Hoppa till sidans innehåll

Förslag Stadgar

24 MAJ 2021 19:35
 • Skapad: 24 MAJ 2021 19:35

 

Kapitel 1 – Ändamål

Glädjen ska finnas i den individuella såväl som den gemensamma träningen i och utanför tävlan.

1 § Idre SK ska främja barn och ungdomars fysiska aktivitet och rörelseglädje. 

 

2 § Idre SK ska skapa gemenskap och teamkänsla i Idre. 

 

3 § Idre SK ska skapa förutsättning för såväl lag- som individuellt- som spontan- idrottande i Idre.

 

4 § Idre SK ska skapa fritidsaktivitet för alla oavsett ekonomiska förutsättningar.

 

5 § Idre SK ska aktivt verka för idrott fri från droger och doping samt diskriminering.

 

6 § Idre SK ska bedriva idrott både sommar och vinter så som;

 • Alpint
 • Skicross/Cykling
 • Fotboll
 • Längdskidåkning/Paddel

 

 

Kapitel 2 – Verksamhetsidé och värdegrund

1 § Idre SK verksamhetsidé är: Att främja barn och ungdomars fysiska aktivitet och rörelseglädje med ledord - Glädje, Gemenskap och Lika värde.

 

Kapitel 3 – Beslutande organisation

1 § Idre SK beslutande organ är årsmöten, extra årsmöte och styrelsen.

 

 Kapitel 4 – Tillhörighet

1 § Idre SK tillhör Dalarnas Idrottsförbund samt är medlemmar i Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Skidförbundet och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet. Idre SK är skyldig att följa ovan nämnda medlemsorganisationers stadgar, tävlingsregler och beslut samt ställa föreningens handlingar till förfogande för dessa.

 

 

Kapitel 5 – Idres SK medlemmar

1 § Idre SK består av de fysiska personer som är medlemmar i föreningen.

2 § Medlemskap beviljas efter registrering, åtföljd av att medlemsavgiften inkommit till föreningen. Ansökan om medlemskap får avslås av styrelsen endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

3 § Medlem som ej fullgjort sina betalningar till föreningen trots påminnelse räknas inte längre som medlem.

4 § Medlem, som önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

5 § För att delta i Idre SK:s aktiviteter krävs ett medlemskap. Detta berör dock inte öppna arrangemang.

6 § Medlem får inte uteslutas ur Idre SK av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbart skadat dess intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Uteslutning får inte beslutas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). Uteslutning på grund av försummad avgift behöver inte förvarnas. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutna enligt reglerna i Riksidrottsförbundet.

7 § Medlem har rätt till:

 • Att delta i Idre SK olika sammankomster.
 • Att delta i beslut (medlemmar fyllda 15 år) om Idre SK verksamhet. Dock skall medlemsavgift vara betald 2 månader innan årsmöte för att medlemmen ska äga rätten till rösträtt.
 • Att få information om Idre SK angelägenheter.

8 § Medlem har skyldigheter:

 • Medlemmar ska följa Idre SK stadgar och de beslut som fattas i vederbörlig ordning.
 • Medlem betalar den årsavgift som bestäms på årsmötet.
 • Medlem äger endast rätt att delta i aktiviteter/tävlingar om han/hon fullgjort sina åtagande som medlem i Idre SK.
 • Att godkänna att Idre SK registrerar, behandlar och publicerar medlemmens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och på det sätt som föreningen beslutar om i sin verksamhet.

 

Kapitel 6 – Medlemsavgift

 1 § Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet.

 

Kapitel 7 – Medlem i annan förening

 1 § Idre SK ska erbjuda medlemmar i en annan förening att mot en eventuell aktivitetsavgift delta i föreningens verksamhet utan att betala medlemsavgift vid enstaka tillfällen.

2 § Den aktiva ska på begäran kunna uppvisa medlemskap i annan klubb och dennes privata/klubb -försäkring gäller vid ev. olycksfall.

 

Kapitel 8 – Sammansättning av styrelse med mera

1 § Idre SK angelägenhet sköts av styrelsen. Den skall verka för klubbens framåtskridande och tillvarata medlemmarnas intressen.

2 § Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, sektionsordförande samt två suppleanter. Idre Fjälls VD innehar per automatik en plats som suppleant. Styrelsen ska ha en sådan sammansättning att en jämn fördelning mellan kvinnor och män uppnås samt ha representation av olika åldersgrupper samt kompetenser.

3 § Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för den tid som sägs i kapitel 14 – möte.

Avgår vald ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant enligt bestämd ordning för tiden till nästa årsmöte. Avgår sektionsordförande inträder dennes personliga suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

4 § Idre SK firmatecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

5 § Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst.

Vid sammanställande skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

6 § Fördelning

 • Ordförande är klubbens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga, för klubbens bindande regler och beslut efterlevs.
 • Kassören ska direkt eller indirekt uppbära alla avgifter, anslag och övriga intäkter för Idre SK samt att direkt eller indirekt verkställa alla Idre SK utbetalningar. Att svara för klubbens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper. Att i förekommande fall lämna särskilda uppgifter, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter. Att årligen upprätta balans- och resultaträkning. Att ta fram budgetunderlag.
 • Sekreterare att förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten. Samt sammankalla till möten, dock minst 14 dagar innan mötet. Att föra protokoll över styrelsens sammanträden. Att registrera och förvara skrivelser. Att tillse att fattade beslut verkställs. Att om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa, samt att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

7 § Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

8 § Idre SK ska verka för att styrelse, valberedning, sektioner, kommittéer och andra organ får en allsidig och representativ sammansättning.

Kapitel 10 – Verksamhets- och räkenskapsår

1 § Idre SK verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

 

Kapitel 11 – Revision

1 § Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskap, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senaste 14 dagar före årsmötet.

 

Kapitel 12 - Valberedning

1 § Valberedningen äger alltid rätt att närvara på alla möten inom sektionen för att observera styrelsearbetets gång.

2 § Valberedningen ska senast 30 dagar före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

3 § Senast 7 dagar före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

4 § Valberedningens ledamöter avger tysthetslöfte.

 

 

Kapitel 13 – Sektioner

1 § Idre SK har delat in sin idrottsliga verksamhet i följande sektioner:

 • Alpint
 • Skicross/Cykling
 • Fotboll
 • Längd/Paddel

 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektioner/avdelningar fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

2 § Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse. Sektionsordförande väljs av årsmöte och denne utser i sin tur övriga ledamöter i sektionen utifrån aktiva i sektionen eller annan person som är av stor vikt för sektionen. Varje sektion består av ordförande och minst 4 ledamöter.

På förslag av sektionsstyrelse/avdelningen kan styrelsen inrätta arbetsgrupper/projektgrupper för olika aktiviteter och ändamål inom sektionsstyrelsen/avdelningens verksamhet eller huvudstyrelsen. I varje arbetsgrupp/projektgrupp skall minst ha en ledamot från sektionsstyrelsen ingå.

 

3 § Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer.

Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

Kapitel 14 – Möten

1 § Årsmöte hålls senast den 30 april och kallelse till årsmötet anslås på hemsidan samt andra sociala medier minst 30 dagar före mötet.

 

2 § Medlemmar som i föreskriven ordning har betalt sin avgift till föreningen har rösträtt i mötet.

Medlemmar skall vara 15 år fyllda och medlemsavgiften skall vara inbetald senast två månader innan årsmötet.

 

3 § Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande på mötet.

 

4 § Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets behöriga utlysande.
 2. Fastställande av dagordningen.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två justerare som jämte mötesordförande skall justera mötets protokoll, samt rösträknare.
 5. Styrelsens, sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
 9. Fastställande av årsavgift.
 10. Val av
 • Ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 2 år.
 • Kassör för en tid av 2 år.
 • Sekreterare för en tid av 2 år.
 • Sektionsordförandena för en tid av 1 år.
 • En suppleant, förutom Idre Fjälls VD, i styrelsen, med för dem en fastställande turordning, för en tid av 1 år.
 • Två revisorer jämte två ersättare suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte den nyvalda styrelsens medlemmar delta.
 • Valberedning med två medlemmar, för en tid av 2 år, av vilka två väljs är 1 och en år 2. En av delegaterna utses till sammankallande.
 • Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före årsmötet. Dock ska ett  förslag om ändringar i stadgar eller upplösande av föreningen inlämnas senast 31 december året före.
 • Övriga frågor.

 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen före mötet.

 

Kapitel 15 – Extra möte

1 § Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som kräver mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översändes senast sju dagar före mötet till medlemmarna och kungörs inom samma tid genom anslag på hemsida och sociala medier.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

2 § Om rösträtten på möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

3 § Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i Kapitel 14 – möten.

 

 

Kapitel 16 – Beslut

1 § Beslut fattas med bifall eller efter omröstning om sådan begärs. Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet med undantag för stadgefrågor och upplösning.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstantal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Kapitel 17 – Stadgarfrågor

1 § Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet givna röster biträder beslutet.

Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

 

2 § I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans – och resultaträkning, skall omedelbart delges vederbörande specialförbund.

 

3 § Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordförande och sekreterare skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Skribent: Linda Nilsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Idre SK
Fack 34
79091 Idre

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info