenastorp 203
31194 Falkenberg

Besöksadress:
Stum
31195 Falkenberg

Kontakt:
Tel: +4634619221
E-post: This is a mailto link