Hoppa till sidans innehåll

Ungdomspolicy


Utbildningsplan för Höllvikens GIF:s
ungdomsfotboll


”En aktiv ungdomsverksamhet”

 

Uppdaterad 2007-02-07

Inledning

Höllvikens GIF (HGIF) har en ambition att;

Utveckla spelarna, deras kamratskap, trivsel samt fotbollskvalitet så att alla ungdomar från orten
som vill aktivera sig i fotboll bibehålls inom fotbollen.

Upp till 40 % av alla i Höllviken är, eller har varit, i kontakt med ungdomsfotboll. Många spelar
ungdomsfotboll i 10 år innan de fortsätter i vår junior- och seniorverksamhet. Andra spelar bara
några år för att sedan i sin utveckling välja
något annat intresse. Vårt ansvar är arbeta med alla
ungdomarna så att både de som väljer fotboll och de som under årens gång väljer bort fotbollen
ska ha en positiv bild av sin fotbollstid samt ha en bra grund för ett fysiskt aktivt liv.

I HGIF nekas ingen i ungdomsverksamheten att fortsätta träna så länge som man aktivt går in
för fotboll och uppfyller de krav, uttalade och outtalade, som HGIF ställer på alla sina medlemmar.
Vi agerar inte aktivt för att spelare utanför Höllviken ska komma till oss men vår framgångsrika
ungdomsverksamhet de senaste åren har lett till att alltfler spelare vill träna och spela för HGIF.

Vi vill skapa en stark vuxenomgivning som handleder ungdomarna i god kamrat- och idrottsanda.
Ledarna har huvudansvaret för verksamheten i enlighet med denna policy men behöver också för
att lyckas en aktiv och positiv föräldrasamverkan. Rekrytering av ledare till åldersgrupperna sker
bland föräldrarna med start redan i vår Mini-fotbollsskola.

Senare i policyn beskrivs verksamhetens olika delar närmare men ungdomsfotbollen kan grovt
indelas i fyra olika skeden. Varje åldersgrupp ska också innan varje säsong göra en årsplanering
av verksamheten.

Vi stödjer och följer de riktlinjer och mål som både Svenska Fotbollsförbundet och Skånes
Fotbollsförbund ställt upp.

5-mannafotboll (5-8 år)
• Alla spelare ska tränas och utvecklas genom att lek och fotbollsintresset stimuleras.
• Ett mindre antal serier/cuper utan resultaträkning spelas där fokus ligger på att alla på lika villkor
ska få delta och ha roligt.

7-mannafotboll (9-12 år)
• Att plantera in ett bestående fotbollsintresse hos alla och att därmed skapa en så bred åldersgrupp
som möjligt.
• Fokus ligger på att utveckla de individuella spelarna framför laget.
• Det är viktigt att bedriva verksamheten i samverkan med föräldrarna med gemensam respekt för
varandra.
• Serie- och cupspel introduceras där alla ska få spela flitigt, utvecklas och ha roligt. Enstaka cuper
spelas med bästa laget som ett led i utvecklingen för de vid denna tidpunkt längst komna spelarna.
• Man deltar i övernattningscuper och läger där alla spelarna erbjuds att delta som ett led i deras
fotbollsutbildning.

11-mannafotboll (12-14 år)
• Alla som tränar aktivt spelar matcher.
• All träning sker för 11-mannafotboll men det första året kan någon åldersgrupp välja att fortsatt
spela både i 7- och 11-mannaserien.
• En aktiv talangutveckling påbörjas i samarbete mellan tränaren, uk och Skåneboll.
• Talanger kan även erbjudas att träna och spela matcher i äldre åldersgrupper.
• HGIF tillsätter en huvudtränare för varje åldergrupp. Föräldratränare fortsätter stödja huvudtränaren
och åldersgruppen.
• Man arrangerar träningsläger för alla och deltar varje sommar i övernattningscuper såväl för alla som
med bästa laget.

11-mannafotboll (15-16 år)
• I högre serier och i DM-slutspel spelar bästa laget, dock ska alla som aktivt tränar spela tränings-
och tävlingsmatcher varje säsong.
• Vi ska på bästa sätt ta hand om de talanger som inom kort kan ha en möjlighet att spela i HGIF:s
seniorlag. Talangutvecklingen bedrivs i samarbete mellan tränaren, uk och Skåneboll.
• Åldersblandade lag är normalt.
• Målet är att bibehålla minst 10-15 killar och 5 tjejer varje år så att rekryteringsbehovet för junior-,
U- respektive seniorlagen uppfylls.
• Spelarna blir licensierade för HGIF.
• HGIF utser en huvudtränare för varje åldersgrupp. Föräldrar fortsätter att stödja tränaren som lagledare,
administratör etc.
• Man arrangerar träningsläger för alla och deltar varje sommar i övernattningscuper såväl för alla som
med bästa laget.

Överlämning
– Spelarna övergår senast det år de fyller 17 till klubbens junior- U eller A-trupp.
– Målsättningen är att minst 2 egna killar och tjejer varje år ska flyttas upp i våra seniorlag.

Hela tiden bedrivs verksamheten efter den uppgjorda ungdomspolicyn och den årsplanering
som varje åldersgrupp arbetar efte
r.

Organisation

Styrelsen är ytterst ansvarig för ungdomsverksamheten och tar beslut i policyfrågor och övergripande
ekonomiska frågor.

Under styrelsen finns ungdomskommittén (UK) som ansvarar för den löpande ungdomsverksamheten.
Ungdomskommittén sammanträder en gång i månaden. Ungdomskommittén anordnar i början av varje
år en större ”kick-off” samt i övrigt minst 3 löpande ledarträffar.

Disciplinära ärenden hanteras av åldersgruppen men både ungdomskommittén och styrelsen har eget
ansvar och befogenhet att följa och besluta i dessa ärenden.

Ungdomskommittén består av

Ansvarsområde Ansvarig Tel
Övergripande ungdom Jörgen Hagmann 070-5359057
Ungdom pojkar Robert Wihlborg 0706-451449
Ungdom flickor Hans Thorell 0703-267007

Vem som är ansvariga för fotbollsskolan och de olika åldersgrupperna hittar du på vår hemsida www.hgif.se.
Varje åldersgrupp har en egen hemsida där du bl a kan hitta deras årsplanering.

Mål och riktlinjer

Mål
- att erbjuda ungdomarna i Höllviken en bra, intressant och utvecklande fotbollsträning samt meningsfull
fritid och förbättrad hälsa under ledning av kompetenta tränare och ledare

- att fostra ungdomarna till bra kamrater och bra spelare

- att värna om ungdomarna så att de stannar i föreningen

- att stimulera breddverksamhet före resultatinriktad verksamhet (tills åldersgrupperna börjar spela
11-manna fotboll)

- att delta i Skånes Fotbollförbunds serier, i första hand i Skåneserien och därefter i Malmö respektive
Trelleborgszonens seriespel

- att försöka kvalificera ett P16 lag till spel i pojkallsvenskan

- att ta hand om och utveckla våra talanger för att varje år kunna flytta upp minst två egna produkter till
respektive seniortrupp

- att erbjuda talanger bättre träning och utveckling genom uppflyttning till äldre åldersgrupper (ingen
uppflyttning enbart för att utöka antalet spelare i en äldre åldersgrupp)

- att varje år arrangera en uppstart av nya åldergrupper

- att varje år arrangera en fotbollsskola för både föreningens medlemmar och andra intresserade under
ledning av klubbens egna ledare

- att varje år arrangera Halör Cup och Tjejcupen på ett sätt som gynnar föreningen på alla plan


Riktlinjer

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) kom år 2000 ut med "Mål och riktlinjer för svensk ungdomsfotboll".
Häftet heter "Fotbollens Spela, Lek och Lär".
Här ges tydliga signaler om att det viktigaste är att erbjuda ALLA barn och ungdomar, flickor och pojkar,
möjlighet att delta i fotbollsrörelsen.

Där sägs också att barn och ungdomar ska ha roligt med sin idrott och att de ska idrotta på sina egna villkor.
Alltså att fotboll går ut på att Leka – Lära – Tävla. Notera att SvFF påpekar att i denna ordningsföljden bör
barnen få uppleva sin fotboll!

"Fotbollens Spela, Lek och Lär" är vår förenings och våra ledares riktlinjer/anvisningar när det gäller att
bedriva ungdomsverksamhet inom idrotten fotboll. SvFF:s ledstjärnor hittar du i Bilaga 1.

Skånes Fotbollförbund plockade under 2001 fram 10 "visioner" utifrån "Fotbollens Spela, Lek och Lär".
Utöver dessa 10 tillkom 2 andra visioner som rör enbart ledarna. Dessa 12 visioner uppmanas samtliga
Skånes fotbollsklubbar att försöka uppnå och är något som vi ledare i Höllvikens GIF tillsammans bör
sikta på att uppnå. Du hittar de 12 visionerna i Bilaga 2.

I bilaga 3 hittar du SvFF:s och Stockholms Fotbollsförbunds preliminära utbildningsråd till föräldrar.

För att stävja oönskade uppföranden på planen och underlätta rekryteringen av nya domare har Skånes
Fotbollsförbund därför
infört s.k. Nolltolerans. Mer om Nolltolerans finns att läsa om på Skånes Fotbollsförbunds
hemsida www.skaneboll.se.

Spelarna

I Höllvikens GIF försöker vi se både till den enskilde spelaren och till lagets/åldersgruppens bästa.
Vi anser dock att den individuella utvecklingen är viktigast och vi vill därför sätta spelaren i centrum
och prioritera individuell utveckling före lagens segrar. Vi vet också att spelarna utvecklas olika snabbt,
störst fysisk och mognadsmässig skillnad är det hos 13-åringar, olika spelare kan då i dessa aspekter
vara både som en 10- eller som en 16-åring. Man blir kroppsligt vuxen först mellan 17-21 års ålder för
pojkar och mellan 16-20 år för tjejerna.

Vi bedriver även en organiserad talangutveckling. Erfarenheterna visar att denna huvudsakligen ska
börja vid 13 års ålder med förståelse för den olika fysiska mognad som spelarna har i denna ålder.
Vi definierar talanger som spelare som har möjlighet att bli kallade till Skånebolls trupp.
Vi anser också att det är en del av fotbollsutvecklingen för en spelare att genomgå
ungdomsdomarutbildning och att man dömer ungdomsmatcher. Vi uppmuntrar också intresserade
spelare i 15-16 årsåldern att genomgå grundkursen för tränare.

Nyrekrytering

Många spelare börjar sin tid i HGIF genom att delta i vår Mini-fotbollsskola som någon gång i början av
varje år startas för pojkar och flickor från 5 år och uppåt. Information sker via vår hemsida, olika lappar
samt information till ortens dagis och förskolor.
Många andra börjar med att prova på fotboll i den fotbollsskola både för pojkar och för flickor i åldrarna
6 – 14 år som föreningen anordnar varje år i juni efter skolavslutningen. Information sker via vår hemsida,
olika lappar samt information till ortens förskolor och skolor.
Vill man prova på fotboll så ta kontakt med ledarna i den åldersgrupp som man tillhör. Uppgifter om detta
finns på vår hemsida och på HGIF kansli, telefon 040-45 11 52.


Att tänka på som spelare

Du spelar fotboll för att det är kul att dribbla, skjuta, passa, göra/rädda mål och att göra detta tillsammans
med dina lagkamrater.
För att alla ska kunna trivas måste verksamheten bedrivas organiserat. Då får alla ut något av den tid som
du som spelare och dina tränare lägger ner på fotbollen. Därför har du som spelare en skyldighet att ha bra
disciplin på dig själv. Med detta menar vi bl.a.;
– Att alltid vara i tid till träningar och matcher samt byta om och duscha ihop.
– Att vara koncentrerad på fotboll på träning, match samt i omklädningsrummet så att du får ut det mesta
möjliga av den utbildning du går igenom.
– Att lyssna på tränarna och alltid försöker göra sitt bästa, både på träning och match.
– Att skapa en god stämning genom att alltid vara en bra lagkamrat. Vårda ditt språk och beteende. Ingen
ska mobba, håna eller på annat sätt nedvärdera en lagkamrat eller motståndare.
– Att följa de regler, uttalade såväl som outtalade, som gäller för laget på träningar, matcher, i
omklädningsrummet och på fritiden.
– Att hålla ordning på sin egen och den gemensamma utrustningen.
– Att ringa och meddela om du inte kan komma på träning eller match.
– Nolltolerans gäller och SKALL följas.

Talangutveckling

För att stimulera våra talanger i föreningen kommer vissa spelare att erbjudas kompletterande träning
och utbildning genom ungdomskommitténs försorg. Denna talangutveckling sker under ledning av
ungdomskommittén och startar normalt vid 13-års ålder.
En del av denna talangutveckling är att tillfälligt eller permanent flytta upp spelare i äldre åldersgrupper.
Följande gäller avseende lovande spelare och om de ska flyttas upp någon åldersklass:
– Spelaren måste själv vilja.
– UK och berörda tränare måste vara överens om att det är det bästa för den spelaren just då. Detta är
inget beständigt utan nedflyttning kan också ske. Allt som görs ska komma spelaren till godo.
– Det är ledarnas skyldighet att på ett positivt sätt medverka till en lovande spelares eventuella uppflyttning.
– För att ha möjlighet att bli permanent måste spelaren vara aktuell för bästa laget i den äldre åldersgruppen
eller att det passar båda de berörda åldersgrupperna med tanke på deras respektive bredd och trupper.
– Ingen uppflyttning sker i 7–mannafotbollen.

Förtydligande kring Talangutveckling

Talanger kan, för sin fortsatta utveckling, behöva matchas med äldre spelare i enstaka träningar eller matcher,
MEN inte permanent flyttas upp till högre årskull.

Dessutom gäller att när spelare behöver denna utveckling skall ansvarig tränare för det lag spelaren tillhör,
kontakta ansvarig ledare för årskull ovanför och tillsammans med denna föra ett resonemang kring hur
sådan ”utveckling” kan ske.
Man bör ”rulla runt” på ett par stycken som ex 2 och 2 går upp och tränar/spelar med äldre årskull.

Vid ev meningsskiljaktigheter SKALL UK involveras.

Vid spel i DM ställer Höllvikens GIF upp med bästa laget. Det innebär att UK inte har något emot om man
vill ta upp några spelare från yngre årskull för att förstärka det lag som deltager i DM.

Dock får detta endast ske genom att ansvarig tränare för den årskull som skall spela DM tar en kontakt
med ansvarig ledare för yngre årskull, och stämmer av med denne om det finns någon spelare som tillför
det ”äldre” laget något. Om så är fallet gäller ju givetvis också att spelaren själv är intresserad av detta.

OBSERVERA! Detta gäller alltså endast vid spel i DM.

Uttagning av spelare till zon-läger och annan extern talangträning sker av ungdomskommittén i
samarbete med respektive huvudtränare. Normalt tas 1-8 spelare ut från HGIF per år.
Uttagningskriteriet är att spelaren ska ha chans att ta sig vidare och hellre ”fria än fälla”.
Inom 7-mannafotboll sker en mindre form av talangutveckling genom att de spelare som vid olika
tider kommit längst får möjlighet att i enstaka toppade cuper spela ihop. Genom att vi i övrigt matchar
”mot motstånd” så får alla, också talangerna, också en bättre möjlighet att utvecklas individuellt.

Extern rekrytering

HGIF får inte initiera någon värvning från andra klubbar i åldrarna upp till 14 år. Vill någon spelare,
som redan tillhör någon annan klubb, prova på att träna med oss kontaktar vi moderklubben först
och har sedan en noggrann genomgång med spelare och föräldrar för att gemensamt bedöma om
HGIF kan ställa upp på och tillvarata spelarens behov och önskemål. Detta gäller naturligtvis inte
om spelaren redan bor, eller flyttat in på orten eller dess närhet.

Ledare och tränare

Att vara tränare är bland det mest berikande, roliga och utvecklande man kan göra. Samtidigt har
man ett stort ansvar både som föredöme och som utbildare (tränare) och det är vi som får hantera
alla situationer på och utanför planen.
Tränare och ledare för 5- och 7-mannafotboll skall rekryteras ur föräldragruppen till respektive
åldersgrupp. I varje lag finns det en huvudtränare som har det övergripande ansvaret. Till sin hjälp
har han/hon hjälptränare och lagledare. Alla tränare lyder dock under ungdomskommittén som har
det övergripande ansvaret och befogenheter och alla arbetar ideellt. I 11-mannafotboll är det
föreningens avsikt att Ungdomskommittén tillhandahåller en klubbtränare som ihop med ett fortsatt
engagemang av föräldratränare bedriver verksamheten. HGIF erbjuder kostnadsfri utbildning för våra
ungdomsledare.

För nya åldersgrupper anordnar föreningen en Mini-fotbollsskola samt därefter under en övergångsfas
tränare och faddrar som stöd för åldersgruppens etablering. Senast tre månader efter uppstarten ska
ledare från föräldragruppen ta över ansvaret. HGIF ger ledarna möjlighet till att delta i en ”starta-upp kurs”.

Tränarna ska förstå, acceptera och agera efter innehållet i ungdomspolicyn samt föra ut den bland annat
vid föräldramöten. HGIF utgår ifrån att alla våra ledare uppfyller alla de krav, uttalade såväl som outtalade,
som HGIF ställer.
Verksamheten ska vara välplanerad och utifrån individernas behov.
Våra ungdomstränare måste ha inställningen att ungdomarna håller på att utbilda sig till junior- och
seniorspelare. Tränarens roll är här mycket viktig. Du måste ha tålamod, låta alla spela och inte hetsa
spelarna eller dig själv till att vinna till varje pris. I ungdomsfotbollen är matcherna en del i utbildningen
varför spelarna måste lära sig något av matchen och inte att de ska vinna till varje pris. Detta är lätt att
skriva men svårt att tillämpa, speciellt med egna aktiva barn. Ledarna i HGIF är medvetna om situationen
och gör så gott det går. Nolltolerans gäller även för våra ledare och ledarna har en viktig roll när det gäller
informationen till spelare och föräldrar.

Rekommenderad Utbildning

Ålder Tränare Övriga
Yngre än 6 år Bas/Avspark  
6-8 Bas/Avspark  
9-11 Bas/Avspark samt domarkurs  
12-14 Bas/Ledarskap 1 samt skador Bas/Ledarskap 1
15-16 Genomfört Diplomkurs Bas Bas/Ledarskap 1


Ledaren som föredöme


• Vid träningar och matcher vara klädd som en ledare.
• Ett positivt och juste uppträdande förväntas vid träningar, matcher och i andra sammanhang
gentemot publik, funktionärer, motståndare och det egna laget. Tänk på att våra föräldrar som
agerar som linjedomare också anses som ledare för HGIF.
• Ha respekt, förståelse och kännedom om sin egen roll och skapa en bra föräldrasamverkan.
Värna om, och skapa, ett gott kamratskap, gemenskap samt en stark vuxenomgivning.
• Ge alla spelare och lag samma engagemang och se till att eventuella egna barn inte särbehandlas.
• Att vara lojal mot och medlem i föreningen. I detta innefattas att delta på de arrangemang som gäller
den enskilda ledaren.
• Följa och informera om Nolltolerans.
Ledaren som tränare
• Att inför varje nytt år ta fram en grov årsplanering som diskuteras på föräldramöten och lämnas till
ungdomskommittén.
• Att planera och genomföra träning samt laguttagning och coachning inklusive taktik, spelarpositioner mm.
Sköta det sportsliga omkring laget på träning, matcher och turneringar.
• Att aktivt fortbilda och utveckla sig själv enligt utbildningsstegen.
• Att vara medveten om och uppmuntra till att skolarbete alltid går före fotbollen.
• Att uppmuntra spelare att bli domare och ledare.
• Att se till att alla spelare duschar efter träningar och matcher samt se till att omklädningsrummen städas
efter träningar och matcher.
• Öppen och transparant policy för uttagning till eventuella toppade matcher och cuper.

Ledarnas stöd


• Ungdomskommittén som ett stöd/bollplank i sin verksamhet
• Ungdomspolicy samt årsplanering
• Utbildning tillhandahålls av föreningen
• Föräldrarmedverkan som administratör, kassör samt lott-/kiosk-ansvariga
• Tillgång till material och ekonomi i enlighet med vad som gäller för varje åldersgrupp.
• Nya ledare erbjuds en introduktion av ungdomskommittén.
• Ledarmöten arrangeras minst 3 gånger per år samt en årlig ledarträff. På denna utses också årets
l edare inom HGIF.
• Vi hjälper varandra genom att berömma och uppmuntra men även genom att ifrågasätta varandra på
ett konstruktivt och utvecklande sätt.

Föräldrarna

Som förälder har även du en avgörande roll i hur ditt barn ska uppfatta sitt fotbollsutövande. Genom att
ställa upp för ledarna ska du leda ditt barn, och alla hans kamrater, till en aktiv, rolig och utvecklande tid.
Dessutom kan du se fram emot en trevlig samvaro med andra föräldrar med samma intresse.
Erfarenhetsmässigt är det dock viktigt att inte bara klubben, ledarna och spelarna, utan även föräldrarna,
är delaktiga på ”rätt” sätt.

Föräldrar är en viktig resurs för ledarna. Förutom som tränare och lagledare finns det andra arbetsuppgifter
runt laget som alla har ett ansvar i gentemot klubben och åldersgruppen, det är t.ex. administration, ekonomi,
skjuts vid bortamatcher, lotter, caféverksamheten, cuper och fester. Tveka inte att engagera dig som ansvarig
för något av detta. Vad olika föräldrar kan hjälpa till med, och hur åldersgruppens pengar samlas in, diskuteras
fram på föräldramötena och anges i årsplaneringen.

Tyvärr har det på senare år blivit allt mer vanligt inom ungdomsfotbollen att föräldrar ställer för höga krav på
spelarna och övriga och i samband med det också beter sig olämpligt. I Höllviken hjälps vi åt för att fortsatt
undvika detta men om behov skulle uppstå kommer vi att följa den utbildning som Svenska Fotbollsförbundet
tagit fram, se bilaga. Nolltolerans gäller även för föräldrar i samband med matcher och cuper.

Att vara förälder

• Se till att ditt barn lever upp till de åtagande som de har, se sidan 9. Följ så ofta som möjligt med ditt barn
till träning och matcher. Uppmuntra ditt barn till att träna även tidiga morgnar och vid dåligt väder så att de
inte kommer efter. Kommentera och fråga efter träning och matcher om det var spännande och roligt – inte
bara om resultatet. Allt så att ditt barn känner ditt engagemang och stöd.
• Ta del av den information som kommer från föreningen.
• Hjälp föreningen med åtagande och ansvar runt åldersgruppen. Hjälpa till med skjuts vid bortamatcher,
läger etc.
• Stöd ditt och andras barn i med- och motgång. Ge beröm i stället för att vara felsökare. Beröm ger
självförtroende.
• Tala aldrig tala illa om tränaren eller domaren inför spelarna.
• Även du representerar föreningen vid varje träff med laget.
• Du har ett ansvar att sätta Dig in i, och ha respekt för, de riktlinjer och planer som ledarna följer innan
Du framför synpunkter.
• Du har ett aktivt ansvar att föra fram dina synpunkter på föräldramötena. Årsplaneringen är samtidigt er
viktigaste möjlighet att diskutera och ha synpunkter på hur verksamheten bedrivs.
• Närvaro på föräldramöten anses nästan som obligatoriskt.
• Inom ramen för årsplaneringen är det sedan ledarna som ensamma ansvarar för planering och genomförande
av träning samt laguttagning och coachning, inklusive olika taktik och olika spelares positioner.
• I övrigt försök föra fram dina synpunkter enskilt med ledarna när ni båda har tid och vid behov, har lugnat ner er.
• Se till att ditt barn mår bra, dvs. får riktig kost, ordentligt med sömn och att ditt barn aldrig tränar med feber eller
infektioner i kroppen.
• Se till att följa reglerna kring Nolltolerans.

Fotbollskolor och cuper

Mini-Fotbollsskolan

Höllvikens GIF bedriver varje år en Mini-Fotbollskola för pojkar och flickor från 5 år och uppåt. Allt fokus
ligger på lek och spel med syfte att få barnen att tycka om fotboll. Från Mini-Fotbollskolan rekryterar vi l
edare och spelare till nya åldersgrupper.

Alla är välkomna att prova på, mer information lämnas på vår hemsida www.hgif.se, på telefonnummer
040-45 62 90 samt på broschyrer etc. som sprids innan varje uppstart.
Fotbollskolan
Föreningen anordnar varje år en fotbollsskola för både pojkar och flickor mellan 6 och 12 år i samarbete
med BK Näset. Fotbollsskolan är öppen för alla som vill prova på fotboll under en vecka på sommarlovet.
Detta är en bra introduktion till fotboll för ungdomar som vill börja i redan existerande åldersgrupper.
Som ledare fungerar bl a föreningens egna juniorer och äldre pojk- och flickspelare.

Halörcup

Arrangemanget planeras, förbereds och genomförs av föräldrarna till barnen i P10 eller annan av
styrelsen utsedd åldersgrupp. Höllvikens GIF ansvarar för tävlingsledningen och stöttar föräldragruppen
under planeringsåret. Första mötet med föräldrarna sker vanligen i september-oktober månad året före
cupens genomförande. Föreningens ambition med cupen är dels att genomföra en bra ungdomsturnering,
dels att skapa en social kontakt mellan föräldrarna i gruppen och samtidigt skapa en ekonomisk grund
för åldersgruppen

Tjejcupen

Cupen anordnas i oktober månad varje år av föräldrarna till föreningens alla flickåldersgrupper.
Höllvikens GIF ansvarar för tävlingsledningen och stöttar föräldragruppen under planeringsåret.
Första mötet med föräldrarna sker vanligen under våren före cupens genomförande. Föreningens
ambition med cupen är dels att genomföra en bra ungdomsturnering, dels att skapa en social kontakt
mellan föräldrarna i gruppen och samtidigt skapa en ekonomisk grund för tjejfotbollen.

Tjejcupen anordnas i oktober månad varje år av föreningens alla flickåldersgrupper.

Ålder upp till 8 år

Flickor och Pojkar

Nya åldersgruppen bildas utifrån de årligen arrangerade mini-fotbollsskolan. För dessa åldersgrupper
gäller i första hand lekar, smålagsspel och många bollkontakter. Det är viktigt att matcher spelas som
ett stimulerande led i utbildningen.

Träningar

Träningen ska genomsyras av lek och kärlek till bollen med många bollkontakter. Det är viktigt att lära
barnen att tycka om fotboll. Man kan aldrig dribbla för mycket i den här åldern. Bollen ska vara med i
alla övningar.

Vi tränar 1-2 gånger i veckan max 60 minuter per pass.

Serie- och cupspel (matchning)

– Matcher spelas i 5-mannalag.
– Alla som tränar ska få spela matcher.
– Alla som är kallade till match ska få spela ungefär lika mycket och på olika platser i laget.
– Deltagande i Bulltofta eller Trelleborgsserien (utan resultaträkning) rekommenderas.
– Deltagande i cupturneringar ska vara begränsat, ske inom distriktet och endast ske vid 8 års ålder
på hösten.
– Vi spelar med jämna lag. Toppning får inte förekomma.

Ålder 9-11 år

Flickor och Pojkar

För dessa åldersgrupper gäller fortfarande att vi ska tona ner allvaret. Smålagsspel och ha roligt är
det som gäller i första hand. Vi börjar lära ut reglerna och spelarna ska vara väl förtrogna med regler
både för 7-manna och five a side när de är 10 år.

• Försök plantera in ett bestående fotbollsintresse hos alla och att därmed skapa en så bred
åldersgrupp som möjligt.
• Fokus ligger på att utveckla de individuella spelarna framför laget.
• Det är viktigt att bedriva verksamheten i samverkan med föräldrarna med gemensam respekt
för varandra.
• Serie- och cupspel introduceras där alla ska få spela flitigt, utvecklas och ha roligt. Enstaka cuper
spelas med bästa laget som ett led i utvecklingen för de vid denna tidpunkt längst komna spelarna.
• Man deltar i övernattningscuper och läger där alla spelarna erbjuds att delta som en
del i fotbollsutbildningen.

Halör Cup anordnas varje år för Pojkar 10 i samband med Kristi Himmelfärdshelgen. Pojkar 9 år är
beredda att ställa upp med 1-2 lag. Pojkar 10 år deltar med så många lag så att alla som tränar
aktivt får vara med. Ett ”förstalag” med de, enligt tränarna, bästa spelarna/laget har av tradition tagits
ut till denna vår egen cup.
Detta förespråkas av ungdomskommittén men är inget krav. Beslut tas inför årsplaneringen och
förankras när denna läggs fram för föräldrarna.

Tjejcupen anordnas i oktober månad varje år av föreningens alla flickåldersgrupper.

Träningar

Träningen ska genomsyras av individuell teknikträning och smålagsspel.
Bollen ska vara med i alla övningar.
Vi börjar använda fotbollstermer.
Vi börjar ”tänka” fotboll.
Inomhussäsongen fokuseras på teknik och många bollkontakter. Ha gärna något annorlunda
inslag i denna träning.

Vi tränar 2-3 gånger i veckan max 60 minuter per pass.

Serie- och cupspel (matchning)

– Matcher spelas i 7-mannalag.
– Alla som tränar ska få spela matcher och cuper.
– Alla som är kallade till match ska få spela motsvarande minst en halvlek och på
olika platser i laget.
– I seriespel har vi vare sig fasta eller toppade lag utan vi tar ut lag efter motstånd, dvs mot en
bättre motståndare kallar vi ett starkare lag och vice versa. På så sätt får ungdomarna spela
med olika medspelare och man får möta lag av skiftande kaliber. Ibland är man bättre, ibland sämre
men oftast likvärdig med sina motståndare. Detta tror vi är en mix som ger den bästa
fotbollsutbildningen för alla spelarna.
– I cuper spelar vi företrädesvis med lag efter motstånd med fokus på spelarnas utveckling och
inte resultat i cuperna.
– På pojksidan ska normalt inomhuscuper toppas till;
TomteCupen (9, 10 och 11 år)
SkåneCupen (9, 10 och 11 år)
– På pojksidan ska man utomhus normalt delta varje sommar både i minst en breddcup för alla
samt en toppad cup enligt nedan;

Halör Cup (9 och 10 år)
Minicupen i Falkenberg med övernattning (11 år)

– Utöver ovan nämnda cuper får toppning ENDAST ske efter samråd med UK
– På flicksidan gäller samma regler avseende toppning

Ålder 12-14 år

Flickor och Pojkar

Året när ungdomarna fyller 12 år är sista säsongen som man spelar 7-mannafotboll. Vi
rekommenderar dock att man redan när 11-års serien är slutspelad övergår till att enbart
träna 11-mannafotboll och att man redan nu börjar med ett 11-mannalag och ett eller flera 7-mannalag.

Vi ställer nu högre krav på spelarna både när det gäller träningsmängd och inställning.
Spelarna ska bli väl förtrogna med reglerna för 11-mannafotboll.

Fotbollsmässigt börjar man med en aktiv talangutveckling men samtidigt är det viktigt att ungdomarna,
och åldergrupperna, inte tappar intresse, fokus och glädjen i fotbollen. Detta sker tyvärr både i större
och mindre klubbar och är till viss del beroende av ungdomarnas egen utveckling. Dock brukar det
även hävdas att klubbarna bränner sina spelare för tidigt för att kunna hävda sig mot de bästa
klubbarna. Man tittar för mycket på lagets framgångar när spelarna är mellan elva och 14 år, och
tänker mindre på spelarnas individuella utveckling. Här har ledarna, föräldrarna och klubben ett
gemensamt ansvar att utveckla individerna och inte bara åldersgruppens resultat.

Tjejcupen anordnas i oktober månad varje år av föreningens alla flickåldersgrupper.

• Alla som tränar aktivt spelar matcher.
• All träning sker för 11-mannafotboll men det första året kan någon åldersgrupp välja att fortsatt
spela både i 7- och 11-mannaserien.
• En aktiv talangutveckling påbörjas i samarbete mellan tränaren, uk och Skåneboll.
• Talanger kan även erbjudas att träna och spela matcher i äldre åldersgrupper.
• HGIF arvoderar en huvudtränare för varje åldergrupp. Föräldrar fortsätter stödja huvudtränaren
och åldersgruppen.
• Man arrangerar träningsläger för alla och deltar varje sommar i övernattningscuper såväl för alla
som med bästa laget.

Träningar

Taktikinnehållet i träningen ökar men det är fortfarande mest fokus på individuell teknikträning.

Träningsmoment
- Smålagsspel
- 11-mannaspel
- Spelövningar
- Spelmomentträning
- Speciell målvaktsträning

Vi tränar 3 gånger i veckan.

Träningsläger får gärna arrangeras inför säsongen.

Under inomhussäsongen rekommenderas att träna t.ex. aerobics, brotting eller liknande en
gång per vecka under vissa perioder.

Serie- och cupspel (matchning)

Matcher spelas i 7- och 11-mannalag.
Alla som tränar aktivt ska få spela matcher och cuper.
Alla som är kallade till match ska få spela motsvarande minst en halvlek.
Alla ska få spela på olika platser i laget.
Alla ska få prova på 11-mannafotboll som 12-åring.

I seriespel försöker vi ta ut laget efter det motstånd som vi ska möta. I Skåneserien
(el motsvarande för tjejer) spelar vi oftast med den bästa truppen, men alla som tränar
aktivt ska få chansen varje säsong. Minst en halvleks speltid per match gäller ej i
Skåneserien el motsv..

I cuper, både inomhus och utomhus, spelar vi företrädesvis och oftast med jämna lag.

På pojksidan ska toppning ske till Tomte- och Skånecupen inomhus, i övrigt får toppning
endast ske till cuper efter samråd med UK och förankrat i årsplaneringen. Utomhus är
ambitionen att kunna deltaga i en toppad och en breddcup varje sommar. Inomhusfotbollens
omfattning inkl. antal cuper, minskas samtidigt ner med ökande ålder.

På flicksidan får toppning ske efter samråd med UK.


Ålder 15-16 år

Flickor

• I högre serier och i DM-slutspel spelar bästa laget, dock ska alla som aktivt tränar
spela tränings- och tävlingsmatcher varje säsong.
• Vi ska på bästa sätt ta hand om de talanger som inom kort kan ha en möjlighet att
spela i HGIF:s seniorlag. Talangutvecklingen bedrivs i samarbete mellan tränaren, uk och Skåneboll.
• Åldersblandade lag är normalt.
• Målet är att bibehålla minst 5 tjejer varje år så att rekryteringsbehovet för junior-,
U- respektive seniorlagen uppfylls.
• HGIF utser en huvudtränare för varje åldersgrupp. Föräldrar fortsätter att stödja tränaren
som lagledare, administratör etc.
• Man arrangerar träningsläger för alla och deltar varje sommar i övernattningscuper såväl
för alla som med bästa laget.

Träningar

(Kompletteras med info i framtiden)

Serie- och cupspel (lagmatchning)

(Kompletteras med info i framtiden)

Ålder 15-16 år

Pojkar

Kraven på spelarna ökar ytterligare och mer och mer taktik kommer in i bilden. Spelarna
ska ha en professionell attityd till fotbollen.

Från och med det år ungdomarna är 15 år måste alla vara licensierade för den klubb de
spelar för. Vid denna tidpunkt förväntas uk innan licensieringen informera spelarna om klubbens
arbete för de aktuella åldersgrupperna. Vid denna tidpunkt brukar också spelare från andra
klubbar söka sig till HGIF för att få den fotbollskvalitet man vill ha.

• I högre serier och i DM-slutspel spelar bästa laget, dock ska alla som aktivt tränar spela
tränings- och tävlingsmatcher varje säsong.
• Vi ska på bästa sätt ta hand om de talanger som inom kort kan ha en möjlighet att spela i
HGIF:s seniorlag. Talangutvecklingen bedrivs i samarbete med Skåneboll.
• Åldersblandade lag är normalt.
• Målet är att bibehålla minst 10-15 killar varje år så att rekryteringsbehovet för junior-,
U- respektive seniorlagen uppfylls.
• Spelarna blir licensierade för HGIF.
• HGIF utser en huvudtränare för varje åldersgrupp. Föräldrar fortsätter att stödja tränaren
som lagledare, administratör etc.
• Man arrangerar träningsläger för alla och deltar varje sommar i övernattningscuper såväl
för alla som med bästa laget.

Ekonomisk fördelning av intäkter

Intäkter / Aktiviteter  
Går till
 
Åldersgrupp
HGIF ungdom
Representationslag
       
Medlemsavgift  
X
X
Bingolotto
5:-/lott
X
X
Friköp
X
X
Sponsring åldersgrupp*
X
Kiosken**
1500:-/vecka
Halör Cup****
40%
20%
40%
Tjej Cupen
40% av vinst per aktiv medlem
20%
40%
Reselotteriet
X
Aktivitetsbidrag
10 % av bidraget
X
X
Handslaget o.dyl.***
X

* Får placeras på byxor, strumpor och på egna träningsställ

** I gengäld avdrag 400 kr/dag som inte bemannas eller sköts enligt instruktioner.
*** Eller efter särskild överenskommelse
**** Överskottet från Halör Cup skall räcka t o m det år man fyller 15 år. Utbetalning av överskottet
skall fördelas jämnt över åren.

Kostnader som åldersgruppen betalar

Kostnader som HGIF ungdom betalar
Träningsoveraller Kansli, kanslistlön, maskiner, telefon, mm
Byxor och strumpor Klubbförsäkring
Domarkostnader till och med det år man
fyller 12 år
Serieavgifter, junior, ungdom (inkl. 5-manna)
Cuper Matchtröjor
Träningsläger Bollar (dock i samråd med UK)
  Koner, västar, mm
  Ledaroveraller
  Spelarförsäkringar
  Domarkostnader från 13 år
  Klubblokal
  Ledarutbildning
  Ledarträffar, kick-off
  Arvoden för klubbtränare från 13 år
  Tv-licenser, hemsida, Sportnik mm
  Målvaktsträning (i samråd med UK)
  Skåneboll, läger, mm
  Årlig uppstart av nya åldersgrupper
  Representationslag (både Dam- och Herr)


Krav på varje åldersgrupp

Årsplanering inlämnad och genomgången tillsammans med utsedd person inom
Ungdomskommittén, före årsskiftet.

Föräldrar bemannar organisationen kring åldersgruppen, som t.ex. olika ledare,
lagledare, administratörer, ansvarig för kioskverksamhet och bingolotter etc.

Föräldrar ser till att varje familj uppfyller sina åtaganden avseende försäljning av
lotter och delta i kioskverksamheten.

Minst 1 ledare per åldersgrupp deltar på ledarträffarna, respektive på den årliga ”kick-off”.

Verksamheten sker i enlighet med gällande klubbpolicy samt övriga normala outtalade
krav för motsvarande verksamhet
.

Överlämning

Spelarna övergår senast det år de fyller 17 till klubbens junior- U eller A-trupp.

Som tidigare nämnts är föreningens målsättning att varje år förse A-trupperna med minst två
egna produkter. Stora och tidigt utvecklade talanger kan ibland ta steget direkt från P16 till
A-truppen. De flesta spelarna behöver dock fortsatt ha möjlighet att utvecklas några år till.
För att lyckas med detta är det därför av största vikt att vi har så många spelare som möjligt
med oss upp till junior- och seniorverksamheten.

Vårt mål är att minst 10-15 pojkar och 5 tjejer ska flyttas upp från ungdomsverksamheten
varje år.

Det krävs då att alla har något lag att spela i och HGIF har därför som mål att det ska finnas två
lag mellan ungdomslagen och A-laget när det gäller herrar.

Det kan vara Junior- och U-lag, Junior- och B-lag eller U- och B-lag. Detta kan skifta från år till år
beroende på åldersstrukturen och spelstyrkan.

Hur kommande års trupper ska se ut beslutas av Styrelsen i samråd med ungdomskommittén,
J- och U-tränarna samt A-lagstränarna. Beslutet fattas under hösten året innan så att alla berörda
spelare och ledare i god tid vet hur överlämningen kommer att gå till.

På damsidan brukar överlämningen ske tidigare, ibland redan i 13-14 års ålder, och därför är det
svårt att bedriva junior- och u-lagsverksamhet bland tjejerna. Vi har emellertid även här som
målsättning att erbjuda lag att spela i för alla aktiva som kan och vill ta steget upp från
ungdomsfotbollen till seniorfotbollen


Uppdaterad: 28 AUG 2007 21:40 Skribent: Dan Mårtensson

Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

www.havsnara.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
FC Höllviken - Fotboll
Ängdalavägen 38
23634 Höllviken

Kontakt:
Tel: 040451152
Fax: 040456644
E-post: This is a mailto link

Se all info