Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Antagna den 12 mars 2007

Anpassade till sektionsstadgar efter årsmötet den 25 februari 2008

Justerade till egen juridisk person efter årsmötet den 22 februari 2010

Reviderade på årsmötet den 27 maj 2014

 

 

STADGAR FÖR KFUM YSTAD Basket

 

Föreningens namn är KFUM YSTAD Basket, (YMCA YSTAD Basketball Club) och föreningen har sin verksamhet i Ystad.
Medlemmar i föreningen är de ungdomar, ledare samt övriga som har uppfyllt av årsmötet bestämda krav för medlemskap.

Ledare i föreningen är de personer som av styrelsen anses lämpliga att leda och genomföra föreningens aktiviteter.

Föreningens syfte och uppgift är att aktivera medlemmarna med idrott, i första hand basket. Föreningen avser även att verka för att ett eller flera lag ska spela i

Svenska Basketbollförbundets seriespel. Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUK-KFUMs grundval, mål och viljesatser.

Årsmöte ska hållas årligen före maj månad och kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Följande ärende ska förekomma på årsmötet:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av verksamhetsplan jämte behandling av budget
 11. Behandling av propositioner och inkomna motioner
 12. Fastställande av krav för medlemskap för kommande verksamhetsår
 13. Val av ordförande för ett år
 14. Val av erforderligt antal ledamöter i styrelsen (totalt två ledamöter). Dessa bör för lämplig kontinuitet väljas på två år med omval/nyval av en ledamot varje år.
 15. Val av en revisor för ett år
 16. Val av en ledamot i en valberedning
 17. Övriga frågor

Förslag till beslut på årsmötet ska vara föreningens styrelse tillhanda senast en vecka före årsmötet. Rösträtt på årsmötet har alla närvarande medlemmar som betalt medlemsavgift. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för beslut gällande föreningens stadgeändring och om föreningens upphörande, som kräver minst 75 % av rösterna. Extra årsmöte får hållas om styrelsen eller minst 50 % av medlemmarna så önskar.

Styrelsen består av ordförande samt två ledamöter som väljs av årsmötet. Minst två ska vara över 18 år. Ordförande väljs på mötet. Kassör och sekreterare utses inom styrelsen. Styrelsen arbetar fram Verksamhetsplan och budget för kommande år och redovisar denna vid årsmötet. Verksamhetsår är kalenderår.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i föreningen.

Stadgeändring ska beslutas med minst 75 % majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. Tiden mellan årsmötena ska vara minst fyra veckor.

Upplösning av föreningen ska beslutas med minst 75 % majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ordinarie. Tiden mellan årsmötena ska vara minst fyra veckor.

Vid föreningens upplösning ska dess tillgångar i första hand överföras till KFUK-KFUM Ystad och i andra hand till Skåne-Blekingeregionen för att förvaltas till förmån för annan KFUK-KFUM verksamhet.

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 21 JAN 2017 19:20

sponsorer5
baskettelevision

Postadress:
KFUM Ystad Basket - Basket
Marie Persson, Holländaregatan 10
27151 Ystad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info