Hoppa till sidans innehåll

Klubbens policy


IFK Mora Friidrottsklubb ska bedriva en värdeskapande verksamhet i en drog- och dopning fri idrottsmiljö. Genom ett stort engagemang från ledare och föräldrar ska vi bedriva friidrott på alla nivåer. Vi vill utveckla framgångsrika friidrottare med psykiskt- och fysiskt välbefinnande samt att varje individ ska ges möjlighet att utvecklas utifrån deras egna förutsättningar.

 

Klubbens vision ska uppnås genom att:

·   ha välutbildade och engagerade ledarteam

·        inbjuda till föräldrakvällar för information, umgänge och utbildning

·        inbjuda föreläsare inom intressanta områden

·        erbjuda tränare och aktiva fortlöpande utbildning inom passande områden

·        erbjuda de aktivas föräldrar och andra en arbetsuppgift under träning och tävling utefter den enskildes erfarenhet och kompetens

·         ha en god ekonomi

·         ha en god etik och moral i klubben

·         erbjuda en bra träningsmiljö för de aktiva

·         ha god stämning, positiv attityd och god klubbanda bland alla deltagande medlemmar

·         ha en löpande dialog/samarbete med skolor inom upptagningsområdet

·         erbjuda de aktiva trafiksäkra och miljöanpassade resor till tävling/träning

·         årligen upprätta en verksamhetsplan.

 

Klubbdokument

Ersättning

För att ersättning ska utbetalas krävs att den aktive/tränaren är medlem i IFK Mora Friidrottsklubb.

 

Styrelsen har befogenhet att ge ersättning utöver nedanstående nämnda fall.

Reseersättning

Reseersättning utbetalas endast till de tävlingar som finns i klubbens centrala tävlingsprogram för respektive säsong. Resor till och från tävling skall i möjligaste mån ske gemensamt. Detta skall i första hand ske i IFK-bussen, i andra hand i det billigaste alternativet av personbil respektive hyrd minibuss.

 

Ersättning för resor till och från träning betalas inte av klubben.

 

Bil

Ersättning för resa med bil ska följa skatteverkets regler om skattefri milersättning för respektive år. För att reseersättning ska utbetalas måste samåkning ske. Är man ensam deltagare till någon av tävlingarna i klubbens centrala tävlingsprogram kan reseersättning utbetalas. Vid större tävlingar med många deltagare från klubben ska vi försöka att ha en gemensam samling vid Vasaloppets Hus före avfärd.

 

Tåg/buss/flyg

Ersättning för tåg/buss ersätts mot kvitto (helst faktura direkt till klubben) i de fall resan är lång och detta alternativ är enklare än resa med minibuss/personbil eller i de fall då resa med minibuss/personbil ej är möjligt. Ersättning för flygresa kan endast bli aktuell i mycket särskilda fall och då krävs enskilt styrelsebeslut.

 

Ersättning för kost

Ersättning för kost utbetalas endast i de fall den aktive blivit uttagen att representera klubben i samband med SM, stafett eller seriematch. Utbetalning sker enligt reglerna för traktamente.

 

Ersättning för logi

Klubben bekostar logi endast i de fall den aktive blivit uttagen att representera klubben i samband med SM, stafett eller seriematch. I dessa fall bokas logi av kanslist.

 

Ersättning för materialutlägg

Kostnadsersättning avseende idrottsmaterial utbetalas mot kvitto (helst faktura direkt till klubben) till rimlig nivå, då styrelsen godkänt köpet. Sådana inköp kan dock aldrig överstiga 5% av aktuellt basbelopp per kalenderår.

 

Ersättning för träningsläger

Ingen ersättning utgår till träningsläger, såvida inte styrelsen beslutat att någon aktiv bör delta vid särskilt läger.

Startavgifter

Startavgifter

Klubben betalar startavgifter till sanktionerade tävlingar* för alla som är aktiva i någon träningsgrupp eller som representerar klubben aktivt under tävlingssäsong (ej motionsnivå). Klubben betalar startavgifter för max 3 grenar/dag/aktiv.

 

Alla anmälningar ska göras via kansliet, ca en vecka före sista anmälningsdatum. Kanslist eller annan ansvarig person på kansliet sammanställer anmälningarna och är ansvarig för att anmälningarna skickas i tid till arrangören.

 

* Vid tävlingar som ej är sanktionerade får den aktive ej representera IFK Mora Friidrottsklubb, då detta kan få negativa följder för klubben.

Efteranmälningar

Anmälningar som inkommer för sent till kansliet kan inte klubben ansvara för. Om aktiv/ungdom/förälder vill göra en anmälan efter att kansliet skickat iväg sammanställningen får han/hon själv göra en anmälan till arrangören. Om arrangören anser att detta är en efteranmälan och klubben debiteras för detta får anmälaren själv betala mellanskillnaden.

 

Anmäler man sig på plats ska efteranmälan betalas kontant och den aktive får ut ordinarie startavgift mot uppvisande av kvitto.

Ej start

Den som uteblir från en tävling dit anmälan skett får själv betala anmälningsavgiften om det inte beror på sjukdom eller skada.

 

 

Tränararvoden

Tränararvodets storlek

Arvodets storlek bestäms av styrelsen inför varje säsong, beloppet avser ersättning per träningstillfälle. Arvodet är individuellt och kan således variera mellan tränare med olika bakgrund. Arvodet är att betrakta som lön och därmed skattepliktigt.

 

Ovan nämnda tränararvode utbetalas för tränare som har en väl fungerande grupp med fem eller flera aktiva, de aktiva ska vara medlemmar i IFK Mora Friidrottsklubb. Gruppen ska ha initierats av styrelsen eller genom ett tränarmöte.

 

Tränararvode utbetalas ej för deltagande vid tävlingar.

 

Tränararvodet kan maximalt uppgå till x kr per kalenderår.

 

Styrelsen har befogenhet att ge tränararvode utöver ovan nämnda fall.

Ersättning för träningsläger

Ersättning för resor till läger utbetalas om de aktiva är fem eller flera. De aktiva ska vara medlemmar i IFK Mora Friidrottsklubb och representera klubben på tävlingar samt  hjälpa till vid klubbens egna arrangemang.

Uppdaterad: 20 OKT 2015 14:29 Skribent: Thomas Sparr

Öppettider kansliet:
Jag jobbar mest hemifrån.
Ring Ing-Mari Skogs på
070 483 20 65 för mer information.

Vasaloppets hus:
Tills vidare stängt för spontanbesök
8-16:30, lunchstängt 12-13

 

 

 

 

 

 

NSK_bildbanner-260x123

 

 

  

 

Fotografier på hemsidan:

Ansvarig utgivare och ansvarig för publicering av bilder på hemsidan är Stefan Ahron, ordförande IFK Mora Friidrottsklubb. Klubben ska from 2011-11-13 följa RFs dokument Bildpublicering på personer i idrottsmiljöer.

 

Klubbkläder till försäljning

Trimtex-kollektionen finns på kansliet.  Mer info läs på Medlemsinformation - Klubbkläder eller klicka HÄR.

Postadress:
IFK Mora FIK - Friidrott
Vasaloppets hus (OBS! ej fakturor, se fakturaadress)
79232 Mora

Besöksadress:
Vasaloppets hus
79232 Mora

Kontakt:
Tel: 025039220
E-post: This is a mailto link

Se all info