Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte inkl. handlingar

23 MAR 2021 21:03
Huddinge Golfklubb kallar till digitalt årsmöte via Microsoft Teams den 30 mars kl 19.00. Föranmälan med epostadress krävs för deltagande.
  • Uppdaterad: 23 MAR 2021 21:03

HUDDINGE GOLFKLUBB

Kallelse till årsmöte i Huddinge Golfklubb den 30/3 2021 kl 19.00 via videotjänsten Microsoft Teams. Föranmälan med epostadress krävs för deltagande. Mejla ditt namn, tel och mejladress till vilken länk till mötet skall skickas till This is a mailto link

1 Årsmötet öppnas
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4 Fastställande av föredragningslista
5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera protokollet
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste verksamhetsåret
10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
13 Behandling av styrelsens övriga förslag och inkomna motioner.
Stadgeändring med anledning av att avtalet mellan driftbolaget och golfklubben upphört.
(Inga ytterligare förslag eller motioner föreligger.)

14 Val av
Ordförande, enligt de nya stadgarna
Ledamöter, enligt de nya stadgarna
Suppleant(er), enligt de nya stadgarna
Två revisorer jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år;
Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande
15 Information om medlemsavgifter 2021.
16 Information om medlemsförmåner 2021.
17 Prisutdelning för KM 2020
18 Under mötet väckta frågor
19 Årsmötet avslutas

Styrelsen i Huddinge Golfklubb

Här kan du ladda ner dokument inför årsmötet:

Klubbens Årsredovisning med Verksamhetsberättelse för 2020

Valberedningens förslag till styrelse 2021

Budget 2021

Verksamhetsplan 2021

Nuvarande stadgar

Förslag nya stadgar

Vänligen notera att det hänt positiva saker med klubbens medlemsstatus i SGF efter verksamhetsårets utgång, som inte framgår av verksamhetsberättelsen för 2020: Permanent M1 medlemskap i SGF, vilket kommer innebära nya möjligheter för klubben. Avtalet mellan klubben och driftbolaget behövs nu inte längre och driftbolaget skall utreda vilken inverkan det kan ha på banprojektets framtid.


E-post: This is a mailto link

Postadress:
Huddinge GK - Golf
Box 125
14128 Huddinge

Besöksadress:
Thomas Wikström, Floravägen 17
14140 Huddinge

Kontakt:
Tel: 0733603768
E-post: huddingegolf@gmail.c...