Hoppa till sidans innehåll

Villkor vid hyresöverenskommelse gällande Thorgården Lurbo


Kontrakt gällande hyresöverenskommelse upprättas mellan Idrottsföreningen Thor (IF Thor) och hyresgästen (Ansvarig förhyrare) vid förhyrning av lokaler vid Thorgården Lurbo (Lokal).

Allmänna bestämmelser
§1 Thorgården Lurbo drivs av IF Thor som är en ideell idrottsförening. Lokalerna uthyrer i befintligt skick. Vi större avvikelser från vad som kan betraktas som normal standard för Thorgården Lurbo har förhyraren möjlighet att begära reducering av avgift motsvarande den reducerade standarden. IF Thor skall dock inte hållas ansvarig för eventuell ekonomisk skada som dessa avvikelser i standard eventuellt kan medför för förhyraren eller tredje part.
§2 Förhyrning sker endast till person över 24 år. IF Thor har rätt att neka uthyrning utan vidare motivering. IF Thor har rätt att med omedelbar verkan ogiltigförklara hyresöverenskommelse
 
Lokalernas ibruktagande
 §3 Då Lokalen tas i bruk ansvarar förhyraren för att lokalerna besiktigas och eventuella fel och brister i t.ex. städning omgående påtalas.
 
Lokalernas användning
 §4 I huvudbyggnaden får maximalt 50 personer vistas samtidigt enligt gällande brandföreskrifter
 §5 Ansvarig förhyrare ansvarar för verksamheten och ordningen i och i anslutning till Lokalen under förhyrningstiden. Ansvarig förhyrare är skyldig att närvara vid de aktiviteter som sker i eller i anslutning till Lokalen och att vara anträffbar under den tid förhyrningen sker.
§6 I Lokalen råder rökförbud. Pälsdjur får dock vistas i Annexet. 
§7 Lokal som ej har bokats men som vid besiktning ändå befinns ha varit nyttjade tilläggsdebiteras ansvarig förhyrare. 
 
Återlämning 
§8 Efter avslutad förhyrning skall de nyttjade lokalerna vara väl städade och på alla sätt återställda.
§9 Ansvarig förhyrare är skyldig att snaras efter avslutad förhyrning återlämna nyckel till IF Thor på överenskommet sätt.
§10

Vid brister i städningen har IF Thor rätt att av ansvarig förhyrare utkräva ersättning för eget arbete med 500 kr/timme och förinhyrd arbetskraft med faktisk kostnad samt ett administrativt påslag på 15 procent, dock lägst 500 kr. Vanliga förseelser debiteras enligt fast prislista. 

 
Skadegörelse 
§11 Ansvarig förhyrare är solidariskt ersättningsskyldig för eventuellt uppkomna skador på inredning samt på och i anslutning till Lokalen i samband med förhyrning. IF Thor har rätt att av ansvarig förhyrare utkräva ersättning för eget arbete med 500 kr/timme och faktisk kostnad för material och inhyrd arbetskraft med samt ett administrativt påslag på 15 procent, dock lägst 500 kr.
§12 IF Thor har rätt att med omedelbar verkan avhysa förhyraren som nyttjar lokalen på ett otillbörligt eller oaktsamt vis. IF Thor har rätt att utöver eventuella ersättningskrav rörande städning och skadegörelse utkräva ersättning fram till dess att avhysningen verkställs. 
§13 Ansvarig förhyrare är skyldig att snarast anmäla eventuella skador till IF Thor. För skador som uppsåtligen dolts eller på annat sätt undanhållits har IF Thor rätt att kräva dubbel ersättning. 
 

Bokning, avbokning och betalning

§14

Bokningsavgift skall inbetalas senast fyra arbetsdagar efter det att bokning skett, annars har IF Thor rätt att förklara bokningen som ogiltig.

§15

För avbokning skall ansvarig förhyrare snarast kontakta IF Thor och meddela avbokningen. Det är ansvarig förhyrares ansvar att säkerställa att informationen nått IF Thors uthyrningsansvarig på tillbörligt sätt. Lokal som ej avbokats senast två dagar före förhyrningens början debiteras ansvarig förhyrare halv hyra.

§16

Om avbokning sker senast två hela veckor före förhyrningstidens början har förhyraren rätt till återbetalning av halva bokningsavgiften. Vid senare avbokning skall bokningsavgiften anses förverkad.

§17

Betalning skall ske till angivet Bankgiro på överenskommen tid, eller enligt datum på faktura, normalt två veckor innan förhyrning. IF Thor har i annat fall rätt att utkräva dröjsmålsränta i enlighet med konsumentverkets normer.
Utöver hyra betalas vid varje tillfälle gällande depositionsavgift. Depositionsavgift återbetalas till av ansvarig förhyrare angivet kontonummer efter återlämning av nycklar och godkänd slutbesiktning. Eventuella ersättningskrav från IF Thor på ansvarig förhyrare regleras i första hand genom avdrag på depostionsavgiften innan återbetalning.

 
Force Majeur
§18 I den händelse förhyrning ej kan genomföras p.g.a. exempelvis brand eller andra extraordinära omständigheter är IF Thor skyldig att snarast söka kontakt med ansvarig förhyrare i ärendet. Förhyraren har rätt till full återbetalning av inbetalda avgifter. IF Thor åtar sig att i görligaste mån hjälpa förhyraren att hitta alternativ lokal. IF Thor skall dock inte hållas ansvarig för eventuella ekonomiska nackdelas detta kan leda till för förhyraren.
   
  Kontaktuppgifter: This is a mailto link
Uppdaterad: 17 OKT 2019 20:24 Skribent: Johan Karlsson
Epost: Adressen Gömd

Webbsida under konstruktion!

Orienteringen finns ännu på
ifthor.se/orientering

instagram @ifthorol

 

Postadress:
IF Thor
Lurbovägen 6
75591 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018400404
E-post: This is a mailto link

Se all info

VI SPONSRAR 
IF THOR

 

 

 logotype svensk e-identitet

 

 

 logotype house of lola

 

 logotype consulting ab

Tack för att ni sponsrar IF Thor!