Hoppa till sidans innehåll

Protokoll årsstämma 2012


Datum: 28 maj 2012

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: Lokalen på Sundbybergs idrottsplats

Närvarande: Bifogad närvarolista

 

DAGORDNING

 

1 Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd

2 Fastställande av dagordningen och fråga om mötets behöriga utlysande

3 Val av ordförande för mötet

4 Val av sekreterare för mötet

5 Val av 2 justeringsmän samt erforderligt antal rösträknare

6 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelsen

7 Revisorns berättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen

VALFRÅGOR

8 Val av ordförande för 1 år

9 Val av kassör för 1 år

10 Val av 2 ordinarie ledamöter för 2 år

11 Val av 2 suppleanter för 1 år

12 Val av revisor för 1 år

13 Val av valberedare för 1 år

14 Behandling av budget/verksamhetsplan samt fastställande av medlemsavgift

15 Behandling av motioner och övriga frågor

 

 

Stämmans öppnande

Simon Sladius öppnar stämman.

Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd

1 fullmakt har blivit inlämnad för Lenita Rudberg av Kristina Sandström . Röstlängd : 20

 

Fastställande av dagordningen och fråga om mötets behöriga utlysande

 

Dagordningen godkändes av stämman.

Stämman fastslog att årsstämman har blivit stadgeenligt utlyst och att årsredovisning delats ut till medlemmarna 14 dagar innan årsstämmans genomförande.

 

Val av stämmoordförande

Simon Sladius valdes som stämmoordförande för årsmötet.

 

Anmälan av stämordförandens val av protokollförare

Erika Sladius valdes till protokollskrivare för årsmötet.

 

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Helana E Källgren, och Suzan Shamas valdes till justeringsmän för stämmoprotokollet.

 

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelsen

 

Verksamhets och förvaltningsberättelsen lästes upp av Martina Lundin

och godkändes as stämman ..

 

Revisorns berättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen

 

Karin Sköld från styrelsen föredrog revisionsberättelsen, denne finns även bifogad i årsredovisningen för 2011. Årsredovisning och revisionsbäretelsen har blivit godkänd avs stämman. Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

 

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter: kompletteringsval och nyval

 

Sittande: Martina Lundin viceordförande mandatperiod 2011-213-

 

Avgående styrelsemedlemmar

Mirika Keto ledamot

Nina Thulin ledamot

Frerik Sjöberg ledamot

Susanne Gylenius suppleant

 

Omval:

Simon Sladius mandatperiod 2012-2013 ordförande

Karin Sköld mandatperiod 2012-2013 kasör

Fredrik Ehnö mandatperiod 2012-2013 suppleant

 

 

Nyval:

Suzan Shamas mandatperiod 2012-2014 ledamot

Ewa Jasko mandatperiod 2012-2014 ledamot

Elena Sundkvist mandatperiod 2012-2014 suppleant

 

Val av revisorn

På styrelsens förslag valdes Christina Mickelsen som revisor .

 

Val av valberedning

Erika Sladius valdes till valberedningens ordförande och Helena E Källgren valberedning

 

Behandling av budget/verksamhetsplan samt fastställande av medlemsavgift

Karin Sköld har presenterar budget och Martina Lunding verksamhetsplan förnäskommande period. Godkändes av stämman.

Medlemsavgift faställdes av stämman til 250 kr per år.

Motioner

Inga motioner har inkommit in till styrelsen.

Övriga frågor

Grupper

Alternativa grupper efterfrågas. Att klubben skall fortsätta med elit nivå men även med adnra gruppeindelningar som kanske inte vill tävla. Exempel Show grupp, ålders grupp, tävlingsgrupp, sridskoskola m.m

 

Stadgar

Klubbens stadgar är jätte gammal . Stadgarn skall oarebetas och skall vara tillgänglig för alla via klubbens hemsida. Elena Sundkvist hade en förslag att ladda ner standard från Konståkningsförbundet och anpassa den till KKS.

 

Balett och spegelsalen

Spegelsalen är bokad för nästkommande period. Styrelsen försöker ordna förutom markträning även balett passer.

 

Avgifter

Olika möjligheter till avgift diskuterades. Fast avgift för konståkningsgruppen per månad med sommaruppehål. Inte bestämt än. Styrelsen kommer att ta beslut senare.

 

Bilda arbetsgrupper

Styrelsen skall bilda olika arbetsgrupper med hjälp från föräldrar:

Grupper:

Organisera tester

Show, avslutningsprogremm

Kaffe på lördagar

Läger ansvarig

Hemsida

Föreningens hemsida är byggt på indrott online. Helena E Källgren och Elena Sundkvist kommer att ta ansvar för hemsidan.

 

Sponsring

Föreningen skulle behöva sponsorer. Ewa Jasko har formelerat ett brev som skulle kunna delas ut ill eventuella sponsorer. Styrelsen kommer att ta ställning till denna aktiviete under de kommande möten.

 

Ishallen

Utbyggnad av ishallen med åskådarplatser . Det finns också önskemål för ett extra rum anslutad till ishallen där barnen kan ha markträning. Undersöka möjligheter med kommunen. Eventuell utbyggnad för en Cafe!

 

Medlemmar

Sattsning på mer killar som medlemmar i föreningen.

 

Stämmans avslutande.

Stämman avslutas

 

Ordförande: Simon Sladius Protokollförare: Erika Sladius Töpfer


Justeras: Suzan Shamas
Helena E Källgren

 

 

 

Närvarolista

Erika Sladius

Helena E Källgren

Susanne Gylenius

Nina Thulin

Marika Keto

Kristina Snadström

Maria Telliskivi

Fredrik Ehnö

Suzan Shamas

Vera Prokovskaja Tränare

Jill Asklund Tränare

Martina Lundin

Simon Sladius

Karin Sköld

Ewa Jasko

Elena Sundkvist

Jan Nordin

Malin Lantz

Munter Chole

Uppdaterad: 19 FEB 2014 12:32 Skribent: Styrelsen
Du missar väl inget viktigt?!
Om du prenumerera på våra nyheterså får du meddelande varje gång vi lägger ut något nytt... Se instruktioner HÄR

 

 

Postadress:
KK Sundbyberg - Konståkning
Erika Sladius, Landsvägen 71
17265 Sundbyberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: kksundbyberg@gmail.c...

Se all info

 

Guldsponsor

 

 

 

Sponsorer
 

Du har möjlighet att stödja klubben


Sponsorer för Helgatrofén 2019