Hoppa till sidans innehåll

Policy


FÖRENINGENS POLICY

IK Juno är ideell förening i Avesta kommun som bildades

1959 i de båda orterna Jularbo och Nordanö och därav

namnet. Föreningen har som verksamhetsidé att alltid

sträva efter en stark ungdomsverksamhet där alla oavsett

ålder och kön ska få plats efter sin egen förmåga och

ambition. Föreningens varumärke är att kunna erbjuda

både bredd- och motionsverksamhet samt även elitutveckling

för de som så önskar.

  

 

 

STYRELSEN

 • Att verksamheten inom IK Juno bygger på en sund ekonomi i balans, som alla arbetar och tar gemensamt ansvar för.
 • Att sträva efter att ha så många medlemmar som möjligt samt minst 75 licenserade aktiva.
 • Att verka för gott samarbete med andra föreningar och närliggande skolor.
 • Att verka för att vi inom föreningen tar hänsyn och stöttar varandra.
 • Att verksamheten bedrivs så att klubbkänslan utvecklas.
 • Att IK Juno skall till aktiva och medlemmar, förutom idrottslig utbildning, kunna erbjuda ledar- och domarutbildningar samt ev. andra utbildningar som gagnar individ och föreningen.
 • Att droger och idrott inte hör ihop. Vid missbruk tar IK Juno ansvar för lämpliga åtgärder.

 

 

LEDARSKAP

 • Att utbilda/instruera på ett sätt som gagnar varje individ och uppfyller den aktives behov. Detta innebär att man på ett lugnt, trevligt, ödmjukt och pedagogiskt sätt påtalar det som kan förbättras i spelet. Det viktiga är att spelaren trivs och har roligt och att man hela tiden uppmuntrar spelaren när hon/hon gör något bra, Höga röster, kommandon, kritik och ständiga tillrättavisningar orsakar bara skada och hör inte hemma i en sporthall.
 • Att vara ett föredöme för ungdomarna.
 • Att verka för att skapa en relation till den aktive som bygger på ömsesidigt förtroende för varandra.
 • Att acceptera att alla inte är lika.
 • Att skapa vi-känsla och kamratanda som ger trygghet inom föreningen.
 • Att ha ett demokratiskt tänkande och möjliggör medbestämmande.
 • Att vara lyhörd, engagerad och rättvis.
 • Att hantera med- och motgångar på ett ödmjukt sätt.

 

 

FÖRÄLDER

 • Att känna till föreningens överenskomna regler och policy.
 • Att påminna och hjälpa ditt barn att komma i tid till träning och tävlingar.
 • Att uppmuntra barn vikten av att äta och dricka både före, under och efter träning och tävlingar.
 • Att hjälpa ditt barn att planera så det finns tid för både skolarbete och träning.
 • Att hjälpa föreningen med de små tjänster som de ber om, ex lottförsäljning, ställa i ordning för arrangemang, resor till tävlingar mm. Stöd gärna föreningen med familjemedlemskap. Tänk på att föreningen är medlemmarna.
 • Att ta del av information från föreningen i form av lappar, hemsidan etc.

Att uppmuntra i med- och motgång. Kritisera inte utan ge positiv     uppmuntran, det stärker barnets självförtroende.

 

 

AKTIVA

Vid träningar

 • Hålla tiderna punktligt, när träningstiden startar skall Du vara ombytt och förberedd på träning.
 • Alla skall hjälpa till med uppsättning av bord, nät och hagar, gör alla det tar det inte många minuter förrän träningen kan komma i gång. Detsamma gäller naturligtvis även nedtagning när träningspasset är slut.
 • Att göra sitt bästa efter sin förmåga under träningspasset och oavsett spelstyrka kunna spela med varandra.
 • Att inte störa sin spelpartner och omgivning med skrik och prat under övningar.
 • Att respektera andras träningstid och vänta till Er tur om annan träningsgrupp har tid före Er egen.
 • Att inte acceptera någon form av mobbing. Vid upptäckt tas alltid kontakt med förälder.
 • Fråga alltid tränare om råd innan inköp av racket, gummiplattor. Det kan bli dyrt att köpa fel.

 

Vid tävlingar

 • Att uppträda just och värdigt mot sin motståndare, inte ”ossa” och jubla åt tur-bollar (nätrullare, kantboll etc.) Sina egna vinnande slag skall naturligtvis uppskattas.
 • Att vid våra egna tävlingar, seriespel komma en timme före start för att hjälpatill med uppsättning av bord m.m samt kunna förbereda sig själv innan start.
 • Efter våra egna tävlingar, seriespels slut stanna kvar och hjälpa till med nedtagning av bord m.m.
 • Att som spelare vid mån av tid vid tävling/seriespel hjälpade yngre klubbspelarna.
 • Att som förälder alltid stötta sitt barn med uppmuntrande handlingar även vid motgång. Det är då de behöver det som mest.
 • Att meddela din ledare om Du tvingas lämna återbud vid tävling.
 • Att som förälder hjälpa till med kioskverksamhet eller andra uppgifter vid våra arrangemang.

 

Övrigt

Ledare, förälder eller annan person som ej efterlever ovanstående direktiv kommer styrelsen att utfärda en erinran till. Om direktiven fortfarande därefter ändå ej efterlevs, utfärdas förbud för denne att tillträda sporthallen. Se mer om detta på hemsidan om IK Junos policy.

 

Tänk på att vid träning/tävling oavsett hall att aldriglämna värdesaker kvar i omklädningsrummet.

 

Att som ledare/vuxen i IK Juno är det viktigt att inte försköna i tal om droger, alkohol och tobak.

 

DROGER

Bruk och hantering av narkotika är förbjudet enl. svensk lag och upptäcker vi att någon som är medlem i vår förening använder droger sker samtal med berörd och vi kontaktar alltid förälder om det gäller ungdom. Även kontakt med polis och sociala myndigheter tas.

 

 

ALKOHOL

 • Vi tillåter inte att föreningens ungdomar under 18 år dricker alkohol och upptäcker vi att det skett sker ett samtal med ungdomarna och att kontakt med förälder.
 • Som ungdomsledare och vuxen medlem är det viktigt att vara en god förebild. Under läger, klubbresor och dylikt är det förbjudet att inta alkohol när våra ungdomar är med.
 • Uppträda berusat i föreningens officiella klubb/matchdräkt är förbjudet och att komma till träning/tävling berusad eller synnerligen bakfull är förbjudet.
 • På fester där alkohol finns tillgängligt gäller 18-års gräns och är man representant för föreningen vid något tillfälle ska man inte vara berusad.
 • Är man chaufför för resa med föreningen gäller klart och tydligt total drog/alkoholförbud minst 24 timmar innan. (se även trafikpolicyn).

 

 

TOBAK

 • Våra ungdomar ska ej nyttja tobaksvaror, åldersgräns för inköp av tobak är 18 år enl. svensk lag, upptäcker vi att någon av våra ungdomar använder tobak sker ett samtal med vederbörande samt vid upprepade tillfällen kontaktas även förälder.
 • Som ungdomsledare och vuxen är man förebild och under föreningens aktiviteter bör man därför avstå att använda tobak.

 

 

 

 

JÄMSTÄLLDHET

Kvinnor, män, flickor och pojkar värderas lika både vad gäller som aktivt idrottande eller i styrelse och andra uppdrag inom föreningen. 

 

 

 

INTEGRATION  

Alla oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, religiontillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning är välkomna i föreningen.

 

  

 

KRISHANTERING

Att vara ledare i en förening innebär ett ansvar för andra. Många associerar kriser med enbart olyckor men andra kriser kan uppstå som kan få konsekvenser för föreningen. Det kan handla om t ex dopning, sexuellt utnyttjande, förskingring, pennalism m.m som kan få ryktesspridning eller negativ publicitet.

 

Syftet med att ha en krismedveten beredskap inför oväntade händelser är kunna omhänderta dem som drabbats av olycka eller andra allvarliga händelser så effektivt och medmänskligt sätt som möjligt.

 

Krishanteringsplanen skall användas för att:

 • Vara stödjande och lyssnande.
 • Hjälpa och omhändertaga de som drabbats.
 • Vara en vägledning vid händelsen.

 

Den aktive/förälderns roll är att vid en incident omedelbart kontakta någon i krisgruppen. Vid ett akut olyckstillbud ska man ringa 112 och därefter tar föreningens krishanteringsplan vid.

 

Krisgruppen är bestående av ledningspersoner i föreningen. Anses behov av POSOM-gruppen, Avesta kommuns krisresurs, så kontaktas de av SOS alarm.

 

Krisgruppen har tystnadsplikt och för inte vidare information vad som sagts i förtroende. De stödresurser som är knutna till krisgruppen har tystnadsplikt i och med sina yrken.

 

Krishanteringsplanen ska:

 • Finnas på föreningens hemsida www.ikjunoavesta.se
 • Finnas skriftligt hos alla i styrelsen.
 • Presenteras på upptaktsträffar.

 

  

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

 

IK Juno har som målsättning att alla aktiva, såväl vuxna som barn, spelare, ledare och föräldrar på ett så trafiksäkert sätt som möjligt transportera sig till och från aktiviteter, träningar och tävlingar.

 

Vi är medvetna om att det krävs att alla på sitt sätt bidrar till att detta kan genomföras.

 

Alla som är verksamma inom bordtennisen i IK Juno skall kunna känna sig trygga när transporter genomförs genom att:

 

 

 • Föraren skall ha godkänt körkort samt skall vara nykter och drogfri.
 • Föraren ansvarar för att alla använder bilbälte.
 • Föraren skall följa hastighetsgränser och trafikregler, samt även anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
 • Föraren ansvarar för att fordonet är lagligt och har däck som är anpassat för aktuell årstid.
 • Föraren ansvarar för att fordonet skall vara anpassat för transport av det antal passagerare och last som skall transporteras samt att bagaget säkerställs i fordonet.
 • Vid resa med bil uppmuntrar föreningen till samåkning i största möjliga mån för att ta hänsyn till miljön.
 • Lagledare/förare ansvarar för att en deltagarlista lämnas på kansliet som talar om vilka som är med i bilen eller minibussen. Denna lista ska innehålla telefonnummer till anhöriga för samtliga som åker i fordonet. Lagledare/förare skall ha tillgång till mobiltelefon.
 • Vid transport i större fordon (fler än 4 passagerarplatser) skall chauffören vara godkänd av föreningen samt bör ha genomgått utbildning av trafiksäkerhetsförbundets eller liknande organisation.
 • Vid köpta transporter skall alla hyrbilar vara anslutna till biluthyrningsbranschen (BURF) och uppfylla dess regler och policys.  Alla bussar skall vara anslutna till Svenska bussbranschens riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys.
 • Föreningens medlemmar som cyklar till och från idrottsverksamhet bör ha cykelhjälm, alla under 15 år skall enligt lag ha cykelhjälm. Fungerande cykelbelysning skall finnas.
 • Föreningens medlemmar bör använda reflex till och från idrottsverksamhet.

 

 

 

Ansvaret för att föreningens policy följs är de:

Aktiva ungdomarna/vuxna, föräldrarna, ledarna och styrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
IK Juno - Bordtennis
Grönqvist, Mattsbogatan 15 A
77440 Avesta

Kontakt:
Tel: 0734227617
E-post: This is a mailto link