Hoppa till sidans innehåll

Styrelsen informerar


 

 

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.

§ 2 Val av ordförande blev Johanna Ring-Carlsson och sekreterare för mötet valdes Ann-Charlotte Lundquist.

§ 3 Protokolljusterare och rösträknare valdes Tor Leijgård och Britt-Marie Karlsson.

§ 4 Årsmötet har utlysts på rätt sätt dels på hemsidan, Wilskeposten, Falköpings tidning samt på sociala medier.

§ 5 Fastställande av dagordning godkänns.

§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkänns.  b) Sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret i motion, orientering, och friidrott godkänns. Skidsektionens verksamhetsberättelse saknas på grund av att det inte funnits någon verksamhet i denna sektion.

§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under den senaste verksamhets/räkenskapsåret godkänns.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 2014 godkänns.

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter för 2016 beslutades om att en höjning från 200 kr till 250 kr för den enskilde och för familj en höjning från 400 kr till 500 kr. En diskussion kring denna fråga gällde om IK Wilske i framtiden ska ha ett lägre belopp för de som vill vara stödmedlemmar.

§ 10 Malin Swanström kan inte komma på årsmötet så Johanna Ring-Carlsson läser upp verksamhetsplanen. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret godkänns.

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  • Stadgeändringar i § 1, 3, 13, 21, 23, 25, 30

§ 1-Triathlon

§ 3- Svenska Triathlonförbundet

§ 13- Medlemsavgift betalas senast den 31/3

§ 21- Föreningens ordförande för en tid av 1 år, halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år, 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta, 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

§ 23- Valberedningen består av ordförande och 1 övrig ledamot valda på årsmötet. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid.

§ 25- Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter och 2 suppleanter.

§ 30- Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och minst 2 övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigande medlemmar.

 

  • Ersättningsregler gällande i samband med träning och tävling i IK Wilske godkänns.

 

  • Beslut om att skidsektionen är vilande under 2015, dock är Ik Wilske fortfarande medlemmar i skidförbundet.

 

§ 12 Val av

a)      föreningens ordförande för en tid av 1 år omval Johanna Ring-Carlsson godkänns.

b)      halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år Clary Siwerts nyval, Ann-Charlotte Lundquist omval och Peter Bromander nyval godkänns.

c)      suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år Kenneth Mörk omval, Jan Lindström nyval godkänns.

d)     2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta: Sven Fransson omval, Bertil Nolheim omval, Jan-Olof Ahlin omval och Bengt Andersson omval godkänns.

e)      2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. Rune Källman omval och Gunnel Forsblad nyval godkänns. Rune Källman valdes till ordförande.

f)       orienteringssektionens ordförande samt 2 ledamöter Jan Lindström omval, Kenneth Mörk omval, Enar Höglund omval. Jan Lindström valdes till ordförande.

g)      motionssektionens ordförande samt 2 ledamöter. Carina Henriksson omval, Britt-Marie Karlsson omval, Carina Eriksson omval och Rune Källman omval godkänns. Rune Källman valdes till ordförande.

h)      friidrottssektionens ordförande samt 2 ledamöter. Jan Wiklund omval, Malin Swanström nyval, Klas Åstrand omval och Rickard Westergren nyval godkänns. Ordförande bordläggs.

i)        firmatecknare för 2015 valdes Clary Siewerts och Johanna Ring-Carlsson.

§ 13 Övriga frågor

  • Reseersättning kommer styrelsen att återkomma med. Ett policydokument kommer att skrivas gällande resor och dess ersättning.

§ 14 Utdelning av Birger Ottergrens minne tilldelas Simon Wiklund och Eric Johansson.

§ 15 Avtackning av avgående ledamöter och andra engagerade i föreningen samt en uppskattningsgåva till alla som hjälpt till i de olika sektionerna.

§ 16 Mötet avslutas.

 

Justerar för dagens protokoll: Tor Leijgård

________________________________________

 

Justerar för dagens protokoll: Britt-Marie Karlsson

__________________________________________

 

Ordförande: Johanna Ring-Carlsson

__________________________________________

 

Sekreterare: Ann-Charlotte Lundqvist

__________________________________________

 

Styrelsen informerar: 2014-10-20

Nu finns det uppdaterad info under "klubbinfo".
Simning kommer även fortsättningsvis att vara på söndagarna kl.9.00 från och med 19/10 med uppehåll för tävling 26/10, fram tills dess att det går att simma utomhus.
Vi vill påminna alla medlemmar om att betala in sin medlemsavgift, vilka enligt uppgift saknas ett flertal medlemsavgifter.
Löparträffen kommer att vara den 22/11 kl.9.00-13.00, mer info kommer inom kort att läggas ut på hemsidan.
All information som skrivs ut på Facebook ang. träningar, tävlingar, ändringar mm som rör föreningen skall även läggas ut på IK Wilskes hemsida, enligt beslut 2013.
Arbetat fram ett nytt förslag på stadgar till föreningen, för beslut på årsmötet 2015.
I november kommer det vara ett möte i styrelsen tillsammans med sektionerna i syfte att utveckla föreningen.
Nästa styrelsemöte 16/11.
Styrelsen genom Johanna
22/1 sektionsmöte tillsammans med styrelsen. 
Samtliga var överens om att säga upp kansliet i Odensberg, sägs upp till den 1/4 2016.
Vi diskuterade framtiden, förändringar i tipspromenader, lägga till möjligheten att betala med swish, detta ses över av Motionsektionen, Johanna och Clary.
det fanns många bra ideér om hur vi skall få Wilske mer framåt och det var mycket givande möte.
 
God Jul och Gott Nytt År.
Vi ta nya tag den 10/1.
Missa inte årsmötet den 13/3.
Uppdaterad: 25 MAR 2019 14:19 Skribent: Johanna Ring Carlsson

Våra samarbetspartners

SISU_Webb_Banner_250X190_samverkan

intersport logo

 

 

Har du sett detta?

IKW Pokestop

Postadress:
IK Wilske
Box 31
52102 Falköping

Besöksadress:
Klubbstuga, Mösseberg Bergstugan 1
52194 Falköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info