Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Karlsborgs gymnastikförening.

Föreningen bildades 30 oktober 1967 och har sin hemort i Karlsborgs kommun.
Stadgarna antagna 30 oktober 1967 och reviderade 4 april 2016.

 

 • § 1.    Ändamål.
  Föreningen är en ideell förening och har till ändamål att lokalt främja friskvård.
 • § 2.   Medlemskap.
  Föreningen är öppen för alla som önskar delta i verksamheten.

2.1.    Rättigheter.
Medlem äger rätt att delta i de grupper som avgift betalats för.

2.2.    Skyldigheter.
Medlemmar förbinder sig till att följa föreningens stadgar och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

2.3.    Utträde.
Utträde ur föreningen sker automatiskt när medlemsavgiften inte betalats.

2.4.    Uteslutning.
På styrelsens förslag kan medlem uteslutas ur föreningen om medlem:
   - motverkar föreningens syften
   - skadar föreningens anseende
   - gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller
     utom föreningen att dess anseende äventyras
För sådant beslut fordras mins 2/3 majoritet vid stadgeenligt möte.

 • § 3.   Beslutande instanser.
  Beslutande instanser är årsmöte, extra eller ordinarie föreningsmöte. Styrelsen i sin helhet eller enskild ledamot som styrelsen utser företräder föreningen och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som uttryckligen är förbehållna föreningsmöten.
 • § 4.   Verksamhetsår.
  Föreningens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.
 • § 5.   Avgifter.
  Avgifter fastställs av föreningens årsmöte.
 • § 6.   Betalning.
  Avgifterna skall till fullo vara föreningen tillhanda senast det datum som meddelas vid varje termins början. Om avgiften inte inkommit i tid kan påminnelseavgift läggas till det ursprungliga beloppet.
 • § 7.   Möten.

7.1.    Antal möten.
Förutom årsmöte hålls styrelsemöten under verksamhetsåret.
Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.

7.2.    Kallelse till styrelsemöte.
Kallelse till mötet skall vara medlemmen tillhanda 7 dagar före mötet.

7.3.    Kallelse till årsmöte.
Kallelse till mötet skall vara medlemmen tillhanda tre veckor före mötet.

7.4.    Motion till årsmöte.
Motion till årsmötet skall vara ordföranden tillhanda minst en vecka före mötet.

7.5.    Årsmöte.
Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras.

 • Fråga om mötet är behörigt utlyst.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare för mötet.
 • Årsberättelse samt resultat och balansräkning.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Propositioner och motioner.
 • Val av styrelse.
 • Val av revisorer.
 • Val av valberedning.
 • Övriga val.

7.6.    Rösträtt beslut och val.
Varje medlem som betalat gällande medlemsavgift har rösträtt på mötet. En röst per medlem. Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem. Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs av dessa stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten omröstning. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordföranden för mötet.

 • § 8.   Styrelse och förvaltning.

8.1.    Styrelsens sammansättning och val.
Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och minst tre övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförande väljs för ett år.

8.2.    Styrelsens skyldigheter.
Styrelsen sammanträder så ofta det är av behovet påkallat. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i protokollet.
Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av årsmötet.
 • Fördela arbetsuppgifter inom styrelsen. Fördelningen skall dokumenteras i mötesprotokoll.
 • Bereda ärenden inför årsmöten och arrangera dessa.
 • Representera föreningen.
 • Förvalta föreningens egendom och medel.
 • Besluta om firmatecknare.
 • § 9.   Revisorer.
  Föreningen skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av ett år. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
 • § 10.   Valberedning.
  Valberedningen består av två ledamöter och väljs av årsmötet för en tid av ett år.
  Valberedningens uppgift är att:
  • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
  • Mottaga nomineringar från föreningens medlemmar.
  • Själva aktivt söka kandidater.
  • Vid föredragning på årsmötet presentera kandidaterna.
 • § 11.   Stadgeändring.
  Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen till årsmötet. För att ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 • § 12.   Föreningens upplösande.
  Förslag till föreningens upplösning kan endast behandlas på årsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två varandra följande årsmöten. Har beslut om upplösning fattats skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.
Uppdaterad: 18 DEC 2016 19:10 Skribent: Ingvar Gustafson

Postadress:
Karlsborgs GF - Gymnastik
Siw Wisser, Bryggaregatan 11
54631 Karlsborg

Kontakt:
Tel: +46706369485
E-post: This is a mailto link

Se all info