Hoppa till sidans innehåll

Stadgar för Hufvudsta Ridklubb


 

§ 1 Ändamål
Hufvudsta Ridklubb, HuRK, är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (Ridsportförbundet) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridning i Sverige på sätt som anges i Ridsportförbundets stadgar.
 
§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Solna
 
§ 3 Medlemskap
Envar väl känd person, som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages som medlem.
Person som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens syfte, kan av styrelsen förvägras medlemskap.
 
§ 4 Hedersmedlem
Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.
  
§ 5 Avgifter
Medlem erlägger årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen varje år fastställes av årsmötet.
Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.
Av avgifterna skall till distriktsorganisationen och till Ridsportförbundet inbetalas så stor del som respektive årsmöte fastställt.
Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.
 
§ 6 Utträde och uteslutning
Medlem, som under ett helt år, trots påminnelser, underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall göra anmälan därom till styrelsen.
Erlagda avgifter återbetalas ej.
Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Ridsportförbundets, distriktets eller föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas.
Samma gäller medlem som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada föreningen eller dess verksamhet.
För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.
Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakttaga vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för beslut avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev.
Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats och ärendet blivit slutligen avgjort.
Beslut om uteslutning skall  fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt regler i RF:s stadgar.
   
§ 7 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen.
Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.
   
§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.
   
§ 9  Stadgetolkning
Föreningens verksamhet bedrives enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för distriktet och Ridsportförbundet.
I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjuts frågan till nästa årsmöte (extra årsmöte) eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i trängande fall.
   
§ 10 Stadgeändring och upplösning
Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem.
För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte.
Ändring av stadgarna skall godkännas av Svenska Ridsportförbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.
För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense.
I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportförbundet.
   
§ 11 Rösträtt
Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgiften för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.
Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om medlemsavgiften för föregående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.
Hedersmedlem äger yttranderätt och förslagsrätt i den ordning som sägs i § 12, men ej rösträtt.
Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.
   
§ 12 Beslut och omröstning vid allmänt möte
Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i § 4 och § 10 avgöras genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad skall lotten avgöra.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
   
§ 13 Årsmöte
Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.
Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillsändas styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr o m 7 dagar före årsmötet.
Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.
   
§ 14 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.Val av ordförande för mötet.
2.Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
3.Upprättande av röstlängd.
4.Val av protokolljusterare och rösträknare.
5.Fastställande av dagordning.
6.Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
7.Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning.
8.Revisorernas berättelse.
9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Behandling av ev sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning.
11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 17 andra stycket angivna antalet.
12.Val av ordförande för föreningen.
13.Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
14.Val av ev sektioner förutom ungdomssektion (se § 24).
15. Anmälan av, av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.
16.Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.
18. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev andra möten, där föreningen har rätt att representera med ombud.
19. Fastställande av årsavgifter.
20. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmöte.
 
§ 15 Extra allmänt möte
Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt § 10 föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10% av medlemmarna eller då revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas två månader efter det att begäran inkommit.
Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.
I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet.
Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i § 14 samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.
  
§ 16 Valberedning
Valberedningen består av 4 ledamöter jämte 2 suppleanter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.
Medlem i föreningen får senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag på kandidater för de befattningar, för vilka val skall ske.
Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avser i detta fall ej eget yttrande.
Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater.

  
§ 17 Styrelsen
Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.
Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 7 och högst 9 ordinarie ledamöter samt lägst 2 och högst 4 suppleanter.
I styrelsen ingår även minst en, av ungdomssektionens årsmöte utsedd ungdomsledamot jämte suppleant.
Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte.
Mandattiden för ordförande är ett eller två år.
Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot.
Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte.
Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelseledamot.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem.
Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst 4 ledamöter så påfordrar. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte en i sammanträdet deltagande ledamot.

   
§ 18 Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl a att:
1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten.
2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten.
3. Handha och ansvara för föreningens medel.
4. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning.
5. Bestämma dag och plats för allmänna möten.
6. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten.
7. Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter
och andra organisationer m fl.
8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.
  
§ 19 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör. I förening med annan styrelseledamot eller eljest på sätt styrelsen bestämmer.
  
§ 20 Ekonomiskt ansvar
För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.
  
§ 21 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorsuppleanter utses av årsmötet.
  
  § 22 Särskilda bestämmelser
Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, Distriktets och Ridsportförbundets stadgar eller som RF, Distriktet eller Ridsportförbundet från tid till annan beslutar.
 
§ 23 Ungdomssektion
Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar.
Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med  Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion.
Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningens styrelse.
Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.
 
§ 24 Handikappsektion
Inom föreningen kan bildas en handikappsektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens handikappade medlemmar.
Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar för sin verksamhet.
Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.
 
§ 25 Övriga sektioner
Föreningen är organiserad i sektioner som fastställts av årsmötet.

 

Uppdaterad: 25 MAJ 2018 10:36 Skribent: Anna-Karin Persson

 

Fokus för styrelsen just nu:

  • Trygghetsarbete
  • Ridhusgruppen

Har du frågor kan du kontakta oss: This is a mailto link

100925_lektion_clinic

 

 

 

 

 

 

Är du intresserad av att börja
rida hos oss på Hufvudsta Ridskola ?

Läs mer här

 

Kolla in våra snygga klubbkläder!

Säker med häst

Med fokus på hästen
Läs säkerhetsanvisningarna för svensk ridsport

Postadress:
Hufvudsta RK - Ridsport
Hufvudsta Gård
17173 Solna

Kontakt:
Tel: +468831234
E-post: This is a mailto link

Se all info


Logo Kentaur magasin

 

Logo back 2 use

 

 

 

Banner Hööks grå

 


Logo Agria