Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för IFK Mora Alpina klubb

Stadgar

för den ideella föreningen IFK Mora Alpina klubb med hemort i Mora kommun,

bildad den 1 januari 1992.

Klubben var tidigare en sektion inom IFK Mora, stiftad den 22 augusti 1909.

Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmötet den 7 maj 2009

Idrottens mål och inriktning

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlings-resultat.

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till var och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Allmänna bestämmelser

§ 1    Ändamål

Föreningen skall bedriva barn-, ungdoms- och seniorverksamhet.

Föreningen skall bedriva målinriktad alpin och skicross tävlingsverksamhet.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Föreningen skall, som delägare och tillsammans med övriga föreningar inom IFK Moras Idrottsallians, visa sitt ägaransvar i Vasaloppsarrangemang, dels genom ett ekonomiskt ansvar och dels genom att rekrytera och medverka med funktionärer.

Föreningen skall också aktivt medverka till att sprida information och marknadsföring av Vasaloppsarrangemangen i samband med föreningens deltagande i olika tävlingsarrangemang.

§ 2    Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 §    Tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i Svenska Skidförbundet (SSF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). IFK Mora Alpina klubb tillhör även IFK Moras Idrottsallians.

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF‑styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

§ 4    Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är Årsmöte, Extra årsmöte och styrelsen.

§ 5    Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening.

Dessutom kan styrelsen ge till en särskilt utsedd person rätten att ensam teckna firma vid underskrift av reklam och sponsoravtal.

§ 6    Verksamhets- och räkenskapsår, arbetsår

Föreningens verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden f r o m den 1 juli t o m den 30 juni. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t o m årsmötet det närmast påföljande året.

§ 7    Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i § 29.

§ 8    Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Stadgeändring träder i kraft först efter godkännande av IFK Mora IA:s styrelse.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen

§ 9    Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10  Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.                  

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 11  Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen eller via mejl eller telefon anmäla detta till styrelsen/kansliet och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som, efter påminnelse, inte har betalat medlemsavgift före verksamhetsårets utgång får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen fr.o.m. efterföljande verksamhetsår. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 12  Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 13  Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

     har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

     har rätt till information om föreningens angelägenheter,

     skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i § 3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

     har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

     skall betala medlemsavgift senast den 31 januari samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

§ 14  Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.


 

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 15  Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast mitten av november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 16  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 17  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 12 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 18  Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20  Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 21  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

       1.       Mötets öppnande

       2.       Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

       3.       Mötets utlysning

4.       Fastställande av dagordning för mötet

5.       Val av ordförande samt sekreterare för mötet

 6.       Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare

7.       Behandling av styrelsens verksamhet- och förvaltningsberättelse

 8.       Revisorernas berättelse

 9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 10.     Beslut om årsavgift

11.     Val av föreningsordförande tillika styrelsens ordförande för ett år

12.          Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år

13.          Val av styrelsesuppleant för en tid av ett år/två år

14.          Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år

15.          Val av ombud till IFK Mora IA årsmöte och Dalarnas Skidförbunds årsmöte

16.          Val av ordförande och två ledamöter till valberedningen, av vilka en skall vara ledamot av föreningens styrelse (får ej vara vald på ett år och därmed stå på omval)

17.          Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet

18.          Behandling av motioner som senast tre veckor före årsmötet har inkommit till styrelsen från medlem

19.          Övriga ärenden

20.          Mötet avslutas

 

§ 22  Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

§ 23  Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande/sammankallande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

§ 24  Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§ 25  Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen skall om möjligt bestå av både kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26 §  Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

     verkställa av årsmötet fattade beslut,

     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

     ansvara för och förvalta föreningens medel,

     tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och

     förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

     förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

     föra protokoll över styrelsens sammanträden,

·          se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

     se till att fattade beslut har verkställts,

·          om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar

     årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

     föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

·          se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.

·          svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet at föra bok över föreningens räkenskaper,

     årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

     utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

     se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

·          i förekommande fall upprätta och ange allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

·          föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs

·          se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 §  Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.


 

§ 28 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

TVIST

§ 29  Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

 

 

 

Uppdaterad: 09 JUN 2010 12:36 Skribent: Malin Höglund

Postadress:
IFK Mora AK - Skidor
Vasaloppets Hus
79232 Mora

Kontakt:
Tel: +4625039285
E-post: This is a mailto link

Se all info