Hoppa till sidans innehåll

Riktlinjer för IF Norvallas verksamhet


Fastställda vid IF Norvallas årsmöte den 15 februari 2015.


Syfte

Syftet med IF Norvallas verksamhet är att för barn, ungdomar och vuxna bedriva en idrottslig och social verksamhet, som främjar hälsa och välbefinnande.

Föreningen ska bedriva fotboll för herrar och damer samt barn- och ungdomsfotboll för pojkar och flickor.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Verksamheten

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. Riksidrottsförbundets, Svenska Fotbollförbundets, Hallands Fotbollsförbunds stadgar, regler och policies ska följas liksom lagar och förordningar samt övriga regler, såsom statliga och kommunala bidragsregler mm.

Vår Värdegrund innebär

 • Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering samt gynnar arbetet för jämställdhet och mångfald.
 • Verksamheten är öppen för alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar.
 • Alla ska utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att vara med i verksamheten.
 • Verksamheten utgår ifrån delaktighet, engagemang, trovärdighet och drivs enligt demokratiska principer.
 • Verksamheten ska präglas av glädje, gemenskap och rent spel.
 • Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. All form av fusk, doping, mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför plan får icke förekomma. En god etik och moral ska råda.

Föreningens verksamhet

Föreningens verksamhet ska bedrivas med en sund ekonomi och anpassas utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Föreningens verksamhetsplanering görs utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Såväl kvinnors som mäns ledarerfarenheter ska tas tillvara i föreningens arbete och dess utveckling. Uppdrag ska fördelas och utformas så att både kvinnor och män kan medverka.

Föreningens verksamhet ska så långt som möjligt anpassas så att den inte påverkar miljön negativt.

Föreningens huvudverksamhet är herr- och damfotboll samt barn- och ungdomsfotboll för pojkar och flickor. All annan verksamhet ska inriktas på att understödja fotbollsverksamheten.

Herr- och damfotbollen

Herr- och damfotbollen ska bedrivas på ett sådant sätt att det är attraktivt och utvecklande att spela fotboll i föreningen. Därigenom skapas glädje, gemenskap och goda prestationer, som leder till framgång.

Ledare och spelare ska tillsammans arbeta efter föreningens riktlinjer samt följa de regler och policies, som styrelsen och kommittéerna fastställer.

Barn- och ungdomsfotbollen

Barn- och ungdomsverksamheten ska bedrivas utifrån Fotbollens Spela, Lek och Lär på ett sådant sätt att barnen och ungdomarna tycker det är roligt att spela fotboll och delta i föreningens verksamhet. Därvid gäller

 • att verksamheten börjar med fotbollsskola för flickor och pojkar i åldern 4 – 6 år.

 • att verksamheten för åldersgruppen 7 – 12 år inriktas på att skapa intresse för fotboll

 • att verksamheten för åldersgruppen 13 – 16 år ska präglas av förberedelser att kunna ingå i föreningens herr- och damlag.

 • att alla har rätt att delta utifrån sina förutsättningar vid träningar, matcher och övriga aktiviteter, som ordnas för de olika lagen.

Ledare, spelare och föräldrar ska tillsammans arbeta efter Fotbollens Spela, Lek och Lär samt följa föreningens riktlinjer, regler och policies.

Understödjande verksamhet

IF Norvallas understödjande verksamhet innebär

 • att upprätthålla en god standard på föreningens anläggningar

 • att varje aktiv medlem efter bästa förmåga ska delta i föreningsarbetet

 • att alla i föreningen på något sätt ska medverka till att skapa goda ekonomiska förutsättningar för föreningens arbete

 • att i föreningen skapa en positiv anda både på och utanför plan

 • att föreningens verksamhet ska vara hela familjens angelägenhet

 • att som förälder till barn och ungdomar i föreningen inse betydelsen av att man måste engagera sig för IF Norvalla och ta sitt sociala ansvar

 • att alla, som är engagerade inom IF Norvalla, ska delta i arbetet med att skapa förutsättningar för att föreningen i framtiden kan bedriva en aktiv verksamhet.

Verksamhetsplanering

Årligen upprättas verksamhetsberättelse, bokslut, budget och verksamhetsplan, som utarbetas av styrelsen och fastställs av årsmötet.

Utifrån verksamhetsplanen utarbetar styrelsen och kommittéerna handlings- och aktivitets-planer för årets verksamhet.

Styrelsen har ansvar för föreningens ekonomi och att den ekonomiska redovisningen görs enligt god redovisningssed samt de krav som kan ställas från förbund, stat och kommun.

Ledare

Ledarförsörjningen för både den idrottsliga- och understödjande verksamheten är väsentlig för föreningens framtid. Att behålla och utveckla nuvarande ledare samt att rekrytera nya är en avgörande faktor för föreningens utveckling. För att nå framgång krävs ett gott ledarskap.

En ledare i IF Norvalla ska

 • följa föreningens riktlinjer, regler och policies

 • ta ansvar för sina uppgifter och befogenheter samt ha en positiv attityd

 • uppträda på ett föredömligt sätt både på och utanför plan

 • delta och vara aktiv i utvecklingen av föreningens verksamhet

 • vara tydlig i sitt ledarskap

 • bidra till en bra kommunikation både internt och externt

 • delta i ledarträffar och utbildningar

Spelare

En spelare i IF Norvalla ska

 • uppträda sportsligt och kamratligt både på och utanför plan

 • följa föreningens riktlinjer, regler och policies

 • ha en positiv attityd till laget och föreningen

 • ta ansvar för sina uppgifter inom laget och föreningen

 • bidra till en bra kommunikation både internt och externt

Föräldrar

Föräldrarnas insatser i fritidsverksamheten är en värdefull investering för barnens framtid.

Det är därför viktigt att de hela tiden stöttar, uppmuntrar och lyssnar på barnen och ungdomarna samt att

 • tänka på att det är barnet som spelar och inte föräldrarna

 • ha en aktiv, konstruktiv och positiv dialog med lagledning och övriga föreningsansvariga.

En god samverkan med föräldrar förutsätter insikt i och kunskap om föreningens verksamhet. Föreningen har därvid ett ansvar att

 • informera om de riktlinjer, regler och policies, som gäller för verksamheten

 • motivera och stimulera föräldrar att medverka i verksamheten

 • stimulera och utbilda lämpliga föräldrar att bli ledare

Missbrukspolicy

All ickemedicinsk användning av dopning- och narkotikaklassade preparat liksom missbruk av alkohol och droger utgör uppenbara risker för hälsa och påverkar idrottsutövandet på ett negativt sätt. Det får därför inte förekomma hos ledare och spelare inom IF Norvalla.

 1. Dopning- och narkotikaklassade preparat får icke förekomma inom föreningen

 2. Bruk av alkohol får icke förekomma hos ledare, spelare och funktionärer i anslutning till matcher och träningar. Ej heller hos funktionärer vid föreningens arrangemang.

Ledare eller annan person, som upptäcker eller misstänker att någon är alkohol/drogpåverkad eller dopad vid idrottsutövandet ska

 • I första hand ta upp ett samtal med vederbörande för att utreda vad som ligger bakom det inträffade. Information om samtalet ska lämnas till föreningens ordförande.

 • I andra hand informera föreningens ordförande som ska ta upp ett samtal med vederbörande för att utreda vad som ligger bakom det inträffade.

Föreningens ordförande har ansvar för att lämpliga åtgärder vidtas vid upptäckt eller misstanke. Ordföranden har rätt att ta hjälp av andra personer för rådgivning mm innan styrelsen tar beslut om lämpliga åtgärder.

Policy för kränkande särbehandling

Mobbning, trakasserier, främlingsfientlighet, rasism eller annan kränkande behandling ska motverkas och får inte förekomma hos ledare och spelare inom IF Norvalla.

Ledare eller annan person, som ser eller får vetskap om kränkande handlingar ska

 • I första hand ta upp ett samtal med vederbörande för att utreda vad som hänt och bakgrunden till händelsen. Information om samtalet ska lämnas till föreningens ordförande eller av denne utsedd annan person.

 • I andra hand informera föreningens ordförande som ska ta upp ett samtal med vederbörande för att utreda vad som ligger bakom det inträffade.

Person som anser sig ha råkat ut för en kränkande handling inom föreningen, ska kontakta föreningens ordförande för att utreda vad som ligger bakom kränkningen.

Föreningens ordförande har ansvar för att lämpliga åtgärder vidtas vid kränkande händelser.

Ordföranden har rätt att ta hjälp av andra personer för rådgivning mm innan styrelsen tar beslut om lämpliga åtgärder.

 

Uppdaterad: 15 FEB 2017 04:29

 

Vi sponsrar IF Norvalla

 

  Boplåt

varo-pizzeria

 


Följ oss på Facebook

Postadress:
IF Norvalla - Fotboll
Therèse Brag, Källstorp 47
43265 Väröbacka

Kontakt:
Tel: 0705456737
E-post: This is a mailto link