Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Föreningens stadgar klubbens bildande 1971 (KK Sundbyberg Stadgar (11 sidor) 

Gällande Stadgar för Konståkningsklubben Sundbyberg 

Bildad den 25 januari 1971
Stadgar Antagna vid årsmötet 2013
 
Föreningens verksamhetsidé
 
Vi erbjuder träning i konståkning med tyngdpunkt på barn och ungdomar i syfte att individen
ska ha möjlighet att utvecklas till att bli så bra hon/han önskar.
 
Vi delar in konståkningen
 
Vi delar in konståkningen efter ålder, märkesnivå, testnivå och ambitionsnivå. Vi skiljer på
prestationsinriktad/tävlingsinriktad konståkning och hälsoinriktad bredd- och motionsåkning. I
tävlingsinriktad konståkning är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I
den hälsoinriktade bredd- och motionsåkningen är trivsel och välbefinnande normgivande
medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 
1 § Ändamål
 
Föreningen skall bedriva träning inom konståkning på alla nivåer.
 
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med
idrottsrörelsens verksamhetsidé.
 
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
 
2 § Sammansättning
 
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
 
3 § Tillhörighet m.m.
 
Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet (SF) Svenska konståkningsförbundet och är
därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
 
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom varsområde föreningens
hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SFdistrikt
där föreningens hemort är belägen.
 
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut
fattade av överordnat idrottsorgan.
 
På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att
ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
 
4 § Beslutande organ
 
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
 
5 § Firmateckning
 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
 
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31
mars.
 
7 § Stadgetolkning m.m.
 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får
frågan avgöras av styrelsen.
 
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa
stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.
 
Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §.
 
8 § Stadgeändring
 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster.
 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
 
9 § Upplösning av föreningen
 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster.
 
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall
användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens
handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
 
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas
vederbörande SF.
 
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
 
10 § Medlemskap
 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
 
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att
överklaga beslutet. 
 
Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag
på medlemsans ökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna
i RF:s stadgar.
 
11 § Utträde
 
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
 
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får
anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att
personen avförs från medlemsförteckningen.
 
12 § Uteslutning m.m.
 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att
betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,
eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
 
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning
får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
 
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen
varning.
 
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14
dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet
ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta
för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas
den berörde.
 
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde
överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
 
13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
 
Medlem
. har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
. har rätt till information om föreningens angelägenheter,
. skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 §
nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
. har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
. skall betala medlemsavgift senast den 1 september samt de övriga avgifter som beslutats
av föreningen.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
 
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
 
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. 
 
ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
 
15 § Tidpunkt, kallelse
 
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna,
eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i
klubblokal eller på annan lämplig plats. 
 
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med
annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar
skall det anges i kallelsen.
 
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var
dessa handlingar finns tillgängliga.
 
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
 
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
 
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
 
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har
rösträtt på möte.
 
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
 
18 § Beslutförhet
 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.
 
19 § Beslut och omröstning
 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla
frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
 
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet
avgivna röster.
 
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av
antalet avgivna röster.
 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
 
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid
val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
 
Beslut bekräftas med klubbslag.
 
20 § Valbarhet
 
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen
eller till revisor i föreningen.
 
21 § Ärenden vid årsmötet
 
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;
d) en revisor jämte eventuella suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud),
13. Övriga frågor.

 
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas
om den inte finns med i kallelsen till mötet.
 
22 § Extra årsmöte
 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.
 
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant
möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. 
 
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna
senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall
kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.
 
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen
vidta åtgärder enligt föregående stycke.
 
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
 
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs
i 17 § och 18 §.
 
VALBEREDNINGEN
 
23 § Sammansättning, åligganden
 
Valberedningen består av ordförande och övrig ledamot valda av årsmötet. 
 
Olika grupper skall om möjligt finnas representerade.
 
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer.
 
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
 
Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt
förslag.
 
 
REVISORER
 
24 § Revision
 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14
dagar före årsmötet.
 
STYRELSEN
 
25 § Sammansättning
 
Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter samt två suppleanter, om inte
årsmötet beslutar annorlunda. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga
befattningshavare som behövs.
 
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår
ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning
för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom
styrelsen.
 
26 § Styrelsens åligganden
 
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter.
 
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för
föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
 
Det åligger styrelsen särskilt att
. tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
. verkställa av årsmötet fattade beslut,
. planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
. ansvara för och förvalta föreningens medel,
. tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 §, och
. förbereda årsmöte.
 
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen
bindande regler och beslut efterlevs.
 
Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen
skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer
nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.
 
Sekreteraren
. förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
. föra protokoll över styrelsens sammanträden,
. se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt
ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
. se till att fattade beslut har verkställts,

. om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
. årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
 
Kassören
. föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till
föreningen,
. se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.,
. svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens
räkenskaper,
. årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
. utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
. se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
. i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift,
kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och
avgiftsområdet,
. föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
. se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens
byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande
sätt.
 
27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter
har begärt det.
 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte
ske genom ombud.
 
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning
eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut
anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
 
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av
en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
 
28 § Överlåtelse av beslutanderätten
 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden
till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
 
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande
underrätta styrelsen härom.
 
TVIST
 
29 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist
skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras
enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för
skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den

skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell
sekreterare, delas lika mellan parterna.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:00 Skribent: Styrelsen
Du missar väl inget viktigt?!
Om du prenumerera på våra nyheterså får du meddelande varje gång vi lägger ut något nytt... Se instruktioner HÄR

 

 

Postadress:
KK Sundbyberg - Konståkning
Erika Sladius, Landsvägen 71
17265 Sundbyberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: kksundbyberg@gmail.c...

Se all info

 

Guldsponsor

 

 

 

Sponsorer
 

Du har möjlighet att stödja klubben


Sponsorer för Helgatrofén 2019